Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Modificări (6), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 iunie 2005 până la 11 februarie 2009
Abrogat temporar de la data 11 februarie 2009 până la data 16 decembrie 2009 de Ordonanță de urgență 3/2009
Repus în vigoare la data 17 decembrie 2009 prin Lege 379/2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 25/2005 privind modificarea Listei Guvernului României, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 24/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 29 aprilie 2005, prin care a fost desființată funcția de ministru delegat pentru coordonarea autorităților de control,

dată fiind necesitatea eficientizării activității structurilor implicate direct în procesul de respectare a angajamentelor asumate de România prin negocierile de aderare la Uniunea Europeană,

ținând seama de necesitatea existenței unui mecanism de control administrativ la nivelul administrației publice centrale,

având în vedere necesitatea consolidării cadrului legal privind lupta antifraudă pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene,

în vederea stabilirii măsurilor corespunzătoare care să permită desfășurarea în cel mai scurt timp a activităților și structurilor din cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (2)

(1) Cancelaria Primului-Ministru preia bugetul, patrimoniul, numărul de posturi și personalul Autorității Naționale de Control, care se desființează.

(2) În cadrul Cancelariei Primului-Ministru se înființează Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică.

Art. 2. - Modificări (1)

În subordinea ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar din cadrul Cancelariei Primului-Ministru se organizează și funcționează:

a) Autoritatea de control a Guvernului, structură fără personalitate juridică;

b) Departamentul pentru lupta antifraudă, structură fără personalitate juridică;

c) Departamentul de implementare programe și ajustare structurală, structură fără personalitate juridică.

Art. 3. - Modificări (1)

(1) Autoritatea de control a Guvernului, denumită în continuare Autoritatea, exercită controlul administrativ intern privind respectarea prevederilor legale în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în ministere, în celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și la regiile autonome, companiile și societățile naționale sau la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

(2) Autoritatea verifică aplicarea acquis-ului comunitar, eficiența și transparența activității administrației publice locale.

(3) De asemenea, Autoritatea va îndeplini și următoarele atribuții:

a) exercită controlul asupra activității autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, dispus de primul-ministru; Modificări (1)

b) urmărește implementarea politicilor și strategiilor în domeniul controlului;

c) inițiază și avizează proiecte de acte normative în domeniul controlului;

d) face propuneri de reglementare și armonizare a cadrului legislativ privind controlul specific al entităților cu atribuții de control aflate în coordonarea sa, potrivit reglementărilor Uniunii Europene;

e) urmărește și evaluează periodic rezultatele obținute din valorificarea actelor de control ale entităților cu atribuții de control, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice;

f) supraveghează respectarea Ghidului controlului și a Codului de conduită în vederea implementării măsurilor de responsabilizare a personalului cu atribuții de control;

g) promovează politica de dialog social pe probleme specifice activității de control;

h) verifică sesizările primite direct de la primul-ministru și de la Administrația Prezidențială;

i) propune măsuri de corectare a disfuncționalităților sesizate în activitatea de control, pe care le înaintează primului-ministru sau, după caz, ministerelor de resort;

j) îndeplinește oricare alte atribuții stabilite de actele normative în vigoare.

(4) În realizarea atribuțiilor de control, instituțiile, autoritățile publice și operatorii economici menționați la alin. (1) au obligația să pună la dispoziția reprezentanților Autorității documentele și informațiile solicitate.

(5) Autoritatea preia toate reprezentările și competențele Autorității Naționale de Control în instituțiile sau în organele de specialitate ale administrației publice centrale, așa cum sunt prevăzute în actele normative în vigoare.

(6) Autoritatea va continua acțiunile Autorității Naționale de Control aflate în curs de desfășurare, până la finalizarea și valorificarea lor.

Art. 4. - Modificări (1)

(1) Pentru realizarea atribuțiilor sale, personalul Autorității efectuează controale directe, întocmind rapoarte de control, procese-verbale, informări, sinteze, după caz.

(2) Actele întocmite potrivit alin. (1) și avizate de ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării aquis-ului comunitar sunt prezentate primului-ministru, însoțite de propuneri.

(3) Propunerile aprobate de primul-ministru se transmit instituțiilor vizate, care, în termen de 30 de zile, au obligația de a comunica Autorității măsurile luate. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Autoritatea este condusă de un demnitar cu rang de secretar de stat, șeful Autorității. Modificări (1)

(2) Numărul maxim de posturi al Autorității este de 60, exclusiv demnitarul. Modificări (1)

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanțare internațională și urmărirea aplicării acquis-ului comunitar este garantul respectării obligațiilor asumate de România privind lupta antifraudă și protejarea efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene.

(2) În îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, potrivit legii, Departamentul pentru lupta antifraudă, denumit în continuare Departamentul, acționează pe bază de autonomie funcțională și decizională, independent de alte instituții publice, conform obligațiilor asumate de România, fiind condus de un demnitar cu funcție de secretar de stat, șeful Departamentului.

(3) Secretarul de stat, șeful Departamentului, nu va solicita și nu va primi instrucțiuni de la nici o autoritate, instituție sau persoană în realizarea atribuțiilor sale referitoare la declanșarea și desfășurarea controalelor ori la întocmirea actelor de control.

Art. 7. - Modificări (1)

În calitate de instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, Departamentul are următoarele atribuții:

a) asigură coordonarea luptei antifraudă și protejarea efectivă și echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

b) efectuează controlul obținerii, derulării sau utilizării fondurilor provenite din programele de asistență ale Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală, în privința posibilelor nereguli și/sau fraude ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene în România, astfel cum sunt definite în Ordonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Jurisprudență

c) asigură și facilitează cooperarea dintre instituțiile naționale implicate în protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, precum și între acestea și Oficiul European de Luptă Antifraudă și statele membre ale Uniunii Europene;

d) inițiază și avizează proiecte de acte normative privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în România în vederea armonizării legislative în domeniu;

e) culege, analizează și prelucrează datele în scopul realizării analizelor relevante în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene în România;

f) elaborează și coordonează programe de perfecționare, stagii de pregătire și instruire în domeniul luptei antifraudă;

g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau prin decizii ale primului-ministru.

Art. 8. -

Departamentul primește sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse ori se sesizează din oficiu cu privire la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, efectuează controalele corespunzătoare și pune la dispoziția Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de control cuprinzând aspectele constatate, precum și toate datele și informațiile cerute.

Art. 9. - Modificări (1)

Actele de control sunt aprobate de către secretarul de stat, șeful Departamentului.

Art. 10. -

(1) În exercitarea atribuțiilor de control, Departamentul va proceda la efectuarea de controale la fața locului, la luarea de declarații, va solicita documentele și informațiile necesare.

(2) În vederea efectuării eficiente și cu celeritate a controalelor, toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, sunt obligați să permită reprezentanților Departamentului accesul necondiționat în sedii, pe terenuri, în mijloace de transport sau în alte spații folosite în scopuri economice.

(3) Pe parcursul desfășurării controalelor Departamentul solicită tuturor instituțiilor și autorităților publice implicate, precum și operatorilor economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, documentele și informațiile necesare întocmirii actului de control. Dacă din diverse motive acestea nu pot fi furnizate imediat, persoanele juridice amintite au obligația să răspundă corespunzător și complet în cel mult 10 zile de la data solicitării.

(4) Pentru ducerea la îndeplinire a obligației prevăzute la alin. (3), toate instituțiile și autoritățile publice implicate, precum și operatorii economici, indiferent dacă sunt cu capital de stat sau privat, care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică și dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare și operativă a solicitărilor Departamentului. Modificări (1)

(5) În baza împuternicirii de control, reprezentanții Departamentului pot proceda la luarea de declarații de la beneficiar sau reprezentantul acestuia, precum și de la martorii ce pot furniza date cu privire la săvârșirea unor nereguli sau fraude.

(6) La cererea Departamentului, organele de control financiar-fiscal, organele de poliție, jandarmerie sau alți agenți ai forței publice sunt obligați să acorde sprijin echipei de control în exercitarea atribuțiilor ce îi revin.

Art. 11. -

(1) În cazul constatării unor elemente de natură infracțională în gestionarea fondurilor comunitare, după efectuarea tuturor operațiunilor necesare, actul de control este transmis parchetului competent din punct de vedere material să efectueze urmărirea penală, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului și restituirea acestuia, precum și pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate.

(2) În scopul îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 7 lit. e), toate autoritățile cu competențe în gestionarea asistenței financiare nerambursabile, în controlul utilizării corespunzătoare a fondurilor comunitare, în prevenirea combaterii neregulilor și fraudelor, precum și cele cu competențe în efectuarea urmăririi penale și sancționarea celor vinovați și în recuperarea prejudiciilor au obligația de a transmite către Departament, în termen de 15 zile, datele și informațiile solicitate. Modificări (1)

Art. 12. -

Departamentul poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistență și dotare tehnică, precum și de programe de pregătire specifică a personalului.

Art. 13. -

La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă reprezentanții acestuia pot participa direct la controalele efectuate de Departament. Reprezentanții Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele și informațiile care au stat la baza întocmirii actului de control, în condițiile legii.

Art. 14. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență în structura bugetului de stat și în bugetele autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor acesteia, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

(2) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, personalul preluat, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.

Art. 15. -

În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile "Autoritatea Națională de Control" și "Departamentul de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare" se înlocuiesc cu denumirile "Autoritatea de control a Guvernului", respectiv "Departamentul pentru lupta antifraudă".

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă următoarele prevederi:

a) art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

b) alin. (3) lit. a)-e) și alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

d) Hotărârea Guvernului nr. 1.348/2004 privind organizarea și funcționarea Departamentului de Inspecție al Primului-Ministru și Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituție de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 811 din 2 septembrie 2004.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul delegat pentru controlul implementării
programelor cu finanțare internațională și
urmărirea aplicării acquis-ului comunitar,
Cristian David
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Ministrul integrării europene,
Ene Dinga
Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 1 iunie 2005.

Nr. 49.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...