Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 07.08.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Codul Fiscal din 2003

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (203 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Ordinul nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 837/2015, precum și a modelului și conținutului formularului 602 "Declarație pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor" 10 Lei
Ordinul nr. 2319/2015 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate" și a formularului 632 "Decizie privind desființarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate" 10 Lei
Ordinul nr. 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole, și pentru aprobarea unor formulare 15 Lei
Procedura de reducere a normei de venit, în cazul activităților agricole din 21.08.2015 10 Lei
Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015 10 Lei
Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate din 20.08.2015 10 Lei
Procedura privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate din 29.07.2015 10 Lei
Ordinul nr. 1966/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) "Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA" 15 Lei
Ordinul nr. 217/4172/1348/835/2015 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator 10 Lei
Decizia nr. 2/2015 a Comisiei fiscale centrale 10 Lei
Ordinul nr. 632/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" 10 Lei
Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare din 07.01.2015 15 Lei
Ordinul nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 10 Lei
Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA 10 Lei
Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 152^4 și art. 152^5 din Codul fiscal, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care România este stat membru de înregistrare din 23.12.2014 15 Lei
Legea nr. 187/2014 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 25 Lei
Ordinul nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligației fiscale reprezentând contribuție de asigurări sociale de stat și a modelului și conținutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri 10 Lei
Ordinul nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit 10 Lei
Procedura privind recalcularea plăților anticipate cu titlu de impozit din 01.08.2014 10 Lei
Hotărârea nr. 537/2014 privind condițiile, procedura și termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferența dintre nivelul standard al accizelor și nivelul accizelor diferențiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor 20 Lei
Instrucțiunile de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize din 07.05.2014 20 Lei
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creșterea și exploatarea animalelor/familiilor de albine din 23.04.2014 10 Lei
Metodologia pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole din 23.04.2014 10 Lei
Ordinul nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor" 10 Lei
Ordinul nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative 10 Lei
Normele privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuța a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 13.01.2014 15 Lei
Ordinul nr. 24/2014 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuța a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia 10 Lei
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxă pe valoarea adăugată din 13.01.2014 10 Lei
Ordinul nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare" 10 Lei
Ordinul nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (014) "Notificare privind modificarea anului fiscal" 10 Lei
Ordonanța de urgență nr. 111/2013 pentru reglementarea unor măsuri fiscale și pentru modificarea unor acte normative 10 Lei
Ordinul nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (089) "Declarație pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal" 10 Lei
Ordinul nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanțiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 10 Lei
Decizia nr. 4/2013 a Comisiei fiscale centrale 10 Lei
Ordinul nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate în certificarea plății accizelor în cazul vehiculelor achiziționate intracomunitar 10 Lei
Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA din 17.10.2013 15 Lei
Ordinul nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare 15 Lei
Ordinul nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) "Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" 10 Lei
Ordinul nr. 2223/2013 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) "Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată" 10 Lei
Ordinul nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine și specialități de panificație 10 Lei
Procedura de implementare și de administrare a grupului fiscal unic din 29.05.2013 10 Lei
Ordinul nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare și de administrare a grupului fiscal unic, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 10 Lei
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei fiscale centrale din 23.05.2013 10 Lei
Ordinul nr. 688/2013 privind componența și funcționarea Comisiei fiscale centrale 10 Lei
Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 15 Lei
Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare din 28.03.2013 10 Lei
Procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare din 28.03.2013 10 Lei
Ordinul nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum și a modelului și conținutului unor formulare 10 Lei
Hotărârea nr. 84/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 25 Lei
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, nr. 6/2013 25 Lei
Ordinul nr. 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii, precum și pentru reglementarea unor aspecte procedurale 10 Lei
Procedura de înregistrare a acordurilor privind declararea și plata contribuțiilor sociale, încheiate de angajatorii nerezidenți cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care își desfășoară activitatea în România și obțin venituri din salarii din 11.01.2013 10 Lei
Ordinul nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit 10 Lei
Ordinul nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă 25 Lei
Ordinul nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de încetare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale, precum și a unor formulare 15 Lei
Ordinul nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal 10 Lei
Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la încasare din 19.11.2012 25 Lei
Ordinul nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) Decont de taxă pe valoarea adăugată 15 Lei
Ordinul nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (097) Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare 10 Lei
Ordinul nr. 1400/2012 privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum și sediile permanente din România aparținând persoanelor juridice străine și persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente 10 Lei
Ordinul nr. 1436/2012 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 10 Lei
Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 28.09.2012 10 Lei
Ordinul nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate 25 Lei
Instrucțiunea privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO STOCURI pentru depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile din 08.08.2012 15 Lei
Ordinul nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 208 Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și 209 Declarație privind veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 15 Lei
Ordinul nr. 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligații de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale și 620 Decizie de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate 10 Lei
Ordinul nr. 882/2012 privind stabilirea termenului de depunere a declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii 10 Lei
Ordinul nr. 874/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a Declarației privind venitul asigurat la sistemul public de pensii 10 Lei
Ordonanța de urgență nr. 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale 15 Lei
Ordinul nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată 10 Lei
Ordinul nr. 418/2012 pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum 10 Lei
Ordinul nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) Declarație privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal 10 Lei
Ordinul nr. 208/2012 pentru aprobarea unor proceduri aplicabile operatorilor economici în domeniul produselor accizabile 10 Lei
Ordinul nr. 207/2012 privind aprobarea modalităților și procedurilor pentru realizarea supravegherii fiscale a producției, depozitării, circulației și importului produselor accizabile 15 Lei
Ordinul nr. 247/2012 privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 10 Lei
Ordinul nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice 20 Lei
Ordinul nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 25 Lei
Ordinul nr. 53/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, precum și ale Deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 152 alin. (7) din Codul fiscal 10 Lei
Ordinul nr. 22/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuința proprietate personală 10 Lei
Ordinul nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale 20 Lei
Ordinul nr. 2795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA 15 Lei
Ordinul nr. 2635/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011 10 Lei
Ordinul nr. 3138/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Cerere de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun și ale formularului Atestat pentru distribuție și comercializare angro de produse supuse accizelor, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a Cererii de înregistrare și atestare a activității de distribuție și comercializare angro de băuturi alcoolice și/sau produse din tutun 10 Lei
Ordinul nr. 3139/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, a modelului și conținutului formularului Autorizație de operator economic comerciant de tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat, precum și a Instrucțiunilor privind procedura de soluționare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut și/sau tutun parțial prelucrat 10 Lei
Ordinul nr. 3193/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport și Certificat, precum și a procedurii de eliberare a acestora 10 Lei
Procedura de eliberare a Certificatului privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport și a Certificatului din 27.09.2011 10 Lei
Ordinul nr. 3154/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Declarație privind opțiunea pentru depunerea lunară a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate 10 Lei
Procedura de gestionare a Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare din 20.09.2011 10 Lei
Ordinul nr. 2514/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2011 10 Lei
Norma privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 din 04.08.2011 20 Lei
Ordinul nr. 2215/2011 pentru aplicarea unitară a prevederilor art. 29619 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 10 Lei
Ordinul nr. 2156/2011 pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor 10 Lei
Decizia nr. 1/2011 a Comisiei fiscale centrale 10 Lei
Decizia nr. 2/2011 a Comisiei fiscale centrale 10 Lei
Ordinul nr. 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular 10 Lei
Procedura de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 11.04.2011 10 Lei
Ordinul nr. 1930/2011 privind aprobarea obligațiilor care revin oficiilor nominalizate de Casa Națională de Pensii Publice, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă în aplicarea Procedurii de primire, prelucrare și transmitere a Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate 10 Lei
Procedura de primire, prelucrare și transmitere a "Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate", depusă de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finanțelor Publice din 30.03.2011 10 Lei
Hotărârea nr. 118/2011 privind aprobarea condițiilor de acreditare a oficiilor pentru depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate, precum și privind răspunderea în gestionarea informațiilor din declarație 10 Lei
Ordinul nr. 233/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 20 Lei
Ordinul nr. 53/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate 10 Lei
Ordinul nr. 120/2011 privind aprobarea modalității de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional și Decizie privind modalitatea de plată a taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și/sau prestările de servicii realizate ocazional 10 Lei
Instrucțiunea privind depunerea online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile utilizând aplicația EMCS-RO STOCURI din 12.01.2011 20 Lei
Ordinul nr. 13/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (096) Declarație de mențiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depășesc plafonul de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal 10 Lei
Ordinul nr. 2600/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 225 Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise 10 Lei
Procedura de aplicare a dispozițiilor art. 61-65 și ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale din 05.10.2010 10 Lei
Ordinul nr. 2374/2010 privind stabilirea termenului de declarare și de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 10 Lei
Procedurile și condițiile de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 206^16 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 15.09.2010 10 Lei
Ordinul nr. 2491/2010 pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 10 Lei
Norma privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil din 06.08.2010 10 Lei
Procedura privind declararea și plata impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal din 02.07.2010 10 Lei
Decizia nr. 1/2010 a Comisiei fiscale centrale 10 Lei
Ordinul nr. 2157/2010 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului (318) Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal și a formularului (319) Declarație de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozițiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal și ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice 10 Lei
Procedura de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari din 24.06.2010 15 Lei
Ordinul nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 15 Lei
Ordinul nr. 2104/2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata și distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 10 Lei
Ordinul nr. 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare 10 Lei
Procedura de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare din 22.02.2010 25 Lei
Ordinul nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (390 VIES) Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare 15 Lei
Ordinul nr. 75/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată 15 Lei
Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA din 04.01.2010 10 Lei
Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității din 04.01.2010 10 Lei
Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene din 04.01.2010 15 Lei
Procedura de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene din 04.01.2010 10 Lei
Ordinul nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată 20 Lei
Ordinul nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA 10 Lei
Ordinul nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității 15 Lei
Ordinul nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 10 Lei
Ordinul nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România 15 Lei
Ordinul nr. 3417/2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, și a Instrucțiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spațiul comunitar și tratamentul fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție 10 Lei
Instrucțiunea de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spațiul comunitar și tratamentul fiscal al reparațiilor efectuate în perioada de garanție și postgaranție din 21.12.2009 10 Lei
Instrucțiunea de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operațiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale din 21.12.2009 10 Lei
Procedura privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare din 30.03.2009 10 Lei
Norma metodologică de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din 17.03.2009 25 Lei
Anexa cuprinzând formularele tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor și taxelor locale, desfășurată de către organele fiscale locale din 30.04.2009 45 Lei
Procedura de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România din 29.05.2009 10 Lei
Ordinul nr. 1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare 10 Lei
Norma privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice din 26.11.2008 15 Lei
Procedura de restituire a sumelor reprezentând impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, virate la bugetul de stat din 17.11.2008 10 Lei
Procedura pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ și restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private din 30.06.2008 10 Lei
Ordinul nr. 1815/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 20 Lei
Ordinul nr. 2025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ și restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private 10 Lei
Ordinul nr. 1706/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată și rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal și a modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 15 Lei
Ordinul nr. 1372/2008 privind organizarea evidenței în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 10 Lei
Procedura privind declararea și stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere din 11.12.2007 10 Lei
Instrucțiunea de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) și art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare din 18.12.2007 20 Lei
Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene din 03.04.2007 10 Lei
Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA din 15.02.2007 10 Lei
Ordinul nr. 1357/2007 privind procedura de încasare și virare, precum și obligațiile declarative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal 15 Lei
Ordinul nr. 80/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 100 Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat, cod 14.13.01.01/a 20 Lei
Ordinul nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene 15 Lei
Ordinul nr. 273/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului Certificat de atestare a calității de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA 10 Lei
Ordinul nr. 155/2007 privind aplicarea măsurilor de simplificare pentru lucrările de construcții-montaj prevăzute la art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 10 Lei
Ordinul nr. 564/2007 pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind veniturile din economii obținute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, țări terțe și teritorii dependente sau asociate 20 Lei
Norma privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și la art. X și XI din Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 din 16.11.2007 20 Lei
Norma privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în Comunitatea Europeană din 19.10.2007 10 Lei
Instrucțiunea de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată din 14.05.2007 10 Lei
Instrucțiunea de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) și art. 144^1 din Codul fiscal din 05.10.2007 15 Lei
Procedura de selectare, control și publicare a contribuabililor inactivi din 21.07.2006 10 Lei
Procedura de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA din 05.06.2006 10 Lei
Procedura de solicitare a verificării valabilității codului de înregistrare în scopuri de TVA și a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în România din 17.10.2006 10 Lei
Ordinul nr. 901/2006 privind aprobarea Procedurii de modificare a codului de înregistrare în scopuri de TVA pentru persoanele juridice înregistrate ca plătitori de TVA și a modelului și conținutului formularelor Notificare și Certificat de înregistrare în scopuri de TVA 10 Lei
Ordinul nr. 411/2006 privind procedura de declarare și stabilire a impozitului pe veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit 15 Lei
Ordinul nr. 2224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea și gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA 10 Lei
Ordinul nr. 1706/2006 pentru aprobarea Procedurii de solicitare a verificării valabilității codului de înregistrare în scopuri de TVA și a datelor de identificare ale persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în celelalte state membre, de către persoane înregistrate în scopuri de TVA în România 10 Lei
Ordinul nr. 1230/2006 privind organizarea și conducerea contabilității de către reprezentanțe 10 Lei
Norma privind stabilirea procedurii și a condițiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22.12.2006 10 Lei
Norma de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare din 22.12.2006 20 Lei
Decizia nr. 7/2006 privind art. 2 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2000, pct. 1.3 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2000, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000 10 Lei
Decizia nr. 5/2006 privind solicitarea de rambursare a soldului negativ de taxă pe valoarea adăugată 10 Lei
Decizia nr. 3/2006 privind art. 8 și art. 151 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 10 Lei
Ordinul nr. 927/2004 privind procedura de declarare și stabilire a impozitului pe veniturile din activități agricole 15 Lei
Ordinul nr. 460/2004 pentru aprobarea modelului și conținutului declarației anuale și a declarației fiscale ce se depun de persoanele juridice străine care au o reprezentanță autorizată să funcționeze în România sau care desființează o reprezentanță în cursul anului fiscal și a instrucțiunilor de completare a acestor declarații 10 Lei
Ordinul nr. 161/2004 privind fișele fiscale 25 Lei
Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22.01.2004 25 Lei
Ordinul nr. 575/2006 privind stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi 10 Lei
Decizia nr. 2/2006 a Comisiei fiscale centrale 10 Lei
Ordinul nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă 10 Lei
Norma privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 07.12.2005 10 Lei
Ordinul nr. 545/2005 privind deciziile de impunere anuală 10 Lei
Ordinul nr. 85/2005 privind stabilirea baremului anual de impunere și a deducerii personale de bază pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2004 10 Lei
Decizia nr. 2/2005 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, convențiile de evitare a dublei impuneri, impozitul pe venit și probleme de procedură fiscală 10 Lei
Decizia nr. 1/2005 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la accize, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală 10 Lei
Metodologia de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare din 26.02.2004 20 Lei
Procedura privind deducerea din venitul anual global a cheltuielilor pentru reabilitarea locuinței de domiciliu, destinate reducerii pierderilor de căldură în scopul îmbunătățirii confortului termic din 05.08.2004 10 Lei
Procedura de alocare a unei sume reprezentând până la 1% din impozitul pe venitul anual datorat potrivit art. 90 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 28.12.2004 10 Lei
Procedura acordării deducerilor din venitul anual global potrivit art. 86 alin. (1) lit. d) - f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 28.12.2004 10 Lei
Procedura de soluționare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată în cazul operațiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i), j), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 13.05.2004 10 Lei
Norma metodologică privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 08.07.2004 20 Lei
Norma privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. i) și j) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22.12.2004 10 Lei
Norma de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru construirea, consolidarea, extinderea, restaurarea și reabilitarea lăcașurilor de cult religios sau a altor clădiri utilizate în acest scop, prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 02.02.2004 10 Lei
Norma privind procedura de acordare a certificatelor de exonerare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la art. 157 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 12.08.2004 25 Lei
Norma privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliți în România din 09.04.2004 15 Lei
Norma privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri și prestările de servicii finanțate din ajutoare sau din împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaționale și de organizații nonprofit și de caritate din străinătate și din țară, inclusiv din donații ale persoanelor fizice, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 20.01.2004 10 Lei
Ordinul nr. 250/2004 privind încadrarea în activitatea de creație de programe pentru calculator 10 Lei
Ordinul nr. 171/2004 pentru aprobarea unor formulare financiar-contabile, comune pe economie, privind taxa pe valoarea adăugată 15 Lei
Decizia nr. 10/2004 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și accize 10 Lei
Decizia nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală 10 Lei
Decizia nr. 3/2004 a Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată și accize 10 Lei
Decizia nr. 5/2004 pentru aprobarea soluțiilor privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală 10 Lei
Decizia nr. 2/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, convențiile de evitare a dublei impuneri, accize și taxa pe valoarea adăugată 10 Lei
Decizia nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit și accize 10 Lei
Instrucțiunea de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru exporturi și alte operațiuni similare, pentru transportul internațional și pentru operațiunile legate de traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) și la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 22.12.2003 15 Lei
Total de plată
se încarcă...