Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Ordinul nr. 819/868/1346/2015 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. filiala Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 2015 până la 31 decembrie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 819/868/1.346

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Ministerul Finanțelor Publice

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei, comerțului și turismului, ministrul finanțelor publice și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea SMART - S.A. - filiala Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,
comerțului și turismului,
Mihai Tudose
Ministrul finanțelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

ANEXĂ

Autoritatea administrației publice centrale/locale: Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Operatorul economic: Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - S.A.

Sediul social: București, bd. Magheru nr. 33, sectorul 1

Adresa de corespondență: București, Calea Floreasca nr. 246C, clădirea Sky Tower, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: RO 14232728

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2015

- mii lei -
INDICATORI Nr. rd. Propuneri an curent 2015
0 1 2 3 4
I VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 97.772
1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 97.762
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4
2 Venituri financiare 5 10
3 Venituri extraordinare 6
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 97.743
1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 97.133
A. cheltuieli cu bunuri și servicii 9 47.035
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 925
C. cheltuieli cu personalul, din care: 11 42.177
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14) 12 32.781
C1 ch. cu salariile 13 29.003
C2 bonusuri 14 3.778
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 16
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete 17 849
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale 18 8.547
D. alte cheltuieli de exploatare 19 6.996
2 Cheltuieli financiare 20 610
3 Cheltuieli extraordinare 21 0
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 29
IV IMPOZIT PE PROFIT 23 220
V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24
1 Rezerve legale 25 0
2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26 0
3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 0
4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 28 0
5 Alte repartizări prevăzute de lege 29 0
6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29 30 0
7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 31 0
8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0
a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0
b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0
c) - dividende cuvenite altor acționari 34 0
9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 35 0
VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36
VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37
a) cheltuieli materiale 38
b) cheltuieli cu salariile 39
c) cheltuieli privind prestările de servicii 40
d) cheltuieli cu reclama și publicitate 41
e) alte cheltuieli 42
VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 6.100
1 Alocații de la buget 44
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori 45
IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 6.100
X DATE DE FUNDAMENTARE 47
1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 898
2 Nr. mediu de salariați total 49 898
3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*) 50 3.060
4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000 51 2.691
5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49) 52 109
6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) 53
7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 54 999,7
8 Plăți restante 55 769
9 Creanțe restante 56 320

*) Rd. 50 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...