Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 65/2005 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Urgența adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind Capitolul 13 "Ocupare și politici sociale", de armonizare a legislației naționale cu acquis-ul comunitar.

Modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii se numără printre măsurile cuprinse în Programul legislativ prioritar pentru integrarea în Uniunea Europeană, program care stabilește adoptarea actului normativ pentru modificarea Codului muncii până la data de 30 iunie 2005.

Necesitatea urgentării modificării Codului muncii decurge și din angajamentul stabilit de Guvernul României cu Banca Mondială, prin Programul de ajustare (PAL2), încă din anul 2003. De asemenea, România s-a angajat să revizuiască prevederile Codului muncii până la data de 1 iulie 2005, drept criteriu de performanță structurală, și prin Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, ratificat prin Legea nr. 468/2004.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă și care prestează activitatea în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă;".

2. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"

(3) Persoana fizică dobândește capacitatea de a încheia contracte individuale de muncă în calitate de angajator, din momentul dobândirii capacității depline de exercițiu."

3. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Angajatorul persoană juridică, persoana fizică autorizată să desfășoare o activitate independentă, precum și asociația familială au obligația de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă."

4. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

(1) Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligația de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul cu privire la clauzele generale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice." Modificări (1)

5. După alineatul (1) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Obligația de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul comunicării ofertei sale privind conținutul contractului individual de muncă sau al actului adițional, după caz." Modificări (1)

6. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

(2) Persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul va fi informat cu privire la cel puțin următoarele elemente:". Modificări (1)

7. La articolul 17 alineatul (2), literele d) și m) vor avea următorul cuprins:

"

d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative și atribuțiile postului;

............................................................................................

m) durata perioadei de probă, după caz;". Modificări (1)

8. După alineatul (4) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea confidențialității prevăzute la alin. (5)." Modificări (1)

9. La articolul 18 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) În cazul în care salariatul urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, angajatorul are obligația de a-i comunica în timp util informațiile prevăzute la art. 17 alin. (2), precum și informații referitoare la:". Modificări (1)

10. După alineatul (1) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c) trebuie să fie înscrise și în conținutul contractului individual de muncă." Modificări (1)

11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

"

Art. 19. - Modificări (1)

În situația în care angajatorul nu își execută obligația de informare prevăzută la art. 17 și 18, salariatul este în drept să sesizeze, în termen de 30 de zile de la data neîndeplinirii acestei obligații, instanța judecătorească competentă și să solicite despăgubiri corespunzătoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutării de către angajator a obligației de informare."

12. Articolul 21 va avea următorul cuprins:

"

Art. 21. -

(1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot negocia și cuprinde în contract o clauză de neconcurență prin care salariatul să fie obligat ca după încetarea contractului să nu presteze, în interesul său propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizații de neconcurență lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de neconcurență. Modificări (1)

(2) Clauza de neconcurență își produce efectele numai dacă în cuprinsul contractului individual de muncă sunt prevăzute în mod concret activitățile ce sunt interzise salariatului la data încetării contractului, cuantumul indemnizației de neconcurență lunare, perioada pentru care își produce efectele clauza de neconcurență, terții în favoarea cărora se interzice prestarea activității, precum și aria geografică unde salariatul poate fi în reală competiție cu angajatorul.

(3) Indemnizația de neconcurență lunară datorată salariatului nu este de natură salarială, se negociază și este de cel puțin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei încetării contractului individual de muncă sau, în cazul în care durata contractului individual de muncă a fost mai mică de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

(4) Indemnizația de neconcurență reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil și se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii."

13. Articolul 22 va avea următorul cuprins: Jurisprudență (1)

"

Art. 22. -

(1) Clauza de neconcurență își poate produce efectele pentru o perioadă de maximum 2 ani de la data încetării contractului individual de muncă.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazurile în care încetarea contractului individual de muncă s-a produs de drept, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 56 lit. d), f), g), h) și j), ori a intervenit din inițiativa angajatorului pentru motive care nu țin de persoana salariatului."

14. La articolul 28, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă;".

15. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

"

(4) Absolvenții instituțiilor de învățământ se încadrează, la debutul lor în profesie, pe baza unei perioade de probă de cel mult 6 luni."

16. După alineatul (4) al articolului 31 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta, printr-o notificare scrisă, la inițiativa oricăreia dintre părți." Modificări (1)

17. Alineatul (3) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

"

(3) Registrul general de evidență a salariaților se completează în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării, funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă și data încetării contractului individual de muncă."

18. La articolul 40 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii și/sau în condițiile contractului colectiv de muncă încheiat la nivel național sau la nivel de ramură de activitate aplicabil;". Modificări (1)

19. La articolul 40 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

"

d) să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;". Modificări (1)

20. La articolul 49, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților decât cele prevăzute la alin. (2), dacă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contracte individuale de muncă sau prin regulamente interne."

21. La articolul 51, litera g) se abrogă.

22. La articolul 51 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

"

(2) Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum și prin regulamentul intern." Modificări (1)

23. Alineatul (2) al articolului 52 va avea următorul cuprins:

"

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c), dacă se constată nevinovăția celui în cauză, salariatul își reia activitatea avută anterior și i se va plăti, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul și celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului."

24. La articolul 56, literele d) și g) vor avea următorul cuprins:

"

d) la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parțială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;

............................................................................................

g) ca urmare a condamnării penale la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;". Modificări (1)

25. La articolul 61, litera b) va avea următorul cuprins:

"

b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală;".

26. După litera d) a articolului 61 se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

"

e) în cazul în care salariatul îndeplinește condițiile de vârstă standard și stagiul de cotizare și nu a solicitat pensionarea în condițiile legii." Modificări (1)

27. După alineatul (1) al articolului 62 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...