Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03.09.2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Reglementări ale unor operaţiuni financiare şi fiscale

SECŢIUNEA 1 Reglementarea efectuării unor plăţi de către Ministerul
Finanţelor Publice către Banca Naţională a României

Art. 1. -

(1) Obligaţiile financiare ale Ministerului Finanţelor Publice faţă de Banca Naţională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăţilor făcute de Banca Naţională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anul 2004 aferente împrumuturilor externe contractate de stat şi subîmprumutate unor beneficiari finali au ca sursă de plată şi se achită de către Ministerul Finanţelor Publice din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.

(2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.

(3) Ministerul Finanţelor Publice va acţiona în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, în vigoare la data plăţii la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar şi de garanţie, respectiv din acordurile de împrumut subsidiar încheiate cu aceştia. Pentru aceste sume beneficiarii împrumuturilor externe vor suporta dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare privind obligaţiile bugetare.

(4) Sumele recuperate de către Ministerul Finanţelor Publice în condiţiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe.

SECŢIUNEA a 2-a Reglementări privind plata comisioanelor bancare plătite unor
bănci străine ca urmare a efectuării plăţilor de taxe şi cheltuieli
aferente serviciilor de evaluare a riscului de ţară acordate de
agenţiile de rating în anii 2003 şi 2004

Art. 2. -

(1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să plătească Băncii Naţionale a României echivalentul în lei al sumelor reprezentând comisioanele bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plăţilor de taxe şi cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de ţară acordate de agenţiile specializate de rating Standard & Poor's, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd şi Moody's Investors Service în anii 2003 şi 2004.

(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii".

SECŢIUNEA a 3-a Reglementări cu privire la aprobarea finanţării temporare
de la bugetul de stat a măsurilor în cadrul programului ISPA,
în situaţia neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor
a condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Sumele necesare continuării finanţării măsurilor din cadrul programului ISPA în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condiţiilor stipulate la art. 8 din memorandumurile de finanţare, se prevăd în bugetul de stat la poziţia "Transferuri aferente Fondului naţional de preaderare", în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".

Art. 4. -

Sumele stabilite în condiţiile art. 3 se transferă agenţiilor de implementare în vederea achitării obligaţiilor de plată, conform contractelor încheiate pentru realizarea măsurilor cuprinse în programul ISPA.

Art. 5. -

Sumele stabilite în condiţiile art. 3, transferate agenţiilor de implementare, se regularizează cu fondurile ISPA primite de la Comisia Europeană după îndeplinirea condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare, în limita sumelor eligibile cheltuite.

Art. 6. -

În cazul în care beneficiarii proiectelor ISPA nu îndeplinesc în continuare condiţiile prevăzute în memorandumurile de finanţare ISPA, Ministerul Finanţelor Publice are dreptul să declare scadente şi să obţină plata imediată a tuturor sumelor datorate şi nerambursate, inclusiv a accesoriilor acestora.

Art. 7. -

(1) Acordurile de finanţare încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi agenţiile de implementare a programului ISPA, precum şi acordurile de implementare încheiate între agenţiile de implementare şi beneficiarii finali vor fi completate prin acte adiţionale, în sensul cuprinderii unor prevederi referitoare la:

a) finanţarea proiectelor din fondul de indisponibilităţi temporare prevăzute la art. 3;

b) obligativitatea beneficiarilor finali de a restitui fondurile avansate de la bugetul de stat, inclusiv fondurile primite de la Comisia Europeană, precum şi accesoriile aferente reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate la nivelul celor stabilite pentru creanţele bugetare aferente bugetului de stat, respectiv la nivelul stabilit prin memorandumurile de finanţare pentru fondurile ISPA.

(2) Actele adiţionale care se încheie la acordurile de finanţare, respectiv la acordurile de implementare prevăzute la alin. (1), constituie titlu executoriu.

Art. 8. -

Sumele recuperate de la beneficiarii finali în contul sumelor avansate de la bugetul de stat, inclusiv accesoriile pentru finanţarea măsurilor, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condiţiilor prevăzute în memorandumurile de finanţare ISPA, se virează la bugetul de stat, iar cele recuperate în contul contribuţiei financiare comunitare se restituie Comisiei Europene.

SECŢIUNEA a 4-a Reglementări privind contractarea de către Societatea Comercială
"Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. şi
garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice a unui credit extern

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unui credit extern în valoare totală de 10,2 milioane dolari S.U.A., destinat acoperirii avansului aferent anului 2004 achitat Companiei AIRBUS GIE Franţa pentru achiziţionarea a 4 aeronave Airbus A 318.

Art. 10. -

Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanţelor Publice, în proporţie de 100%, a creditului extern menţionat la art. 9, precum şi a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate acoperirii avansului aferent anului 2004 pentru achiziţionarea a 4 aeronave Airbus A 318.

Art. 11. -

Rambursarea creditului garantat potrivit art. 10, precum şi plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor şi a altor costuri aferente se vor asigura din surse proprii şi în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.

SECŢIUNEA a 5-a Reglementări cu privire la finalizarea activităţilor de preluare
a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale de către
Ministerul Finanţelor Publice, prin unităţile sale subordonate

Art. 12. - Modificări (1)

Începând cu data de 1 ianuarie 2006, activităţile de colectare, control şi soluţionare a contestaţiilor privind creanţele bugetare reprezentând contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare, denumite în continuare contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, respectiv Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, şi de la Ministerul Sănătăţii, respectiv Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, la Ministerul Finanţelor Publice şi se realizează prin unităţile sale subordonate.

Art. 13. -

Contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 12 se colectează în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, şi sunt reglementate prin dispoziţiile legale specifice.

Art. 14. -

Termenul de plată a obligaţiilor bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate, în cadrul unui trimestru, de persoanele fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare este până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Art. 15. -

(1) Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin structurile lor teritoriale, au în continuare atribuţii, conform legii, pentru gestiunea declaraţiilor de asigurare.

(2) Întocmirea deciziei de impunere, pentru care organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice au competenţa de colectare, se realizează de către instituţiile prevăzute la alin. (1), după caz.

(3) Decizia de impunere prevăzută la alin. (2) se va transmite organelor fiscale teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile stabilite prin norme metodologice.

Art. 16. - Modificări (1)

Pentru creanţele bugetare reprezentând contribuţii sociale datorate de persoanele fizice până la data de 1 ianuarie 2006, procedurile de colectare a creanţelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, care se subrogă în drepturile şi obligaţiile instituţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, în calitate de creditor bugetar, şi le succede de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.

Art. 17. - Modificări (1)

Activitatea de control pentru contribuţii sociale datorate de persoanele fizice, efectuată de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuţiile sociale, se va finaliza până la data de 15 decembrie 2005.

Art. 18. -

Contestaţiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuţiile sociale, depuse şi/sau aflate în curs de soluţionare la organele competente ale instituţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), se soluţionează de organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, începând cu data preluării activităţii de către această instituţie.

Art. 19. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Pentru litigiile având ca obiect contestaţiile la executare silită sau contestaţiile împotriva actelor prin care se dispun şi se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii pentru contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi structurile sale de administrare, se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile procesuale ale instituţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, şi dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în toate procesele şi cererile aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, indiferent de faza de judecată.

Art. 20. -

Sumele reprezentând contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, rămân în responsabilitatea instituţiilor prevăzute la art. 15, după caz.

Art. 21. - Jurisprudență (1)

Personalul care trece de la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale şi de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate la Ministerul Finanţelor Publice, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial, îşi păstrează toate drepturile, în condiţiile legii.

Art. 22 . -

Predarea-preluarea în administrare a bunurilor mobile şi imobile între instituţiile prevăzute la art. 12 se realizează pe bază de protocol de predare-primire.

Art. 23. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii, se aprobă protocolul-cadru de preluare a activităţilor prevăzute la art. 12, precum şi termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activităţile preluate şi a bunurilor mobile.
Modificări (1)

(2) Pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni se vor elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 octombrie 2005.
Modificări (1)

SECŢIUNEA a 6-a Reglementări privind înlesniri la plată

Art. 24. - Jurisprudență (2)

(1) Sumele amânate în vederea reducerii sau scutirii, din înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în vigoare, se scutesc la plată la data de 31 decembrie 2004 dacă debitorii au respectat, până la aceeaşi dată, termenele de plată şi/sau condiţiile în care înlesnirile au fost acordate şi/sau menţinute în condiţiile art. 25.
Jurisprudență (1)

(2) Înlesnirile la plată se derulează în continuare în aceleaşi condiţii în care au fost acordate până la stingerea integrală a sumelor eşalonate la plată.

(3) Nerespectarea, după data menţionată la alin. (1), a termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate, iar sumele scutite conform alin. (1) se repun în sarcina debitorilor şi se recuperează conform prevederilor legale în vigoare, împreună cu eventualele dobânzi şi penalităţi de întârziere.
Jurisprudență (1)

Art. 25. - Jurisprudență (2)

(1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului general consolidat, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care, până la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, precum şi a obligaţiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeaşi dată, a constituirii garanţiei şi plăţii oricăror alte obligaţii fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată, precum şi îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de menţinerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată începând cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează şi comunică acestora până la data de 10 decembrie 2004 diferenţa de dobândă şi penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

(3) Prevederile de mai sus se aplică şi debitorilor pentru care au început sau continuat, după caz, măsurile de executare silită, care se continuă până la data de 30 noiembrie 2004. În cazul executării silite mobiliare sau imobiliare, acestea se continuă până la valorificare, iar sumele obţinute din valorificarea acestora vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă acestea se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri.

(4) În cazul în care garanţia constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanţelor bugetare, se va constitui o nouă garanţie pentru sumele rămase de plată.

(5) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, unde debitorii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe, vor comunica acestora graficele de plată refăcute fără a se depăşi numărul de rate aprobate iniţial.

Art. 26. -

Pentru debitorii care beneficiază de amânare la plată a dobânzilor datorate pe perioada derulării înlesnirilor la plată acordate potrivit prevederilor legale, pentru care s-au stabilit termene de plată viitoare şi care înregistrează sume de rambursat sau de restituit de la bugetul general consolidat, după caz, organele fiscale competente vor stinge anticipat aceste obligaţii numai la solicitarea debitorilor.

SECŢIUNEA a 7-a Reglementarea regimului fiscal al Fundaţiei Postprivatizare

Art. 27. -

Fundaţiei Postprivatizare, pentru contribuţia alocată de către Comisia Comunităţii Europene, reprezentând fonduri de investiţii, i se aplică regimul fiscal stabilit conform contractului încheiat între Fundaţia Postprivatizare, Guvernul României, reprezentat de Agenţia Naţională pentru Privatizare, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Comisia Comunităţii Europene, din partea Comunităţii Europene, la data de 10 octombrie 1996.

SECŢIUNEA a 8-a Măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea
statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria,
semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată

Puneri în aplicare (1)

Art. 28. - Jurisprudență (2)

În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se constituie, în structura Cancelariei Primului-Ministru, un compartiment fără personalitate juridică, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care va prelua atribuţiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.

Art. 29. - Modificări (2)

În cadrul compartimentului înfiinţat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi detaşaţi specialişti din Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Justiţiei şi Arhivele Naţionale.

Art. 30. - Jurisprudență (8)

Propunerile de validare/invalidare a hotărârilor emise de comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, precum şi pentru soluţionarea contestaţiilor, însoţite de avizul consultativ al Asociaţiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secţia Cadrilater, vor fi înaintate de către şeful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin comunicat solicitanţilor.

Art. 31. - Jurisprudență (12)

Actele Cancelariei Primului-Ministru sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.

Art. 32. -

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, Cancelaria Primului-Ministru va propune Guvernului spre aprobare normele metodologice cu privire la modul de lucru al compartimentului constituit conform prevederilor prezentei ordonanţe şi al comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, remunerarea membrilor compartimentului, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinaţia de compensaţii, criteriile şi modalităţile de stabilire a compensaţiilor.

SECŢIUNEA a 9-a Reglementări privind realizarea unor contracte de achiziţii
având ca obiect implementarea Sistemului integrat de
securizare a frontierei de stat

Art. 33. -

Prevederile acestei secţiuni se aplică contractelor de achiziţii având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.

Art. 34. -

Definiţiile formulate în art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi prezentei secţiuni.

Art. 35. - Jurisprudență (1)

Multiplicatorul de compensare pentru operaţiunile compensatorii directe are următoarele valori:

a) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;

b) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractării sau asocierii;

c) 3 (trei) pentru operaţiunile de creditare nerambursabilă ("grants");

d) 3 (trei) pentru operaţiunile de compensare realizate prin şcolarizări şi instruiri.

se încarcă...