Cumpără document actualizat - forma aplicabilă azi 06.06.2020, în format PDF și MOBI, a documentului:
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 

Sau cumpără un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată!

Alege abonamentul

Total cost documente =

*Curs valutar 1 EURO = 0,0000 LEI

Cumpără și Puneri în aplicare (137 documente)

DOCUMENT PREȚ ALEGE
Hotărârea nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate 25 Lei
Instrucțiunile privind desfășurarea etapei de pregătire a evaluării unităților sanitare cu paturi, din 29.05.2020 15 Lei
Metodologia de evaluare și acreditare a unităților sanitare din ambulatoriu, din 29.05.2020 10 Lei
Ordinul nr. 979/2020 pentru aprobarea efectuării Studiului de seroprevalență a infecției SARS-CoV-2 pe teritoriul României 10 Lei
Metodologia privind organizarea concursului sau numirea prin delegare pentru ocuparea postului de director general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în vederea realizării indicatorilor de referință asociați standardelor de performanță pentru îndeplinirea obligațiilor asumate, încheierea contractelor de management și evaluarea activității acestora, din 14.05.2020 45 Lei
Hotărârea nr. 337/2020 privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2020-2022 10 Lei
Hotărârea nr. 316/2020 privind aprobarea nivelului cotizațiilor și taxei pentru realizarea interconectării cu instituții similare internaționale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum și pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică și histocompatibilitate, în anul 2020 10 Lei
Criteriile de acreditare a secțiilor ATI în cadrul cărora se identifică și declară potențialii donatori aflați în moarte cerebrală în vederea prelevării de organe, țesuturi și celule de origine umană, din 16.04.2020 10 Lei
Normele metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale, din 03.04.2020 15 Lei
Ordinul nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 25 Lei
Ordinul nr. 489/2020 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul și îngrijirea pacienților critici, cu infecții emergente și reemergente (AP-IE/RE) 20 Lei
Metodologia privind criteriile de selecție a personalului în vederea ocupării funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, organizarea și desfășurarea selecției, precum și condițiile în care această categorie de personal își desfășoară activitatea, din 11.03.2020 15 Lei
Ordinul nr. 396/2020 pentru aprobarea numărului de posturi aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, a criteriilor și a metodologiei de selecție, precum și a condițiilor în care personalul care ocupă aceste funcții își desfășoară activitatea în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 10 Lei
Hotărârea nr. 201/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantină și luarea unor măsuri în domeniul sănătății, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății 10 Lei
Ordinul nr. 32/2020 privind aprobarea modalității de plată de către unitățile sanitare a taxei de acreditare 10 Lei
Ordinul nr. 1151/2019 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat către asigurat 10 Lei
Decizia nr. 11/2019 privind aprobarea unor taxe pentru eliberarea documentelor solicitate de persoane care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România 10 Lei
Regulamentul electoral de organizare și desfășurare a alegerilor, din 29.11.2019 15 Lei
Decizia nr. 8/2019 privind organizarea alegerilor organelor de conducere și control ale colegiilor teritoriale și ale Colegiului Medicilor din România, precum și aprobarea Regulamentului electoral de organizare și desfășurare a alegerilor 10 Lei
Decizia nr. 25/2019 privind eliberarea avizului pentru exercitarea activității de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetățeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene ori asimilați acestora 15 Lei
Ordinul nr. 353/2019 privind aprobarea standardelor Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru serviciile de sănătate acordate în regim ambulatoriu 25 Lei
Decizia nr. 24/2019 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România 10 Lei
Decizia nr. 6/2019 privind punerea în executare a unor măsuri la nivelul colegiilor teritoriale și gestionarea mecanismului de alertă 10 Lei
Decizia nr. 22/2019 privind aprobarea componenței Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local și național pentru mandatul 2019-2023 10 Lei
Decizia nr. 21/2019 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local și național pentru mandatul 2019-2023 10 Lei
Regulamentul electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, din 11.07.2019 15 Lei
Decizia nr. 15/2019 privind stabilirea procedurii de verificare și atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situație de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani 10 Lei
Ordinul nr. 895/2019 privind condițiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog și, respectiv, farmacist pe teritoriul României în cadrul unităților sanitare publice și private 10 Lei
Ordinul nr. 775/2019 privind înregistrarea fabricanților, importatorilor și distribuitorilor de substanțe active care vor fi utilizate ca materii prime pentru medicamente de uz uman 10 Lei
Ordinul nr. 539/2019 privind aprobarea detalierii pe județe a numărului total de paturi, pe anul 2019, din unitățile sanitare publice și private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești 10 Lei
Normele de organizare și desfășurare a programului de studii complementare în asistența medicală de urgență pentru asistenții medicali, din 08.02.2019 10 Lei
Ordinul nr. 158/2019 pentru aprobarea Normelor de organizare și desfășurare a programului de studii complementare în asistența medicală de urgență pentru asistenții medicali 10 Lei
Contractul de administrare al Serviciului de Ambulanță al Județului . . . . . . . . . ./al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, din 08.02.2019 15 Lei
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din serviciile de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, din 08.02.2019 10 Lei
Decizia nr. 4/2018 privind gestionarea mecanismului de alertă 10 Lei
Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității de asigurat, din 29.11.2018 15 Lei
Ordinul nr. 1548/2018 pentru aprobarea criteriilor de înființare a oficiilor de asigurări de sănătate fără personalitate juridică, la nivelul orașelor și al municipiilor, de către casele de asigurări de sănătate județene 10 Lei
Anexele nr. 1-3 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/ sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilorde referință inovative, din 21.11.2018 100 Lei
Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.469/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/ comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/ oficinele locale de distribuție/ farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/ sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/ și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogulpublic, din 21.11.2018 150 Lei
Procedura privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, din 06.09.2018 15 Lei
Procedura de creditare a formelor de educație medicală continua, din 29.06.2018 15 Lei
Procedura de acreditare/reacreditare a furnizorilor de educație medicală continua, din 29.06.2018 10 Lei
Decizia nr. 12/2018 privind reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație medicală continuă adresate medicilor 10 Lei
Decizia nr. 13/2018 privind informațiile din Registrul unic al medicilor publicate pe pagina de internet a Colegiului Medicilor din România 10 Lei
Decizia nr. 1/2018 privind aprobarea unor taxe pentru serviciile prestate de către Colegiul Farmaciștilor din România 10 Lei
Normele metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor și unităților medicale mobile din 07.05.2018 10 Lei
Ordinul nr. 402/2018 privind aprobarea listei medicamentelor derivate din sânge uman sau plasmă umană 10 Lei
Ordinul nr. 346/2018 privind aprobarea modelului contractului de management al serviciilor de ambulanță județene, respectiv al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov și a indicatorilor de performanță a activității managerului general 15 Lei
Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, din 21.03.2018 25 Lei
Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 15 Lei
Anexele nr. 1-11 la Ordinul ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative din 23.02.2018 45 Lei
Ordinul nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative 15 Lei
Regulamentul pentru compunerea și portul echipamentului individual de protecție de mare vizibilitate și al uniformei de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov din 12.12.2017 15 Lei
Ordinul nr. 1418/2017 privind echipamentul individual de protecție de mare vizibilitate și uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov 10 Lei
Ordinul nr. 1202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății 15 Lei
Normele privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii din 11.10.2017 10 Lei
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice din 24.08.2017 10 Lei
Hotărârea nr. 571/2017 privind stabilirea condițiilor în care se suportă, de la bugetul de stat, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, precum și condițiile de transmitere a informațiilor referitoare la aceste contribuții 10 Lei
Ordinul nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte și decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică și inspecția sanitară de stat 10 Lei
Normele de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov din 26.05.2017 15 Lei
Normele metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale penitenciarelor-spital aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor din 19.04.2017 25 Lei
Ordinul nr. 273/2017 privind aprobarea comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a Regulamentului de organizare și funcționare a acestora și a atribuțiilor comisiilor de experți care funcționează pe lângă Casa Națională de Asigurări de Sănătate și ale coordonatorilor naționali pentru implementarea programelor naționale de sănătate curative 10 Lei
Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, din 30.03.2017 50 Lei
Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, din 31.03.2017 50 Lei
Hotărârea nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 25 Lei
Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman din 28.03.2017 25 Lei
Ordinul nr. 4/2017 pentru aprobarea Protocolului de screening auditiv universal la nou-născuți în vederea standardizării metodei de testare auditivă prin otoemisiuni acustice 10 Lei
Regulamentul de organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Dentiști din România din 11.06.2016 20 Lei
Ordinul nr. 1573/2016 privind aprobarea modelului declarației de avere și al declarației de interese 10 Lei
Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic care funcționează în cadrul spitalelor publice 15 Lei
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății din 22.12.2016 15 Lei
Decizia nr. 15/2016 privind elementele acordului pacientului informat 10 Lei
Ordinul nr. 1374/2016 pentru stabilirea atribuțiilor managerului interimar al spitalului public 10 Lei
Ordinul nr. 1345/2016 privind raportarea zilnică a stocurilor și operațiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România de către unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatori, fabricanți autorizați și farmaciile cu circuit închis și deschis 10 Lei
Metodologia privind modul de calcul și procedura de avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizație de punere pe piață în România din 26.10.2016 20 Lei
Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare 20 Lei
Normele metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale din 06.09.2016 15 Lei
Ordinul nr. 1009/2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date 15 Lei
Decizia nr. 16/2016 privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România 15 Lei
Metodologia de certificare a centrelor de expertiză pentru boli rare din 28.04.2016 10 Lei
Ordinul nr. 540/2016 privind organizarea, funcționarea și metodologia de certificare a centrelor de expertiză pentru boli rare 10 Lei
Normele privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Transporturilor din 21.03.2016 15 Lei
Hotărârea nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017 25 Lei
Normele privind autorizarea unităților de distribuție angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuție și înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman din 04.02.2016 20 Lei
Procedura privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate, în vederea anulării contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate începând cu data de 1 ianuarie 2012 și până la data intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 și 18 din Ordonanța Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal din 03.11.2015 10 Lei
Anexele nr. I-VII la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.295/2015 privind autorizarea de fabricație a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigație clinică, și a unităților de control independente și privind acordarea certificatului de bună practică de fabricație din 16.10.2015 45 Lei
Ordinul nr. 1295/2015 privind autorizarea de fabricație a producătorilor, importatorilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigație clinică și a unităților de control independente și privind acordarea certificatului de bună practică de fabricație 15 Lei
Regulamentul privind procedura arbitrală de soluționare a litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate din 21.07.2015 10 Lei
Procedura privind structura informațiilor și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor privind lista persoanelor fizice înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate din 29.07.2015 10 Lei
Ordinul nr. 874/2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activităților de sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare 10 Lei
Ordinul nr. 875/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul endoscopic al pacienților critici cu hemoragie digestivă superioară și protezare endoscopică digestivă 20 Lei
Ordinul nr. 373/2015 privind aprobarea formularului cu regim special al procesului-verbal de constatare și aplicare a sancțiunilor contravenționale privind nerespectarea dispozițiilor legale referitoare la dispozitivele medicale și activitățile conexe acestora 10 Lei
Ordinul nr. 98/2015 pentru aprobarea procedurii de eliberare, a modalității de suportare a cheltuielilor aferente producerii și distribuției cardului duplicat către asigurat, precum și a modalității de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale până la eliberarea sau în cazul refuzului cardului național de asigurări sociale de sănătate 10 Lei
Ordinul nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în utilizare 10 Lei
Normele pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman din 23.02.2015 20 Lei
Ordinul nr. 1527/2014 privind normele metodologice de aplicare a titlului VI "Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 15 Lei
Normele privind aplicarea la nivel național a unui sistem rapid de alertă în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană din 07.10.2014 15 Lei
Ordinul nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 20 Lei
Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei centrale de arbitraj din 31.07.2014 10 Lei
Metodologia de evaluare a tehnologiilor medicale privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și căile de atac din 23.07.2014 15 Lei
Criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate din 23.07.2014 15 Lei
Ordinul nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a instrumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicațiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și a căilor de atac 10 Lei
Normele metodologice privind asistența medicală transfrontalieră din 16.04.2014 15 Lei
Ordinul nr. 340/214/2014 privind aprobarea organizării și funcționării punctului național de contact pentru asistență medicală transfrontalieră 10 Lei
Regulamentul privind acordarea gradelor profesionale și stabilirea condițiilor minime și a stagiului minim necesare avansării/înaintării în gradul următor a personalului medical și paramedical din cadrul serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare din 18.02.2014 10 Lei
Norme metodologice privind elaborarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale unităților sanitare cu paturi din rețeaua sanitară a Ministerului Apărării Naționale din 12.12.2013 25 Lei
Decizia nr. 6/2013 pentru aprobarea procedurilor și condițiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite 10 Lei
Criteriile de acreditare a centrelor de transplant de organe din 12.07.2013 10 Lei
Ordinul nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană 15 Lei
Ordinul nr. 428/2013 privind abrogarea pct. 5 și 10 ale art. 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic 10 Lei
Normele de aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale din 07.02.2013 20 Lei
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății din 01.09.2012 10 Lei
Ordonanța de urgență nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar 25 Lei
Ordinul nr. 405/2012 pentru stabilirea activităților specifice sistemului penitenciar prevăzute la art. 190 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 10 Lei
Norma metodologică de constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății din 14.06.2011 10 Lei
Norma metodologică cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență din 25.05.2011 25 Lei
Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență din 18.04.2011 10 Lei
Criteriul minim obligatoriu pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență din 18.04.2011 10 Lei
Reglementarea privind autorizarea de punere pe piață și supravegherea medicamentelor de uz uman din 24.11.2010 25 Lei
Ordinul nr. 1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public 20 Lei
Norma metodologică pentru elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului public din 16.07.2010 25 Lei
Norma metodologică privind rambursarea și recuperarea cheltuielilor reprezentând asistența medicală acordată în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte din 17.07.2009 20 Lei
Regulamentul pentru compunerea și portul uniformei personalului medical, paramedical și civil din cadrul serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare din 19.12.2008 15 Lei
Norma privind echiparea personalului medical, paramedical și civil din cadrul serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare, precum și regulile pentru aplicarea acestora din 19.12.2008 10 Lei
Norma metodologică de aplicare ale titlului IV "Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății din 12.12.2008 45 Lei
Ordinul nr. 1511/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a art. 93 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 10 Lei
Ordinul nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală 15 Lei
Ordinul nr. 1763/2007 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea și trasabilitatea țesuturilor și celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum și notificarea incidentelor adverse severe și a reacțiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor 25 Lei
Ordinul nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor 25 Lei
Ordinul nr. 1628/2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din rețeaua Ministerului Sănătății Publice 15 Lei
Ordinul nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen 20 Lei
Normele metodologice de aplicare a titlului XVI "Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății din 14.03.2007 15 Lei
Norma metodologică privind asigurările voluntare de sănătate din 22.02.2007 10 Lei
Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate din 26.07.2006 20 Lei
Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis din 06.11.2006 10 Lei
Ordinul nr. 919/2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare și transmitere a informațiilor legate de activitatea spitalului 15 Lei
Norma privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice din 16.11.2006 15 Lei
Total de plată
se încarcă...