Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice

Modificări (4), Puneri în aplicare (3), Referințe (14), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 2005 până la 24 august 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordonanță de urgență 13/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecționarea și dezvoltarea sistemului achizițiilor publice în contextul angajamentelor asumate de România și al recomandărilor Comisiei Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, denumită în continuare Autoritate, ca instituție publică independentă, cu personalitate juridică, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul București, prin reorganizarea Direcției de reglementare și monitorizare a achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și a Serviciului achiziții lucrări publice al Direcției generale achiziții în lucrări publice și infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului. Modificări (1)

(2) Autoritatea se organizează și funcționează sub coordonarea directă a primului-ministru.

(3) Autoritatea are ca rol fundamental formularea la nivel de concepție, promovarea și implementarea politicii în domeniul achizițiilor publice.

Art. 2. - Jurisprudență

În realizarea funcțiilor sale Autoritatea are, în principal, următoarele atribuții:

a) asigurarea unui cadru legal coerent și armonizat cu acquis-ul comunitar în domeniul achizițiilor publice;

b) îndeplinirea obligațiilor corelative derivate din aplicarea prevederilor directivelor Uniunii Europene în materie de achiziții publice;

c) asigurarea unui canal de comunicare permanent cu structurile din cadrul Comisiei Europene, cu instituțiile publice corespondente din statele membre ale Uniunii Europene și cu organisme de interes public național;

d) asigurarea unui cadru de aplicare conformă a legislației în domeniul achizițiilor publice; Modificări (1), Jurisprudență

e) dezvoltarea capacității de implementare la nivelul autorităților contractante.

Art. 3. - Jurisprudență

Prin atribuțiile încredințate și prin structura sa Autoritatea îndeplinește următoarele funcții:

a) de elaborare a strategiei în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu cerințele acquis-ului comunitar;

b) de reglementare a cadrului legal referitor la aplicarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică; Modificări (1), Jurisprudență

c) de monitorizare, evaluare și control al modului de atribuire a contractelor de achiziție publică; Modificări (1), Jurisprudență

d) de reprezentare a României în cadrul comitetelor consultative, grupurilor de lucru și al rețelelor de comunicare, organizate de Comisia Europeană;

e) de consiliere metodologică a autorităților contractante în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică, cu rol de suport în aplicarea corectă a legislației în acest domeniu; Jurisprudență

f) de inițiere/susținere a proiectelor sau acțiunilor de instruire a personalului implicat în activități specifice achizițiilor publice, cu rol de suport în dezvoltarea capacității de implementare a legislației la nivelul autorităților contractante. Modificări (1)

Art. 4. -

Conducerea operativă și coordonarea întregii activități a Autorității sunt asigurate de un președinte, cu rang de secretar de stat, un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru, precum și de un secretar general numit în condițiile legii.

Art. 5. - Jurisprudență

(1) În exercitarea prerogativelor ce îi revin președintele Autorității emite ordine și instrucțiuni.

(2) Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. -

(1) Organizarea și funcționarea Autorității se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Autoritatea își începe activitatea în luna octombrie 2005, nucleul acesteia fiind constituit din Direcția de reglementare și monitorizare a achizițiilor publice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și din Serviciul achiziții lucrări publice al Direcției generale achiziții în lucrări publice și infrastructură rurală din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului.

Art. 7. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului prezintă spre aprobare propunerile de modificare a hotărârilor Guvernului privind organizarea și funcționarea acestora.

Art. 8. -

(1) Protocoalele de predare-preluare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării și structurile de personal preluate.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2005 corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Personalul Autorității face parte din categoria funcționarilor publici.

(2) Salarizarea personalului Autorității se face în conformitate cu prevederile legale aplicabile sectorului bugetar.

Art. 10. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat prin Cancelaria Primului-Ministru.

Art. 11. -

Pentru funcționarea Autorității, Guvernul va transmite în administrarea acesteia un imobil din domeniul public sau privat al statului.

Art. 12. - Modificări (1)

La articolul 3 alineatul (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările și completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

"

h) Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului".

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu
Ministrul transporturilor,
construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul delegat pentru lucrări publice
și amenajarea teritoriului,
Laszlo Borbely

București, 29 iunie 2005.

Nr. 74.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...