Parlamentul României

Legea nr. 303/1947 privind recalcularea patrimoniului societăților pe acțiuni

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 1947 până la 13 ianuarie 1974, fiind abrogat prin Decret 691/1973.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

MIHAI I,

Prin grația lui Dumnezeu și voința națională, Rege al României,

La toți de față și viitori, sănătate:

Adunarea Deputaților a votat și adoptat, iar Noi sancționăm ce urmează:

Art. 1. -

Societățile pe acțiuni, anonime sau în comandită sunt obligate a recalcula patrimoniul lor, conform dispozițiunilor de mai jos. Societățile străine pe acțiuni, cu sediul secundar sau principala exploatare în România, sunt supuse aceleași obligațiuni.

Art. 2. - Referințe în jurisprudență (1)

În termen de zece zile dela apariția prezentei legi, societățile vor recalcula conturile monetare exprimând valori, creanțe și angajamente libelate în lei, potrivit raportului de preschimbare stabilit la art. 6 din legea Nr. 287 pentru reforma monetară.

Prin conturi monetare exprimând valori, creanțe și angajamente libelate în lei, se înțeleg:

a) mijloacele de plată enumerate la art. 1 al legii pentru reforma monetară, punctele a, b și c;

b) disponibilitățile în cont arătate la art. 14, al. 2, art. 15, 16 și 17 din legea pentru reforma monetară;

c) valori mobiliare specificate la art. 27 al legii pentru reforma monetară;

d) datoriile sub orice formă și cu orice titlu, prevăzute la art. 24 al legii pentru reforma monetară.

Diferențele ce vor rezulta din recalcularea conturilor monetare, se vor înregistra la un cont separat, intitulat "diferență rezultată din recalcularea patrimoniului".

Art. 3. -

Dela publicarea prezentei legi, toate înregistrările contabile se vor efectua exclusiv în lei stabilizați.

Societățile sunt autorizate a separa înregistrările în lei vechi la conturile nerecalculate până la recalcularea tuturor elementelor patrimoniale.

Art. 4. -

Societățile sunt obligate să întocmească bilanțul pe data de 31 Decemvrie 1947, cel mai târziu la 31 Martie 1948, astfel:

a) conturile monetare menționate la art. 2, alin. a și b de mai sus, vor fi grupate în bilanț în posturi aparte, atât în activ cât și în pasiv, denumite: "sume blocate potrivit legii pentru reforma monetară din 1947", menționându-se și sumele de lei vechi transformate.

Extrasele conturilor blocate, remise titularilor, vor avea, în coloane separate, pentru evidență, și suma transformată în lei stabilizați;

b) conturile monetare menționate la alineatele c și d, ale aceluiași articol, vor cuprinde sumele rezultate, din recalculare, precum și operațiunile efectuate în lei stabilizați, până la 31 Decemvrie 1947, inclusiv;

c) conturile monetare exprimând valori și creanțe libelate în monete străine sau în aur, se vor recalcula pe baza cursurilor practicate de Banca Națională a României.

Prin conturi monetare, în sensul acestui alineat, se înțelege:

- valutele efective străine;

- cecurile și tratele în monetă străină;

- acreditivele, biletele la ordin, cambiile și orice efecte de comerț libelate în monetă străină;

- aurul sub orice formă;

- disponibilitățile în conturi de monetă străină;

- debitorii și creditorii în monetă străină sub orice formă și cu orice titlu;

- valorile mobiliare emise în străinătate, cu excepțiunea participațiunilor și acțiunilor, precum și cupoanele de dobândă sau de dividende.

Din conturile monetare exprimate în monetă străină, se vor recalcula numai sumele recunoscute de Banca Națională a României. Pentru celelalte sume, societățile sunt obligate să introducă de îndată cereri în vederea obținerii autorizărilor prevăzute de legea pentru comerțul de devize. Pozițiile neaprobate de Banca Națională a României sunt supuse, în ceea ce privește recalcularea regimului creanțelor și angajamentelor în lei;

d) Conturile de investițiuni, capitalul social, fondurile de rezervă și fondurile de amortizare se vor recalcula prin multiplicarea sumelor înregistrate în conturi, cu coeficienții prevăzuți în tabelul anexat, corespunzător perioadei la care s'au făcut înregistrările.

Prin investițiuni se înțelege:

- imobilele și terenurile;

- instalațiunile, mașinile și uneltele;

- concesiunile și brevetele;

- mobilierul;

- vehiculele;

- materialele pentru investițiuni, etc.

Amortismentele operate direct la conturile de investițiuni se vor recalcula prin multiplicarea lor cu coeficienții prevăzuți în anexă, corespunzător perioadei când s'a operat amortizarea.

Partea din investițiuni care a fost distrusă, total sau parțial din cauza războiului sau din alte cauze, se va scoate din activul întreprinderii pe valoarea de înregistrare proporțională cu paguba suferită;

e) participațiunile și acțiunile libelate în lei sau în monetă străină, se vor recalcula astfel:

- cele emise de societățile industriale și comerciale cotate la bursă, vor fi recalculate la cursul mediu din luna Decemvrie 1947;

- cele emise de societățile industriale și comerciale necotate la bursă, vor fi recalculate aplicându-se asupra costului lor, coeficienții prevăzuți în anexă, corespunzător perioadei la care au fost subscrise sau achiziționate;

- cele emise de societăți fără scop lucrativ, vor fi recalculate conform art. 2 al legii de față.

La recalcularea participațiunilor și acțiunilor nu se vor lua în considerare amortizările efectuate, decât numai pentru participațiunile și acțiunile emise de societăți fără scop lucrativ;

f) Conturile de mărfuri fabricate, semifabricate sau în curs de fabricație, de materii prime de materiale consumabile în producție se vor recalcula la prețurile oficiale în vigoare la data întocmirii bilanțului.

Art. 5. -

Se va reduce activul și pasivul societăților cu sumele provenind din recalculări ale activelor făcute dela 1 Ianuarie 1933 până la 31 Decemvrie 1947.

Art. 6. -

Fondurile de pensii și ajutoare în caz de moarte, invaliditate, etc., figurând în pasivul societăților, se vor recalcula conform art. 2 al prezentei legi.

În cazul când o parte din activul societății este afectată acestor fonduri, ea va fi recalculată după modalitățile prevăzute în prezenta lege, pentru fiecare categorie de avere. În cazul când din recalcularea acestor afectațiuni vor rezulta plus-valute, ele se vor aloca fondului respectiv.

Art. 7. -

Diferențele ce vor apare din recalcularea patrimoniului societății, se vor contabiliza la același cont separat, intitulat: "diferență rezultată din recalcularea patrimoniului", indicat la art. 2, alin. 3 al prezentei legi.

Art. 8. -

În cazul când contul "diferență rezultată din recalcularea patrimoniului" va arăta sold debitor (scădere de avere), consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală, cel mai târziu până la 15 Aprilie 1948, care va putea hotărî:

a) Acoperirea pierderilor constatate prin facerea unor vărsăminte de către acționari, în termen de cel mult un an, sau

b) reducerea capitalului, cu aprobarea comisiunii prevăzute la art. 12 din prezenta lege.

În ceea ce privește societățile bancare supuse prevederilor legii pentru organizarea și reglementarea comerțului de bancă, reducerea capitalului se va face numai cu autorizarea consiliului superior bancar.

În cazul în care societățile nu vor fi acoperit pierderile conform prevederilor alineatului a și nu vor fi obținut aprobarea de reducere a capitalului până la data de 15 Mai 1949, ele se desființează de drept și intră în lichidare.

Art. 9. -

În cazul când contul diferență rezultată din recalcularea patrimoniului prezintă sold creditor (creștere de avere) societățile sunt obligate să-l aloce la un fond special, denumit: "rezervă provenită din recalcularea patrimoniului".

Această rezervă se consideră ca făcând parte din fondurile proprii ale întreprinderii.

Art. 10. -

În cazul când prin aplicarea art. 8 al prezentei legi se decide reducerea capitalului, adunarea generală are latitudinea de a hotărî asupra înlocuirii sau ștampilării acțiunilor la noi valori nominale de minimum 100 lei de fiecare acțiune, după cum va găsi necesar.

Art. 11. -

Membrii consiliului de administrație care nu se vor conforma dispozițiunilor prezentei legi, se vor pedepsi cu o închisoare dela 3 luni la 1 an de zile.

Art. 12. -

Pe lângă Ministerul Industriei și Comerțului, se institue o Comisiune specială, denumită: "Comisiunea pentru aplicarea legii pentru recalcularea patrimoniului societăților pe acțiuni", compusă din:

- doi delegați desemnați de Ministerul Industriei și Comerțului;

- doi delegați desemnați de Ministerul Finanțelor;

- doi delegați desemnați de Banca Națională a României;

- un membru al Consiliului Superior Juridic al Statului, desemnat de Ministerul Justiției.

Fiecare din aceste instituții va desemna și un număr egal de supleanți.

Membrii Comisiunii vor fi numiți printr'o decizie a Ministerului de Industrie și Comerț.

Comisiunea va alege un președinte și va lua deciziuni valabile, cu majoritate de voturi și cu prezența a cel puțin 5 membri; în caz de paritate, votul președintelui decide.

Comisiunea are următoarele atribuțiuni:

- va putea verifica dacă bilanțurile societăților au fost întocmite cu respectarea prevederilor, acestei legi;

- va decide asupra întâmpinărilor făcute de societăți cu privire la recalcularea patrimoniului potrivit dispozițiunilor legii de față, pentru cazurile speciale care s'ar ivi în aplicarea ei;

- va hotărî asupra cererilor de deducere a capitalului. Comisiunea, examinând situația financiară, precum și posibilitatea de realizarea stocului social, va da o hotărîre motivată, în primă și ultimă instanță, cu drept de recurs la Înalta Curte de Casație.

Termenul de recurs, precum și procedura de judecată, sunt acelea prevăzute de legea de organizare a Înaltei Curți de Casație.

Comisiunea va putea numi experți atât pentru verificarea bilanțurilor, cât și pentru cazurile în care Comisiunea este sezisată.

Numirea experților și efectuarea expertizei se vor face după dreptul comun. Deciziunea de numire a experților va fixa și onorariul cuvenit acestora, care va fi suportat în toate cazurile de societățile în cauză.

Societățile sunt datoare a pune la dispoziția comisiunii și a experților numiți de ea, registrele legale, documentele, inventarele și orice alte date sau informațiuni.

Comisiunea, în cazurile în care va constata că consiliile de administrație nu s'au conformat dispozițiunilor acestei legi, va sezisa Ministerul public.

Art. 13. -

Rezerva provenită din recalcularea patrimoniului este scutită de orice impozite și taxe prezente și viitoare. Această dispozițiune se consideră inserată între scutirile prevăzute de legea timbrului și legea contribuțiunilor directe.

Art. 14. -

Dispozițiunile prezentei legi nu se aplică Băncii Naționale a României.

Art. 15. -

Toate dispozițiunile contrare acestei legi, sunt abrogate.

Această lege, dimpreună cu tabelul anexă, s'a votat de Adunarea Deputaților, în ședința dela 22 August, anul 1947 și s'a aprobat cu majoritate de una sută șasezeci și șapte voturi, contra trei.
Președinte, Emanoil Tătărescu

Secretar, Eduard Manolescu

(L.S.A.D.).

Promulgăm această lege și ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul Statului și publicată în Monitorul Oficial

Dată în București la 22 August 1947.

MIHAI

Ministrul industriei și comerțului,
Gh. Gheorghiu-Dej

Ministrul justiției,
L. Pătrășcanu

Nr. 1.763.

ANEXĂ

TABEL de coeficienții de recalculare

I. Indici anuali (p. perioada 1 Ianuarie 1933 - 31 Decemvrie 1939):
1933, 1 leu = 1,28.
1934, 1 '' = 1,35.
1935, 1 '' = 1,26.
1936, 1 '' = 1,18.
1937, 1 '' = 1,08.
1938, 1 '' = 1,00.
1939, 1 '' = 0,92.
II. Indici semestriali (p. perioada 1 Ianuarie 1940 - 30 Iunie 1944):
1940, sem. I, 100 lei = 84,69.
'' II, 100 '' = 69,40.
1941, '' I, 100 '' = 51,93.
'' II, 100 '' = 37,14.
1942, '' I, 100 '' = 28,58.
'' II, 100 '' = 25,54.
1943, '' I, 100 '' = 21,36.
'' II, 100 '' = 18,74.
1944, '' I, 100 '' = 16,32.
III. Indici trimestriali (p. perioada 1 Iulie 1944 - 31 Decemvrie 1945):
1944, trim. III, 1.000 lei = 124,07.
'' IV, 1.000 '' = 83,88.
1945, '' I, 1.000 '' = 36,06.
'' II, 1.000 '' = 22,92.
'' III, 1.000 '' = 18,72.
'' IV, 1.000 '' = 11,31.
IV. Indici lunari (p. perioada 1 Ianuarie 1946 - 15 August 1947):
1946 Ianuarie, 1.000 lei = 6,83.
Februarie, 1.000 '' = 5,64.
Martie, 1.000 '' = 4,34.
Aprilie, 1.000 '' = 3,85.
Mai, 1.000 '' = 3,60.
Iunie, 1.000 '' = 3,53.
Iulie, 1.000 '' = 3,67.
August, 1.000 '' = 3,79.
Septemvrie, 1.000 '' = 3,35.
Octomvrie, 1.000 '' = 2,61.
Noemvrie, 1.000 '' = 2,24.
Decemvrie, 1.000 '' = 1,74.
1947 Ianuarie 10.000 lei = 12,07.
Februarie, 10.000 '' = 8,54.
Martie, 10.000 '' = 7,10.
Aprilie, 10.000 '' = 2,63.
Mai, 10.000 '' = 2,10.
Iunie, 10.000 '' = 1,70.
Iulie 10.000 '' = 1,44.
August, 10.000 '' = 0,50.
Acest tabel anexă, dimpreună cu legea, s'a votat de Adunarea Deputaților, în ședința dela 22 August, anul 1947, și s'a aprobat cu majoritate de una sută șasezeci și șapte voturi, contra trei.
Președinte, Emanoil Tătărescu.

Secretar, Eduard Manolescu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...