Monitorul Oficial, Partea I nr. 769 din 30.09.2016

 • Hotărâre nr. 121/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 121/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.030/2002 al Consiliului de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe COM (2016) 434 final

 • Hotărâre nr. 122/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 122/2016 referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Azil a Uniunii Europene şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 COM (2016) 271 final

 • Hotărâre nr. 123/2016, Senatul României

  Hotărârea nr. 123/2016 privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană şi Eurogroup - Semestrul european 2016: evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce priveşte reformele structurale, prevenirea şi corectarea dezechilibrelor macroeconomice, precum şi rezultatele bilanţurilor aprofundate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.176/2011 - COM (2016) 95 final

 • Ordinul nr. 918/2016, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - MADR

  Ordinul nr. 918/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 143/2010 privind componenţa şi funcţionarea Comitetului pentru Organizaţiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum şi procedurile de recunoaştere, monitorizare şi control, retragere a recunoaşterii, extindere a acordurilor interprofesionale şi delegare de atribuţii pentru organizaţiile interprofesionale pentru produsele agroalimentare

 • Ordinul nr. 1053/2016, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri

  Ordinul nr. 1053/2016 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.786/2010 pentru aprobarea listei organismelor de certificare desemnate pentru realizarea de sarcini specifice de evaluare a conformităţii echipamentelor pentru agrement

 • Rectificarea din 30.09.2016, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind titlul anexei la Hotărârea Guvernului nr. 652/2016, din 30.09.2016

 • Ordinul nr. 1098/2016, Ministerul Sănătăţii - MS

  Ordinul nr. 1098/806/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

 • Ordinul nr. 806/2016, Casa Naţională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

  Ordinul nr. 1098/806/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

se încarcă...