Back

Act Internaţional

Convenţia poştală universală din 05.10.2004 *)

În vigoare de la 01.01.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Subsemnaţii, plenipotenţiari ai guvernelor statelor membre ale Uniunii, conform art. 22.3 al Constituţiei Uniunii Poştale Universale, adoptată la Viena la 10 iulie 1964, au hotărât, de comun acord şi sub rezerva art. 25.4 din cadrul Constituţiei menţionate mai sus, în prezenta Convenţie, regulile aplicabile serviciului poştal internaţional.

PARTEA I Reguli comune aplicabile serviciului poştal internaţional

CAPITOL UNIC Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1 Definiţii

1. Pentru scopurile Convenţiei Poştale Universale, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează:

1.1. serviciu poştal universal: furnizarea permanentă către clienţi de servicii poştale pe bază de calitate, în orice punct de pe teritoriul unei ţări, la preţuri accesibile;

1.2. depeşa închisă: sac sau ansamblu de saci ori alţi recipienţi etichetaţi, sigilaţi cu plumb sau casete, conţinând trimiteri poştale;

1.3. tranzit deschis: tranzit, printr-o ţară intermediară, de trimiteri al căror număr sau greutate nu justifică confecţionarea unei depeşe închise pentru ţara de destinaţie;

1.4. trimitere poştală: termen generic ce desemnează fiecare dintre expediţiile efectuate de către poştă (trimiterea poştei de scrisori, colet poştal, mandat poştal etc.);

1.5. taxe finale: remuneraţie datorată administraţiei poştale de destinaţie de către administraţia poştală expeditoare drept compensaţie pentru cheltuielile legate de prelucrarea trimiterilor poştei de scrisori primite în ţara de destinaţie;

1.6. taxe de tranzit: remuneraţie pentru prestaţiile efectuate de către un organism transportator al ţării tranzitate (administraţie poştală, alt serviciu sau combinarea celor două) privind tranzitul teritorial, maritim şi/sau aerian al depeşelor;

1.7. cota-parte teritorială de sosire: remuneraţie datorată administraţiei poştale de destinaţie de către administraţia poştală expeditoare, cu titlu de compensare a cheltuielilor de prelucrare a unui colet poştal în ţara de destinaţie;

1.8. cota-parte teritorială de tranzit: remuneraţie datorată pentru prestaţiile efectuate de un organism transportator în ţara tranzitată (administraţie poştală, un alt serviciu sau combinarea celor două) privind tranzitul teritorial, maritim şi/sau aerian, pentru îndrumarea unui colet poştal pe teritoriul său;

1.9. cota-parte maritimă: remuneraţie datorată pentru prestaţiile efectuate de un organism transportator (administraţie poştală, alt serviciu sau combinarea celor două) care participă la transportul maritim al unui colet poştal.

ARTICOLUL 2 Desemnarea entităţii sau entităţilor responsabile de îndeplinirea
obligaţiilor ce rezultă din aderarea la Convenţie

1. Ţările membre notifică Biroului Internaţional, în termen de 6 luni de la încheierea Congresului, numele şi adresa organismului guvernamental însărcinat să supervizeze activitatea poştală. În plus, în termen de 6 luni de la încheierea Congresului, ţările membre vor comunica Biroului Internaţional numele şi adresa operatorului sau operatorilor oficial desemnaţi să asigure exploatarea serviciilor poştale şi să îndeplinească pe teritoriul sau pe teritoriile lor obligaţiile rezultate din actele Uniunii. Între două congrese, orice modificare referitoare la organismele guvernamentale şi la operatorii desemnaţi oficial trebuie să fie notificată Biroului Internaţional cât mai repede posibil.

ARTICOLUL 3 Serviciul poştal universal

1. Pentru a întări conceptul de unicitate a teritoriului poştal al Uniunii, statele membre veghează ca toţi utilizatorii/clienţii să se bucure de dreptul la un serviciu poştal universal care corespunde unei oferte de servicii poştale de bază de calitate, furnizate în mod permanent în orice punct de pe teritoriul lor, la tarife accesibile.

2. În acest scop, statele membre stabilesc, în cadrul legislaţiei lor poştale naţionale sau prin alte mijloace obişnuite, dimensiunea serviciilor poştale corespunzătoare, precum şi condiţiile de calitate şi tarife accesibile, ţinând seama în acelaşi timp de nevoile populaţiei şi de condiţiile lor naţionale.

3. Statele membre veghează ca oferta de servicii poştale şi normele de calitate să fie respectate de către operatorii însărcinaţi să asigure serviciul poştal universal.

4. Statele membre veghează ca furnizarea serviciului poştal universal să fie asigurată într-o manieră viabilă, garantându-se astfel continuitatea lui.

ARTICOLUL 4 Libertatea de tranzit

1. Principiul libertăţii de tranzit este enunţat în primul articol al Constituţiei. El antrenează obligaţia, pentru fiecare administraţie poştală, de a îndruma mereu, pe căile cele mai rapide şi prin mijloacele cele mai sigure pe care le utilizează pentru propriile trimiteri, depeşele închise şi trimiterile poştei de scrisori în tranzit deschis care îi sunt predate de către o altă administraţie poştală. Acest principiu se aplică, de asemenea, trimiterilor sau depeşelor îndrumate greşit.

2. Statele membre care nu participă la schimbul de scrisori conţinând materii biologice perisabile sau materii radioactive au posibilitatea să nu admită aceste trimiteri în tranzit deschis pe teritoriul lor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru trimiterile poştei de scrisori, altele decât scrisorile, cărţile poştale şi cecograme. Aceasta se aplică, de asemenea, imprimatelor, periodicelor, revistelor, pachetelor mici şi sacilor M al căror conţinut nu îndeplineşte dispoziţiile legale care reglementează condiţiile publicării lor sau circulaţiei lor în ţara traversată.

3. Libertatea de tranzit a coletelor poştale de îndrumat pe căi terestre şi maritime este limitată în cadrul teritoriului ţărilor care participă la acest serviciu.

4. Libertatea de tranzit a coletelor-avion este garantată pe întreg teritoriul Uniunii. Totuşi, statele membre care nu participă la serviciul de colete poştale nu pot fi obligate să asigure îndrumarea, pe cale de suprafaţă, a coletelor-avion.

5. Dacă un stat membru nu respectă dispoziţiile referitoare la libertatea de tranzit, celelalte state membre au dreptul să suprime serviciul poştal cu această ţară.

ARTICOLUL 5 Apartenenţa trimiterilor poştale. Retragerea. Modificarea
sau corectarea adresei. Reexpedierea. Returnarea către expeditor a
trimiterilor ce nu au fost distribuite

1. Orice trimitere poştală aparţine expeditorului atâta timp cât nu a fost distribuită celui în drept, cu excepţia cazului în care trimiterea a fost reţinută prin aplicarea legislaţiei ţării de origine sau destinaţie şi, în cazul aplicării art. 15.2.1.1 sau 15.3, în conformitate cu legislaţia ţării de tranzit.

2. Expeditorul unei trimiteri poştale poate să o retragă din serviciu sau poate să modifice ori să corecteze adresa. Taxele şi celelalte condiţii sunt prevăzute în regulamente.

3. Statele membre vor asigura redirecţionarea trimiterilor poştale, în cazul în care adresa destinatarului s-a schimbat, şi returnarea către expeditor a trimiterilor ce nu au fost distribuite. Taxele şi celelalte condiţii sunt prevăzute în regulamente.

ARTICOLUL 6 Taxe

1. Taxele referitoare la diferitele servicii poştale internaţionale şi serviciile speciale sunt fixate de către administraţiile poştale, în conformitate cu principiile enunţate în Convenţie şi în regulamente. Ele trebuie, în principiu, să fie corelate cu costurile aferente furnizării acestor servicii.

2. Administraţia de origine fixează taxele de francare pentru transportul trimiterilor poştei de scrisori şi a coletelor poştale. Taxele de francare cuprind distribuirea trimiterilor la domiciliul destinatarilor, dacă acest serviciu de distribuire este organizat în ţara de destinaţie pentru trimiterile despre care este vorba.

3. Taxele aplicate, inclusiv cele menţionate cu titlu indicativ în acte, trebuie să fie cel puţin egale cu cele aplicate trimiterilor din regimul intern care prezintă aceleaşi caracteristici (categorie, cantitate, timp de îndrumare etc.).

4. Administraţiile poştale sunt autorizate să depăşească toate taxele indicative care figurează în acte.

5. Peste limita minimă a taxelor fixate în paragraful 3, administraţiile poştale au posibilitatea de a acorda taxe reduse, bazate pe legislaţia lor internă, pentru trimiterile din categoria poştei de scrisori şi pentru coletele poştale depuse în ţara lor. Au mai ales posibilitatea de a acorda tarife preferenţiale clienţilor lor care au un trafic poştal important.

6. Este interzis să se perceapă de la clienţi taxe poştale indiferent de ce natură, altele decât cele care sunt prevăzute în acte.

7. În afara cazurilor prevăzute în acte, fiecare administraţie poştală păstrează taxele pe care le-a perceput.

ARTICOLUL 7 Scutirea de taxe poştale

1. Principiu

1.1. Cazurile de scutire de taxe poştale, ca scutire de la plata francării, sunt prevăzute în mod expres de către Convenţie. Cu toate acestea, regulamentele pot fixa dispoziţii care să prevadă atât scutirea de la plata francării, cât şi scutirea de la plata taxelor de tranzit, a taxelor terminale şi a cotelor-părţi de sosire pentru trimiterile poştei de scrisori şi colete poştale, referitoare la serviciul poştal, trimise de către administraţiile poştale şi uniunile restrânse. În plus, trimiterile poştei de scrisori şi colete poştale expediate de către Biroul Internaţional al UPU cu destinaţia către uniunile restrânse şi administraţiile poştale sunt considerate ca trimiteri referitoare la serviciul poştal şi sunt scutite de toate taxele poştale. Totuşi, administraţia de origine are posibilitatea de a percepe suprataxe aeriene pentru aceste ultime trimiteri.

2. Prizonieri de război şi internaţii civili

2.1. Sunt scutite de toate taxele poştale, cu excepţia suprataxelor aeriene, trimiterile poştei de scrisori, coletele poştale şi trimiterile serviciilor financiare poştale adresate prizonierilor de război sau expediate de către aceştia, fie direct, fie prin intermediul birourilor menţionate în regulamentele Convenţiei şi Acordului privind serviciile de plată ale poştei. Beligeranţii primiţi şi internaţii într-o ţară neutră sunt asimilaţi prizonierilor de război propriu-zişi în ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor precedente.

2.2. Dispoziţiile prevăzute la pct. 2.1 se aplică şi trimiterilor poştei de scrisori, coletelor poştale şi trimiterilor serviciilor financiare poştale provenind din alte ţări, adresate persoanelor civile internate prevăzute de Convenţia de la Geneva din data de 12 august 1949 referitoare la protecţia persoanelor civile în timp de război sau expediate de către ele fie direct, fie prin intermediul birourilor menţionate în regulamentele Convenţiei şi Aranjamentului privind serviciile de plată ale poştei.

2.3. Birourile menţionate în regulamentele Convenţiei şi Aranjamentului privind serviciile de plată ale poştei beneficiază şi de scutire de taxe poştale pentru trimiterile poştei de scrisori, coletelor poştale şi trimiterilor serviciilor financiare poştale în ceea ce priveşte persoanele vizate la paragrafele 2.1 şi 2.2, pe care le expediază sau le primesc, fie direct, fie cu titlu de intermediari.

2.4. Coletele sunt admise cu scutire de taxe poştale până la greutatea de 5 kg. Limita de greutate este extinsă la 10 kg pentru trimiterile al căror conţinut este indivizibil şi pentru cele care sunt adresate unui lagăr sau oamenilor săi de încredere pentru a fi distribuite prizonierilor.

2.5. În cadrul reglării conturilor dintre administraţiile poştale, coletele de serviciu şi coletele pentru prizonierii de război şi internaţii civil nu determină alocarea vreunei cotepărţi, excepţie făcând taxele de transport aplicabile coletelor-avion.

3. Cecograme

3.1. Cecogramele sunt scutite de toate taxele poştale, cu excepţia suprataxelor aeriene.

ARTICOLUL 8 Timbre poştale

1. Termenul "timbru poştal" este protejat în virtutea prezentei Convenţii şi este rezervat exclusiv timbrelor ce îndeplinesc condiţiile acestui articol şi ale regulamentelor.

2. Timbrul poştal:

2.1. este emis exclusiv de către o autoritate emitentă competentă, în conformitate cu actele UPU; emiterea de timbre poştale include şi punerea lor în circulaţie;

2.2. este un atribut al suveranităţii şi constituie:

2.2.1. o dovadă a plăţii francării corespunzătoare valorii sale intrinseci, atunci când el este aplicat pe o trimitere poştală conform actelor Uniunii;

2.2.2. o sursă de venituri suplimentare pentru administraţiile poştale, ca obiect filatelic;

2.3. trebuie pus în circulaţie pe teritoriul de origine al administraţiei poştale emitente pentru o utilizare în scopul francării poştale sau în scop filatelic.

3. Ca atribut al suveranităţii, timbrul poştal poate conţine:

3.1. numele ţării membre sau teritoriului de care aparţine administraţia poştală emitentă, în caractere latine;

3.1.1. facultativ, stema oficială a ţării membre de care aparţine administraţia poştală emitentă;

3.1.2. în principiu, valoarea sa facială în caractere latine sau în cifre arabe;

3.1.3. facultativ, cuvântul "Poştă" în caractere latine sau altele.

4. Stemele de stat, semnele oficiale de control şi emblemele organizaţiilor interguvernamentale care figurează pe timbrele poştale sunt protejate conform Convenţiei de la Paris pentru protecţia proprietăţii intelectuale.

5. Subiectele şi motivele timbrelor poştale trebuie:

5.1. să fie în conformitate şi în spiritul preambulului Constituţiei UPU şi a deciziilor luate de către organele Uniunii;

5.2. să fie în strânsă legătură cu identitatea culturală a ţării administraţiei poştale emitente sau să contribuie la promovarea culturii ori la menţinerea păcii;

5.3. să aibă, în cazul comemorării personalităţilor sau evenimentelor străine în ţara ori pe teritoriul administraţiei poştale emitente, o legătură directă cu respectiva ţară sau teritoriu;

5.4. să fie lipsite de caracter politic sau ofensator pentru o personalitate ori o ţară;

5.5. să aibă o semnificaţie majoră pentru ţara de care aparţine administraţia poştală emitentă sau pentru aceasta din urmă.

6. Ca subiect al dreptului de proprietate intelectuală timbrul poştal poate conţine:

6.1. indicaţia dreptului administraţiei poştale emitente de a utiliza drepturile de proprietate respective, de exemplu:

6.1.1. drepturile de autor, prin aplicarea siglei de drepturi de autor (C), indicarea proprietarului drepturilor de autor şi menţionarea anului de emitere;

6.1.2. marca înregistrată pe teritoriul ţării membre de care aparţine administraţia poştală emitentă, prin aplicarea siglei de înregistrare a mărcii (R) după numele mărcii;

6.2. numele artistului;

6.3. numele tipografului.

7. Mărcile francării poştale, amprentele maşinilor de francare şi amprentele preselor de tipografie sau a altor procedee tipografice ori de timbrare conforme cu actele UPU nu pot fi utilizate decât cu autorizaţia administraţiei poştale.

ARTICOLUL 9 Securitate poştală

1. Statele membre adoptă şi pun în aplicare o strategie de acţiune în domeniul securităţii, la toate nivelurile exploatării poştale, pentru a păstra şi a creşte încrederea publicului în serviciile poştale şi în interesul tuturor agenţilor implicaţi. O astfel de strategie va trebui să implice schimbul de informaţii referitoare la menţinerea siguranţei şi securităţii transportului şi tranzitului depeşelor între statele membre.

ARTICOLUL 10 Mediu

Statele membre trebuie să adopte şi să pună în practică o strategie de mediu dinamică la toate nivelurile de exploatare poştală şi să promoveze sensibilizarea faţă de problemele de mediu în cadrul serviciilor poştale.

ARTICOLUL 11 Infracţiuni

1. Trimiteri poştale

1.1. Statele membre se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni actele de mai jos şi pentru a-i urmări şi a-i pedepsi pe autorii lor:

1.1.1. introducerea în trimiterile poştale de stupefiante, substanţe psihotrope sau materiale explozibile, inflamabile ori alte substanţe periculoase, neautorizate în mod expres de Convenţie;

1.1.2. introducerea în trimiterile poştale de obiecte cu caracter pedofil sau pornografic reprezentând copii.

2. Francarea în general şi modalităţile de francare în particular

2.1. Statele membre se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a preveni, reprima şi pedepsi infracţiunile referitoare la modurile de francare prevăzute în prezenta Convenţie, respectiv:

2.1.1. timbrele poştale, în circulaţie sau retrase din circulaţie;

2.1.2. mărcile de francare;

2.1.3. amprentele maşinilor de francare sau preselor de tipografie;

2.1.4. cupoanele-răspuns internaţionale.

2.2. În scopurile prezentei Convenţii, prin infracţiune referitoare la mijloacele de francare se înţelege unul dintre actele de mai jos, comis cu intenţia de a obţine un câştig ilegal pentru autorul actului sau pentru o terţă persoană. Trebuie pedepsite:

2.2.1. falsificarea, imitarea ori contrafacerea mijloacelor de francare sau orice alt act ilicit ori care constituie un delict legat de fabricarea lor neautorizată;

2.2.2. utilizarea, punerea în circulaţie, comercializarea, distribuirea, difuzarea, transportul, prezentarea sau expunerea, inclusiv în scopuri publicitare, de mijloace de francare falsificate, imitate ori contrafăcute;

2.2.3. utilizarea sau punerea în circulaţie în scopuri poştale de mijloace de francare deja utilizate;

2.2.4. tentativele care vizează comiterea uneia dintre infracţiunile prezentate mai sus.

3. Reciprocitate

3.1. În ceea ce priveşte sancţiunile, nici o distincţie nu va fi făcută între actele prevăzute la paragraful 2, fie că este vorba despre mijloace de francare naţionale sau străine; această dispoziţie nu poate fi supusă nici unei condiţii de reciprocitate legale sau convenţionale.

se încarcă...