Act Internațional

Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1886*) completată la Paris la 4 mai 1896, revizuită la Berlin la 13 noiembrie 1908, completată la Berna la 20 martie 1914, revizuită la Roma la 2 iunie 1928, revizuită la Bruxelles la 26 iunie 1948, revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 și la Paris la 24 iulie 1971 și modificată la 28 septembrie 1979

Modificări (1), Referințe (2), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 iulie 1969
Formă aplicabilă de la 17 aprilie 1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Țările Uniunii, deopotrivă animate de dorința de a proteja într-un mod cât mai eficient și mai uniform cu putință drepturile autorilor asupra operelor lor literare și artistice,

recunoscând importanța lucrărilor Conferinței de revizuire ținute la Stockholm în anul 1967,

au hotărât să revizuiască Actul adoptat de Conferința de la Stockholm, lăsând nemodificate art. 1-20 și 22-26 din acest act.

în consecință, subsemnații plenipotențiari, după prezentarea deplinelor puteri, recunoscute în bună și cuvenită formă,

au convenit cele ce urmează:

ARTICOLUL 1

Țările cărora li se aplică prezenta convenție sunt constituite în Uniunea pentru protecția drepturilor autorilor asupra operelor lor literare și artistice.

ARTICOLUL 2

(1) Termenul opere literare și artistice cuprinde toate lucrările din domeniul literar, științific și artistic, oricare ar fi modul sau forma de exprimare, precum: cărțile, broșurile și alte scrieri; conferințele, alocuțiunile, predicile și alte opere de aceeași natură; operele dramatice sau dramatico-muzicale; operele coregrafice și pantomimele; compozițiile muzicale cu sau fără cuvinte; operele cinematografice, cărora le sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog cinematografiei; operele de desen, de pictură, de arhitectură, de sculptură, de gravură, de litografie; operele fotografice, cărora le sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog fotografiei; operele de artă aplicată; ilustrațiile, hărțile geografice; planurile, crochiurile și operele plastice referitoare la geografie, la topografie, la arhitectură sau la științe. Reviste (1)

(2) Se rezervă totuși legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de a dispune că operele literare și artistice sau una ori mai multe categorii dintre ele nu sunt protejate, atâta timp cât nu au fost fixate pe un suport material. Reviste (1)

(3) Sunt protejate ca opere originale, fără a prejudicia drepturile autorului operei originale, traducerile, adaptările, aranjamentele muzicale și alte transformări ale unei opere literare sau artistice. Reviste (1)

(4) Se rezervă legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de a determina protecția care trebuie acordată textelor oficiale de ordin legislativ, administrativ sau judiciar, precum și traducerilor oficiale ale acestor texte.

(5) Culegerile de opere literare sau artistice, cum sunt enciclopediile și antologiile, care, prin alegerea sau dispunerea materialelor, constituie creații intelectuale, sunt protejate ca atare, fără a prejudicia drepturile autorilor asupra fiecărei opere care face parte din aceste culegeri. Reviste (1)

(6) Operele sus-menționate beneficiază de protecție în toate țările Uniunii. Această protecție se exercită în favoarea autorului și a deținătorilor drepturilor sale.

(7) Se rezervă legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de reglementare a câmpului de aplicare a legilor privind operele de artă aplicată, precum și desenele și modelele industriale, precum și condițiile de protecție a acestor opere, desene și modele, ținând seama de dispozițiile art. 7 alin. (4) din prezenta convenție. Pentru operele protejate numai ca desene și modele în țara de origine nu poate fi cerută în altă țară a Uniunii decât protecția specială acordată în această țară desenelor și modelelor; totuși, dacă o astfel de protecție specială nu se acordă în această țară, aceste opere vor fi protejate ca opere artistice.

(8) Protecția prezentei convenții nu se aplică știrilor zilei sau faptelor diverse, care au caracterul de simple informații de presă.

ARTICOLUL 2 bis

(1) Se rezervă legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de a exclude, în parte sau în totalitate, de la protecția prevăzută în articolul precedent discursurile politice și discursurile pronunțate în dezbaterile judiciare.

(2) Se rezervă, de asemenea, legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de a statua asupra condițiilor în care conferințele, alocuțiunile și alte opere de aceeași natură, pronunțate în public, vor putea fi reproduse prin presă, radiodifuzate, transmise prin fir publicului sau vor putea face obiectul comunicărilor publice prevăzute în art. 11 bis alin. (1) al prezentei convenții, în cazul când o astfel de folosire este justificată de scopul de informare urmărit.

(3) Totuși autorul beneficiază de dreptul exclusiv de a reuni, în culegere, operele sale menționate în alineatele precedente.

ARTICOLUL 3

(1) Sunt protejați, în virtutea prezentei convenții:

a) autorii, resortisanți ai uneia dintre țările Uniunii, pentru operele lor, publicate sau nu;

b) autorii care nu sunt resortisanți ai unei țări a Uniunii, pentru operele pe care le publică pentru prima dată într-una dintre aceste țări sau simultan într-o țară din afara Uniunii și într-o țară a Uniunii.

(2) Autorii care nu sunt resortisanți ai unei țări a Uniunii, dar care, având reședința lor obișnuită într-una dintre aceste țări, sunt, în scopul aplicării prezentei convenții, asimilați cu autorii resortisanți ai acestei țări.

(3) Prin opere publicate trebuie să se înțeleagă operele editate cu consimțământul autorilor lor, oricare ar fi modul de fabricare a exemplarelor, cu condiția ca punerea la dispoziție a acestora să poată satisface nevoile normale ale publicului, ținând seama de natura operei. Nu constituie o publicare reprezentarea unei opere dramatice, dramatico-muzicale sau cinematografice, executarea unei opere muzicale, recitarea în public a unei opere literare, transmiterea sau radiodifuzarea operelor literare sau artistice, expunerea unei opere de artă și construcția unei opere de arhitectură.

(4) Este considerată ca fiind publicată simultan în mai multe țări orice operă care a apărut în două sau mai multe țări în 30 de zile de la prima publicare.

ARTICOLUL 4

Sunt protejați, în virtutea prezentei convenții, chiar în cazul în care condițiile prevăzute la art. 3 nu sunt îndeplinite:

a) autorii operelor cinematografice al căror producător își are sediul sau reședința sa obișnuită într-una dintre țările Uniunii;

b) autorii unor opere de arhitectură construite într-o țară a Uniunii sau ai unor opere de artă grafică și plastică încorporate într-un imobil situat într-o țară a Uniunii.

ARTICOLUL 5 Jurisprudență (1)

(1) În ceea ce privește operele pentru care sunt protejați, în virtutea prezentei convenții, în țările Uniunii, altele decât țara de origine a operei, autorii beneficiază de drepturile pe care legile respective le acordă în prezent sau le vor acorda naționalilor, precum și de drepturile acordate în mod special prin prezenta convenție.

(2) Folosința și exercițiul acestor drepturi nu sunt subordonate nici unei formalități; această folosință și acest exercițiu sunt independente de existența protecției în țara de origine a operei. Ca urmare, în afară de prevederile prezentei convenții, întinderea protecției, precum și mijloacele procedurale garantate autorului pentru apărarea drepturilor sale se reglementează, în mod exclusiv, conform legislației țării în care se reclamă protecția. Jurisprudență (1)

(3) Protecția în țara de origine este reglementată de legislația națională. Cu toate acestea, dacă autorul nu este un resortisant al țării de origine a operei pentru care el este protejat prin prezenta convenție, va avea în această țară aceleași drepturi ca și autorii naționali.

(4) Este considerată țară de origine:

a) pentru operele publicate pentru prima oară într-una dintre țările Uniunii, această din urmă țară; totuși, dacă este vorba de opere publicate simultan în mai multe țări ale Uniunii, care admit durate diferite de protecție, aceea dintre ele a cărei legislație acordă durata de protecție cea mai scurtă;

b) pentru operele publicate simultan într-o țară din afara Uniunii și într-o țară a Uniunii, această din urmă țară;

c) pentru operele nepublicate sau pentru operele publicate pentru prima oară într-o țară din afara Uniunii, fără publicare simultană într-o țară a Uniunii, țara din Uniune al cărei resortisant este autorul; totuși:

(i) dacă este vorba de opere cinematografice al căror producător își are sediul sau reședința sa obișnuită într-o țară a Uniunii, țara de origine va fi această din urmă țară; și

(ii) dacă este vorba de opere de arhitectură construite într-o țară din Uniune sau de opere de artă grafică și plastică încorporate într-un imobil situat într-o țară din Uniune, țara de origine va fi această din urmă țară.

ARTICOLUL 6

(1) Dacă o țară din afara Uniunii nu protejează în mod satisfăcător operele autorilor care sunt resortisanți ai uneia dintre țările Uniunii, această din urmă țară va putea restrânge protecția operelor ai căror autori sunt, în momentul primei publicări a acestor opere, resortisanți ai celeilalte țări și nu au reședința lor obișnuită într-una dintre țările Uniunii. Dacă țara primei publicări face uz de acest drept, celelalte țări ale Uniunii nu vor acorda operelor, supuse astfel unui tratament special, o protecție mai largă decât aceea care le este acordată în țara primei publicări.

(2) Nici o restricție, stabilită în virtutea alineatului precedent, nu va putea prejudicia drepturile pe care un autor le va fi dobândit asupra unei opere publicate într-una dintre țările Uniunii înainte de punerea în executare a acestei restricții.

(3) Țările Uniunii, care, în virtutea prezentului articol, vor restrânge protecția drepturilor autorilor, vor notifica acest fapt directorului general al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (denumit mai jos directorul general), printr-o declarație scrisă, în care vor fi arătate țările față de care protecția este restrânsă, precum și restricțiile la care sunt supuse drepturile autorilor aparținând acestor țări. Directorul general va comunica de îndată acest fapt tuturor țărilor Uniunii.

ARTICOLUL 6 bis

(1) Independent de drepturile patrimoniale de autor și chiar după cedarea acestor drepturi, autorul păstrează dreptul de a revendica paternitatea operei și de a se opune oricărei deformări, mutilări sau altei modificări a acestei opere sau oricăror alte atingeri ale acesteia, care îi prejudiciază onoarea sau reputația.

(2) Drepturile recunoscute autorului, în virtutea alin. (1), sunt, după moartea sa, menținute cel puțin până la stingerea drepturilor patrimoniale și exercitate de către persoanele sau instituțiile cărora legislația națională a țării în care protecția este reclamată le dă această calitate. Cu toate acestea, țările a căror legislație, în vigoare în momentul ratificării prezentului act sau al aderării la el, nu conține dispoziții care să asigure protecția, după moartea autorului, a tuturor drepturilor recunoscute în baza alin. (1) au competența de a prevedea că unele dintre aceste drepturi nu sunt menținute după moartea autorului.

(3) Mijloacele procedurale pentru apărarea drepturilor recunoscute prin prezentul articol sunt reglementate de legislația țării în care este reclamată protecția.

ARTICOLUL 7

(1) Durata protecției acordate prin prezenta convenție cuprinde durata vieții autorului și 50 de ani după moartea sa.

(2) Cu toate acestea, pentru operele cinematografice, țările Uniunii au dreptul să prevadă că durata protecției expiră la 50de ani după ce opera a fost făcută accesibilă publicului, cu consimțământul autorului, sau că, în lipsa unui asemenea eveniment, intervenit în termen de 50 de ani, socotiți de la realizarea unei astfel de opere, durata protecției expiră la 50 de ani după această realizare.

(3) Pentru operele anonime sau pseudonime durata protecției acordate prin prezenta convenție expiră la 50 de ani după ce opera a fost în mod licit făcută accesibilă publicului. Totuși, când pseudonimul adoptat de autor nu lasă nici o îndoială asupra identității sale, durata protecției este cea prevăzută la alin. (1). Dacă autorul unei opere anonime sau apărute sub pseudonim își dezvăluie identitatea în perioada indicată mai sus, termenul de protecție aplicabil este cel prevăzut la alin. (1). Țările Uniunii nu sunt obligate să protejeze operele anonime sau pseudonime, al căror autor este presupus mort, după toate probabilitățile, de 50 de ani.

(4) Se rezervă legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de a reglementa durata protecției operelor fotografice și aceea a operelor de artă aplicată, protejate ca opere artistice; totuși această durată nu va putea fi inferioară unei perioade de 25 de ani, socotiți de la realizarea unei asemenea opere.

(5) Durata protecției ulterioare morții autorului și termenele prevăzute la alin. (2), (3) și (4) încep să curgă de la moartea acestuia sau de la evenimentul avut în vedere de aceste alineate, însă durata acestor termene se calculează numai cu începere de la data de 1ianuarie a anului care urmează morții sau evenimentului avut în vedere.

(6) Țările Uniunii au dreptul de a acorda o durată de protecție superioară celor prevăzute la alineatele precedente.

(7) Țările Uniunii legate prin Actul de la Roma al prezentei convenții și care acordă, în legislația lor națională, în vigoare în momentul semnării prezentului act, durate inferioare celor prevăzute în alineatele precedente au facultatea de a le menține, atunci când aderă la prezentul act sau când îl ratifică.

(8) În toate cazurile durata va fi reglementată de legea țării în care va fi reclamată protecția; totuși, exceptând cazul în care legislația acestei din urmă țări decide altfel, ea nu va depăși durata fixată în țara de origine a operei.

ARTICOLUL 7 bis

Dispozițiile articolului precedent sunt, de asemenea, aplicabile, când dreptul de autor aparține în comun colaboratorilor unei opere, sub rezerva ca termenele consecutive morții autorului să fie calculate cu începere de la moartea ultimului supraviețuitor dintre colaboratori.

ARTICOLUL 8

Autorii de opere literare și artistice, protejați prin prezenta convenție, beneficiază, pe toată durata drepturilor lor asupra operei originale, de dreptul exclusiv de a face sau de a autoriza traducerea operelor lor.

ARTICOLUL 9

(1) Autorii operelor literare și artistice, protejați prin prezenta convenție, beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea acestor opere, în orice mod și sub orice formă ar fi.

(2) Se rezervă legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de a permite reproducerea operelor menționate în anumite cazuri speciale, cu condiția ca o astfel de reproducere să nu aducă atingere exploatării normale a operei și să nu cauzeze un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale autorului. Reviste (1)

(3) Orice înregistrare sonoră sau vizuală este considerată ca reproducere, în sensul prezentei convenții.

ARTICOLUL 10

(1) Sunt permise citatele extrase dintr-o operă făcută deja cunoscută publicului în mod legal, cu condiția ca ele să fie conforme bunelor uzanțe și în măsură justificată de scopul urmărit, inclusiv citatele din articole din jurnale și culegeri periodice, sub formă de revistă a presei.

(2) Se rezervă legislației țărilor Uniunii și acordurilor speciale existente sau care se vor încheia între ele dreptul de a permite folosirea în mod legal, în măsura justificată de scopul urmărit, a operelor literare sau artistice, cu titlu de ilustrare în învățământ, prin intermediul publicațiilor, emisiunilor de radiodifuziune sau al înregistrărilor sonore sau vizuale, cu condiția ca o asemenea folosire să fie conformă bunelor uzanțe.

(3) Citatele și utilizările avute în vedere în alineatele precedente vor trebui să menționeze sursa și numele autorului, dacă acest nume figurează în sursa folosită.

ARTICOLUL 10 bis

(1) Se rezervă legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de a permite reproducerea prin presă ori radiodifuzarea sau transmiterea prin fir către public a articolelor de actualitate privind dezbateri economice, politice sau religioase, publicate în ziare sau în culegeri periodice, sau a operelor radiodifuzate având același caracter, în cazurile când reproducerea, radiodifuzarea sau această transmitere nu este în mod expres rezervată. Totuși sursa trebuie întotdeauna indicată în mod explicit; sancțiunea acestei obligații este determinată de legislația țării în care este cerută protecția.

(2) Se rezervă, de asemenea, legislațiilor țărilor Uniunii dreptul de a reglementa condițiile în care, cu prilejul prezentării evenimentelor de actualitate prin mijlocirea fotografiei sau a cinematografiei, sau pe calea radiodifuzării sau transmiterii prin fir către public, operele literare sau artistice, văzute sau auzite în cursul evenimentului, pot, în măsura justificată de scopul de informare urmărit, să fie reproduse și făcute accesibile publicului.

ARTICOLUL 11

(1) Autorii de opere dramatice, dramatico-muzicale și muzicale beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza: 1° reprezentarea și executarea publică a operelor lor, inclusiv reprezentarea și executarea publică prin orice mijloace sau procedee; 2° transmiterea publică prin orice mijloace a reprezentării și a executării operelor lor.

(2) Aceleași drepturi sunt acordate autorilor de opere dramatice sau dramatico-muzicale, în ceea ce privește traducerea operelor lor, pentru întreaga durată de protecție a drepturilor lor asupra operei originale. Jurisprudență (1)

ARTICOLUL 11 bis

(1) Autorii de opere literare și artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza: 1° radiodifuzarea operelor lor sau comunicarea publică a acestor opere prin orice alt mijloc servind la difuzarea fără fir a semnalelor, a sunetelor sau a imaginilor; 2° orice comunicare publică fie prin fir, fie fără fir a operei radiodifuzate, când această comunicare este făcută printr-un alt organism decât cel de origine; 3° comunicarea publică a operei radiodifuzate prin difuzor sau prin orice alt instrument asemănător, transmițător de semnale, de sunete sau de imagini.

(2) Revine legislațiilor țărilor Uniunii să reglementeze condițiile de exercitare a drepturilor la care se referă alin. (1) de mai sus, dar aceste condiții nu vor avea decât un efect strict limitat la țara care le va fi stabilit. Ele nu vor putea în nici un caz să aducă atingere dreptului moral al autorului, nici dreptului, care aparține autorului, de a obține o remunerare echitabilă, stabilită de către autoritatea competentă, în lipsa unui acord amiabil.

(3) În lipsa unei prevederi contrare, autorizația acordată, potrivit alin. (1), nu cuprinde și autorizația de a înregistra opera radiodifuzată prin intermediul unor instrumente de fixare a sunetelor sau imaginilor. Se rezervă totuși legislațiilor țărilor Uniunii regimul înregistrărilor efemere, efectuate de un organism de radiodifuziune prin propriile sale mijloace și pentru emisiunile sale. Aceste legislații vor putea autoriza păstrarea acestor înregistrări în arhive oficiale, datorită caracterului lor excepțional de documentare.

ARTICOLUL 11 terț

(1) Autorii de opere literare beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza: 1° recitarea în public a operelor lor, inclusiv recitarea în public prin orice mijloace sau procedee; 2° transmiterea publică prin orice mijloace a recitării operelor lor.

(2) Aceleași drepturi sunt acordate autorilor de opere literare, în ceea ce privește traducerea operelor lor, pe întreaga durată a protecției drepturilor lor asupra operei originale.

ARTICOLUL 12

Autorii de opere literare sau artistice beneficiază de dreptul exclusiv de a autoriza adaptările, aranjamentele și alte transformări ale operelor lor.

ARTICOLUL 13

(1) Fiecare țară a Uniunii poate, în ceea ce o privește, să stabilească rezerve și condiții referitoare la dreptul exclusiv al autorului unei opere muzicale și al autorului cuvintelor, a căror înregistrare cu opera muzicală a fost deja autorizată de către acesta din urmă, de a autoriza înregistrarea sonoră a numitei opere muzicale împreună cu cuvintele, dacă este cazul; însă orice rezerve și condiții de această natură nu vor avea decât un efect strict limitat la țara care le-ar stabili și nu vor putea în nici un caz să aducă atingere dreptului care aparține autorului de a obține o remunerare echitabilă, stabilită de către autoritatea competentă, în lipsa unui acord amiabil.

(2) Înregistrările operelor muzicale care au fost realizate într-o țară a Uniunii, potrivit art. 13 alin. (3) al convențiilor semnate la Roma la 2 iunie 1928 și la Bruxelles la 26 iunie 1948, vor putea, în acea țară, să facă obiectul reproducerilor, fără consimțământul autorului operei muzicale, până la expirarea unei perioade de 2 ani, socotiți de la data la care țara menționată devine legată prin prezentul act.

(3) Înregistrările făcute în baza alin. (1) și (2) ale prezentului articol și importate, fără autorizația părților interesate, într-o țară unde nu ar fi licite, vor putea fi sechestrate în acea țară.

ARTICOLUL 14

(1) Autorii de opere literare sau artistice au dreptul exclusiv de a autoriza: 1° adaptarea și reproducerea cinematografică a acestor opere și punerea în circulație a operelor astfel adaptate sau reproduse; 2° reprezentarea și executarea în public și transmiterea prin fir către public a operelor astfel adaptate sau reproduse.

(2) Adaptarea sub orice altă formă artistică a realizărilor cinematografice inspirate din opere literare sau artistice rămâne supusă autorizării autorilor operelor originale, fără a prejudicia autorizația autorilor lor.

(3) Dispozițiile art. 13 alin. (1) nu sunt aplicabile.

ARTICOLUL 14 bis

(1) Fără a se aduce atingere drepturilor de autor ale oricărei opere care ar fi putut fi adaptată sau reprodusă, opera cinematografică este protejată ca o operă originală. Titularul dreptului de autor asupra operei cinematografice beneficiază de aceleași drepturi ca și autorul unei opere originale, inclusiv de drepturile menționate în articolul precedent.

(2)

a) Determinarea titularilor dreptului de autor asupra operei cinematografice este rezervată legislației țării unde este cerută protecția.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...