Back

Act Internaţional

Convenţia privind statutul apatrizilor din 28.09.1954 *)

În vigoare de la 19.12.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Înaltele părţi contractante,

considerând că Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Carta Naţiunilor Unite, aprobate la 10 decembrie 1948 de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, au afirmat principiul conform căruia oamenii se bucură de drepturi şi libertăţi fundamentale fără discriminare,

considerând că Naţiunile Unite şi-au manifestat, în diferite ocazii, profundul interes pentru apatrizi şi au depus toate eforturile pentru a asigura apatrizilor exerciţiul cel mai larg posibil al acestor drepturi şi libertăţi fundamentale,

considerând că numai acei apatrizi care sunt în acelaşi timp şi refugiaţi intră sub incidenţa Convenţiei privind statutul refugiaţilor din 28 iulie 1951 şi că sunt mulţi apatrizi care nu sunt prevăzuţi în convenţie,

considerând că este de dorit ca statutul apatrizilor să fie reglementat şi îmbunătăţit printr-un acord internaţional,

au convenit după cum urmează:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Definiţia termenului apatrid

1. În sensul prezentei convenţii, termenul apatrid înseamnă o persoană care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legii naţionale a acestuia.

2. Prezenta convenţie nu se aplică:

(i) persoanelor care în prezent primesc protecţie sau asistenţă de la organele ori agenţiile Naţiunilor Unite - altele decât Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiaţi -, pe durata cât primesc această protecţie sau asistenţă;

(ii) persoanelor care sunt recunoscute de autorităţile competente ale ţării unde îşi au reşedinţa ca având drepturi şi obligaţii legate de faptul că posedă cetăţenia ţării respective;

(iii) persoanelor în legătură cu care există motive serioase să se considere următoarele:

a) au săvârşit o infracţiune împotriva păcii, o crimă de război sau o crimă împotriva umanităţii, aşa cum sunt definite în instrumentele internaţionale privind aceste categorii de infracţiuni;

b) au săvârşit o infracţiune nonpolitică gravă în afara ţării de reşedinţă, înainte de a fi admise în această ţară;

c) au fost acuzate privind săvârşirea unor fapte contrare scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite.

ARTICOLUL 2 Obligaţii generale

Orice apatrid are obligaţii faţă de ţara unde se află, ceea ce presupune, în special, ca acesta să se conformeze legilor şi regulilor sale, precum şi măsurilor luate pentru menţinerea ordinii publice.

ARTICOLUL 3 Nediscriminare

Statele contractante vor aplica prevederile prezentei convenţii apatrizilor, fără discriminare pe motiv de rasă, religie sau ţară de origine.

ARTICOLUL 4 Religia

Statele contractante vor acorda apatrizilor pe teritoriile lor cel puţin acelaşi tratament favorabil pe care îl acordă şi propriilor cetăţeni, în ceea ce priveşte libertatea de a-şi practica propria religie şi libertatea privind educaţia religioasă a copiilor acestora.

ARTICOLUL 5 Drepturi acordate separat de prezenta convenţie

Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu va fi prezumată ca afectând vreun drept sau beneficiu acordat de statele contractante apatrizilor, separat de prezenta convenţie.

ARTICOLUL 6 Termenul în aceleaşi condiţii

În sensul prezentei convenţii, prin termenul în aceleaşi condiţii se înţelege că orice condiţii (inclusiv condiţiile privind durata şi condiţiile privind sejurul sau domiciliul) pe care ar trebui să le îndeplinească o anume persoană pentru a beneficia de dreptul în cauză, dacă nu ar fi apatridă, trebuie îndeplinite de către aceasta, cu excepţia condiţiilor pe care apatridul nu le poate îndeplini datorită naturii acestora.

ARTICOLUL 7 Scutirea de condiţia reciprocităţii

1. Cu excepţia cazului când prezenta convenţie conţine dispoziţii mai favorabile, un stat contractant va acorda apatrizilor acelaşi tratament ca şi cel acordat străinilor în general.

2. După o perioadă de 3 ani în care au avut reşedinţa pe teritoriul statelor contractante, toţi apatrizii vor fi scutiţi de condiţia reciprocităţii în aceste state.

3. Fiecare stat contractant va continua să acorde apatrizilor drepturile şi beneficiile la care aceştia aveau dreptul, în absenţa reciprocităţii, la data intrării în vigoare a prezentei convenţii pentru acel stat.

4. Statele contractante vor considera în mod favorabil posibilitatea de a acorda apatrizilor, în absenţa reciprocităţii, alte drepturi şi beneficii decât cele prevăzute în alin. 2 şi 3 şi de a extinde scutirea de condiţia reciprocităţii asupra acelor apatrizi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute în alin. 2 şi 3.

5. Dispoziţiile alin. 2 şi 3 se aplică atât drepturilor şi beneficiilor prevăzute în art. 13, 18, 19, 21 şi 22, cât şi drepturilor şi beneficiilor prevăzute de prezenta convenţie.

ARTICOLUL 8 Scutirea de măsurile excepţionale

În ceea ce priveşte măsurile excepţionale care pot fi luate împotriva unei persoane, unui bun sau unor interese ale cetăţenilor sau ale foştilor cetăţeni ai unui stat străin, statele contractante nu vor aplica aceste măsuri unui apatrid doar pe motiv că acesta a deţinut anterior cetăţenia statului străin în cauză. Statele contractante care, conform propriei legislaţii, sunt împiedicate să aplice principiul general prevăzut în prezentul articol vor acorda scutiri acestor apatrizi în anumite cazuri.

ARTICOLUL 9 Măsuri provizorii

Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu va împiedica un stat contractant, în timp de război sau în alte situaţii grave şi excepţionale, să ia măsurile provizorii pe care le consideră necesare pentru apărarea securităţii naţionale în cazul unei anumite persoane, dacă statul contractant stabileşte că persoana este de fapt apatridă, iar continuarea acestor măsuri este necesară în cazul acesteia, în interesul securităţii naţionale.

ARTICOLUL 10 Continuitatea reşedinţei

1. În cazul în care un apatrid a fost dislocat şi mutat forţat în timpul celui de-al II-lea Război Mondial pe teritoriul unui stat contractant şi îşi are reşedinţa acolo, perioada acestui sejur forţat va fi considerată ca fiind reşedinţă legală pe acel teritoriu.

2. În cazul în care un apatrid a fost dislocat forţat în timpul celui de-al II-lea Război Mondial de pe teritoriul unui stat contractant şi s-a întors acolo, înainte de data intrării în vigoare a prezentei convenţii, în scopul ocupării reşedinţei, perioada de şedere înainte şi după această mutare forţată va fi considerată ca neîntreruptă pentru toate scopurile pentru care a fost solicitată reşedinţa neîntreruptă.

ARTICOLUL 11 Marinarii apatrizi

În cazul apatrizilor angajaţi cu regularitate ca marinari pe o navă sub pavilionul unui stat contractant, acesta va examina posibilitatea stabilirii respectivilor pe teritoriul său şi a emiterii documentelor de călătorie necesare sau a admiterii temporare a acestora pe teritoriul său, în vederea facilitării stabilirii acestora într-o altă ţară.

CAPITOLUL II Statutul juridic

ARTICOLUL 12 Statutul personal

1. Statutul personal al unui apatrid va fi guvernat de legea ţării de domiciliu sau, dacă nu are domiciliu, de legea ţării de reşedinţă.

2. Drepturile obţinute anterior de către apatrid, care depind de statutul său personal, în special drepturile referitoare la căsătorie, vor fi respectate de statul contractant şi, dacă este necesar, se vor supune formalităţilor prevăzute de legea acelui stat, cu condiţia ca dreptul în cauză să fi fost recunoscut de legea statului respectiv dacă persoana nu ar fi devenit apatridă.

ARTICOLUL 13 Bunuri mobile şi imobile

Statele contractante vor acorda unui apatrid, pe cât posibil, un tratament favorabil şi, în orice caz, nu mai puţin favorabil decât cel acordat în general străinilor, în aceleaşi circumstanţe, în ceea ce priveşte achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile şi alte drepturi conexe, precum şi împrumuturi şi alte contracte legate de bunuri mobile şi imobile.

ARTICOLUL 14 Drepturi de autor şi proprietate industrială

În ceea ce priveşte protecţia proprietăţii industriale, cum ar fi invenţiile, desenele sau modelele industriale, mărcile, numele de comerţ şi drepturile de autor pentru opere literare, de artă şi ştiinţifice, apatridul va beneficia în ţara unde îşi are reşedinţa obişnuită de aceeaşi protecţie ca şi cea acordată propriilor cetăţeni.

ARTICOLUL 15 Dreptul de asociere

În ceea ce priveşte asociaţiile nonprofit, nonpolitice şi sindicatele, statele contractante vor acorda apatrizilor care locuiesc legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cât posibil, în orice situaţie, dar nu mai puţin favorabil decât cel acordat străinilor în general, în aceleaşi circumstanţe.

ARTICOLUL 16 Accesul la justiţie

1. Orice persoană apatridă va avea acces liber la instanţele situate pe teritoriul tuturor statelor contractante.

2. Orice persoană apatridă va beneficia în statul contractant unde îşi are reşedinţa obişnuită de acelaşi tratament ca şi cetăţenii acestui stat, în probleme legate de accesul la justiţie, inclusiv asistenţa juridică şi scutirea de cautio judicatum solvi.

3. Orice persoană apatridă va beneficia, în chestiunile prevăzute în alin. 2, în alte ţări decât în aceea unde îşi are reşedinţa obişnuită, de acelaşi tratament ca şi cetăţenii ţării reşedinţei sale obişnuite.

CAPITOLUL III Câştigurile din muncă

ARTICOLUL 17 Angajarea cu carte de muncă

1. Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cât posibil şi, în orice situaţie, nu mai puţin favorabil decât cel acordat străinilor în general, în aceleaşi circumstanţe, în ceea ce priveşte dreptul de a fi angajaţi cu carte de muncă.

2. Statele contractante vor lua în considerare asimilarea drepturilor tuturor apatrizilor în ceea ce priveşte angajarea cu carte de muncă cu cele ale propriilor cetăţeni şi, în special, drepturile acelor apatrizi care au intrat pe teritoriul acestora pe baza unor programe de recrutare de personal sau de imigrare.

ARTICOLUL 18 Dreptul la libera practică

Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cât posibil şi, în orice situaţie, nu mai puţin favorabil decât cel acordat străinilor în general, în aceleaşi circumstanţe, în ceea ce priveşte dreptul la libera practică în domeniul agriculturii, industriei, meşteşugurilor şi comerţului, precum şi dreptul de a înfiinţa societăţi comerciale şi industriale.

ARTICOLUL 19 Profesiile liberale

Fiecare stat contractant va acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul său, care au obţinut diplome recunoscute de autorităţile competente ale acelui stat şi care doresc să practice o profesie liberală, un tratament favorabil pe cât posibil şi, în orice situaţie, nu mai puţin favorabil decât cel acordat străinilor în general, în aceleaşi circumstanţe.

CAPITOLUL IV Bunăstarea

ARTICOLUL 20 Raţionalizarea

În cazul în care există un sistem de raţionalizare care se aplică întregii populaţii şi care reglementează distribuţia generală a produselor în stocuri reduse, apatrizii vor beneficia de acelaşi tratament ca şi propriii cetăţeni.

ARTICOLUL 21 Locuinţele

În ceea ce priveşte locuinţele, statele contractante, în măsura în care această problemă este reglementată de legi sau regulamente ori se supune controlului autorităţilor publice, vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor un tratament favorabil pe cât posibil şi, în orice situaţie, nu mai puţin favorabil decât cel acordat străinilor în general, în aceleaşi circumstanţe.

ARTICOLUL 22 Educaţia publică

1. Statele contractante vor acorda apatrizilor acelaşi tratament ca şi cel acordat propriilor cetăţeni, în ceea ce priveşte educaţia elementară.

2. Statele contractante vor acorda apatrizilor un tratament favorabil pe cât posibil şi, în orice situaţie, nu mai puţin favorabil decât cel acordat străinilor în general, în aceleaşi circumstanţe, în ceea ce priveşte altă educaţie decât cea elementară şi, în special, referitor la accesul la studii, recunoaşterea certificatelor de absolvire a unei şcoli străine, diplome şi grade, renunţarea la taxe şcolare şi costuri şi acordarea de burse.

ARTICOLUL 23 Ajutorul public

Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor acelaşi tratament în ceea ce priveşte ajutorul şi asistenţa publică ca şi cel acordat propriilor cetăţeni.

ARTICOLUL 24 Legislaţia privind munca şi securitatea socială

1. Statele contractante vor acorda apatrizilor care stau legal pe teritoriul lor acelaşi tratament ca şi cel acordat propriilor cetăţeni, în următoarele probleme:

a) în măsura în care aceste aspecte sunt guvernate de legi sau regulamente ori se supun controlului autorităţilor administrative: remuneraţii, inclusiv alocaţiile familiale când acestea fac parte din remuneraţii, orele de lucru, orele de lucru peste program, vacanţe cu plată, restricţii asupra activităţii la domiciliu, vârsta minimă de angajare, ucenicia şi pregătirea profesională, munca femeilor şi a persoanelor tinere, precum şi beneficiile oferite pe baza contractului colectiv de muncă;

b) securitatea socială (legislaţie privind accidentele de muncă, bolile profesionale, maternitatea, bolile în general, incapacităţile, vârsta înaintată, decesul, şomajul, responsabilităţile familiale şi orice alte împrejurări neprevăzute care, conform legii şi reglementărilor interne, sunt acoperite de asigurările sociale), în următoarele limite:

(i) se pot încheia anumite acorduri pentru păstrarea drepturilor obţinute şi a drepturilor în curs de dobândire;

(ii) legile interne sau reglementările ţării de domiciliu pot prevedea acorduri speciale privind beneficii sau părţi din acestea, care să fie plătite în întregime din fonduri publice, şi privind indemnizaţii plătite persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru obţinerea unei pensii obişnuite.

2. Dreptul la compensaţie în cazul decesului unui apatrid ca urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale nu va fi afectat de faptul că domiciliul beneficiarului se află în afara teritoriului statului contractant.

3. Statele contractante vor extinde şi asupra apatrizilor beneficiile acordurilor încheiate între ele sau care pot fi încheiate între ele în viitor, referitoare la păstrarea drepturilor obţinute şi a drepturilor care urmează să fie dobândite, privind asigurările sociale, care se vor supune doar condiţiilor aplicabile cetăţenilor statelor semnatare ale acordurilor în cauză.

4. Statele contractante vor lua în considerare extinderea şi în cazul apatrizilor, pe cât posibil, a beneficiilor acordurilor similare care pot fi în vigoare la orice dată între aceste state contractante şi statele noncontractante.

CAPITOLUL V Măsuri administrative

ARTICOLUL 25 Asistenţă administrativă

1. În cazul în care exercitarea unui drept de către un apatrid ar necesita în mod normal asistenţa autorităţilor unei ţări străine la care acesta nu poate apela, statul contractant pe teritoriul căruia îşi are reşedinţa va lua măsuri pentru ca propriile autorităţi să îi acorde această asistenţă.

2. Autoritatea sau autorităţile menţionate în alin. 1 vor transmite sau vor supraveghea transmiterea către apatrizi a acelor documente sau certificate care în mod normal sunt eliberate străinilor de către sau prin intermediul autorităţilor naţionale.

3. Documentele sau certificatele transmise în acest mod vor fi considerate ca înlocuitor al instrumentelor oficiale transmise străinilor de către sau prin intermediul autorităţilor lor naţionale şi vor fi considerate probe în cazul în care nu se dovedeşte contrariul.

4. În funcţie de tratamentul excepţional care poate fi acordat persoanelor sărace, se pot încasa taxe pentru aceste servicii, dar acestea vor fi moderate şi stabilite în funcţie de cele aplicate propriilor cetăţeni pentru servicii similare.

5. Dispoziţiile prezentului articol nu vor prejudicia aplicarea art. 27 şi 28.

ARTICOLUL 26 Libertatea de mişcare

Fiecare stat contractant va acorda apatrizilor aflaţi legal pe teritoriul său dreptul de a-şi alege locul de reşedinţă şi de a se deplasa liber pe teritoriul său, în funcţie de reglementările aplicabile străinilor în general, în aceleaşi circumstanţe.

ARTICOLUL 27 Actele de identitate

Statele contractante vor elibera acte de identitate oricărui apatrid de pe teritoriul lor, care nu deţine acte de călătorie valabile.

ARTICOLUL 28 Actele de călătorie

Statele contractante vor emite apatrizilor aflaţi legal pe teritoriul lor acte de călătorie în scopul deplasării în afara teritoriului lor, cu excepţia cazului când motive acute de securitate naţională sau ordine publică reclamă altfel, iar dispoziţiile prezentei convenţii se vor aplica acestor documente. Statele contractante pot elibera astfel de acte de călătorie oricărui alt apatrid aflat pe teritoriul lor; acestea vor lua în considerare emiterea acestor documente apatrizilor de pe teritoriul lor, care nu le pot obţine din ţara unde se află reşedinţa lor legală.

ARTICOLUL 29 Taxe fiscale

1. Statele contractante nu vor impune asupra apatrizilor taxe sau impozite, de orice natură, altele sau mai mari decât cele care se încasează ori care pot fi încasate de la propriii cetăţeni în situaţii similare.

2. Nici o dispoziţie a prezentului alineat nu va împiedica aplicarea pentru apatrizi a legilor şi regulilor privind taxele pentru eliberarea către străini a documentelor administrative, inclusiv a actelor de identitate.

se încarcă...