Back

Act Internaţional

Convenţia europeană pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită) din 06.11.2003*)

În vigoare de la 07.04.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,

luând în considerare faptul că obiectivul Consiliului Europei este atingerea unei mai strânse unităţi între membrii săi cu scopul de a proteja şi de a realiza idealurile şi principiile care alcătuiesc moştenirea lor comună,

cunoscând că fiecare persoană are obligaţia morală de a respecta animalele şi de a da consideraţia cuvenită sensibilităţii lor la suferinţă,

motivate de dorinţa de a proteja bunăstarea animalelor în timpul transportului,

având convingerea că transportul internaţional este compatibil cu bunăstarea animalelor, cu condiţia să îndeplinească cerinţele bunăstării,

luând în considerare, aşadar, că, atunci când cerinţele de bunăstare nu pot fi îndeplinite, trebuie să se pună în aplicare o alternativă la transportul de animale vii,

luând în considerare că, în general, perioada de transport al animalelor, inclusiv al animalelor pentru abator, trebuie redusă cât mai mult din motive de bunăstare a animalelor,

luând în considerare faptul că încărcarea şi descărcarea sunt activităţi în care este foarte probabil să se producă răniri şi stres,

luând în considerare faptul că progresul în această privinţă poate fi atins prin adoptarea unor prevederi comune referitoare la transportul de animale,

au convenit următoarele:

Principii generale

ARTICOLUL 1 Definiţii

(1) Transport internaţional are înţelesul de orice mişcare dintr-o ţară în alta, însă exclude călătoriile mai scurte de 50 km şi mişcările între statele membre ale Comunităţii Europene.

(2) Medic veterinar autorizat are înţelesul de medic veterinar desemnat de autoritatea competentă.

(3) Persoană responsabilă de transportul animalelor are înţelesul de persoană care deţine controlul de ansamblu asupra organizării, efectuării şi încheierii întregii călătorii, indiferent dacă anumite responsabilităţi sunt subcontractate altor părţi pe durata transportului. O astfel de persoană este de obicei aceea care planifică, face aranjamentele şi defineşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească alte părţi.

(4) Persoană responsabilă de bunăstarea animalelor are înţelesul de persoană care are răspunderea fizică directă pentru îngrijirea animalelor în timpul transportului. O astfel de persoană poate fi însoţitorul sau conducătorul vehiculului, dacă îndeplineşte acelaşi rol.

(5) Container are înţelesul de orice ladă, cutie, recipient sau altă structură rigidă folosită pentru transportul animalelor, care nu este autopropulsată şi care nu face parte (detaşabilă sau nu) din mijlocul de transport.

(6) Transportator are înţelesul de persoană fizică sau juridică ce transportă animale fie pe cont propriu, fie pentru o terţă parte.

ARTICOLUL 2 Specii

(1) Prezenta convenţie se aplică transportului internaţional al tuturor animalelor vertebrate.

(2) Cu excepţia art. 4 alin. (1) şi a art. 9 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi c), prevederile prezentei convenţii nu se aplică:

a) dacă un singur animal este însoţit de persoana care este responsabilă de acesta pe timpul transportului;

b) pentru transportul animalelor de companie însoţite de proprietarii lor în scopuri necomerciale.

ARTICOLUL 3 Aplicarea convenţiei

(1) Fiecare parte trebuie să aplice prevederile ce reglementează transportul internaţional al animalelor, stipulate în prezenta convenţie, şi trebuie să fie responsabilă de controlul şi supravegherea eficiente.

(2) Fiecare parte trebuie să ia măsurile necesare pentru a asigura un sistem eficient de instruire, ţinând cont de prevederile prezentei convenţii.

(3) Fiecare parte trebuie să se străduiască să aplice prevederile relevante ale prezentei convenţii la animalele care sunt transportate în interiorul teritoriului său.

(4) Părţile trebuie să furnizeze asistenţă mutuală pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii, în special prin schimbul de informaţii, discutarea interpretării şi notificarea problemelor.

ARTICOLUL 4 Principiile fundamentale ale convenţiei

(1) Animalele trebuie transportate într-un mod care să le asigure bunăstarea, inclusiv sănătatea lor.

(2) Pe cât posibil, animalele trebuie transportate fără întârziere la locul de destinaţie.

(3) La punctele de control trebuie să se dea prioritate transporturilor de animale.

(4) Animalele vor fi reţinute numai dacă este strict necesar pentru sănătatea acestora sau pentru scopuri de control al bolilor. Dacă animalele sunt reţinute, trebuie să se facă aranjamente corespunzătoare pentru îngrijirea lor şi, dacă este necesar, pentru descărcarea şi adăpostirea lor.

(5) Fiecare parte, pe teritoriul său, trebuie să ia măsurile necesare pentru a se evita sau a se reduce la minimum suferinţa animalelor în cazul în care grevele sau alte împrejurări imprevizibile împiedică aplicarea strictă a prevederilor prezentei convenţii. În acest scop fiecare parte se va ghida după principiile stabilite în prezenta convenţie.

(6) Prevederile prezentei convenţii nu trebuie să afecteze punerea în aplicare a altor instrumente referitoare la controlul sanitar şi veterinar.

(7) Prevederile prezentei convenţii nu trebuie să aducă atingere libertăţii părţilor de a adopta măsuri mai stricte pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional.

ARTICOLUL 5 Autorizarea transportatorilor

(1) Fiecare parte trebuie să se asigure că transportatorii care transportă animale în scopuri comerciale:

a) sunt înregistraţi într-un mod ce permite autorităţii competente să îi poată identifica rapid în caz de nerespectare a cerinţelor prezentei convenţii;

b) posedă o autorizaţie valabilă pentru transport internaţional, acordată de autoritatea competentă a părţii în care aceştia sunt stabiliţi.

(2) Fiecare parte trebuie să se asigure că autorizaţia este acordată transportatorilor care încredinţează transportul animalelor numai persoanelor care au primit o instruire corespunzătoare în legătură cu prevederile prezentei convenţii.

(3) Fiecare parte trebuie să se asigure că autorizaţia menţionată anterior poate fi suspendată sau retrasă atunci când autorităţile competente care au acordat autorizarea sunt informate că transportatorul a încălcat în mod repetat sau grav prevederile prezentei convenţii.

(4) Atunci când o parte a observat o încălcare a prezentei convenţii de către un transportator înregistrat la o altă parte a prezentei convenţii, prima parte trebuie să comunice celei din urmă detalii asupra contravenţiei observate.

Proiect şi construcţie

ARTICOLUL 6 Proiectare şi construcţie

(1) Mijloacele de transport, containerele şi dotările acestora trebuie construite, întreţinute şi operate astfel încât să se evite rănirea şi suferinţa animalelor şi să se asigure siguranţa acestora în timpul transportului.

(2) Mijlocul de transport sau containerul trebuie construit astfel încât să ofere animalelor spaţiul adecvat pentru a sta în poziţie naturală, cu excepţia păsărilor, altele decât puii de o zi.

(3) Mijloacele de transport sau containerele trebuie proiectate şi construite astfel încât să asigure:

a) suficient de mult spaţiu liber deasupra animalelor stând în poziţie naturală, pentru circulaţia eficientă a aerului;

b) menţinerea calităţii şi cantităţii de aer corespunzătoare speciei transportate, în special atunci când animalele sunt transportate într-un spaţiu în întregime închis.

(4) Mijloacele de transport, containerele, dotările etc. trebuie să fie suficient de solide pentru a suporta greutatea animalelor, să le împiedice pe acestea să scape sau să cadă, să reziste la stresul datorat mişcării şi, atunci când este necesar, să conţină despărţituri care să protejeze animalele de mişcările mijlocului de transport. Dotările trebuie proiectate pentru a permite operarea rapidă şi uşoară.

(5) Despărţiturile trebuie să fie rigide şi suficient de solide pentru a rezista la greutatea animalelor care sunt împinse în acestea şi să fie astfel proiectate încât să nu împiedice circulaţia aerului.

(6) Mijloacele de transport sau containerele trebuie să fie construite şi operate astfel încât să protejeze animalele împotriva intemperiilor şi schimbărilor meteorologice nefavorabile. În special acoperişul exterior, situat exact deasupra animalelor, trebuie să limiteze la maximum absorbţia şi conducţia de căldură solară.

(7) Planşeul mijloacelor de transport sau al containerului trebuie să fie antiderapant. Planşeele trebuie să fie proiectate, construite şi întreţinute pentru a se evita disconfortul, extenuarea şi rănirea animalelor şi a se reduce la minimum scurgerea de urină şi fecale. Materialele alese pentru construcţia planşeului trebuie selectate astfel încât să fie redusă la minimum coroziunea.

(8) Mijloacele de transport trebuie astfel proiectate şi construite pentru a permite accesul la animale, inspecţia animalelor şi, dacă este necesar, adăparea, hrănirea şi îngrijirea acestora.

(9) Atunci când este necesară legarea animalelor trebuie prevăzut un echipament adecvat în mijlocul de transport.

(10) Containerele în care se transportă animale trebuie marcate clar şi vizibil, pentru a indica prezenţa animalelor vii, cu un semn care să arate partea superioară a containerului.

(11) Mijloacele de transport, containerele şi dotările acestora trebuie proiectate şi construite pentru a permite o curăţare şi dezinfecţie uşoară.

Pregătirea pentru transport

ARTICOLUL 7 Planificarea

(1) Pentru fiecare călătorie persoana responsabilă de transportul animalelor trebuie astfel identificată încât să se poată obţine în orice moment al transportului informaţii despre organizarea, efectuarea şi încheierea transportului.

(2) Când călătoria planificată depăşeşte 8 ore pentru transportul intern al solipedelor domestice şi al animalelor domestice din speciile bovine, ovine, caprine şi porcine, persoana responsabilă pentru transport trebuie să întocmească un document în care să specifice aranjamentele stabilite pentru călătorie şi mai ales următoarele informaţii:

a) identificarea transportatorului şi a mijloacelor de transport;

b) identificarea lotului şi documentele însoţitoare (specia, numărul de animale, certificate veterinare);

c) locul şi ţara de plecare, locurile de transfer, locurile în care animalele trebuie descărcate şi puse la odihnă şi locul şi ţara de destinaţie.

(3) Persoana responsabilă de transport trebuie să asigure că, în fapt, călătoria preconizată respectă regulile respective ale ţărilor de plecare, tranzit şi destinaţie.

(4) Persoana responsabilă de bunăstarea animalelor trebuie să consemneze imediat în documentul menţionat la alin. (2) orele şi locurile la care animalele transportate au fost hrănite, adăpate şi puse la odihnă pe durata călătoriei. Acest document trebuie pus la dispoziţie autorităţii competente la cerere.

(5) Nici un animal nu va fi transportat dacă persoana responsabilă de transport nu ia măsurile necesare pentru asigurarea bunăstării acestora de-a lungul călătoriei, înaintea efectuării acesteia. Dacă este cazul, se vor face aranjamente pentru a se asigura apa, hrana, odihna şi îngrijirea necesară în timpul călătoriei şi la sosirea la locul de destinaţie, iar pentru acest scop trebuie să se facă în avans notificările corespunzătoare.

(6) Pentru a se evita orice întârziere, loturile de animale trebuie să fie însoţite de documentaţie adecvată, iar la posturile unde se efectuează formalităţi de import şi tranzit trebuie notificată în cel mai scurt timp o persoană competentă.

(7) Persoana responsabilă de transport trebuie să se asigure că responsabilitatea pentru bunăstarea animalelor în timpul transportului este definită clar, de la momentul plecării la momentul sosirii la punctul de destinaţie, inclusiv încărcarea şi descărcarea.

ARTICOLUL 8 Însoţitori

(1) Pentru a se asigura îngrijirea necesară a animalelor în timpul transportului loturile de animale vor fi însoţite de un însoţitor care este responsabil de bunăstarea animalelor. Conducătorul vehiculului poate îndeplini funcţiile însoţitorului.

(2) Însoţitorul trebuie să fi primit instruire specifică şi adecvată sau să aibă experienţa practică echivalentă care să îl califice pentru a manipula, a transporta şi a îngriji animale, inclusiv în cazuri de urgenţă.

(3) Se pot face excepţii de la prevederile alin. (1) în următoarele cazuri:

a) atunci când persoana responsabilă de transportul animalelor a desemnat un agent care să se îngrijească de animale la punctele adecvate pentru odihnă, adăpare şi hrănire;

b) atunci când animalele sunt transportate în containere cu închidere sigură, ventilaţie adecvată şi care, atunci când este cazul, conţin suficientă apă şi hrană, în distribuitoare care nu pot fi răsturnate, pentru o călătorie de două ori mai lungă decât durata anticipată.

ARTICOLUL 9 Aptitudine pentru transport

(1) Nici un animal nu trebuie transportat dacă nu este apt pentru călătorie.

(2) Animalele bolnave sau rănite nu trebuie considerate apte pentru transport. Totuşi, această prevedere nu este aplicabilă:

a) animalelor uşor rănite sau bolnave, a căror transportare nu le va cauza suferinţă suplimentară;

b) animalelor transportate pentru scopuri experimentale sau alte scopuri ştiinţifice aprobate de autoritatea competentă în materie, dacă boala sau rănirea face parte din programul de cercetare;

c) transportului animalelor sub supraveghere veterinară pentru sau ca urmare a unui tratament de urgenţă.

(3) Trebuie să se acorde o grijă specială transportului animalelor în stare avansată de gestaţie, celor care au fătat recent şi celor foarte tinere:

- femelele gestante de mamifere nu trebuie transportate înainte de parturiţie cel puţin o perioadă egală cu 10% din durata gestaţiei şi nici cel puţin o săptămână după parturiţie;

- mamiferele foarte tinere nu trebuie transportate înainte de vindecarea completă a cicatricei ombilicale.

Dacă s-au luat toate precauţiile necesare, cu aviz veterinar şi în funcţie de caz, autoritatea competentă poate face excepţie pentru iepele înregistrate însoţite de mânz, care merg la armăsar după fătare.

(4) Nu se vor folosi sedative decât dacă este strict necesar pentru a se asigura bunăstarea animalelor şi numai în urma avizului veterinar, conform legislaţiei naţionale.

ARTICOLUL 10 Inspecţie/Certificat

(1) Înainte de încărcarea animalelor pentru un transport internaţional, acestea vor fi inspectate de către un medic veterinar autorizat din ţara în care începe călătoria, care să asigure că acestea sunt apte de transport.

(2) Medicul veterinar autorizat trebuie să elibereze un certificat în care se identifică animalele, se declară că acestea sunt apte pentru călătoria propusă şi, dacă este posibil, se consemnează numărul de înregistrare sau, dacă este cazul, numele ori alte căi de a identifica mijlocul de transport şi tipul de transport folosit.

(3) În anumite cazuri hotărâte prin înţelegere între părţile implicate nu este necesar să se aplice prevederile prezentului articol.

ARTICOLUL 11 Odihna, adăparea şi hrănirea înainte de încărcare

(1) Animalele trebuie să fie pregătite pentru călătoria prevăzută, să se obişnuiască cu hrana furnizată şi să poată folosi sistemele de distribuire a apei şi hranei. Trebuie să li se asigure apă, hrană şi o perioadă de odihnă corespunzătoare.

(2) Pentru a se reduce stresul datorat transportului trebuie să se acorde consideraţia cuvenită necesităţii anumitor categorii de animale, precum animalele sălbatice, de a se obişnui cu modul de transport înainte de călătoria propusă.

(3) Amestecarea animalelor care nu au fost crescute împreună sau care nu sunt obişnuite una cu alta trebuie evitată cât mai mult posibil.

Încărcare şi descărcare

ARTICOLUL 12 Principii

(1) Animalele trebuie încărcate şi descărcate astfel încât să se garanteze că nu li se va cauza rănire sau suferinţă.

(2) Animalele trebuie încărcate astfel încât să se asigure că spaţiile disponibile (suprafaţa de podea şi înălţimea) şi cerinţele de separare sunt îndeplinite conform art. 17.

(3) Animalele trebuie încărcate cât mai aproape posibil de ora plecării de la locul de expediere.

(4) La sosirea la destinaţie animalele trebuie să fie descărcate cât mai curând posibil, să primească o cantitate adecvată de apă şi, dacă este necesar, de hrană şi să se poată odihni.

se încarcă...