Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25.01.2000

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. M pct. 1 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Activitatea de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, precum şi modul de dobândire a calităţii de expert tehnic se organizează şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute în prezenta ordonanţă.

Art. 2. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

Expertiza tehnică efectuată de experţi sau de specialişti, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă, din dispoziţia organelor de urmărire penală, a instanţelor judecătoreşti sau a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei, constituie expertiză tehnică judiciară.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Expertiza tehnică efectuată la cererea persoanelor fizice sau juridice cu privire la situaţii care nu au legătură nemijlocită cu activitatea judiciară constituie expertiză tehnică extrajudiciară.

Art. 4. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) În scopul coordonării şi îndrumării, din punct de vedere administrativ şi metodologic, precum şi al controlului activităţii de expertiză tehnică judiciară, în cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.

(2) În cadrul tribunalelor funcţionează birouri locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.

Art. 5. - Jurisprudență (2), Reviste (1)

Activitatea de expertiză tehnică se poate exercita la alegere de către experţii tehnici, individual sau în societăţi comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize tehnice.

Art. 6. - Reviste (1)

Experţii tehnici se pot constitui în asociaţii profesionale, în condiţiile legii.

CAPITOLUL II Calitatea de expert tehnic judiciar

Art. 7. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 10.

Art. 8. -

Examenul de expert tehnic judiciar se organizează de Ministerul Justiţiei şi are scopul de a verifica nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care candidează, gradul de însuşire a actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare la expertiză şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor.

Art. 9. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Examenul de expert tehnic judiciar şi testarea profesională a specialiştilor care efectuează expertize tehnice judiciare se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului aprobat de ministrul justiţiei în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. 10. - Jurisprudență (2)

(1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic judiciar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
Jurisprudență (1)

a) este cetăţean român şi cunoaşte limba română;
Modificări (2), Jurisprudență (1), Reviste (1)

b) are capacitate de exerciţiu deplină;

c) a absolvit studii superioare în specialitatea pentru care se prezintă la examenul de expert, dovedite cu diplomă;

d) are un stagiu de cel puţin 5 ani în specialitatea în care a obţinut diploma;
Modificări (1)

e) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;

f) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială;
Jurisprudență (1), Reviste (1)

g) a fost declarat reuşit la examenul organizat în acest scop.

(2) Îndeplinirea condiţiei prevăzute la alin. (1) lit. e) trebuie dovedită, după promovarea examenului, cu certificat medical de sănătate, eliberat pe baza constatărilor făcute de comisia medicală constituită potrivit Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.
Jurisprudență (1)

(2) Calitatea de expert tehnic judiciar şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert, eliberată de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiţiei.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

(3) Tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, cu datele de identificare, întocmit pe specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi se transmite birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile din cadrul tribunalelor.
Modificări (1), Jurisprudență (2)

Art. 12. - Modificări (1)

Persoanele care au titlul de academician, profesor universitar sau conferenţiar universitar, doctor docent ori doctor în ştiinţe tehnice pot dobândi calitatea de expert tehnic judiciar cu scutire de examen în ceea ce priveşte pregătirea de specialitate.
Jurisprudență (1)

Art. 13. - Jurisprudență (1), Reviste (1)

(1) În lipsa experţilor tehnici judiciari din specialitatea cerută, expertizele tehnice judiciare pot fi efectuate şi de alţi specialişti care nu au calitatea de expert tehnic judiciar, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a)-f).
Modificări (2), Jurisprudență (1)

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), selecţionate de Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, la propunerea instanţelor judecătoreşti, după testare vor fi ţinute într-o evidenţă nominală specială. Testarea specialiştilor se face prin interviu şi constă în verificarea gradului de însuşire a actelor normative referitoare la domeniul respectiv, a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală cu privire la expertiză şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi obligaţiile experţilor.

(3) Lista nominală cuprinzând specialiştii selecţionaţi, cu datele de identificare, întocmită pe specialităţi şi pe judeţe, în funcţie de domiciliul acestora, se comunică periodic birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.
Jurisprudență (1)

Art. 14. - Jurisprudență (7)

(1) Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic judiciar sau de specialist, în condiţiile prezentei ordonanţe, poate efectua expertize tehnice judiciare numai în specialitatea în care a fost atestată.
Jurisprudență (2)

(2) Denumirea specialităţii expertizei tehnice judiciare este stabilită în Nomenclatorul specializărilor din învăţământul superior, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 15. -

Efectuarea expertizei tehnice judiciare, dispusă de organele prevăzute la art. 2, este obligatorie, ea neputând fi refuzată decât pentru motive temeinice.

Art. 16. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

(1) Salariaţii numiţi experţi tehnici judiciari beneficiază, la unităţile la care sunt încadraţi, de timpul necesar pentru efectuarea expertizelor tehnice judiciare ce le-au fost încredinţate.

(2) În perioada în care nu prestează muncă în calitate de salariat, datorită efectuării expertizei tehnice judiciare încredinţate, expertul tehnic judiciar nu va primi salariu; el îşi păstrează însă în această perioadă celelalte drepturi conferite de calitatea de salariat.

CAPITOLUL III Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară

Art. 17. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (2)

Organul îndreptăţit să dispună efectuarea expertizei tehnice judiciare numeşte expertul sau, după caz, specialistul, indică în scris, prin încheiere sau prin ordonanţă, obiectul expertizei şi întrebările la care trebuie să răspundă acesta, stabileşte data depunerii raportului de expertiză, fixează onorariul provizoriu, avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, şi comunică biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile numele persoanei desemnate să efectueze expertiza.

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență (4)

Partea interesată are dreptul să solicite ca pe lângă persoana numită în calitate de expert să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala sa, şi un expert sau un specialist, nominalizat de ea, din categoria persoanelor prevăzute la art. 11-14.

Art. 19. - Jurisprudență (2)

În cazul în care pentru efectuarea expertizei dispuse expertul trebuie să se deplaseze în altă localitate decât cea în care domiciliază, acesta are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport, de cazare şi la plata diurnei potrivit dispoziţiilor care reglementează aceste drepturi pentru salariaţii din instituţiile publice.

Art. 20. - Jurisprudență (2)

Suma stabilită drept onorariu provizoriu şi avansul pentru cheltuielile de deplasare, atunci când este cazul, se depun, în termen de 5 zile de la numirea expertului, de partea la cererea căreia s-a încuviinţat efectuarea expertizei, în contul special al biroului local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, deschis în acest scop.

Art. 21. - Jurisprudență (4)

Raportul de expertiză cuprinde:

a) partea introductivă, în care se menţionează organul care a dispus efectuarea expertizei, data la care s-a dispus efectuarea acesteia, numele şi prenumele expertului sau ale specialistului, specialitatea acestuia, data întocmirii raportului de expertiză, obiectul acesteia şi întrebările la care expertul sau specialistul urmează să răspundă, materialul pe baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părţile care au participat la aceasta au dat explicaţii în cursul expertizei;
Modificări (1)

b) descrierea operaţiunilor de efectuare a expertizei, obiecţiile sau explicaţiile părţilor, precum şi analiza acestor obiecţii ori explicaţii pe baza celor constatate de expert sau de specialist;

c) concluziile, care cuprind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului sau a specialistului asupra obiectului expertizei.

Art. 22. - Modificări (2), Jurisprudență (7)

Raportul de expertiză însoţit de nota de evaluare a onorariului, împreună cu decontul cheltuielilor de transport, cazare, diurnă sau al altor cheltuieli necesare pentru efectuarea expertizei, dacă este cazul, se depun la biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, în vederea trimiterii la organul care a dispus efectuarea expertizei.

Art. 23. - Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (10)

(1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnică judiciară se stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei, în funcţie de complexitatea lucrării, de volumul de lucru depus şi de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al specialistului.
Jurisprudență (3)

(2) Plata onorariului şi decontarea altor cheltuieli, atunci când este cazul, cuvenite expertului sau specialistului, se fac numai prin biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.
Modificări (1), Jurisprudență (1)

Art. 24. -

(1) Dispoziţiile art. 15-23 se aplică şi în cazul expertizei contabile judiciare.
Jurisprudență (1)

(2) Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de experţi contabili atestaţi în condiţiile legii.

Art. 25. -

(1) Birourile locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile vor reţine o cotă de 10% din onorariul stabilit pentru expertiza tehnică judiciară, pe care o vor vira lunar în contul Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare.
Jurisprudență (2)

(2) Sumele reţinute potrivit alineatului precedent se constituie şi se utilizează ca venituri extrabugetare la dispoziţia Ministerului Justiţiei - Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, pentru:
Modificări (1), Jurisprudență (2)

a) cheltuieli privind organizarea, funcţionarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiză tehnică judiciară;

b) organizarea examenului de expert tehnic judiciar şi testarea specialiştilor;

c) organizarea şi desfăşurarea activităţii de perfecţionare a pregătirii de specialitate a experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor prin cursuri, consfătuiri şi simpozioane;

d) dotări cu mijloace de transport, echipament de tehnică de calcul şi programe, mobilier de birou, aparate de telecomunicaţii fixe şi mobile, birotică şi alte dotări necesare pentru desfăşurarea activităţii, precum şi pentru întreţinere, reparaţii şi plata eventualelor abonamente;

e) stimularea personalului din cadrul Biroului central pentru expertize tehnice judiciare, al birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, precum şi a personalului din direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, care participă la organizarea, funcţionarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de expertiză tehnică judiciară.

(3) În limita sumelor disponibile, veniturile prevăzute la alin. (1) pot fi utilizate şi pentru a asigura buna funcţionare a compartimentelor de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, a instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor.

(4) Modul de utilizare a sumelor constituite conform alin. (1), precum şi detalierea cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se vor stabili prin ordin al ministrului justiţiei.

(5) Disponibilităţile rămase la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.

(6) Evidenţa contabilă a sumelor prevăzute la alin. (1), precum şi verificarea respectării destinaţiei acestora revin compartimentelor financiar-contabile din cadrul tribunalelor şi din cadrul Ministerului Justiţiei.

CAPITOLUL IV Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară

Secţiunea I Calitatea de expert tehnic extrajudiciar

Art. 26. -

Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se dobândeşte pe bază de examen, care are scopul de a verifica pregătirea de specialitate, nivelul cunoaşterii actelor normative referitoare la specialitatea respectivă, precum şi a prezentei ordonanţe de către candidaţi.

Art. 27. -

Organizarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar şi eliberarea legitimaţiei de expert tehnic extrajudiciar revin ministerelor şi altor instituţii centrale, fiecare în domeniul său de specialitate, stabilit conform legii.

Art. 28. - Puneri în aplicare (1)

(1) Examenul de expert tehnic extrajudiciar se organizează şi se desfăşoară potrivit regulamentului elaborat de ministerele şi de instituţiile centrale abilitate.

(2) Regulamentul prevăzut la alin. (1) va fi elaborat în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 29. -

(1) Dobândeşte calitatea de expert tehnic extrajudiciar persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) şi la art. 14 şi care a promovat examenul organizat potrivit art. 27 şi 28. Condiţia minimă de stagiu în specialitate, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. d), poate fi majorată prin regulamentul elaborat potrivit art. 28 alin. (2).

(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar şi specialitatea se dovedesc cu legitimaţia de expert eliberată de ministerul sau de instituţia centrală abilitată să organizeze examenul de expert tehnic extrajudiciar, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă.

Secţiunea a II-a Efectuarea expertizei tehnice extrajudiciare

Art. 30. -

(1) Expertul tehnic judiciar poate efectua şi expertize tehnice extrajudiciare, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

(2) Expertul tehnic extrajudiciar poate efectua numai expertize tehnice extrajudiciare în specialitatea pentru care a fost atestat, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice.

se încarcă...