Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din 03.10.2016

 • Hotărâre nr. 80/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 80/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Fluxuri de date transatlantice: restabilirea încrederii prin garanţii puternice COM (2016) 117

 • Hotărâre nr. 81/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 81/2016 privind adoptarea avizului motivat referitor la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid (reformare) COM (2016) 270

 • Hotărâre nr. 82/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 82/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Vieţi demne: de la dependenţa de ajutor la autonomie - Strămutarea forţată şi dezvoltarea COM (2016) 234

 • Hotărâre nr. 83/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 83/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271

 • Hotărâre nr. 84/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 84/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate COM (2016) 378

 • Hotărâre nr. 85/2016, Camera Deputaţilor

  Hotărârea nr. 85/2016 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Cadrul comun privind contracararea ameninţărilor hibride - Un răspuns al Uniunii Europene JOIN (2016) 18

 • Decretul nr. 822/2016, Preşedintele României

  Decretul nr. 822/2016 privind eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 • Hotărâre nr. 707/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 707/2016 pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016

 • Hotărâre nr. 711/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 711/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 • Hotărâre nr. 712/2016, Guvernul României

  Hotărârea nr. 712/2016 pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucureşti la 24 mai 2016

 • Acord din 24.05.2016, Ministerul Culturii

  Acordul de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii din 24.05.2016

 • Ordinul nr. 1214/2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

  Ordinul nr. 1214/2016 privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului siturilor Natura 2000 ROSCI0149 Pădurea Esechioi-Lacul Bugeac şi ROSPA0053 Lacul Bugeac şi ale ariilor naturale protejate de interes naţional 2.365 Pădurea Esechioi şi IV.28 Lacul Bugeac

 • Ordinul nr. 5034/2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Ordinul nr. 5034/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel"

 • Metodologia din 29.08.2016, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

  Metodologia de organizare a Programului naţional "Şcoala altfel" din 29.08.2016

 • Hotărâre nr. 82/2016, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 82/2016 pentru delegarea competenţei urmăririi şi controlului activităţilor desfăşurate de angajaţii departamentelor/compartimentelor care se află în subordinea funcţională a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, precum şi a evaluării activităţii şi performanţelor acestora

 • Hotărâre nr. 81/2016, Camera Auditorilor din România - CAR

  Hotărârea nr. 81/2016 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

 • Ordinul nr. 1143/2016, Ministerul Fondurilor Europene - MFE

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 649/2016, Ministerul Transporturilor - MT

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 2296/2016, Ministerul Finanţelor Publice - MFP

  Ordinul nr. 1143/649/2296/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 • Ordinul nr. 1704/2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Ordinul nr. 1704/2016 privind publicarea Programului de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010

 • Programul din 02.09.2016, Ministerul Afacerilor Externe - MAE

  Programul de cooperare pe anul 2016, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 2 septembrie 2016 şi la Chişinău la 15 septembrie 2016, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, din 02.09.2016

se încarcă...