Parlamentul României

Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii in carti de publicitate funciara*)

Modificări (1), Doctrine (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iulie 1947 până la 30 septembrie 2011, fiind abrogat prin Lege 71/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

*) Devenită lege prin Decretul nr. 1432/1947.

Extras

CAPITOLUL 1

1. Dispozitii generale

Art. 1. -

Dupa terminarea lucrarilor prevazute de articolele 148-171 inclusiv din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare din 27 aprilie 1938, Ministerul Justitiei, la propunerea Directiei Cartilor Funciare si a Cadastrului Funciar, va da o decizie ministeriala *1), in care, aratindu-se comuna pentru care s-au intocmit cartile funciare provizorii, le va declara drept carti de publicitate funciara.

In decizie *1) se va face cunoscut cuprinderea articolelor 2-5 inclusiv din legea de fata.

Decizia ministeriala *1) se va publica in Monitorul Oficial, intr-unul din ziarele mai raspindite din Capitala, comuna sau judet, si prin mijloacele obisnuite in acea comuna.

1. Monitorul Oficial si-a incetat aparitia in temeiul Decretului nr. 66 din 22.II.1949 pentru infiintarea Buletinului Oficial al R.P.R. Potrivit Decretului nr. 350 din 27.IX.1952 privind publicarea legilor, decretelor, hotaririlor si dispozitiilor Consiliului de Ministri, in Buletinul Oficial si in Colectia de hotariri a Consiliului de Ministri se publica numai legile, decretele, hotaririle si dispozitiile Consiliului de Ministri.

2. Prin Deciziile nr. 80.393 din 7.VII.1947 si nr. 94.764 din 17.X.1947 ale Ministerului Justitiei s-au introdus carti funciare in urmatoarele comune din raioanele Branesti, Oltenita si Vidra ale regiunii Bucuresti:

- raionul Branesti: com. Cernica, Fundeni, Podul Pitarului, Pirlita, Progresu, Sohatu, Vasilati, satul Pasarea din com. Branesti, satul Popesti din com. Galbinasi;

- raionul Oltenita: com. Aprozi, Budesti, Gruiu, Heresti, Hotarele, Izvoarele, Nana, Radovanu, Soldanu;

- raionul Vidra: com. Berceni, Colibati, Copaceni, Cretesti, Prumusani, Gostinari, Mironesti, Prundu, Stiubei-Orasti, Valea Dragului, Vidra, 30 Decembrie, satul Mogosesti din com. Gradistea;

- com. Jilava din raionul N. Balcescu al Capitalei R.P.R. este pendinte, din punct de vedere al cartii funciare, de sectia de carte funciara a Tribunalului popular al raionului Vidra.

Cu privire la competinta sectiunilor de carte funciara ale tribunalelor populare mai sus-aratate, a se vedea, de asemenea:

- art. XXII al Decretului nr. 132 din 19.VI.1952 pentru modificarea codurilor de procedura civila, procedura penala si procedura fiscala, in legatura cu restructurarea organizarii judecatoresti;

- Decretul nr. 12 din 10.I.1956 cu privire la modificarea Legii nr. 5 din 8.IX.1950 pentru raionarea administrativa - economica a teritoriului R.P.R.

Art. 2. -

De la data aratata in decizia ministeriala *1), registrele de transcriptii si inscriptii, precum si registrele de urmariri, se vor inlocui, cit priveste comunele pentru care s-au facut publicatiile prevazute de articolul precedent, cu cartile de publicitate funciara, in care se vor trece drepturile, raporturile si faptele juridice care pot face obiectul inscrierii.

Art. 3. -

In cartile de publicitate funciara se vor intabula constituirile, modificarile, transmisiunile si stingerile de drepturi reale imobiliare, rezultind din orice act intre vii, hotarire judecatoreasca, fie chiar declarative de drepturi, precum si mutatiile prin deces si cesiunile de drepturi succesorale.

Se vor nota in cartile de publicitate funciara drepturile personale, raporturile si faptele juridice prevazute de articolele 81 si 82 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Art. 4. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Drepturile supuse publicitatii, numai prin intabulare sau notare - inclusiv cele care rezulta din comandament sau sechestrele prevazute de art. 481 si 496 din Codul de procedura civila *2) - devin opozabile tertilor de buna-credinta care au dobindit si si-au conservat dreptul asupra vreunui imobil.

*1) Ordin, potrivit art. 49 din Constitutie.

*2) Actualele art. 477 si 492 din Codul de procedura civila, republicat la 24.II.1948

Art. 5. -

Drepturile imobiliare dobindite anterior datei prevazute de articolul 2 din legea de fata ramin guvernate, atit in privinta conservarii, cit si stingerii lor, de dispozitiile Codului civil si ale procedurii civile, privitoare la registrele de transcriptii si inscriptii.

Art. 6. -

Inscrierea unui drept in cartea de publicitate funciara se poate savirsi numai impotriva aceluia care este aratat, sau care se inscrie concomitent, ca titularul dreptului asupra caruia urmeaza a se face inscrierea.

Art. 7. -

Daca mai multe persoane si-au transmis succesiv un drept real imobiliar, fara sa fi facut si inscrierile corespunzatoare, cel din urma dobinditor va putea cere inscrierea dreptului sau dovedind intreg sirul transmisiunilor intervenite.

Art. 8. -

Inscrisul, in temeiul caruia se cere intabularea unui drept real imobiliar in cartile de publicitate funciara, trebuie sa indeplineasca cerintele art. 43 si 44 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Se admite inscrierea provizorie a unui drept real in temeiul unei hotariri judecatoresti definitive.

Inscrierea provizorie se transforma in intabulare in temeiul unei hotariri judecatoresti irevocabile *1), cu rangul dobindit prin inscrierea provizorie.

Potrivit reglementarii - in vigoare la data publicarii legii de fata, prin notiunea de hotarire definitiva, folosita de art. 8, alin. 2, se intelegea hotarirea ce putea fi atacata pe calea recursului, in opozitie cu hotarirea irevocabila, care echivala cu ceea ce este in prezent hotarirea definitiva in sensul art. 377 Codul de procedura civila.

Ca atare, potrivit si dispozitiei din cuprinsul art. 50 al Legii din 27.IV.1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, inscrierea provizorie se poate face in prezent in temeiul unei hotariri pronuntate in prima instanta, iar transformarea inscrierii provizorii in intabulare se poate face numai in temeiul unei hotariri definitive in sensul art. 377 Codul de procedura civila

Art. 9. -

In caz de stingerea unui drept real imobiliar, radierea se va face cu consimtamintul titularului, afara numai de cazurile cind stingerea dreptului se face prin implinirea termenului aratat in inscriere sau prin moartea titularului.

Daca titularul refuza sa consimta la radiere, ea se va face in temeiul unei hotariri judecatoresti irevocabile *1).

Art. 10. -

In afara de actiunile prevazute de articolul 81, punctele 18, 21, 23 si 24 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, se vor mai nota in cartea de publicitate funciara si urmatoarele:

1. actiunea prin care se urmareste desfiintarea actului juridic in temeiul caruia s-a facut intabularea unui drept real imobiliar;

2. actiunea in revendicare;

3. actiunea in petitiune de ereditate;

4. cererile si actiunile prin care se reclama raportul succesoral sau reductiunea liberalitatilor, in cazul cind aceste cereri sau actiuni implica restituirea in natura a imobilului;

5. actiunea pentru constatarea uzucapiunii implinite prevazuta de articolul 130 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

*1) Hotarire definitiva, potrivit art. 377 Codul de procedura civila.

Art. 11. -

Drepturile reale imobiliare intabulate in cartea de publicitate funciara dobindesc rang de la data inregistrarii cererii de inscriere; ordinea inregistrarii lor le va statornici rangul.

Daca mai multe cereri au sosit deodata la instanta de carte funciara, se va proceda potrivit celor prevazute de art. 31 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Art. 12. -

In toate cazurile cind legislatia romina acorda un privilegiu, fie general asupra tuturor bunurilor mobile si imobile, fie special imobiliar, sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept ori creanta, se va putea cere intabularea acelui privilegiu, sau a ipotecii legale, in cartea de publicitate funciara.

Cu privire la privilegii, a se vedea art. 1727 si 1737 Codul civil

Cu privire la ipoteca legala, a se vedea art. 902, alin. 2, art. 1753 pct. 3 si art. 1768 Codul civil

Art. 13. -

Inscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face pe temeiul inscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.

In cazurile prevazute de articolele 67-71 inclusiv din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, se va proceda potrivit normelor acolo prevazute.

A se vedea nota de la art. 12.

Art. 14. -

Privilegiile sau ipotecile legale se vor in scrie pentru suma prevazuta in inscris, daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata in cerere.

Art. 15. -

Privilegiile si ipotecile legale capata rang prin inscrierea lor in cartea de publicitate funciara, potrivit prevederilor articolului 11 din legea de fata.

Se excepteaza de la regula de mai sus privilegiul cheltuielilor de judecata si privilegiile statului, care ramin guvernate de legile care le reglementeaza.

Art. 16. -

Inscrierea drepturilor mostenitorilor si legatarilor in cartea de publicitate funciara se va face in baza certificatului de mostenitor sau legatar, care se va elibera potrivit dispozitiilor Legii nr. 543 din 11 iulie 1946.

Potrivit art. 17 si urm. ale Decretului nr. 40 din 22.I.1953 privitor la procedura succesorala notariala, certificatul de mostenitor sau de legatar se elibereaza de Notariatul de Stat.

Art. 18. -

Se vor putea nota in cartea de publicitate funciara, in afara de cele prevazute in articolul 81 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare, si urmatoarele:

1. sentinta de admitere a moratoriului;

2. poprirea unei creante ipotecare;

3. actele de urmarire, care, potrivit legilor de urmarire, sint supuse transcrierii in registrele de publicitate, in cazul cind se urmareste imobilul sau veniturile sale, precum si ordonanta prevazuta de articolul 558 din Codul de procedura civila *1).

1. Cu privire la moratoriu a se vedea art. 834 si urm. din Codul comercial.

2. Cu privire la poprire a se vedea art. 452 si urm. Codul de procedura civila

Art. 19. -

Ordonanta prin care se dispune facerea popririi asupra unei creante ipotecare se va comunica din oficiu sectiunii de carte funciara, care, dupa notare, o va comunica tertului poprit.

Art. 20. -

Creditorii urmaritori vor putea cere intabularea stramutarii creantei ipotecare poprite, in temeiul hotaririi irevocabile *2) de validare.

Daca insa s-au facut mai mult popriri asupra aceleiasi creante ipotecare, pentru care insa procedura de validare este in curs in fata a mai multor instante, intabularea stramutarii dreptului de ipoteca in favoarea creditorului care a obtinut hotarirea irevocabila *1) de validare se va face sub rezerva dreptului celorlalti creditori popritori.

Daca dupa notarea popririi, cesionarul creantei ipotecare cere inscrierea cesiunii in favoarea sa, instanta o va incuviinta, sub rezerva dreptului creditorului popritor, ce i se cuvine potrivit normelor de drept comun.

*1) Actualul art. 551, din Codul de procedura civila, republicat la 24.II.1948.

*2) Hotarire definitiva, potrivit art. 377 Codul de procedura civila

Art. 21. -

Contractele de locatie incheiate pe un termen ce depaseste trei ani, precum si cesiunile de venituri pe timp mai mare de 2 ani, devin opozabile tertilor numai prin notarea lor in cartea de publicitate funciara.

Art. 22. -

In caz de separatie de patrimonii, drepturile creditorilor si legatarilor se conserva numai prin notare.

Prin notare, separatia de patrimonii va produce efectele determinate de Codul civil.

Notarea se poate cere cit timp mostenitorul este inscris ca proprietar in cartea de publicitate funciara.

Cu privire la separatia de patrimonii, a se vedea art 781 si urm. si art. 1743 si 1745 Codul civil

Art. 23. -

Daca s-a renuntat la separatia de patrimonii, radierea se va putea cere in temeiul inscrisului de renuntare la acest beneficiu.

In cazul cind radierea se cere pentru novatiunea creantei prin acceptarea mostenitorului ca debitor, instanta de carte funciara se va pronunta asupra cererii dupa ascultarea partilor interesate.

Daca partile nu se inteleg, instanta de carte funciara le va indruma la proces, iar radierea notarii separatiei de patrimonii se va face in temeiul hotaririi judecatoresti irevocabile *1).

*1) Hotarire definitiva, potrivit art. 377 Codul de procedura civila

Art. 25. -

Reductiunea liberalitatilor imobiliare excesive si raportul donatiilor asupra imobilelor nu desfiinteaza instrainarile, ipotecile si sarcinile reale, consimtite de dobinditorul liberalitatii, daca au fost inscrise inainte de notarea cererii sau actiunii de reductie ori raport.

Art. 26. -

Daca liberalitatea s-a facut cu sarcini sau sub conditie, in textul intabularii se va face mentiune despre aceasta. Cererea de revocare a liberalitatii pentru ingratitudine se va putea nota in cartea de publicitate funciara.

A se vedea, de asemenea, art. 829 si urm. si art. 930 si urm. Codul civil

Art. 27. -

Daca in contractul de donatie s-a stipulat intoarcerea bunurilor daruite la donator, atit pentru cazul cind donatorul ar muri inaintea lui, cit si pentru cazul cind si donatorul si descendentii sai ar muri inaintea sa, dreptul la intoarcere se va nota in cartea de publicitate funciara, potrivit articolului 79, alineatul 2 si articolul 81, punctul 5 din Legea pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare.

Daca bunurile daruite se intorc la donator, o data cu inscrierea dreptului in favoarea acestuia, se vor radia din oficiu instrainarile si grevarile facute dupa notare.

Se mentin locatiile facute pe un termen de cel mult cinci ani, cesiunile de venituri cu un termen de cel mult 2 ani, precum si notarile privitoare la actiunile ce au fost introduse si impotriva donatorului.

Cu privire la stipularea intoarcerii bunurilor daruite, a se vedea art. 825 Codul civil

Art. 28. -

Alin. 1 si 2.

Daca donatia s-a facut in vederea incheierii unei casatorii, la cererea de intabulare se va alatura si extractul din registrul casatoriilor *1).

Cit timp insa casatoria nu este celebrata, se va putea cere notarea donatiei facuta in vederea incheierii casatoriei.

*1) Certificat de casatorie, potrivit art. 18 din Codul familiei.

Art. 32. -

Daca contractul cuprinde o donatie de bunuri prezente facute intre soti in timpul casatoriei, in textul inscrierii se va arata atit calitatea de sot cum si ca o asemenea donatie este intotdeauna revocabila, potrivit articolului 937 Codul civil.

Daca sotul donator revoca donatia, se va proceda conform celor prevazute de articolul 27, alineatele 2 si 3.

CAPITOLUL 2 Dispozitii procedurale

Art. 33. -

Daca inscrierea unui drept se cere impotriva unei persoane care nu este inscrisa ca titulara a dreptului in cartea de publicitate funciara, petitionarul va trebui sa faca dovada mutatiilor potrivit normelor in vigoare la acele date.

Art. 34. -

Daca imobilul asupra caruia se cere inscrierea dreptului n-a fost trecut in cartea de publicitate funciara, instanta de carte funciara, dupa ce va fi procedat la identificarea acelui imobil si va fi constatat imprejurarile care au determinat acea omisiune, se va pronunta asupra cererii de inscriere.

Constatarile judecatorului vor fi consemnate intr-un proces-verbal.

Art. 35. -

Judecatorul de carte funciara va putea cita partile interesate, ori de cite ori s-ar invedera nevoia unei asemenea masuri, inainte de a se pronunta asupra cererii de inscriere.

Daca inscrisurile ce insotesc cererea nu indeplinesc cerintele legii, judecatorul va putea acorda un termen corespunzator pentru completarea lor, dispunind totodata notarea cererii de inscriere in cartea de publicitate funciara.

CAPITOLUL 3 Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 37. -

Dispozitia prevazuta de articolul 41 din Legea pentru punerea in vigoare in Transilvania a Legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare *1) se va aplica si la imobilele inscrise in cartile de publicitate funciara.

*1) Legea nr. 241 din 12.VII.1947.

Art. 38. - Jurisprudență

Dispozitiile legii pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare cu exceptia articolelor: 17, 18, 19, 20. 22-30 inclusiv; 32-39 inclusiv; alineatul 2 al articolului 40; art. 41, 42, 45, 49, alineatul 2 al articolului 50; art. 51, alineatele 1 si 3 ale articolului 52; art. 53-55 inclusiv, art. 84, 88-94 inclusiv, art. 104, 115, alineatul final al articolului 130 si art. 172-181 inclusiv, se vor aplica in mod corespunzator, de cite ori prin legea de fata nu se dispune altfel.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Doctrină:
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
;
se încarcă...