Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2018

Săptămâna 1-4 Februarie+0
Săptămâna 5-11 Februarie+1
Miercuri 7 Februarie

Declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România. (D092)

Se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziţiei intracomunitare.

Categorii de contribuabili

Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul calendaristic și care au efectuat o achiziție intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligați să-și modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar.
art. 322 (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1165/2009

Săptămâna 12-18 Februarie+11
Luni 12 Februarie

Depunerea declarațiilor:
- 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică;
- 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal;
- 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

Categorii de contribuabili

Declarațiile se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.
art. 310 alin. (7) din Codul Fiscal, Ordinul ANAF nr. 3725/2017

Luni 12 Februarie

Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - (D087)

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori.
Ordinul ANAF nr. 3698/2016,
art.315 ind. 1 alin.(1) lit. c) și d) din Codul Fiscal

Joi 15 Februarie

Depunerea Situaţiei produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare - pentru luna precedentă.

Situatia se depune lunar odată cu situaţia utilizării marcajelor.
Se întocmeşte în 3 exemplare, cu următoarele destinaţii:
-primul exemplar rămâne la operatorul economic,
-exemplarul al doilea se transmite autorităţii vamale teritoriale competente cu aprobarea notelor de comandă pentru timbre,
-iar exemplarul al treilea se transmite autorităţii fiscale centrale - direcţia cu atribuţii în elaborarea legislaţiei în domeniul accizelor.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.
art. 354 alin. (8) din din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi pct. 13. (1) și Anexa nr. 3 sau în Anexa nr. 4 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Joi 15 Februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precedentă - produse energetice

Formularul se transmite autorității vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Situaţia se depune de către operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
art. 394 şi art. 399 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 63 , pct. 97 alin. 1 şi Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Codul fiscal

Joi 15 Februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna pentru luna precendentă - alcoolul etilic şi alte produse alcoolice

Formularul se transmite on-line autorităţii vamale teritoriale, lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Situația se depune de către operatorii economici care dețin autorizație de utilizator final. (alcoolul etilic și alte produse alcoolice)
art. 397 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 85 și Anexa nr. 26 din Normele de aplicare a prevederilor Titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Joi 15 Februarie

Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precendentă

Formularul se depune on-line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia își au sediul social, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă situația.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către:
- destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali pentru achizițiile și livrările de produse accizabile
- persoana nestabilită în România care efectuează o vânzare la distanță în România
art. 375 (1) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 46 (2), şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
respectiv
art. 417 alin. 5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct. 139 (16) - (17) şi Anexa nr. 19 din Normele de aplicare la Titlul VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Joi 15 Februarie

Depunerea Situațiilor privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție/depozitare pentru luna precedentă

Declaraţia se depune online, la autoritatea vamală teritorială, utilizând aplicaţia EMCS-RO STOCURI, lunar până la data de 15 ale fiecărei luni următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Situațiile se depun, după caz, de către antrepozitarii autorizați pentru producție și pentru depozitare de produse accizabile
art. 367 (1) lit. l), art. 344 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 39 alin. 2 şi Anexele nr. 12, 13, 14, 15, 16, 17 normele de aplicare a titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal

Joi 15 Februarie

Depunerea jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație/navigație pentru luna precedentă

Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea.

Categorii de contribuabili

Jurnalele se depun de către antrepozitarii autorizați pentru producție sau pentru depozitare de combustibil pentru aviaţie/navigaţie.
art. 399 lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ;
pct. 92 (14) (16) şi Anexa nr. 29 la normele metodologice (referitoare la aviaţie) respectiv pct. 93 (8) şi (9) şi Anexa nr. 31 la normele metodologice (referitoare la navigaţie)

Joi 15 Februarie

Depunerea jurnalelor privind achiziţiile/ livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie pentru luna precendentă

Jurnalele se depun online, prin aplicaţia EMCS-RO STOCURI la autoritatea vamală, până pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se face raportarea

Categorii de contribuabili

Juranalele se depun de către antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare de combustibil pentru aviaţie/navigaţie
art. 399 alin. 1 lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
pct. 92 (14) (18), şi Anexa nr. 30 la normele metodologice (referitoare la aviaţie), respectiv pct. 93 (10) (11) şi Anexa nr. 32 la normele metodologice - (referitoare la navigaţie)

Joi 15 Februarie

Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna . . . anul . . . - (pentru luna precedentă)

Situația se depune on-line la autoritatea vamală teritorială în raza căreia de competență își are sediul social, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei la care se referă. Instrucţiunile pentru utilizarea aplicaţiei informatice sunt publicate pe pagina de web a autorităţii vamale centrale.

Categorii de contribuabili

Situația se depune de către operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat să expedieze în regim suspensiv de accize produse accizabile puse în liberă circulație.
art. 383 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct. 52 (3) și Anexa nr. 21 din Normele de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codului fiscal

Joi 15 Februarie

Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă

Operatorii economici cu drept de marcare sunt obligaţi să transmită lunar, până la data de 15 inclusiv a fiecărei luni, autorităţii vamale teritoriale, evidența achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna anterioară celei în care se face raportarea, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 42. În cazul banderolelor, această evidență se întocmește pe fiecare tip de banderolă, potrivit dimensiunilor şi caracteristicilor inscripţionate pe acestea.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați de produse supuse marcării.
art. 424 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pct. 152 (2) şi Anxea nr. 42 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

Săptămâna 19-25 Februarie+0
Săptămâna 26-28 Februarie+21
Luni 26 Februarie

Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă

Categorii de contribuabili

Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din premii şi jocuri de noroc;
- obţ. de nerezidenţi;
- din alte surse
art. 72 alin. (3), art. 73 alin. (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Luni 26 Februarie

Depunerea Declaraţiei privind obligațiile de plată la bugetul de stat - (D100)

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Se folosesc programele respective, puse la dispoziție gratuit de Ministerul Finanțelor Publice. Program. Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, precum și sediile secundare ale acestora, au obligația depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declarațiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condițiile Legii nr. 455/2001. Instrucțiuni de utilizare. Ceilalți contribuabili depun declarația la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat și ștampilat conform legii.

Categorii de contribuabili

Se completează de către plătitorii de impozite, taxe și contribuții sociale cărora le revin obligații de plată la bugetul stat astfel:
- lunar de către contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1..
- la alte termene de către contribuabilii prevăzuţi în Ordinul ANAF nr. 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3.
Ordinul ANAF nr. 587/2016 cu modificările aduse prin Ordinul ANAF nr. 2935/2017.

Luni 26 Februarie

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă (D112)

Declarația se depune la organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare de ceilalți angajatori și entități asimilate angajatorului, precum și de persoanele prevăzute la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.

Categorii de contribuabili

Declarația se depune de către:
- persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art.136 lit. lit. d)-f) din Legea nr.227/2015 precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
- persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori, precum și entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activități dependente.
- instituțiile publice care calculează, rețin, plătesc și suportă contribuții sociale obligatorii în numele asiguratului.
- orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor
art. 147 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, Ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului sănătății nr. 1024/1582/934/2017

Luni 26 Februarie

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice și posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă (D224)

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România, respectiv la organul fiscal competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliul fiscal în România.

Declaraţia se depune la organul fiscal competent, astfel:
- lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul.
Contribuabilii care îşi prelungesc perioada de şedere în România, peste perioada menţionată în convenţia de evitare a dublei impuneri, au obligaţia să declare şi să plătească impozit pentru întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii în România, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare împlinirii termenului prevăzut de respectiva convenţie;
- ori de câte ori contribuabilul constată erori în declaraţia anterioară, prin completarea unei declaraţii rectificative, situaţie în care se înscrie "X" în căsuţa special prevăzută în acest scop.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri supuse impozitului pe venit în România sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.
art. 82 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 3622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Luni 26 Februarie

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată (300)

Formularul se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual, după caz, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se încheie perioada fiscală.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
art. 323 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul ANAF nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"

Luni 26 Februarie

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă (301)

Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate. Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice. Conform Ordinului ANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Categorii de contribuabili

Formularul se depune de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
art. 324 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Ordinul ANAF nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată"

Luni 26 Februarie

Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic (306)

Prin această cerere, persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA poate solicita utilizarea altei perioade fiscale decât luna sau trimestrul:
- semestrul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
- anul calendaristic, dacă persoana impozabilă efectuează operațiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioadă de un an calendaristic.
În vederea utilizării ca perioadă fiscală a semestrului sau anului calendaristic, persoana impozabilă trebuie să depună o cerere justificată la organul fiscal competent, până la data de 25 februarie a anului în care se exercită opţiunea.

Categorii de contribuabili

Cererea se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal.
art. 322 alin. 9 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct. 103 (5) din Normele de aplicare, Ordinul ANAF nr. 2037/2016 privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

Luni 26 Februarie

Depunerea Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Declaraţia se depune se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul de active;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care are loc transferul dreptului de proprietate asupra activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit obligaţia sau, după caz, dreptul de ajustare/corecţie a ajustărilor/regularizare a taxei pe valoarea adăugată privind sumele rezultate ca urmare a acestor ajustări/corecţii ale ajustărilor/regularizări efectuate.

Categorii de contribuabili

Se completeză și se depune de către :
- persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce privește ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal și nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;
- locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziționate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 310 alin. (7) din Codul fiscal;
- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, care a efectuat ajustări incorecte sau nu a efectuat ajustările de taxă aferentă bunurilor de capital, potrivit pct. 79 alin. (14) din titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, denumite în continuare norme metodologice;
- persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care:
* nu a efectuat ajustările de taxă prevăzute de lege în ultimul decont depus înainte de scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA sau a efectuat ajustări incorecte, conform art. 270 alin. (4), art. 304, 305 sau 332 din Codul fiscal;
* trebuie să efectueze regularizările/ajustările prevăzute la art. 280 alin. (6) din Codul fiscal și pct. 23 alin. (2) din normele metodologice, la art. 287 din Codul fiscal și pct. 25 alin. (4) din normele metodologice, precum și la pct. 67 alin. (12) din normele metodologice, pentru operațiuni realizate înainte de anularea înregistrării.
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 793/2016

Luni 26 Februarie

Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal (D311)

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă persoana impozabilă este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe:
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri/prestările de servicii şi/sau pentru achiziţiile de bunuri şi/sau de servicii pentru care persoanele impozabile sunt obligate la plata TVA, efectuate de persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA;
- până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrările de bunuri efectuate prin organele de executare silită, de către persoanele impozabile care se află în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) şi (8) din Codul fiscal, livrări efectuate după anularea înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 alin. (11) lit. a) -e) sau h) din Codul fiscal;
- până la 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) -e), g) sau h) din Codul fiscal, în situaţia în care exigibilitatea taxei pentru aceste operaţiuni intervine, potrivit sistemului TVA la încasare, în perioada în care persoanele impozabile nu au cod valabil de TVA.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se depune, de către:

- persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal și care efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri/prestări de servicii și/sau achiziții de bunuri și/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei, pentru care există obligația plății taxei colectate în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal; (potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal)

- persoanele impozabile care se află în situațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) și (8) din Codul fiscal și al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat, din oficiu, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, în situația în care acestea efectuează, după anularea înregistrării în scopuri de TVA, livrări de bunuri prin organele de executare silită; ( potrivit art. 324 alin. (10) lit. a) din Codul fiscal, coroborat cu pct. 104 alin. (2) din Normele metodologice)

- persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la încasare și al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, din oficiu, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. a) - e) sau h) din Codul fiscal, pentru livrări de bunuri/prestări de servicii efectuate înaintea anulării înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate intervine, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA; (potrivit art. 324 alin. (10) lit. b) din Codul fiscal)

- persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, la cerere, conform prevederilor art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal, care au aplicat sistemul TVA la încasare și care au efectuat livrări de bunuri/prestări de servicii înainte de anularea înregistrării în scopuri de TVA, dar a căror exigibilitate de taxă, potrivit sistemului TVA la încasare prevăzut de art. 282 alin. (3) - (8) din Codul fiscal, a intervenit în perioada în care persoanele impozabile nu au un cod valabil de TVA. ( potrivit art. 324 alin. (11) din Codul fiscal)
art. 324 alin. (10) şi alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
Ordin ANAF nr. 795/2016.

Luni 26 Februarie

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările / achizițiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută - (D390VIES)

Declarația se depune lunar, în condițiile prevăzute la art. 325 din Codul fiscal, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare unei luni calendaristice.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se depune de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 şi art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
art. 325 din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Ordinul ANAF nr. 591/2016., modificat prin Ordinul ANAF nr. 592/2017.

Luni 26 Februarie

Depunerea Notificării privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (097)

Pentru ieşirea din sistem, prin depăşirea plafonului de 2.250.000 lei, notificarea se depune până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul.
Pentru ieşirea din sistem, prin opţiune, notificarea se depune între data de 1 şi 25 ale oricărei luni.

Categorii de contribuabili

Notificarea se depune de către:
- persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei;
- persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi care nu depăşesc în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei, dar care renunţă la aplicarea sistemului respectiv.
art. 324 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,
Ordinul ANAF nr. 1503/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Luni 26 Februarie

Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc de tip pariuri, bingo televizate, noroc la distanţă

Taxa de autorizare se datorează şi se plăteşte lunar, după cum urmează:
A. sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată;
B. în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa anuală de autorizare datorată se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevăzute în anexă asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toată perioada de licenţiere, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost realizate veniturile organizatorului.

Categorii de contribuabili

Organizatorii de :
- jocuri de tip pariuri (în cotă fixă, mutuale şi în contrapartidă),
- jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune,
- jocuri de noroc la distanţă definite la art. 10 alin. (1) lit. h) -n), organizate prin intermediul oricărui sistem de comunicaţii (internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă şi orice alte sisteme de transmisie)
art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (iii) din O.U.G. nr. 77/2009

Luni 26 Februarie

Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent (D101)

Categorii de contribuabili

- Organizațiile nonprofit
- Contribuabilii prevăzuţi la art. 41 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
* Persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2016 îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 47 din Legea 227/2015, pentru profitul impozabil obținut în perioada 1 - 31 ianuarie 2017
art.41 alin.(5) lit.a) şi lit. b), art. 48 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fsical, Anexa nr. 1 și 3 din Ordinul ANAF nr. 3386/2016, O.U.G. nr. 3/2017 pct. 3

Miercuri 28 Februarie

Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal

Categorii de contribuabili

Cererea se depune de către beneficiarii scutirilor de accize (instituții, organizații)
art. 395 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
pct. 75 (5) din normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1/2016 - Titlul VIII

Miercuri 28 Februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA aferente perioadei de raportare precedente
(luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015)

Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă în România pentru care, conform titlului VII din Codul fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri, precum şi pentru operaţiunile la care se aplică sistemul TVA la încasare.
Nu se înscriu achiziţiile intracomunitare de bunuri şi servicii pentru care există obligativitatea înscrierii în declaraţia 390.
Declaraţia se depune, în format electronic sub forma unui fişier PDF, care are ataşat un fişier XML, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-România, la organul fiscal competent până în data de 30 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare, declarate pentru depunerea decontului (luna, trimestrul etc.), inclusiv dacă în această perioadă nu au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul declaraţiei. În cazul în care perioada de raportare este luna calendaristică, termenul de depunere a declaraţiei pentru luna ianuarie este până la data de 28, respectiv 29 februarie.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se completează şi se depune de către:
a) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, pentru livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile în România pentru care persoana obligată la plata taxei este furnizorul/prestatorul conform art. 307 alin. (1) sau (7) din Codul fiscal sau beneficiarul conform art. 331 din Codul fiscal.
b) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 316 din Codul fiscal, care realizează achiziţii de bunuri sau servicii taxabile pentru care locul livrării/prestării este în România conform art. 275, respectiv art. 278 din Codul fiscal, inclusiv achiziţiile pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA conform art. 307 alin. (2), (3), (5) şi (6) şi art. 331 din Codul fiscal, indiferent de data la care intervine exigibilitatea taxei.
Ordinul ANAF nr. 3769/2015, cu modificările aduse prin Ordinul ANAF nr. 2328/2016.

Miercuri 28 Februarie

Depunerea "Declarației anuale privind impozitul pe reprezentanțe" şi plata impozitului pe reprezentanţe (D108)

Declaraţia se depune la organul fiscal central competent până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului de impunere, sau, în cazul reprezentanței unei/unor persoane juridice străine înființate sau desființate în/din România în cursul unei luni din anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înființată sau desființată, după caz.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se depune de către reprezentanța unei/unor persoane juridice străine, autorizată să funcționeze în România, potrivit legii.
Reprezentanţa unei/unor persoane juridice străine înfiinţată în România în cursul unei luni din anul de impunere are obligaţia să plătească impozitul pentru anul de impunere, în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a fost înfiinţată. Impozitul se calculează începând cu data de 1 a lunii în care aceasta a fost înfiinţată până la sfârşitul anului respectiv.
art.237 alin. (1) din Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ANAF nr. 3391/2017

Miercuri 28 Februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit (D205)

Declaraţia se completează şi se depune anual:
a) până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat;
b) ori de câte ori plătitorul de venit constată erori în declaraţia depusă anterior.

Categorii de contribuabili

Declaraţia se completează şi se depune de către plătitorii de venituri care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele tipuri de venituri:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) venituri din lichidarea unei persoane juridice;
d) venituri din premii;
e) venituri din jocuri de noroc cu impunere finală;
f) venituri din alte surse.
g) venituri din pensii;
h) venituri realizate de persoanele fizice dintr-o asociere fără personalitate juridică constituită cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unei activităţi.

Declaraţia se depune şi de organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrată, pentru următoarele tipuri de venituri pentru care nu au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe venit, potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
a) câştiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
b) venituri din jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker.
art. 132 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Anexa nr. 4 Ordinul nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Miercuri 28 Februarie

Depunerea Declaraţiei informative privind veniturile din economii obținute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate, pentru plățile făcute în anul precedent (D400)
Formularul se va depune şi ca declaraţie rectificativă ori de câte ori plătitorul constată erori în declaraţia depusă anterior.

Categorii de contribuabili

Plătitorii de venituri din economii obţinute din România de persoanele fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate
art.231 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pct 22 (3) din normele de aplicare
Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 564/2007

Miercuri 28 Februarie

Depunerea Declarației informative privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene, realizate în România, pentru anul precedent - (D402)

Declaraţia se depune până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Categorii de contribuabili

Plătitorii veniturilor de natură salarială sau asimilate salariilor/remunerațiilor administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, denumiți în continuare entități raportoare, care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile din astfel de remunerații.
Ordinul ANAF nr. 2727/2015, art. 291 alin. (1) lit. a) și b) din Codul de procedură fiscală

Miercuri 28 Februarie

Depunerea Declarației informative privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României pentru anul precedent - (D403)

Declaraţa se depune până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.

Categorii de contribuabili

Asigurătorii, definiți conform Legii nr.32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare.
Ordinul ANAF nr. 2727/2015 , art. 291 alin. 1 lit. c) din Codul de provedură fiscală

Miercuri 28 Februarie

Depunerea Declarației informative privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți (D207)

Categorii de contribuabili

Plătitorul de venit prevăzut la art. 224, alin.(1) din Codul fiscal, respectiv persoana desemnată din cadrul asocierii/entității transparente fiscal prevăzută la art. 224, alin.(2) din Codul fiscal, care au obligația calculării, reținerii și plății impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului conform titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, precum și pentru veniturile scutite de impozit potrivit titlului VI din Codul fiscal sau convențiilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state
art. 224, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, anexa nr. 5 din Ordinul ANAF nr. 3695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

Martie→ Vezi calendarul lunii următoare
se încarcă...