Parlamentul României

Legea nr. 394/1943 pentru accelerarea judecatilor in materie civila si comerciala

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 septembrie 1943 până la 29 februarie 1948, fiind abrogat prin Lege 18/1948 și înlocuit de Codul de Procedură Civilă 1865;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

"ANTONESCU MARESAL AL ROMANIEI SI CONDUCATORUL STATULUI"

Asupra raportului d-lui ministru secretar de Stat la Departamentul Justitiei, cu ~Nr. 82553~ din 21 Iunie 1943,

In baza dispozitiunilor decretelor-legi ~Nr. 3052~ din 5 Septemvrie si ~Nr. 3072~ din 7 Septemvriei 1940,

Am decretat si decretam:

CAPITOLUL 1 Cuprinsul cererii de chemare in judecata

Art. 1. -

Cererea de chemare in judecata va cuprinde:

a) Numele, pronumele, domiciliul sau resedinta partilor;

b) Calitatea juridica in care figureaza partile in proces, atunci cand nu figureaza in numele lor propriu;

c) Obiectul cererii si valoarea lui, dupa aprecierea reclamantului, atunci cand este susceptibil de evaluare.

Pentru identificarea imobilelor se va arata strada si numarul, etajul, apartamentul, iar in lipsa vecinatatile, comuna si judetul in care se afla imobilul sau cand este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara, numarul topografic si eventual schita de plan;

d) Aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea;

e) Aratarea probelor pe care se sprijina fiecare capat de cerere.

Cand proba consista in acte, se vor alatura la cerere atatea copii certificate de reclamant pentru conformitate cu originalul, cati pariti sunt, mai mult cate o copie de pe fiecare act pentru instanta.

Se va putea depune dintr-un act numai partea referitoare la proces, ramanand ca instanta sa ordone, in caz de necesitate, infatisarea actului in intregime.

Daca actele sunt scrise in limba straina sau cu litere vechi, se vor depune traduceri sau transcrieri cu litere latine, certificate pentru conformitate de parte.

Cand reclamantul voeste a-si dovedi actiunea sau vreunul din capetele cererii sale prin interogatoriul sau juramantul paritului va cere in acest scop infatisarea in persoana a acestuia.

Cand se va invoca dovada cu martori se va arata numele pronumele si adresa martorilor.

f) Semnatura.

Art. 2. -

Partea care are interes sa stabileasca in justitie existenta sau neexistenta unui drept, poate intenta actiune in constatare.

Actiunea in constatare nu este admisibila daca partea poate cere realizarea dreptului care face obiectul actiunii.

Art. 3. -

Cererea de chemare in judecata se va face in atatea exemplare cati pariti sunt, mai mult un exemplar pentru instanta.

Cand cererea se face printr-un mandatar sau reprezentant legal, se va depune copie de pe mandat sau de pe actul doveditor al calitatii de reprezentant legal.

In ce priveste persoanele juridice, aceasta cerinta se socoteste indeplinita prin indicarea Monitorului Oficial, in care este publicata imputernicirea reprezentantilor lor.

Daca mai multi pariti au un singur reprezentant sau un procurator comun sau daca paritul are mai multe calitati juridice, se va comunica o singura copie de pe actiune si de pe acte.

In aceste cazuri se va emite o singura citatie.

In ce priveste mandatul dat avocatilor pentru reprezentarea in justitie, se aplica dispozitiunile din legea pentru organizarea Corpului de avocati.

CAPITOLUL 2 Intampinarea

Art. 4. -

Presedintele, indata ce primeste cererea de chemare in judecata si dupa ce constata plata taxelor de timbru si a impozitului proportional, prevazut de lege, va fixa termen de infatisare, conform dispozitiunilor de mai jos si se va cita partile inaintea instantei in sedinta publica. Presedintele va putea stabili si ora destinata pentru judecarea procesului.

El va ordona in acelasi timp sa se comunice paritului odata cu citatia, un exemplar de pe actiune, impreuna cu copii de pe acte, cu invitatia scrisa de a depune la dosar o intampinare cu cel putin 10 zile inainte de termenul fixat pentru judecata, afara de afacerile urgente, cand acest termen se poate reduce de presedinte pana la 5 zile.

Intampinarea se va face in atatea exemplare si in atatea randuri de copii de pe acte, cati reclamanti sunt, mai mult un exemplar semnat de parit sau de mandatar si un rand de copii de pe acte pentru instanta.

Odata cu fixarea termenului, presedintele va dispune, daca s-a cerut prin actiune, citarea paritului la interogator sau juramant, sub rezerva discutiunii la termen.

Termenul se va fixa astfel ca de la data primirii citatiei, paritul sa aiba cel putin 30 zile pentru depunerea intampinarii sau in afacerile urgente, cel putin 10 zile.

Daca paritul locuieste in strainatate, presedintele va fixa un termen mai indelungat, dupa caz.

Art. 5. -

Daca mai multi reclamanti au un singur reprezentant sau un procurator comun, sau un reclamant figureaza in mai multe calitati juridice, se va depune la dosar o singura intampinare si un singur rand de copii de pe acte.

In aceste cazuri se va emite o singura citatie pentru toti acestia.

Art. 6. -

Intampinarea paritului va cuprinde:

a) Exceptiile procedurale ce opune actiunii reclamantului;

b) Raspunsul sau la toate punctele de fapt si de drept ale actiunii;

c) Mijloacele si probele cu care se apara in contra fiecarui capat din actiune.

Cand va invoca dovada cu martori, se va arata numele, pronumele si adresa martorilor.

Art. 7. -

Cand sunt mai multi pariti, ei pot raspunde, fie separat prin cate-o intampinare, fie colectiv, cu totii sau o parte din ei, printr-o intampinare comuna.

Intampinarea unuia sau unora din pariti, profita si celorlalti, in masura interesului comun.

Art. 8. -

Cererea reconventionala, chemarea in garantie sau orice alta cererea care are de scop introducerea unui tert in proces, trebue sa intruneasca cerintele art. 1 si 3.

Ele se vor depune la dosar odata cu intampinarea.

CAPITOLUL 3 Infatisari si dezbateri

Art. 9. -

La prima zi de infatisare, instanta va putea acorda reclamantului un termen pentru completarea sau modificarea actiunii, precum si a propune noi dovezi. In acest caz instanta dispune amanarea procesului si comunicarea actiunii modificate.

Actiunea nu se socoteste modificata si nu se va acorda termen, ci se va lua act de declaratiile orale facute in instanta:

a) Cand se rectifica erorile materiale in cuprinsul actiunii;

b) Cand reclamantul mareste sau micsoreaza catimea obiectului actiunii;

c) Cand cere contravaloarea obiectului pierdut sau pierit in cursul procesului;

d) Cand inlocuieste actiunea in constatare printr-o actiune pentru realizarea dreptului sau invers, daca actiunea pentru realizarea dreptului este admisibila.

In cazul in care reclamantul in actiunile introduse la judecatorii sau tribunale, mareste sau micsoreaza pretentiunile peste sau sub limita competentei instantei, paritul poate cere declinarea competentei.

Daca actiunea este retinuta de tribunal, acesta va judeca in prima si ultima instanta.

Reclamantul va putea cere un termen pentru a depune intampinare la cererea reconventionala si a propune dovezile in aparare.

Instanta va putea acorda paritului un termen pentru formularea si depunerea intampinarii, a cererii reconventionale, a cererii de chemare in garantie sau de introducerea unui tertiu in proces, precum si de a propune noi dovezi.

In cazurile de mai sus, intampinarea se va depune in termenele prevazute la art. 4.

Inaintea judecatoriilor de pace, paritul nu este obligat sa faca intampinarea scrisa. Inaintea judecatoriilor urbane, el este insa tinut sa propuna oral toate exceptiunile, dovezile si mijloacele sale de aparare la prima zi de infatisare. Mentiune despre aceasta se va face in procesul-verbal de sedinta.

Inaintea judecatoriei rurale, paritul ne are aceasta obligatiune.

Art. 10. -

Actiunea care nu cuprinde numele si pronumele reclamantului si ale paritului obiectul ei, precum si semnatura va fi declarata nula, fara a se mai putea da termen pentru completare.

Art. 11. -

Cererea reconventionala, chemarea in garantie si introducerea unui tertiu in proces, care nu se va fi facut inlauntru termenului aratat in art. 8 si 9, se vor judeca separat, afara de cazul cand amandoua partile consimt a se judeca impreuna.

Art. 12. -

Exceptiunile procesului, care nu vor fi fost propuse prin intampinare sau la termenul acordat, conform art. 9, nu vor mai putea fi ridicate in cursul procesului, afara de cele de ordine publica.

Probele care nu vor fi fost cerute in conditiunile art. 6 si 9, nu vor mai putea fi invocate in cursul instantei, afara de cazurile:

a) Cand proba ceruta este juramantul;

b) Cand necesitatea probei ar reiesi din dezbateri si partea nu o putea prevedea;

c) Cand administrarea probei nu provoaca amanarea procesului.

In cazul amanarii, partea este obligata, sub sanctiunea decaderii, sa depuna la dosar, cu cel putin 3 zile inainte de termenul fixat pentru judecata, copii de pe actele invocate, certificate pentru conformitate.

In cazul prevazut la alineatul b, partea adversa are dreptul la contra proba numai asupra acelui punct si cu conditia sa o invoce in aceeasi sedinta.

Art. 13. -

La prima zi de infatisare, partile vor propune, sub sanctiunea decaderii, toate exceptiunile de forma si de fond, ce au de ridicat in cauza.

Instanta va solutiona in prealabil aceste exceptiuni, precum si cele propuse in scris de partea lipsa.

Nu pot fi unite cu fondul decat exceptiunile a caror rezolvare necesita administrari de probe sau sunt strans legate de fondul procesului.

Se vor rezolva de asemenea in prealabil, chestiunile de drept, care fac inutila in totul sau in parte administrarea de probe.

Probele vor fi cerute de parti inainte de inceperea dezbaterilor asupra fondului, sub sanctiunea decaderii.

Proba cu martori si expertiza, nu se pot incuviinta decat dupa ce instanta a examinat concludenta lor, cu exceptia cazurilor in care ar fi pericol ca ele sa se piarda prin intarziere.

Este socotita ca prima zi de infatisare, aceea in care partile, legal citate, pot pune concluziuni.

Art. 14. -

Partea care a depus la dosar un act scris in copie certificata, este datoare a avea asupra sa la sedinta, originalul actului sau a-l depune mai inainte in pastrarea grefei, sub sanctiunea de a nu tine seama de act.

Daca partea adversa nu poate face confruntarea copiei cu originalul prezentat in sedinta, judecatorii vor putea acorda in termen scurt in acest scop, obligand pe cel care a produs actul sa-l depuna in original, in termen util, in pastrarea grefei.

Art. 15. -

Cand se constata exactitatea traducerii in limba romana sau a transcrierii cu litere latine, facuta conform art. 1, judecatorii, apreciind, vor putea ordona traducerea sau transcrierea actului de catre un traducator autorizat, dupa dispozitiunile regulamentului din 18 Octomvrie 1925.

Paritul va face aceasta cerere prin intampinare, iar reclamantul la primul termen de infatisare.

Art. 16. -

Cand s-a admis o cerere locala, expertiza sau proba cu martor, partea propunatoare este obligata ca, in termen de 5 zile de la admitere sa depuna taxa citatiilor, cum si suma fixata de instanta, pentru cheltuielile de cercetare, transportul sau despagubirea martorilor sau onorariul expertului.

Cand s-a incuviintat partilor probe potrivit dispozitiunilor art. 12, lit. b, termenul de mai sus poate fi prelungit de judecator pana la 10 zile.

Nesatisfacerea acestor obligatiuni atrage decaderea din proba incuviintata pentru acea instanta.

Decaderea din proba ca martori pentru lipsa de citare se acopere daca acestia se prezinta la termenul fixat pentru audierea lor, dovedindu-si identitatea cu acte.

Inlocuirea martorilor propusi prin actiune sau intampinare nu se va admite decat in caz de deces, disparitie sau motive bine intemeiate. In acest caz lista de martori se va depune, sub sanctiunea decaderii in termen de 5 zile de la admitere.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...