Back

Act Internaţional

Convenţia unică asupra stupefiantelor din 30.03.1961

În vigoare de la 31.12.1973

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

- PREAMBUL -

Părţile,

îngrijorate de sănătatea fizică şi morală a umanităţii,

recunoscînd că întrebuinţarea stupefiantelor, din punct de vedere medical, este indispensabilă în vederea uşurării durerii şi că măsurile ce trebuie luate sînt necesare pentru a se asigura ca stupefiantele să fie disponibile în vederea acestui scop,

recunoscînd că toxicomania este un flagel pentru individ şi constituie un pericol economic şi social pentru umanitate,

conştiente de răspunderea pe care o au pentru prevenirea şi combaterea acestui flagel,

considerînd că pentru a fi eficace măsurile luate împotriva abuzului de stupefiante, acestea trebuie să fie coordonate şi universale,

socotind că o acţiune universală în această privinţă necesită o cooperare internaţională, condusă de aceleaşi principii şi avînd în vedere scopuri comune,

recunoscînd competenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în privinţa controlului stupefiantelor şi dorind ca organele internaţionale interesate să fie grupate în cadrul acestei organizaţii,

dorind să încheie o convenţie internaţională acceptabilă pentru toţi, înlocuind cea mai mare parte a tratatelor existente privitoare la stupefiante, limitînd întrebuinţarea stupefiantelor la scopuri medicale şi ştiinţifice şi stabilind o cooperare internaţională constantă pentru a realiza aceste principii şi a atinge aceste scopuri,

cad de acord asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1 Definiţii

1. În afară de alte indicaţii exprese contrare sau în afară de cazul în care contextul cere o altă alternativă, definiţiile care urmează se aplică tuturor dispoziţiilor prezentei convenţii:

a) Termenul organul înseamnă Organul internaţional de control al stupefiantelor.

b) Termenul cannabis înseamnă vîrful florifer sau fructifer al cannabisului (exceptînd seminţele şi frunzele care nu sînt însoţite de vîrfurile ramurilor) şi a cărui răşină n-a fost extrasă, oricare ar fi întrebuinţarea lor.

c) Expresia plantă de cannabis înseamnă toate plantele de genul cannabis.

d) Expresia răşină de cannabis înseamnă răşina separată, brută sau purificată, obţinută din planta cannabis.

e) Termenul coca înseamnă toate speciile de arbuşti din genul erythroxylon.

f) Expresia frunze de coca înseamnă frunzele arbustului coca, cu excepţia frunzelor din care s-au extras toată ecgonina, cocaina şi toţi ceilalţi alcaloizi ecgoninici.

g) Termenul comisia înseamnă Comisia de stupefiante a consiliului.

h) Termenul consiliul înseamnă Consiliul economic şi social al Naţiunilor Unite.

i) Termenul cultura înseamnă cultura de mac opiaceu, de coca şi de plantă de cannabis.

j) Termenul stupefiant înseamnă toate substanţele din tabelele I şi II, fie că sînt naturale sau sintetice.

k) Expresia Adunarea generală înseamnă Adunarea Generală a Naţiunilor Unite.

l) Expresia trafic ilicit înseamnă cultura sau orice trafic de stupefiante, care au scopuri contrarii celor prevăzute în prezenta convenţie.

m) Termenii import şi export înseamnă, fiecare cu particularităţile sale, transportul material de stupefiante dintr-un stat în alt stat sau de pe teritoriul unui stat pe alt teritoriu al aceluiaşi stat.

n) Termenul fabricaţie înseamnă toate operaţiunile, altele decît producţia, care permit obţinerea stupefiantelor şi cuprind purificarea, precum şi transformarea stupefiantelor în alte stupefiante.

o) Expresia opiu medicinal înseamnă opiul care a suferit preparaţiile necesare în vederea utilizării sale terapeutice.

p) Termenul opiu înseamnă sucul îngroşat al macului opiaceu.

q) Expresia mac opiaceu înseamnă planta din specia Papaver somniferum L.

r) Expresia pai de mac înseamnă toate părţile (cu excepţia seminţelor) ale macului opiaceu, după cosire.

s) Termenul preparat înseamnă un amestec solid sau lichid conţinînd un stupefiant.

t) Termenul producţie înseamnă operaţiunea care constă din culegerea opiului, a frunzei de coca, a cannabisului şi a răşinei de cannabis din plantele care le produc.

u) Expresiile tabelul I, tabelul II, tabelul III şi tabelul IV înseamnă listele de stupefiante sau de preparate anexate la prezenta convenţie şi care vor putea fi modificate, din timp în timp, în conformitate cu articolul 3.

v) Expresia secretar general indică pe secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite.

w) Expresia stocuri speciale înseamnă cantităţile de stupefiante deţinute într-o ţară sau pe un teritoriu, prin guvernul acestei ţări sau al acestui teritoriu, în vederea nevoilor sale speciale; în vederea circumstanţelor excepţionale, expresia nevoi speciale trebuie înţeleasă în consecinţă.

x) Termenul stocuri înseamnă cantităţile de stupefiante deţinute într-o ţară sau pe un teritoriu, cu destinaţia:

i) unui consum medical şi ştiinţific în această ţară sau pe acest teritoriu;

ii) fabricării şi preparării stupefiantelor şi altor substanţe, într-o ţară sau pe un teritoriu;

iii) exportului;

dar nu cuprind cantităţile de stupefiante deţinute într-o ţară sau pe un teritoriu de către:

iv) farmacişti sau alţi distribuitori cu amănuntul autorizaţi sau de către instituţiile în care persoane calificate sînt autorizate în cadrul exercitării funcţiilor lor terapeutice sau ştiinţifice; sau

v) ca stocuri speciale.

y) Termenul teritoriu înseamnă toată acea parte a unui stat care este considerată ca o entitate distinctă, în vederea aplicării sistemului de certificate de import şi de autorizaţii de export prevăzute în articolul 31. Această definiţie nu se aplică termenului teritoriu în modul în care este întrebuinţat în articolele 42 şi 46.

2. În conformitate cu scopul acestei convenţii, un stupefiant se consideră ca fiind consumat atunci cînd a fost livrat oricărei persoane sau întreprinderi, în vederea distribuirii cu amănuntul, pentru întrebuinţare medicală sau cercetare ştiinţifică; cuvîntul consumare se va interpreta în conformitate cu această definiţie.

ARTICOLUL 2 Substanţele supuse controlului

1. În afară de ceea ce priveşte măsurile de control limitat al stupefiantelor, stupefiantele din tabelul I sînt supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefiantelor, indicate prin prezenta convenţie, şi, în particular, măsurilor prevăzute în următoarele articole: 4 (paragraful c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 şi 37.

2. Stupefiantele din tabelul II sînt supuse aceloraşi măsuri de control ca şi stupefiantele din tabelul I, cu excepţia măsurilor prevăzute în paragrafele 2 şi 5 ale articolului 30, în aceea ce priveşte comerţul cu amănuntul.

3. Preparatele, altele decît cele din tabelul III, sînt supuse aceloraşi măsuri de control ca şi stupefiantele pe care le conţin, dar evaluările (articolul 19) şi statisticile (articolul 20), altele decît cele care se raportează la aceste stupefiante, nu vor fi cerute în cazul acestor preparate şi dispoziţiile articolului 29 (paragraful 2 c) şi ale articolului 30 (paragraful 1 b) ii) nu se vor aplica.

4. Preparatele din tabelul III sînt supuse aceloraşi măsuri de control ca şi preparatele care conţin stupefiantele din tabelul II, numai că paragrafele 1 b) şi 3-15 ale articolului 31 nu se vor aplica şi că, în ceea ce priveşte evaluările (articolul 19) şi statisticile (articolul 20), informaţiile cerute se vor limita la cantităţile de stupefiante utilizate în fabricarea acestor preparate.

5. Stupefiantele din tabelul IV vor fi de asemenea incluse în tabelul I şi supuse tuturor măsurilor de control aplicabile stupefiantelor din acest tabel, şi pe lîngă aceasta;

a) părţile vor trebui să adopte toate măsurile speciale de control pe care le consideră necesare, pe baza proprietăţilor îndeosebi de periculoase ale stupefiantelor respective; şi

b) părţile vor trebui, dacă, după părerea lor, situaţia din ţara lor determină că acesta este mijlocul cel mai indicat de a proteja sănătatea publică, să interzică producţia, fabricaţia, exportul şi importul, comerţul, deţinerea sau utilizarea acestor stupefiante, cu excepţia cantităţilor care vor putea fi necesare exclusiv pentru cercetarea medicală şi ştiinţifică, inclusiv încercările clinice care se efectuează cu aceste stupefiante, care vor trebui să aibă loc sub supravegherea şi controlul părţii respective sau vor trebui să fie subordonate supravegherii şi controlului ei.

6. În afară de măsurile de control aplicabile tuturor stupefiantelor din tabelul I, opiul este supus dispoziţiilor articolelor 23 şi 24, frunzele de coca dispoziţiilor articolelor 26-27 şi cannabisul dispoziţiilor articolului 28.

7. Macul opiaceu, coca, planta cannabis, paiul de mac şi frunzele de cannabis sînt supuse măsurilor de control prevăzute, respectiv, în articolele 22-24; 22, 26 şi 27; 22 şi 28; 25; 28.

8. Părţile vor face tot ce le stă în putinţă în scopul de a lua măsuri de supraveghere, pe cît posibil, cu privire la substanţele care nu sînt indicate prin prezenta convenţie, dar care pot fi utilizate în vederea fabricării ilicite a stupefiantelor.

9. Părţile nu sînt obligate să aplice dispoziţiile prezentei convenţii stupefiantelor care sînt întrebuinţate în mod curent în industrie în alte scopuri decît cele medicale sau ştiinţifice, cu condiţia:

a) să ia măsuri pentru a împiedica, recurgînd la procedeele indicate de denaturare sau prin orice alt mijloc, ca stupefiantele astfel întrebuinţate să poată da loc la abuzuri sau să producă efecte nocive (articolul 3 paragraful 3) şi ca în practică substanţa nocivă să poată fi recuperată; şi

b) să ia măsuri să figureze, în informaţiile statistice (articolul 20) pe care le furnizează, cantitatea fiecărui stupefiant astfel întrebuinţat.

ARTICOLUL 3 Modificările cîmpului de aplicare a controlului

1. Dacă o parte sau Organizaţia Mondială a Sănătăţii este în posesia unor informaţii care, după părerea sa, fac necesară modificarea vreunui tabel, ea se va adresa secretarului general cu o notificare însoţită de toate informaţiile respective necesare în sprijinul acesteia.

2. Secretarul general va comunica această notificare şi informaţiile pe care le va socoti necesare părţilor, comisiei şi, dacă notificarea a fost adresată de către o parte, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

3. Dacă o notificare se raportează la o substanţă care nu este înscrisă în tabelul I sau în tabelul II:

i) toate părţile vor examina, ţinînd seama de informaţiile pe care le au la dispoziţie, posibilitatea aplicării provizorii a tuturor măsurilor de control, în legătură cu această substanţă, aplicabile stupefiantelor din tabelul I;

ii) în aşteptarea hotărîrii, care va fi luată în virtutea subparagrafului iii) al prezentului paragraf, comisia poate să decidă ca părţile să aplice, în mod provizoriu, toate măsurile de control aplicabile stupefiantelor din tabelul I, la substanţa respectivă. Părţile vor aplica în mod provizoriu aceste măsuri la substanţa respectivă;

iii) dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că această substanţă poate să dea naştere la abuzuri analoge şi să producă efecte nocive analoge cu cele ale stupefiantelor din tabelul I sau din tabelul II, sau că aceasta este transformabilă într-un stupefiant, ea va aviza comisia şi aceasta va putea să decidă, conform recomandării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ca această substanţă să fie înscrisă în tabelul I sau în tabelul II.

4. Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că un preparat nu poate, pe baza substanţelor pe care le conţine, să dea naştere la un abuz şi nici să producă un efect nociv (paragraful 3) şi că stupefiantul pe care-l conţine nu este uşor recuperabil, comisia, ca urmare a recomandării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, va putea să înscrie acest preparat în tabelul III.

5. Dacă Organizaţia Mondială a Sănătăţii constată că un stupefiant din tabelul I este susceptibil în mod deosebit să dea naştere la abuzuri şi să producă efecte nocive (paragraful 3) şi că acest pericol nu este compensat prin avantajele terapeutice apreciabile pe care să nu le posede alte substanţe decît cele din tabelul IV, comisia poate, în conformitate cu recomandaţia Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să înscrie acest stupefiant în tabelul IV.

6. Dacă o notificare are legătură cu un stupefiant din tabelul I sau din tabelul II ori cu un preparat din tabelul III, comisia, în afară de acţiunea prevăzută în paragraful 5, poate, în urma recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, să modifice unul sau altul dintre tabele, fie:

a) transferînd un stupefiant din tabelul I în tabelul II sau din tabelul II în tabelul I; sau

b) ştergînd un stupefiant sau un preparat, după caz, dintr-unul din tabele.

7. Toate hotărîrile comisiei, luate în vederea aplicării prezentul articol, vor fi comunicate de către secretarul general tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, statelor membre părţi ale prezentei convenţii, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi organului. Hotărîrea va intra în vigoare, în privinţa fiecărei părţi, la data primirii comunicării amintite mai sus şi părţile vor lua atunci toate măsurile cerute prin prezenta convenţie.

8.

a) Toate hotărîrile comisiei, de modificare a unui tabel, vor fi supuse examinării consiliului dacă o parte o cere, în cele 90 de zile care urmează după primirea notificării hotărîrii. Această cerere va fi prezentată secretarului general, cu toate informaţiile necesare în vederea sprijinirii ei.

b) Secretarul general va comunica o copie de pe această cerere şi de pe informaţiile necesare comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi tuturor părţilor, pe care le va invita să prezinte observaţiile lor în cele 90 de zile. Toate observaţiile primite vor fi supuse examinării consiliului.

c) Consiliul va putea să confirme, să modifice sau să anuleze hotărîrea comisiei; el va hotărî în calitate de for suprem. Hotărîrea sa va fi notificată tuturor statelor membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, statelor nemembre părţi ale prezentei convenţii, comisiei, Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi organului.

d) În aşteptarea examinării de către consiliu, hotărîrea comisiei va rămîne în vigoare.

9. Hotărîrile comisiei luate în vederea aplicării prezentului articol nu vor fi supuse examinării prevăzute de articolul 7.

ARTICOLUL 4 Obligaţii generale

Părţile vor lua măsurile legislative şi administrative care vor putea fi necesare:

a) pentru executarea dispoziţiilor prezentei convenţii în cadrul propriilor lor teritorii;

b) pentru cooperarea cu alte state în vederea executării dispoziţiilor convenţiei amintite; şi

c) sub rezerva dispoziţiilor prezentei convenţii, pentru a limita în mod exclusiv la scopuri medicale şi ştiinţifice producţia fabricarea, exportul, importul, distribuirea, comerţul, întrebuinţarea şi deţinerea stupefiantelor.

ARTICOLUL 5 Organele internaţionale de control

Recunoscînd competenţa Organizaţiei Naţiunilor Unite în privinţa controlului internaţional al stupefiantelor, părţile sînt de acord să încredinţeze Comisiei de stupefiante Consiliului economic şi social şi Organului internaţional de control al stupefiantelor funcţiile care le sînt atribuite acestor organe prin prezenta convenţie.

ARTICOLUL 6 Cheltuielile organelor internaţionale de control

Organizaţia Naţiunilor Unite îşi asumă cheltuielile comisiei şi ale organului în condiţiile care vor fi determinate de către Adunarea generală. Părţile care nu sînt membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite vor contribui la cheltuielile organelor internaţionale de control, Adunarea generală fixînd, în mod periodic, după ce a consultat guvernele acestor părţi, cuantumul contribuţiei pe care-l va socoti echitabil.

ARTICOLUL 7 Revizuirea hotărîrilor şi recomandărilor comisiei

În afară de ceea ce priveşte hotărîrile prevăzute în articolul 3, toate hotărîrile sau recomandările adoptate de către comisie în privinţa executării dispoziţiilor prezentei convenţii vor fi luate sub rezerva aprobării de către consiliu sau Adunarea generală a tuturor modificărilor adoptate de unul sau celălalt dintre aceste organe, în aceeaşi manieră ca celelalte hotărîri sau recomandări ale comisiei.

ARTICOLUL 8 Funcţiile comisiei

Comisia este împuternicită să examineze toate problemele care sînt în legătură cu scopurile prezentei convenţii şi, mai ales:

a) să modifice tabelele în conformitate cu articolul 3;

b) să atragă atenţia organului asupra tuturor problemelor care pot avea legătură cu funcţiile acestuia;

c) să formuleze recomandări în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor prezentei convenţii sau în vederea atingerii scopurilor pe care le are în vedere, cuprinzînd, printre acestea, şi programele de cercetare ştiinţifică şi de schimb de informaţii cu caracter ştiinţific sau tehnic; şi

d) să atragă atenţia statelor care nu sînt părţi asupra hotărîrilor şi recomandărilor pe care le adoptă în conformitate cu atribuţiile pe care i le conferă prezenta convenţie, în aşa fel încît acestea să examineze măsurile pe care le pot lua în virtutea prezentei convenţii.

ARTICOLUL 9 Componenţa organului

1. Organul este format din unsprezece membri aleşi de către consiliu, după cum urmează:

a) trei membri avînd experienţă medicală, de farmacologie sau de farmacie şi aleşi de pe o listă de cel puţin cinci persoane desemnate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii; şi

b) opt membri aleşi de pe o listă de persoane desemnate de către membrii Organizaţiei Naţiunilor Unite şi de către părţile care nu sînt membre.

2. Membrii organului trebuie să fie persoane care prin competenţa, imparţialitatea şi conduita lor inspiră încrederea generală. În timpul duratei mandatului lor ele nu trebuie să ocupe nici un post şi nici să se dedice vreunei activităţi care ar fi de natură să le împiedice exercitarea cu imparţialitate a atribuţiilor lor. Consiliul ia, consultîndu-se cu organul, toate dispoziţiile necesare în vederea asigurării întregii independenţe tehnice a acestuia din urmă, în privinţa exercitării atribuţiilor sale.

3. Consiliul, avînd în vedere principiul unei reprezentări geografice echitabile, trebuie să ţină cont de interesul pe care-l reprezintă cuprinderea în organ, într-o proporţie echitabilă, a persoanelor care sînt la curent cu situaţia din domeniul stupefiantelor, din ţările producătoare, fabricante şi consumatoare şi care au legătură cu ţările amintite.

se încarcă...