Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

Modificări (5), Respingeri de neconstituționalitate (32), Admis recurs în interesul legii (3), Referințe (6), Reviste (34), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 119 din 07 februarie 2005.

În vigoare de la 07 februarie 2005 până la 31 decembrie 2010, fiind abrogat și înlocuit prin Lege 263/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În vederea susținerii măsurilor de reformare a sistemului de pensii prevăzute în Programul de guvernare, respectiv urgentarea procesului de recalculare a tuturor pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislației în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, aflate în plată, astfel încât să fie respectat principiul "la condiții egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul ieșirii la pensie", precum și pentru asigurarea cadrului legal necesar recalculării pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (20)

Pensiile din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite în baza legislației în vigoare anterior datei de 1 aprilie 2001, se recalculează în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență

Art. 2. - Admis recurs în interesul legii (2), Jurisprudență, Reviste (15)

(1) Recalcularea prevăzută la art. 1 se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual și a cuantumului fiecărei pensii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Admis recurs în interesul legii (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Procedura de recalculare se desfășoară începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență până la data de 1 ianuarie 2006. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(1) Plata sumelor rezultate în urma recalculării pensiilor se face eșalonat, în etape. Jurisprudență

(2) Prima etapă de plată a drepturilor de pensii recalculate se stabilește pentru luna martie 2005, în cazul persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis până în anul 1980 inclusiv.

(3) Celelalte etape de plată a drepturilor de pensie recalculate se stabilesc prin hotărâri ale Guvernului. Jurisprudență

Art. 4. - Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Determinarea punctajului mediu anual și a cuantumului fiecărei pensii se face pe baza datelor, elementelor și informațiilor din documentațiile de pensie aflate în păstrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. Respingeri de neconstituționalitate (5), Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuții tarifare care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor și care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 2, sunt cele prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Jurisprudență, Reviste (4)

(3) Sporurile, indemnizațiile și majorările de retribuții tarifare prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin înscrisurile din carnetele de muncă sau prin adeverințe întocmite conform legii, eliberate de angajatori, care poartă întreaga răspundere cu privire la valabilitatea și corectitudinea acestora. Jurisprudență, Reviste (5)

Art. 5. - Jurisprudență

(1) Punctajul mediu anual acordat pensionarului este cel determinat potrivit prevederilor art. 4.

(2) Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării se poate modifica ca urmare a aplicării prevederilor art. 7, precum și ca urmare a valorificării unor stagii de cotizare care nu au fost avute în vedere la recalculare. Jurisprudență

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(1) În vederea stabilirii cuantumului pensiei ce urmează a fi plătită după efectuarea recalculării, punctajul mediu anual calculat potrivit art. 4 se compară cu punctajul mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna anterioară celei în care se efectuează plata, în conformitate cu etapele prevăzute la art. 3. Jurisprudență

(2) În situația în care cuantumul pensiei aferent noului punctaj determinat este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menține cuantumul cuvenit sau aflat în plată până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se va obține un cuantum al pensiei mai mare decât acesta. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență

(3) Pentru pensiile cărora le sunt aplicabile prevederile art. 1921 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, aflate în situația prevăzută la alin. (2), partea din cuantumul pensiei care se suportă de la bugetul de stat este cea corespunzătoare punctajului mediu anual aferent fiecărui an util realizat în cadrul fostelor unități agricole cooperatiste, a fiecărui an de contribuție realizat de țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate sau perioadelor de contribuții realizate în condițiile Legii nr. 80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, punctaj mediu anual avut până la data recalculării.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Punctajul mediu anual determinat prin recalcularea prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, precum și cuantumul pensiei cuvenit potrivit prevederilor art. 6 se stabilesc prin decizie a casei teritoriale de pensii, fără a se utiliza procedura de înștiințare prealabilă prevăzută la art. 7 și 8 din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică pensionarului în termen de 15 zile de la emitere, împreună cu datele și informațiile care au stat la baza determinării punctajului mediu anual și a cuantumului pensiei recalculate. Jurisprudență

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi modificată la cerere, în baza actelor doveditoare prezentate de pensionar, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă alte date și elemente decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare realizate până la data de 1 aprilie 2001. Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În situația în care se constată erori de calcul, decizia de pensie poate fi revizuită din oficiu, cu respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) Cererile prevăzute la alin. (3) se soluționează în termenul prevăzut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, drepturile modificate acordându-se, prin derogare de la prevederile art. 95 și 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, de la data plății drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescripție. Modificări (1), Jurisprudență

(6) Pentru persoanele care depun cererea prevăzută la alin. (3) după 3 ani de la data plății drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi recalculate se acordă potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1), Jurisprudență

(7) Revizuirea din oficiu și contestarea deciziei prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare. Jurisprudență, Reviste (2)

Art. 8. -

(1) Personalul Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, angajat pentru efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, trece la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale pe perioada desfășurării activității prevăzute la art. 1, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat, potrivit legii, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) se face conform reglementărilor în vigoare aplicabile personalului contractual din administrația publică centrală de specialitate.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 3 februarie 2005.

Nr. 4.

ANEXĂ Jurisprudență, Reviste (1)

SPORURILE, INDEMNIZAȚIILE ȘI MAJORĂRILE DE RETRIBUȚII TARIFARE
care, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001,
au făcut parte din baza de calcul a pensiilor și care se utilizează
la determinarea punctajului mediu anual

I. Sporul de vechime în muncă: Reviste (1)

1. Pentru perioada anterioară datei de 1 aprilie 1992, sporul de vechime în muncă se calculează automat, potrivit prevederilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, și în consecință nu este necesară dovedirea acestuia prin adeverințe. Respingeri de neconstituționalitate (1)

2. Pentru perioada de după 1 aprilie 1992, sporul de vechime utilizat este cel înregistrat în carnetul de muncă sau dovedit cu adeverințe.

II. Sporuri, indemnizații și majorări ale retribuției tarifare prevăzute în Legea nr. 57/1974 - Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 59-60 din 23 iulie 1980:

1. sporul pentru muncă în condiții deosebite, acordat conform art. 68 alin. (1), stabilit anual prin Planul național unic de dezvoltare economico-socială;

2. majorarea retribuției tarifare cu până la 10% pentru condiții grele de muncă, conform prevederilor art. 68 alin. (2), stabilită anual prin Planul național unic de dezvoltare economico-socială;

3. sporul de șantier acordat personalului nelocalnic, conform prevederilor art. 69, stabilit anual prin Planul național unic de dezvoltare economico-socială;

4. indemnizația de până la 10% acordată șefului de echipă sau de brigadă care conduce formația de lucru, prevăzută la art. 70 și în anexa nr. IV. Jurisprudență, Reviste (1)

Pentru unele activități specifice cuantumul indemnizației era diferențiat, după cum urmează:

2,50-18 lei/zi în industria minieră;
până la 1,3% din retribuția realizată de formația condusă, în exploatările forestiere;

5. majorarea retribuției tarifare cu procente cuprinse între 5% și 25%, acordată pentru categoriile de personal prevăzute în anexa nr. 10 la Decretul nr. 100/1976, cu modificările ulterioare; Jurisprudență, Reviste (3)

6. indemnizația acordată personalului navigant și însoțitorilor personalului navigant aerian, în timpul zborului, prevăzută în anexa nr. IV; Jurisprudență, Reviste (1)

7. majorarea retribuției tarifare lunare cu 1-2 clase pentru persoanele cărora li s-a conferit, în condițiile stabilite de lege, "gradația de merit", astfel:

personalului de conducere din activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică (art. 121);
cadrelor didactice definitive cu o vechime în învățământ de cel puțin 30 de ani (art. 143);
cadrelor sanitare cu o vechime în muncă de peste 30 de ani (art. 152);
cadrelor de specialitate artistică încadrate la ultima gradație (art. 159);

8. majorarea retribuției tarifare cu 5-10%, acordată muncitorilor încadrați la categoria a III-a inclusiv, care execută încălțăminte de tip "Romarta" și confecții din piele și blană, după comandă, la casele de modă [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificați"];

9. majorarea retribuției tarifare cu 5%, acordată muncitorilor care lucrează la locurile de muncă direct productive în subteran [anexa nr. IV cap. I lit. a) "Muncitori calificați"];

10. majorarea retribuției tarifare cu până la 25% pentru personalul care a desfășurat activitate la spitalele "Elias" și "Alexandru Sahia", Policlinica Corpului Diplomatic, Oficiul Farmaceutic nr. 3 și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie București (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătății");

11. majorarea retribuției tarifare cu până la 15% pentru personalul care a desfășurat activitate la Centrul Medical de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătății");

12. sumele acordate persoanelor care îndeplinesc funcția de șofer și în mod suplimentar efectuează și activități de taxare, primitor-distribuitor, gestionar, mânuitor de valori și altele similare (anexa nr. IV cap. V pct. 2 "Auto și întreținere drumuri");

13. majorarea retribuției tarifare cu 35% pentru nevăzătorii încadrați în gradul I de invaliditate și cu 15% pentru nevăzătorii încadrați în gradul II de invaliditate (art. 197);

14. indemnizația corespunzătoare funcției de conducere, acordată:

profesorilor, conferențiarilor și lectorilor - șefi de lucrări titulari din învățământul superior, pentru perioada cât sunt numiți în funcții de conducere în unitățile de cercetare și inginerie tehnologică [art. 121 alin. (7)];
șefilor de programe de cercetare și de introducere a tehnologiilor care prezintă importanță deosebită, pe durata realizării programelor [art. 121 alin. (8)];
cadrelor medicale care îndeplinesc funcția de medic director și medic inspector din direcțiile sanitare, precum și cea acordată persoanelor care îndeplinesc funcția de inspector școlar din inspectoratele școlare (art. 180 și anexa nr. VI cap. II);
cadrelor sanitare care îndeplinesc funcții de conducere (art. 150 alin. (4) și anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătății");
cadrelor de specialitatea artistică care în afara funcției artistice îndeplinesc funcții de conducere (art. 160);

15. indemnizațiile acordate cadrelor didactice conform art. 140, care:

îndeplinesc funcții de director și director adjunct de unitate școlară și șef catedră în învățământul superior;

desfășoară activitate de diriginte de clasă;
predau în același timp la 2-4 clase în învățământul primar;

16. majorarea retribuției tarifare cu două clase de retribuire pentru personalul care lucrează în casele de copii și în școlile speciale pentru copii cu deficiențe și cu o clasă de retribuire pentru profesorii de la liceele organizate pentru copii cu deficiențe;

17. sporul pentru muncă în timpul nopții, acordat în condițiile prevăzute la art. 72, de 15-25%, precum și cel acordat în condițiile prevăzute la art. 106 alin. (4), de 15-45%, pentru personalul din navigația fluvială;

18. sporul de până la 14% - care face parte din retribuția tarifară - acordat pentru muncitorii din alte meserii, precum și pentru personalul Centrului Național al Industriei Aeronautice Române și al unităților subordonate sau din alte unități care participă efectiv la realizarea, controlul și urmărirea fabricației tehnicii de aviație și la repararea acesteia, așa cum este prevăzut la pct. 3 din nota de la subsolul anexei nr. IV cap. I lit. A a) la Legea nr. 57/1974, republicată;

19. indemnizația pentru conducerea formației de lucru în activitatea încărcări-descărcări, în procent de 10% din retribuția realizată în acord [anexa nr. IV cap. V pct. 1 lit. c)];

20. indemnizația prevăzută la art. 70 pentru conducătorul formației de lucru de docheri, care este de până la 10%, iar pentru docherul vincier este de până la 5% din retribuția realizată în acord (anexa nr. IV);

21. indemnizația prevăzută în anexa nr. V cap. II lit. B "Ocrotirea sănătății", astfel:

Funcția Indemnizația (lei)
cea mai mică cea mai mare
1. Medic (farmacist) director 715 1.535
2. Medic (farmacist) director adjunct, director de institut sau de centru medical (fără personalitate juridică) 715 1.225
3. Medic-șef (dispensar policlinic, stație de salvare, centru de recoltare a sângelui), inspector sanitar-șef 310 880
4. Medic (farmacist, chimist, psiholog) șef de secție, de laborator și altele similare: medic-inspector 230 560
5. Soră medicală (oficiant medical, laborant, moașă, tehnician sanitar), șef de unitate, de laborator, de secție și altele similare 130 430

22. indemnizațiile și alte plăți pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac parte din retribuție (anexa nr. V cap. II "Ocrotirea sănătății"), după cum urmează:

1. Medicii care asigură continuitatea în unitățile sanitare prin ore de gardă prestate peste timpul normal de muncă până la retribuția tarifară orară;
2. Personalul sanitar care suplinește personalul aflat în concediu (de boală, de naștere, de studii) sau în alte situații similare cu retribuția tarifară orară;
3. Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză și recuperare a capacității de muncă și ai comisiei medicamentului 75-155 lei pe ședință;
4. Medicii curanți care acordă asistență medicală cadrelor din nomenclatura unităților medicale speciale 155-310 lei lunar pe familie asistată;

23. indemnizațiile lunare ce se acordă cadrelor artistice (actor, dirijor, regizor etc.) pentru îndeplinirea unor funcții de conducere în unitățile de artă și cinematografie în afara obligațiilor de serviciu de la funcția de bază, care nu fac parte din retribuția tarifară (anexa nr. V. cap. III), astfel:

- director unitate artistică până la 1.615 lei;
- director adjunct artistic până la 1.100 lei;
- şef secţie artistică până la 560 lei;

24. indemnizația lunară pentru unele activități prestate în afara funcției de bază [anexa nr. V cap. V lit. d)] de:

1. rector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti) 605 - 1.010 lei;
2. prorector (Universitatea Cultural-Ştiinţifică Bucureşti) 505 - 810 lei;
3. director de curs universităţi cultural-ştiinţifice 410 - 610 lei;
4. secretar de curs universităţi cultural-ştiinţifice 205 - 415 lei;
5. director de cămin cultural:
a) în comunele cu până la 4.000 de locuitori 205 - 310 lei;
b) în comunele cu 4.000 - 6.000 de locuitori 260 - 415 lei;
c) în comunele cu peste 6.000 de locuitori 360 - 520 lei;
6. bibliotecar comunal 205 - 310 lei;

25. indemnizația de conducere pe tipuri (anexa nr. I lit. B la Legea nr. 57/1974, republicată), astfel:

Indemnizaţia - lei Indemnizaţia - lei
Tipul Minim Maxim Tipul Minim Maxim
A 160 280 N 430 990
B 160 330 O 430 1.040
C 160 380 P 480 1.090
D 220 430 R 480 1.140
E 220 510 S 560 1.210
F 220 560 T 560 1.260
G 280 610 U 610 1.310
H 280 670 V 610 1.360
I 280 720 W 660 1.410
J 330 770 X 660 1.510
K 330 820 Y 760 1.610
L 380 870 Z 760 1.730
M 380 940

III. Alte sporuri:

1. sporul acordat personalului civil care a desfășurat activitate în cadrul unităților militare aparținând Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, stabilit pe tranșe astfel:

Perioada Sporul Actul normativ
1 noiembrie 1969 - 1 februarie 1976 5%-25% Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 163/1969, art. 23
1 februarie 1976 - 1 aprilie 1991 4%-18% Decretul nr. 163/1975, art. 24
1 aprilie 1991 - 1 octombrie 1991 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0309/1991, art. 22
1 octombrie 1991 - 1 iunie 1993 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0672/1991, art. 25
1 iunie 1993 - 1 iulie 1994 Până la 25% Hotărârea Guvernului nr. 0282/1993, art. 23
1 iulie 1994 - 16 iulie 1998 Până la 30% Hotărârea Guvernului nr. 0366/1994, art. 23
16 iulie 1998 anulat Introdus în salariul de bază potrivit Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază din sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările ulterioare.

2. majorarea de până la 20% a retribuției tarifare pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea în societăți mixte;

3. majorarea cu 20 - 25% a retribuției tarifare a personalului român care și-a desfășurat activitatea în ambasade.

IV. Alte sporuri acordate de către ministerele de resort, conform prevederilor actelor normative în vigoare în diverse perioade, evidențiate împreună cu salariile aferente în statele de plată și pentru care s-a datorat și s-a virat contribuția de asigurări sociale. Jurisprudență

V. Sporuri cu caracter permanent, în conformitate cu prevederile Legii nr. 49/1992 pentru modificarea și completarea unor reglementări din legislația de asigurări sociale: Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

sporul de vechime în muncă (a se vedea pct. I);
sporul pentru lucru în subteran, precum și pentru lucru pe platformele marine de foraj și extracție;
indemnizația de zbor;
sporul pentru condiții grele de muncă;
sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal;
sporul pentru exercitarea unei funcții suplimentare;
alte sporuri cu caracter permanent prevăzute de legislația specifică fiecărui domeniu de activitate sau prevăzute în contractele colective și individuale de muncă.

Mențiune: Aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru perioadele anterioare, cât și pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 49/1992.

VI. Adeverințele prin care se dovedesc aceste sporuri vor cuprinde: Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

denumirea unității;
perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere și de încetare a raportului de muncă;
funcția, meseria sau specialitatea exercitată;
denumirea sporurilor, procentul sau suma acordată;

perioada în care a primit sporul și temeiul în baza căruia s-a acordat;
adeverințele vor purta număr, data eliberării, ștampila unității, precum și semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unității.

Mențiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual, întrucât nu au făcut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001: Respingeri de neconstituționalitate (2)

formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau cote procentuale;
participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitățile economice;
premiile anuale și premiile acordate în cursul anului pentru realizări deosebite;
recompensele cu caracter limitat, acordate personalului din unele sectoare de activitate;
diurnele de deplasare și de delegare, indemnizațiile de delegare, detașare și transfer;
drepturile de autor;
drepturile plătite potrivit dispozițiilor legale, în cazul desfacerii contractului de muncă;
al 13-lea salariu;
alte sporuri care nu au avut caracter permanent.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 lit. e) și art. 164 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din anexa la O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cu referire la sporurile și veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 19/2000, în procedura de stabilire și recalculare a drepturilor de pensie
Recalculare pensie. Principiul contributivității
Momentul valorificării veniturilor privind acordul global: stabilirea sau recalcularea pensiilor?
Perioadă în care s-a lucrat în grupa I-a de muncă. Luarea în considerare la recalcularea pensiei
Ajutoarele acordate permanent salariaților sunt luate în calcul la pensie?
Revizuire pensie. Caracterul definitiv al deciziei necontestate
Litigiu de asigurări sociale. Existența obligației de recalculare a pensiei conform O.U.G. nr. 4/2005 prin luarea în considerare în cazul nevăzătorilor bărbați a unui stagiu complet de cotizare de 10 ani. Aplicarea principiului la condiții egale de pensionare pensii egale, indiferent de anul ieșirii la pensie. Recurs respins
Adeverințe care atestă sporuri din perioada de activitate. Nevalorificare. Recalcularea pensiei. Diminuare. Admitere recurs
Pensie. Obligarea Casei de Pensii la eliberarea deciziei de recalculare a pensiei pentru limită de vârstă
Calculul pensiilor. Veniturile care pot fi avute în vedere la determinarea punctajului lunar sinteză de practică judiciară
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2010 privind examinarea recursului în interesul legii cu privire la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, prin luarea în considerare a formelor de retribuire obținute în regim de lucru prelungit, prevăzute de art. 2 din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1.546/1952
Decizia nr. 19/2011 privind completul competent să judece recursul în interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 18/2011
Decizia nr. 11/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Ploiești cu privire la modul de recalculare a drepturilor la pensie potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
;
se încarcă...