Organizația Națiunilor Unite - ONU

Statutul Curții Internaționale de Justiție din 26.06.1945

Modificări (...), Referințe (1), Cărți (2), Doctrine (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 iunie 1945

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Organizarea Curții

ARTICOLUL 1

Curtea internațională de Justiție instituită prin Carta Națiunilor Unite ca organ judiciar principal al Organizației va fi constituită și va funcționa în conformitate cu dispozițiile prezentului Statut.

ARTICOLUL 2

Curtea va fi compusă dintr-un corp de judecători independenți, aleși, indiferent de cetățenia lor, dintre persoane cu înalte calități morale care îndeplinesc condițiile cerute în țara lor pentru numirea în cele mai înalte funcții judiciare sau care sînt juriști cu o competență recunoscută în materie de drept internațional.

ARTICOLUL 3

1. Curtea va fi alcătuită din cincisprezece membri, printre care nu pot fi doi cetățeni ai aceluiași stat.

2. Persoana care în legătură cu alcătuirea Curții ar putea fi considerată ca cetățean a mai mult decît un singur stat va fi socotită ca cetățean al statului în care își exercită în mod obișnuit drepturile civile și politice.

ARTICOLUL 4

1. Membrii Curții vor fi aleși de Adunarea Generală și de Consiliul de Securitate dintr-o listă de candidați propuși de grupurile naționale ale Curții Permanente de Arbitraj, în conformitate cu dispozițiile de mai jos.

2. În cazul Membrilor Națiunilor Unite care nu sînt reprezentați în Curtea Permanentă de Arbitraj, candidații vor fi propuși de grupuri naționale, desemnate în acest scop de guvernele lor în condițiile stipulate pentru membrii Curții Permanente de Arbitraj prin Articolul 44 al convenției de la Haga din 1907 privind soluționarea pașnică a diferendelor internaționale.

3. În lipsa unui acord special, condițiile în care un stat parte la prezentul Statut, dar nu și Membru al Națiunilor Unite, poate să participe la alegerea membrilor Curții vor fi stabilite de Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate.

ARTICOLUL 5

1. Cu cel puțin trei luni înaintea datei alegerilor Secretarul General al Națiunilor Unite se va adresa în scris membrilor Curții Permanente de Arbitraj aparținînd statelor care sînt părți la prezentul Statut, precum și membrilor grupurilor naționale desemnate conform Articolului 4, paragraful 2, cu invitația ca într-un anumit termen fiecare grup național să procedeze la propunerea drept candidați a unor persoane care sînt în situația de a îndeplini funcția de membru al Curții.

2. Nici un grup nu poate propune mai mult de patru candidați, dintre care cel mult doi pot fi cetățeni ai statului căruia îi aparține grupul. În nici un caz numărul candidaților propuși de un grup nu poate depăși dublul locurilor ce urmează a fi completate.

ARTICOLUL 6

Înainte de a propune aceste candidaturi, se recomandă ca fiecare grup național să consulte cea mai înaltă curte de justiție, facultățile și școlile de drept din țara sa, academiile naționale și secțiile naționale ale academiilor internaționale dedicate studierii dreptului.

ARTICOLUL 7

1. Secretarul General va întocmi o listă în ordine alfabetică a tuturor candidaților astfel propuși. Aceste persoane vor fi singurele eligibile, în afara cazului prevăzut în Articolul 12, paragraful 2.

2. Secretarul General va supune această listă Adunării Generale și Consiliului de Securitate.

ARTICOLUL 8

Adunarea Generală și Consiliul de Securitate vor proceda, independent unul de altul, la alegerea membrilor Curții.

ARTICOLUL 9

La fiecare alegere, alegătorii vor avea în vedere nu numai ca persoanele care urmează a alcătui Curtea să îndeplinească individual condițiile cerute, ci și ca în ansamblul lor să fie asigurată reprezentarea marilor forme de civilizație și a principalelor sisteme juridice ale lumii.

ARTICOLUL 10

1. Vor fi considerați aleși candidații care au obținut majoritatea absolută a voturilor în Adunarea Generală și în Consiliul de Securitate.

2. La votarea în Consiliul de Securitate, fie pentru alegerea judecătorilor, fie pentru desemnarea membrilor comisiei prevăzute în Articolul 12, nu se va face nici o distincție între membrii permanenli și membrii nepermanenți ai Consiliului de Securitate.

3. În cazul în care mai mulți cetățeni ai aceluiași stat ar obține o majoritate absolută de voturi atît în Adunarea Generală, cît și în Consiliul de Securitate, numai cel mai vîrstnic dintre ei va fi considerat ales.

ARTICOLUL 11

Dacă după prima ședință de alegeri unul sau mai multe locuri rămîn necompletate, se va ține o a doua și, dacă va fi necesar, o a treia ședință.

ARTICOLUL 12

1. Dacă după a treia ședință mai rămîn necompletate unul sau mai multe locuri, se poate oricînd forma, la cererea fie a Adunării Generale, fie a Consiliului de Securitate, o Comisie de mediație alcătuită din șase membri, dintre care trei numiți de Adunarea Generală și trei de Consiliul de Securitate, avînd scopul de a desemna, cu majoritatea absolută a voturilor, cîte o persoană pentru fiecare loc încă vacant, a cărei candidatură să fie supusă acceptării separate a Adunării Generale și a Consiliului de Securitate.

2. Dacă este de acord în unanimitate asupra oricărei persoane care îndeplinește condițiile cerute, Comisia de mediație o poate include pe lista sa chiar dacă persoana nu figura pe lista de candidaturi menționată în Articolul 7.

3. Atunci cînd Comisia de mediație constată că nu poate reuși să asigure o alegere, membrii Curții deja aleși vor proceda, într-un termen care urmează a fi fixat de Consiliul de Securitate, la completarea locurilor vacante, alegînd dintre candidații care au obținut voturi fie în Adunarea Generală, fie în Consiliul de Securitate.

4. Dacă voturile judecătorilor sînt împărțite în mod egal, va precumpăni votul judecătorului celui mai vîrstnic.

ARTICOLUL 13

1. Membrii Curții vor fi aleși pe nouă ani și vor fi reeligibili; totuși, în ceea ce privește pe judecătorii aleși la prima alegere, funcția a cinci dintre ei va înceta după trei ani, iar funcția altor cinci judecători va înceta după șase ani.

2. Judecătorii ale căror funcții urmează să înceteze la sfîrșitul perioadelor inițiale de trei și de șase ani susmenționate vor fi desemnați prin tragere la sorți, efectuată de Secretarul General imediat după terminarea primei alegeri.

3. Membrii Curții vor rămîne în funcție pînă cînd locurile lor vor fi completate. Chiar după completare, ei vor soluționa cauzele cu care sînt deja sesizați.

4. În cazul în care un membru al Curții demisionează, demisia va fi adresată Președintelui Curții spre a fi transmisă Secretarului General. În urma acestei notificări, locul devine vacant.

ARTICOLUL 14

Locurile vacante vor fi completate prin metoda prevăzută pentru prima alegere, cu respectarea următoarei dispoziții: în răstimp de o lună de la ivirea vacanței, Secretarul General va proceda la trimiterea invitațiilor prevăzute în Articolul 5, iar data alegerilor va fi fixată de Consiliul de Securitate.

ARTICOLUL 15

Un membru al Curții ales spre a înlocui pe un membru al cărui mandat nu a expirat va rămîne în funcție pe restul duratei mandatului predecesorului său.

ARTICOLUL 16

1. Nici un membru al Curții nu poate exercita vreo funcție politică sau administrativă și nici nu se poate dedica vreunei alte ocupații cu caracter profesional.

2. În caz de dubiu în această privință, Curtea va decide.

ARTICOLUL 17

1. Nici un membru al Curții nu poate exercita în nici o cauză funcția de reprezentant, consilier sau avocat.

2. Nici un membru al Curții nu poate participa la soluționarea vreunei cauze la care a luat parte anterior ca reprezentant, consilier sau avocat al uneia din părți, ca membru al unui tribunal național sau internațional, al unei comisii de anchetă sau în orice altă calitate.

3. În caz de dubiu în această privință, Curtea va decide.

ARTICOLUL 18

1. Nici un membru al Curții nu poate fi îndepărtat din funcție decît dacă, după părerea unanimă a celorlalli membri, el a încetat de a mai îndeplini condițiile cerute.

2. Grefierul va înștiința în mod oficial despre aceasta pe Secretarul General.

3. În urma acestei notificări, locul devine vacant.

ARTICOLUL 19

Membrii Curții se vor bucura în exercițiul funcției lor de privilegiile și imunitățile diplomatice.

ARTICOLUL 20

Înainte de intrarea în funcție, fiecare membru al Curții va face în ședință publică a Curții o declarație solemnă că își va exercita atribuțiile în mod imparțial și conștiincios.

ARTICOLUL 21

1. Curtea își va alege Președintele și Vicepreședintele pe trei ani; ei vor putea fi realeși.

2. Curtea își va numi Grefierul și va putea proceda la numirea altor funcționari care ar fi necesari.

ARTICOLUL 22

1. Sediul Curții va fi stabilit la Haga. Curtea va putea totuși să țină ședințe și să-și exercite funcțiile în alt loc, ori de cîte ori consideră că este de dorit.

2. Președintele și Grefierul își vor avea reședința la sediul Curții.

ARTICOLUL 23

1. Curtea va funcționa permanent, cu excepția vacanțelor judiciare, a căror dată și durată le va fixa Curtea.

2. Membrii Curții au dreptul la concedii periodice, a căror dată și durată le va fixa Curtea, ținînd seama de distanța dintre Haga și domiciliul fiecărui judecător.

3. Membrii Curții sînt obligați să fie permanent la dispoziția Curții, dacă nu sînt în concediu sau împiedicați de o boală ori de alt motiv grav justificat în modul cuvenit față de Președinte.

ARTICOLUL 24

1. Dacă pentru un motiv special, unul din membrii Curții consideră că nu trebuie să participe la soluțianarea unei anumite cauze, el va informa despre aceasta pe Președinte.

2. Dacă Președintele consideră că pentru un motiv special unul din membrii Curții nu trebuie să participe la examinarea unei anumite cauze îl va înștiința despre aceasta.

3. Dacă într-un astfel de caz membrul Curții și Președintele sînt în dezacord, Curtea va decide.

ARTICOLUL 25

1. Curtea își va exercita atribuțiile în ședință plenară, în afara excepțiilor prevăzute expres în prezentul Statut.

3. Regulamentul Curții va putea să prevadă ca după împrejurări și prin rotație unul sau mai mulți judecători să poată fi scutiți de a participa la examinarea cauzelor, cu condiția ca prin aceasta numărul judecătorilor disponibili pentru a constitui Curtea să nu fie redus sub unsprezece.

3. Un quarum de nouă judecători va fi suficient pentru a constitui Curtea.

ARTICOLUL 26 Doctrină (1)

1. Curtea poate oricînd să formeze una sau mai multe camere, compuse după cum va decide Curtea din trei sau mai mulți judecători, pentru examinarea anumitor categorii de cauze de exemplu cauze de muncă și cauze privind tranzitul și comunicațiile.

2. Curtea poate oricînd să formeze o cameră pentru examinarea unei anumite cauze. Numărul judecătorilor acestei camere va fi fixat de Curte cu asentimentul părților.

3. Cauzele vor fi dezbătute și soluționate de Camerele prevăzute în prezentul Articol, dacă părțile cer aceasta.

ARTICOLUL 27

O hotărîre pronunțată de una din camerele prevăzute în Articolele 26 și 29 va fi considerată ca fiind dată de Curte.

ARTICOLUL 28

Camerele prevăzute în Articolele 26 și 29 pot, cu consimțămîntul părților, să-și țină ședințele și să-și exercite funcțiile în altă parte decît la Haga.

ARTICOLUL 29

În vederea unei prompte rezolvări a afacerilor, Curtea va forma anual o cameră compusă din cinci judecători care, la cererea părților, va putea să dezbată și să soluționeze cauzele după o procedură sumară. În plus, se vor desemna doi judecători pentru înlocuirea judecătorilor care s-ar găsi în imposibilitate de a participa la ședințe.

ARTICOLUL 30

1. Curtea va întocmi un regulament privind modul de exercitare a funcțiilor sale. În special, ea își va stabili regulile de procedură.

2. Regulamentul Curții va putea să prevadă participarea la ședintele Curții sau ale oricăreia dintre camerele ei a unor asesori fără drept de vot.

ARTICOLUL 31

1. Judecătorii care au cetățenia fiecăreia dintre părți își vor păstra dreptul de a face parte din complet în cauza cu care este sesizată Curtea.

2. Dacă în completul Curții este inclus un judecător care are cetățenia uneia din părți, orice altă parte poate desemna o persoană la alegerea sa care să intre în complet ca judecător. Aceasta va fi aleasă de preferință dintre persoanele care au fost propuse drept candidați în conformitate cu Articolele 4 și 5.

3. Dacă în completul Curții nu este inclus nici un judecător avînd cetățenia părților, fiecare dintre părți poate să procedeze la desemnarea unui judecător în modul prevăzut în paragraful 2 al prezentului Articol.

4. Dispozițiile prezentului Articol se vor aplica în cazurile prevăzute în Articolele 26 și 29. În asemenea cazuri, Președintele va cere ca unul sau, dacă este necesar, doi dintre membrii Curții care alcătuiesc camera să-și cedeze locul membrilor Curții care au cetățenia părților înteresate, iar în lipsă de asemenea judecători sau dacă ei sînt în imposibilitate de a fi prezenți, judecătorilor special desemnați de către părți.

5. Dacă mai multe părți au interese comune, ele vor fi considerate, în ce privește aplicarea dispozițiilor precedente, drept o singură parte. În caz de dubiu, Curtea va decide.

6. Judecătorii aleși potrivit dispozițiilor din paragrafele 2, 3 și 4 ale prezentului Articol trebuie să îndeplinească condițiile cerute de Articolele 2, 7 (paragraful 2), 20 și 24 din prezentul Statut. Ei vor lua parte la adoptarea deciziilor în deplină egalitate cu colegii lor.

ARTICOLUL 32

1. Fiecare membru al Curții va primi un salariu anual.

2. Președintele va primi o alocație specială anuală.

3. Vicepreședintele va primi o alocație specială pentru fiecare zi în care îndeplinește funcțiile de Președinte.

4. Judecătorii desemnați conform Articolului 31, alții decît membrii Curții vor primi o îndemnizație pentru fiecare zi în care își exercită funcțiile.

5. Aceste salarii, alocații și indemnizații vor fi fixate de Adunarea Generală. Ele nu pot fi micșorate cît timp durează funcțiile.

6. Salariul Grefierului va fi fixat de Adunarea Generală la propunerea Curții.

7. Adunarea Generală va fixa printr-un regulament condițiile în care se pot acorda pensii membrilor Curții și Grefierului, precum și condițiile în care membrilor Curții și Grefierului li se vor rambursa cheltuielile de călătorie.

8. Salariile, alocațiile și indemnizațiile prevăzute mai sus vor fi scutite de orice impozit.

ARTICOLUL 33

Cheltuielile Curții vor fi suportate de Națiunile Unite în modul care va fi stabilit de Adunarea Generală.

CAPITOLUL II COMPETENȚA CURȚII

ARTICOLUL 34 Referințe în cărți (1)

1. Numai statele pot fi părți în cauzele supuse Curții.

2. Curtea va putea, în condițiile prevăzute de Regulamentul său, să ceară organizațiilor internaționale publice informații referitoare la cauzele supuse ei, și totodată va primi asemenea informații prezentate de aceste organizații din proprie inițiativă.

3. Ori de cîte ori într-o cauză supusă Curții se ia în discuție interpretarea actului constitutiv al unei organizații internaționale publice sau interpretarea unei convenții internaționale adoptate în virtutea acestui act, Grefierul va înștiința organizația respectivă și îi va comunica în copie întreaga procedură scrisă.

ARTICOLUL 35

1. Curtea va fi deschisă statelor părți la prezentul Statut.

2. Condițiile în care Curtea va fi deschisă altor state vor fi stabilite de Consiliul de Securitate, sub rezerva dispozițiilor speciale cuprinse în tratatele în vigoare, dar în nici un caz aceste condiții nu vor pune părțile într-o poziție de inegalitate în fața Curții.

3. Cînd un stat care nu e Membru al Națiunilor Unite este parte într-o cauză, Curtea va fixa contribuția la cheltuielile Curții pe care acea parte trebuie să o suporte. Această dispoziție nu se va aplica dacă statul participă la cheltuielile Curții.

ARTICOLUL 36 Referințe în cărți (1)

1. În competența Curții intră toate cauzele pe care i le supun părțile, precum și toate chestiunile prevăzute în mod special în Carta Națiunilor Unite sau în tratatele și convențiile în vigoare. Doctrină (1)

2. Statele părți la prezentul Statut vor putea oricînd să declare că recunosc ca obligatorie IPSO FACTO și fără o convenție specială, în raport cu orice alt stat care acceptă aceeași obligatie, jurisdicția Curții pentru toate diferendele de ordin juridic avînd ca obiect:

a. interpretarea unui tratat;

b. orice problemă de drept internațional;

c. existența oricărui fapt care, dacă ar fi stabilit, ar constitui încălcarea unei obligații internaționale;

d. natura sau întinderea reparației datorate pentru încălcarea unei obligații internaționale.

3. Declarațiile sus-menționate se vor putea face necondiționat sau sub condiția de reciprocitate din partea mai multor ori a anumitor state sau pentru un răstimp determinat.

4. Aceste declarații vor fi depuse Secretarului General al Națiunilor Unite, care le va transmite în copie părților la prezentul Statut și Grefierului Curții.

5. Declarațiile făcute potrivit Articolului 36 al Statutului Curții Permanente de Justiție Internațională și care sînt încă în vigoare vor fi considerate, în raporturile dintre părțile la prezentul Statut, drept acceptări ale jurisdicției obligatorii a Curții Internaționale de Justiție pentru perioada rămasă pînă la expirare și conform condițiilor prevăzute de ele.

6. În caz de diferend asupra chestiunii dacă Curtea este competentă, Curtea va decide.

ARTICOLUL 37

Cînd un tratat sau o convenție în vigoare prevede ca o chestiune să fie deferită unui tribunal pe care trebuia să-l instituie Liga Națiunilor sau Curții Permanente de Justiție Internațională, chestiunea va fi deferită Curții Internaționale de Justiție, dacă privește state părți la prezentul Statut.

ARTICOLUL 38 Doctrină (2), Referințe în cărți (2)

1. Curtea, a cărei misiune este de a soluționa conform dreptului internațional diferendele care îi sînt supuse, va aplica:

a. convențiile internaționale, fie generale, fie speciale, care stabilesc reguli recunoscute în mod expres de statele în litigiu;

b. cutuma internațională, ca dovadă a unei practici generale, acceptată ca drept;

c. principiile generale de drept recunoscute de națiunile civilizate;

d. sub rezerva dispozițiilor Articolului 59, hotărîrile judecătorești și doctrina celor mai calificați specialiști în drept public ai diferitelor națiuni, ca mijloace auxiliare de determinare a regulilor de drept.

2. Prezenta dispoziție nu aduce atingere dreptului Curții de a soluționa o cauză EX AEQUO ET BONO, dacă părțile sînt de acord cu aceasta. Doctrină (1)

CAPITOLUL III PROCEDURA

ARTICOLUL 39

1. Limbile oficiale ale Curții vor fi franceza și engleza. Dacă părțile sînt de acord ca întreaga procedură să se desfășoare în limba franceză, hotărîrea se va pronunța în limba franceză.

Dacă părțile sînt de acord ca întreaga procedură să se desfășoare în limba engleză, hotărîrea se va pronunța în limba engleză.

2. În lipsa unui acord asupra limbii care să fie folosită, fiecare parte va putea întrebuința în pledoarii limba pe care o preferă, iar hotărîrea Curții va fi dată în franceză și engleză. În acest caz Curtea va stabili totodată care dintre cele două texte va fi considerat ca autentic.

3. La cererea oricăreia dintre părți, Curtea o va autoriza să folosească altă limbă decît franceza sau engleza.

ARTICOLUL 40

1. Cauzele sînt aduse în fața Curții, după caz, fie prin notificarea convenției speciale, fie printr-o cerere adresată Grefierului. În ambele cazuri trebuie să se indice obiectul diferendului și părțile.

2. Grefierul va comunica cererea imediat tuturor celor interesați.

3. De asemenea, el o va notifica Membrilor Națiunilor Unite, prin intermediul Secretarului General, precum și oricăror alte state care au dreptul de a sta în justiție în fața Curții.

ARTICOLUL 41 Practică judiciară (1)

1. Curtea va avea dreptul să indice, dacă socotește că împrejurările cer aceasta, ce măsuri provizorii trebuie luate pentru conservarea drepturilor fiecărei părți.

2. Pînă la hotărîrea definitivă, măsurile indicate vor fi notificate imediat părților și Consiliului de Securitate.

ARTICOLUL 42

1. Părțile se vor înfățișa prin reprezentanți.

2. Ele pot fi asistate în fața Curții de consilieri sau de avocați.

3. Reprezentanții, consilieri și avocații părților în fața Curții se vor bucura de privilegiile și imunitățile necesare exercitării independente a funcțiilor lor.

ARTICOLUL 43

1. Procedura va fi alcătuită din două părți: cea scrisă și cea orală.

2. Procedura scrisă va consta din comunicarea către Curte și către părți a memoriilor, contramemoriilor și, dacă este necesar, a replicilor, precum și a tutror pieselor și documentelor în sprijinul lor.

3. Aceste comunicări se vor face prin Grefier, în ordinea și în termenele fixate de Curte.

4. Orice document prezentat de una din părți va fi comunicat în copie certificată celeilalte părți.

5. Procedura orală va consta din audierea de către Curte a martorilor, experților, reprezentanților, consilierilor și avocaților.

ARTICOLUL 44

1. Pentru orice notificări către alte persoane decît către reprezentanți, consilieri și avocați, Curtea se va adresa direct guvernului statului pe al cărui teritoriu trebuie transmisă notificarea.

2. Aceeași dispoziție se va aplica ori de cîte ori trebuie luate măsuri pentru obținerea de probe la fața locului.

ARTICOLUL 45

Dezbaterile vor fi conduse de Președinte, iar în lipsa acestuia de Vicepreședinte; dacă nici unul dintre ei nu poate prezida, va prezida cel mai vechi dintre judecătorii prezenți.

ARTICOLUL 46

Dezbaterile vor fi publice, afară de cazul în care Curtea ar decide altfel sau părțile ar cere ca publicul să nu fie admis.

ARTICOLUL 47

1. Pentru fiecare ședință de dezbateri se va încheia un proces-verbal semnat de Grefier și de Președinte.

2. Acest proces-verbal este singurul autentic.

ARTICOLUL 48

Curtea va da ordonanțe privind desfășurarea procesului, va hotărî forma și termenele în care fiecare parte trebuie să pună ultimele concluzii și va lua toate măsurile legate de administrarea probelor.

ARTICOLUL 49

Curtea poate cere reprezentanților, chiar înainte de începerea dezbaterilor, să prezinte orice document sau să dea orice explicații. În caz de refuz, ea va lua act.

ARTICOLUL 50

Curtea poate oricînd să încredințeze sarcina de a efectua o anchetă sau o expertiză oricărei persoane, colegiu, birou, comisii sau oricărei alte organizații la alegerea sa.

ARTICOLUL 51

În cursul dezbaterilor, orice întrebări pertinente trebuie să fie puse martorilor și experților în condițiile stabilite de Curte prin regulamentul de procedură menționat în articolul 30.

ARTICOLUL 52

După primirea probelor în termenele fixate de ea în acest scop, Curtea va putea respinge orice noi probe orale sau scrise pe care una din părți ar voi să le prezinte fără asentimentul celeilalte părți.

ARTICOLUL 53

1. Dacă una din părți nu se înfățișează sau nu își prezintă susținerile, cealaltă parte poate cere Curții să dea o soluție în favoarea sa.

2. Înainte de a da această soluție, Curtea trebuie să se încredințeze nu numai că este competentă, în conformitate cu Articolele 36 și 37, ci și că acțiunea este întemeiată în fapt și în drept.

ARTICOLUL 54

1. După ce reprezentanții părților, consilierii și avocații vor fi prezentat, sub controlul Curții, toate susținerile lor, Președintele va declara închise dezbaterile.

2. Curtea se va retrage pentru deliberare.

3. Deliberările Curții vor decurge în secret și vor rămîne secrete.

ARTICOLUL 55

1. Toate deciziile Curții se vor lua cu majoritatea de voturi a judecătorilor prezenți.

2. În caz de paritate de voturi, va precumpăni votul Președintelui sau al judecătorului care îi ține locul.

ARTICOLUL 56

1. Hotărîrea va fi motivată.

2. Ea va cuprinde numele judecătorilor care au participat la luarea hotărîrii.

ARTICOLUL 59

Dacă hotărîrea, în întregime sau în parte, nu exprimă opinia unanimă a judecătorilor, oricare judecător va avea dreptul să alăture opinia sa separată.

ARTICOLUL 58

Hotărîrea va fi semnată de Președinte și de Grefier. Ea va fi citită în ședință publică, după ce reprezentanții părților vor fi fost înștiințați în modul cuvenit.

ARTICOLUL 59

Decizia Curții nu are forță obligatorie decît între părțile în litigiu și numai pentru cauza pe care o soluționează.

ARTICOLUL 60

Hotărirea este definitivă și nu poate fi atacată. În caz de diferend asupra înțelesului sau a întinderii dispozițiilor hotărîrii, Curtea o va interpreta la cererea oricăreia dintre părți.

ARTICOLUL 61

1. O cerere de revizuire a hotărîrii poate fi înaintată Curții numai dacă se întemeiază pe descoperirea unui fapt de natură a exercita o influență decisivă și care pînă la pronunțarea hotărîrii era necunoscut atît Curții, cît și părții care cere revizuirea, fără ca această necunoaștere să se fi datorat neglijenței părții.

2. Procedura de revizuire se va deschide printr-o hotărîre a Curții care să constate expres existența noului fapt, recunoscînd că prin caracterul său acesta deschide calea revizuirii și declarînd cererea admisibilă pentru acest motiv.

3. Curtea poate să condiționeze deschiderea procedurii de revizuire de executarea în prealabil a hotărîrii.

4. Cererea de revizuire trebuie făcută în termen de șase luni de la descoperirea noului fapt.

5. Nici o cerere de revizuire nu va putea fi făcută după expirarea unui termen de zece ani de la data hotărîrii.

ARTICOLUL 62

1. Dacă un stat consideră că are un interes de ordin juridic care poate fi afectat de soluția dată unei cauze, el poate adresa Curții cererea de a fi autorizat să intervină în acea cauză.

2. Curtea va decide asupra acestei cereri.

ARTICOLUL 63

1. Ori de cîte ori se ridică problema interpretării unei convenții la care sînt părți și alte state decît cele în litigiu, Grefierul le va înștiința neîntîrziat.

2. Fiecare stat astfel înștiințat are dreptul de a interveni în proces, iar dacă își exercită acest drept, interpretarea dată prin hotărîre va fi deopotrivă obligatorie și pentru el.

ARTICOLUL 64

Dacă Curtea nu decide altfel, fiecare parte va suporta propriile sale cheltuieli de judecată.

CAPITOLUL IV AVIZE CONSULTATIVE

ARTICOLUL 65

1. Curtea poate da un aviz consultativ asupra oricărei chestiuni juridice, la cererea oricărei înstituții autorizate prin Carta Națiunilor Unite sau în conformitate cu dispozițiile Cartei să facă o asemenea cerere.

2. Chestiunile asupra cărora se solicită avizul consultativ al Curții vor fi expuse Curții într-o cerere scrisă cuprinzînd o formulare precisă a chestiunii asupra căreia se cere avizul, însoțită de toate documentele care ar putea sluji la elucidarea chestiunii.

ARTICOLUL 66

1. Grefierul va notifica imediat cererea de aviz consultativ tuturor statelor care au dreptul de a sta în justiție în fața Curții.

2. În afară de aceasta, orice stat care are dreptul de a sta în justiție în fața Curții și orice organizație internațională pe care Curtea sau, dacă ea nu este întrunită, Președintele le consideră în măsură a da informații asupra chestiunii vor fi de asemenea înștiințate de Grefier, printr-o comunicare specială și directă, că Curtea este dispusă să primească expuneri scrise, într-un termen care va fi fixat de Președinte, sau să asculte expuneri orale, într-o ședință publică ce urmează a fi ținută în acest scop.

3. Dacă unul din statele care au dreptul de a sta în justiție în fata Curții nu a primit comunicarea specială menționată în paragraful 2 din prezentul Articol, el își poate exprima dorința de a prezenta o expunere scrisă sau de a fi ascultat, iar Curtea va decide.

4. Statele și organizațiile care au prezentrzt expuneri scrise sau orale vor fi admise a discuta expunerile făcute de alte state sau organizații în forma, în măsura și în termenele fixate, pentru fiecare caz în parte, de Curte sau, dacă ea nu este întrunită, de Președinte. În acest scop, Grefierul va comunica în timp util expunerile scrise statelor și organizațiilor care au prezentat ele însele asemenea expuneri.

ARTICOLUL 67

Curtea va pronunța avizele sale consultative în ședință publică, după ce va fi înștiințat pe Secretarul General și pe reprezentanții Membrilor Națiunilor Unite, al altor state și ai organizațiilor internaționale care sînt direct interesați.

ARTICOLUL 68

În exercitarea funcțiilor sale consultative, Curtea se va călăuzi și după dispozițiile prezentului Statut care se aplică în materie contencioasă, în măsura în care le va considera aplicabile.

CAPITOLUL V AMENDAMENTE

ARTICOLUL 69

Amendamentele la prezentul Statut vor fi efectuate prin procedura prevăzută de Carta Națiunilor Unite pentru amendamentele la acea Cartă, dar sub rezerva dispozițiilor pe care le-ar putea adopta Adunarea Generală, la recomandarea Consiliului de Securitate, în privința Participării la această procedură a statelor care sînt părți la prezentul Statut fără a fi Membri ai Națiunilor Unite.

ARTICOLUL 70

Curtea va avea dreptul să propună amendamentele la prezentul Statut pe care le va socoti necesare comunicîndu-le în scris Secretarului General spre a fi examinate în conformitate cu dispozițiile articolului 69.

ANEXĂ

REGULAMENTUL
Curții Internaționale de Justiție

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...