Back

Act Internaţional

Convenţia cadru WHO pentru controlul tutunului din 21.05.2003*)

În vigoare de la 02.12.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

1. Tutunul - livrare şi distribuţie

2. Industria tutunului - legislaţie

3. Poluarea fumului de tutun - prevenire şi control

4. Încetarea utilizării tutunului

5. Tratate

I. Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

ISBN 92 4 159101 3

(clasificare LC/NLM: HD 9130.6)

(c) Organizaţia Mondială a Sănătăţii 2003, reeditare actualizată 2004

Toate drepturile rezervate. Publicaţiile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pot fi procurate de la Departamentul marketing şi difuzare (Marketing and Dissemination), Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, Elveţia (tel. +41 22 791 2476; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorders@who.int). Cererile de permisiune pentru reproducerea sau traducerea publicaţiilor WHO - pentru vânzarea ori distribuirea necomercială - trebuie adresate departamentului Publicaţii (Publications), la adresa de mai sus (fax: +41 22 791 4806; e-mail: permissions@who.int).

Denumirile utilizate şi prezentarea materialului din această publicaţie nu reprezintă exprimarea nici unor opinii ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii cu privire la statutul legal al vreunei ţări, vreunui teritoriu, oraş sau al autorităţilor acestora ori cu privire la delimitarea graniţelor sau limitelor. Liniile punctate de pe hărţi reprezintă linii de graniţă aproximative asupra cărora este posibil să nu existe încă un consens absolut.

Menţionarea anumitor firme sau a produselor anumitor fabricanţi nu înseamnă că aceştia sunt susţinuţi sau recomandaţi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii în defavoarea altora de acelaşi tip şi care nu sunt menţionaţi. Erorile sau omisiunile, precum şi numele unor produse patentate sunt distinse prin majuscule iniţiale.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu garantează faptul că informaţiile oferite în această publicaţie sunt complete sau corecte şi nu va fi considerată responsabilă de nici un fel de daune provocate de utilizarea acestora.

Editată la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Geneva.

PREFAŢĂ

Convenţia-cadru WHO pentru controlul tutunului (FCTC) reprezintă primul tratat negociat sub auspiciile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. FCTC este un tratat bazat pe dovezi, care reafirmă dreptul tuturor persoanelor la cele mai ridicate standarde de sănătate. FCTC reprezintă o modificare de paradigmă în dezvoltarea unei strategii regulatorii pentru adresarea substanţelor care creează dependenţă; în contrast cu tratatele anterioare privitoare la combaterea drogurilor, FCTC afirmă importanţa strategiilor de reducere a cererii, precum şi a problemelor legate de furnizare.

FCTC a fost dezvoltată ca răspuns la globalizarea epidemiilor provocate de tutun. Răspândirea epidemiilor provocate de tutun este facilitată de o varietate de factori complecşi cu efecte peste graniţe, incluzând liberalizarea comerţului şi investiţiile străine directe. Alţi factori, cum ar fi marketingul global, reclama transnaţională la tutun, promovarea şi sponsorizarea, precum şi traficul internaţional de ţigarete de contrabandă şi contrafăcute au contribuit la creşterea explozivă a consumului de tutun.

Din primul paragraf din "Cuvânt înainte", unde se afirmă că "părţile convenţiei [sunt] hotărâte să acorde prioritate dreptului lor de a proteja sănătatea publică", FCTC este un deschizător de drumuri global.

Prevederile esenţiale de reducere a cererii sunt cuprinse în art. 6-14 din FCTC:

Măsuri referitoare la preţuri şi taxe pentru reducerea cererii de tutun; şi
Măsuri nereferitoare la preţuri pentru reducerea cererii de tutun, şi anume:

- Protecţia împotriva expunerii la fumul de tutun;

- Norme referitoare la constituenţii produselor ce conţin tutun;

- Norme referitoare la divulgarea informaţiilor cu privire la produsele ce conţin tutun;

- Ambalarea şi etichetarea produselor ce conţin tutun;

- Educaţie, comunicare, pregătire şi conştientizare publică;

- Reclamă, promovarea şi sponsorizarea tutunului; şi

- Măsuri de reducere a cererii, referitoare la dependenţa şi renunţarea la fumat.

Prevederile esenţiale din FCTC referitoare la reducerea furnizării sunt cuprinse în art. 15-17:

Comerţul ilicit cu produse ce conţin tutun;
Vânzările către sau de către minori; şi
Acordarea de sprijin pentru activităţile alternative viabile din punct de vedere economic.

O altă caracteristică nouă a FCTC este includerea unei prevederi referitoare la responsabilitate. Mecanismele de cooperare ştiinţifică şi tehnică şi schimb de informaţii sunt expuse în art. 20-22.

FCTC intră în vigoare la 90 de zile de la ratificarea acesteia de către 40 de state membre. În acel moment, statele membre care au ratificat FCTC vor fi obligate prin lege să respecte prevederile acesteia. FCTC a fost deschisă spre semnare de la data de 16 iunie până la 22 iunie 2003 la Geneva şi, ulterior, la sediul central al Organizaţiei Naţiunilor Unite din New York, depozitarul tratatului, de la 30 iunie 2003 până la 29 iunie 2004. Statele membre care semnează FCTC demonstrează faptul că vor face eforturi sincere să o ratifice şi că vor da dovadă de angajament politic de a nu submina obiectivele definite în aceasta. Ţările care doresc să devină părţi ale FCTC după 29 iunie 2004 pot face acest lucru prin aderare, un proces constând într-o singură etapă şi fiind echivalent cu o ratificare.

Reţeaua globală dezvoltată pe parcursul perioadei negocierilor FCTC va fi importantă pentru pregătirea în vederea implementării FCTC la nivel naţional. Conform spuselor directorului general al WHO, dr. Jong-Wook Lee:

"

Negocierile FCTC au declanşat deja un proces care a avut ca rezultat diferenţe vizibile la nivel naţional. Succesul FCTC ca instrument pentru sănătatea publică va depinde de energia şi angajamentul politic pe care le dedicăm implementării acesteia în ţări în anii următori. Obţinerea unui succes va însemna câştiguri pentru toţi în ceea ce priveşte sănătatea publică globală."

Pentru ca acestea să fie materializate, este necesar ca dorinţa şi devotamentul, care au fost atât de evidente în timpul negocierilor, să se răspândească la nivel naţional şi local astfel încât FCTC să devină o realitate concretă acolo unde contează cel mai mult, în interiorul ţărilor.

Cuvânt înainte

Părţile prezentei FCTC,

hotărâte să acorde prioritate dreptului lor de a proteja sănătatea publică,

admiţând faptul că răspândirea epidemiilor provocate de tutun reprezintă o problemă globală cu consecinţe grave asupra sănătăţii publice şi care necesită cea mai extinsă colaborare internaţională posibilă şi participarea tuturor ţărilor într-o reacţie internaţională eficientă, adecvată şi multilaterală,

reflectând preocuparea comunităţii internaţionale cu privire la consecinţele devastatoare la nivel mondial asupra sănătăţii, a mediului înconjurător, precum şi la consecinţele sociale şi economice ale consumului de tutun şi expunerii la fumul de tutun,

serios preocupate de creşterea la nivel mondial a consumului de ţigarete şi de alte produse ce conţin tutun, în special în ţările în curs de dezvoltare, precum şi de povara pe care acest lucru o reprezintă pentru familii, pentru săraci şi pentru sistemele naţionale de sănătate,

recunoscând că dovezile ştiinţifice au stabilit clar că atât consumul de tutun, cât şi expunerea la fumul de tutun provoacă moartea, îmbolnăvirea şi invaliditatea şi că există un interval de timp între expunerea la fumat şi alte utilizări ale produselor din tutun şi declanşarea bolilor provocate de tutun,

recunoscând, de asemenea, că ţigaretele şi alte câteva produse care conţin tutun sunt prelucrate în aşa fel încât să creeze şi să menţină dependenţa şi că mulţi dintre compuşii conţinuţi şi fumul pe care îl produc sunt activi din punct de vedere farmacologic, toxici, mutageni şi carcinogeni şi că dependenţa de tutun este în mod distinct clasificată ca fiind o dereglare în majoritatea clasificărilor internaţionale ale bolilor,

confirmând existenţa unor dovezi ştiinţifice clare asupra faptului că expunerea prenatală la fumul de tutun are efecte adverse de sănătate şi dezvoltare pentru copii, profund îngrijorate de creşterea numărului de fumători şi al altor forme de consum al tutunului în rândul copiilor şi adolescenţilor din întreaga lume, în special la vârste din ce în ce mai reduse, alarmate de creşterea numărului de fumători şi al altor forme de consum al tutunului în rândul femeilor şi al tinerilor din întreaga lume şi ţinând cont de necesitatea unei participări depline a femeilor la toate nivelurile generării şi implementării unor politici şi de necesitatea unor strategii de control al tutunului specifice fiecărui sex,

profund îngrijorate de numărul mare de fumători şi de alte forme de consum al tutunului de către persoane indigene,

intens preocupate de impactul tuturor formelor de reclamă, promovare şi sponsorizare, care încurajează consumul produselor ce conţin tutun,

admiţând că este necesară o acţiune comună pentru eliminarea tuturor formelor de trafic ilicit de ţigarete şi de alte produse ce conţin tutun, inclusiv contrabanda, producerea ilegală şi contrafacerea,

confirmând că pentru controlul tutunului la toate nivelurile şi în special în ţările în curs de dezvoltare şi în cele cu economii în tranziţie sunt necesare resurse financiare şi tehnice suficiente, proporţionale cu nevoia curentă şi estimată de activităţi de control al tutunului,

recunoscând nevoia de a elabora mecanisme corespunzătoare care să abordeze implicaţiile sociale şi economice pe termen lung ale unor strategii eficiente de reducere a cererii de tutun,

acordând atenţie dificultăţilor sociale şi economice pe care le pot crea programele de control al tutunului pe termen mediu şi lung în anumite ţări în curs de dezvoltare şi în ţări cu economii în tranziţie şi admiţând nevoia de asistenţă tehnică şi financiară în contextul unor strategii de dezvoltare durabilă aplicate la nivel naţional,

conştiente de eforturile valoroase realizate de multe state în sensul combaterii consumului de tutun şi lăudând conducerea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, precum şi eforturile altor organizaţii şi entităţi din sistemul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a altor organizaţii interguvernamentale internaţionale şi regionale, pentru elaborarea de măsuri de control al tutunului,

subliniind contribuţia deosebită a organizaţiilor neguvernamentale şi a altor membri ai societăţii civile fără legătură cu industria tutunului, incluzând aici organisme profesionale de sănătate, grupuri de femei, tineret, consumatori şi grupuri ecologice şi instituţii academice şi de îngrijire a sănătăţii, până la eforturi de control al tutunului la nivel naţional şi internaţional, şi importanţa vitală a participării acestora la eforturile naţionale şi internaţionale de control al tutunului,

recunoscând necesitatea de a fi avertizaţi în legătură cu orice încercare a industriei tutunului de a submina eforturile de control al tutunului şi necesitatea de a fi la curent cu acele activităţi din industria tutunului care au un impact negativ asupra eforturilor de control al tutunului,

reamintind art. 12 din Acordul internaţional asupra drepturilor economice, sociale şi culturale, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966, care stipulează că toţi oamenii au dreptul de a se bucura de cele mai înalte standarde de sănătate fizică şi mentală ce pot fi atinse,

reamintind şi preambulul Constituţiei Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, care prevede că dreptul de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate ce poate fi atins reprezintă unul dintre drepturile fundamentale ale fiecărui om, indiferent de rasă, religie, convingeri politice sau condiţie socială,

hotărâte să promoveze măsuri de control al tutunului bazate pe consideraţii ştiinţifice, tehnice şi economice actuale şi relevante,

reamintind Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 18 decembrie 1979, care prevede că statele participante la acea convenţie vor adopta măsuri adecvate pentru eliminarea discriminării împotriva femeilor din domeniul îngrijirilor de sănătate,

reamintind în continuare Convenţia asupra drepturilor copilului, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, care prevede că statele participante la acea convenţie recunosc dreptul copilului la cel mai înalt standard de sănătate ce poate fi atins,

au hotărât după cum urmează:

PARTEA I Introducere

ARTICOLUL 1 Termeni utilizaţi

În scopurile prezentei FCTC:

a) comerţ ilicit indică orice practică sau comportament interzis de lege, asociat cu producerea, expedierea, primirea, deţinerea, distribuirea, vânzarea sau cumpărarea, inclusiv orice practică sau comportament menit să faciliteze o astfel de activitate;

b) organizaţie regională de integrare economică se referă la o organizaţie compusă din mai multe state suverane şi căreia statele membre i-au transferat jurisdicţia asupra unui grup de probleme, inclusiv autoritatea de a lua decizii cu privire la aceste probleme în numele statelor membre1);

c) reclama şi promovarea tutunului indică orice formă de comunicare, recomandare ori activitate comercială, care are drept scop, rezultat sau rezultat potenţial promovarea unui produs ce conţine tutun ori consumul de tutun în mod direct sau indirect;

d) controlul tutunului indică o serie de strategii de reducere a furnizării, cererii şi daunelor menite să îmbunătăţească sănătatea unei populaţii prin eliminarea sau reducerea consumului de produse ce conţin tutun ori a expunerii la fumul de ţigară;

e) industria tutunului se referă la producătorii de tutun, distribuitorii angrosişti şi importatorii de produse ce conţin tutun;

f) produsele ce conţin tutun indică produsele fabricate parţial sau integral din frunză de tutun ca materie primă şi care sunt produse pentru a fi fumate, supte, mestecate ori inhalate;

g) sponsorizarea tutunului indică orice fel de sprijin acordat oricărui eveniment, activitate sau individ, având drept scop, rezultat sau rezultat potenţial promovarea unui produs ce conţine tutun ori utilizarea tutunului în mod direct sau indirect.

1) Acolo unde este adecvat, termenul naţional se va referi în aceeaşi măsură la organizaţii regionale de integrare economică.

ARTICOLUL 2 Legătura dintre prezenta FCTC şi alte acorduri şi instrumente legale

1. Pentru o mai bună protejare a sănătăţii populaţiei, părţile sunt încurajate să implementeze măsuri adiţionale celor prevăzute de prezenta FCTC şi protocoalele sale şi nimic din aceste instrumente nu va împiedica o parte să impună cerinţe mai stricte în concordanţă cu prevederile lor şi care respectă legea internaţională.

2. Prevederile prezentei FCTC şi ale protocoalelor acesteia nu vor afecta în nici un fel dreptul părţilor de a se implica în acorduri bilaterale sau multilaterale, inclusiv regionale sau subregionale, cu privire la probleme relevante pentru sau adiţionale prezentei FCTC şi protocoalelor sale, cu condiţia ca aceste acorduri să nu contrazică obligaţiile lor în cadrul FCTC şi al protocoalelor acesteia. Părţile implicate vor comunica aceste acorduri Conferinţei părţilor prin intermediul secretariatului.

PARTEA a II-a Obiectiv, principii de bază şi obligaţii generale

ARTICOLUL 3 Obiectiv

Obiectivul prezentei FCTC şi al protocoalelor acesteia este protejarea generaţiilor prezente şi viitoare de consecinţele devastatoare ale consumului de tutun şi ale expunerii la fumul de tutun asupra sănătăţii, a mediului înconjurător, mediului social şi economic, prin oferirea unui cadru pentru măsurile de control al tutunului care să fie implementate de părţi la nivel naţional, regional şi internaţional, cu scopul de a reduce constant şi considerabil prevalenţa utilizării tutunului şi a expunerii la fumul de tutun.

ARTICOLUL 4 Principii de bază

Pentru a atinge obiectivul prezentei FCTC şi al protocoalelor acesteia şi pentru a implementa prevederile, părţile vor fi îndrumate, printre altele, de principiile prezentate mai jos:

1. Fiecare persoană trebuie informată cu privire la consecinţele asupra sănătăţii, la caracterul ce creează dependenţă şi la pericolul de moarte pe care le reprezintă consumul de tutun şi expunerea la fumul de tutun, precum şi cu privire la măsurile eficiente legislative, executive, administrative sau de altă natură ce trebuie luate în considerare la nivelul guvernamental corespunzător pentru a proteja toate persoanele de expunerea la fumul de tutun.

2. Este necesar un angajament politic puternic pentru a dezvolta şi a susţine la nivel naţional, regional şi internaţional măsuri globale multisectoriale şi răspunsuri coordonate, luându-se în considerare:

a) necesitatea de a adopta măsuri pentru protejarea tuturor persoanelor de expunerea la fumul de tutun;

b) necesitatea de a adopta măsuri pentru prevenirea iniţierii, promovării şi pentru sprijinirea renunţării la fumat, precum şi pentru reducerea consumului de produse ce conţin tutun în orice formă;

c) necesitatea de a adopta măsuri pentru promovarea participării persoanelor şi comunităţilor indigene la dezvoltarea, implementarea şi evaluarea programelor de control al tutunului, care sunt adecvate din punct de vedere social şi cultural nevoilor şi perspectivelor lor; şi

d) necesitatea de a adopta măsuri pentru tratarea riscurilor specifice fiecărui sex, atunci când sunt dezvoltate măsurile de control al tutunului.

3. Cooperarea internaţională, în special transferul de tehnologie, cunoştinţe şi asistenţă financiară şi oferirea expertizei necesare, pentru stabilirea şi implementarea unor programe eficiente de control al tutunului, ţinând cont de cultura locală, precum şi de factorii sociali, economici, politici şi legali reprezintă un aspect important al prezentei FCTC.

4. Măsurile şi răspunsurile multisectoriale globale pentru reducerea consumului tuturor produselor ce conţin tutun la nivel naţional, regional şi internaţional sunt esenţiale pentru prevenirea, în conformitate cu principiile de sănătate publică, a frecvenţei bolilor, invalidităţii premature şi mortalităţii datorate consumului de tutun şi expunerii la fumul de tutun.

5. Problemele legate de responsabilitate, după cum este stabilită aceasta de fiecare parte sub jurisdicţia sa, reprezintă o parte importantă a combaterii de ansamblu a tutunului.

6. Importanţa asistenţei tehnice şi financiare pentru sprijinirea tranziţiei economice a cultivatorilor şi lucrătorilor de tutun a căror existenţă este grav afectată de programele de control al tutunului în părţile care reprezintă ţări în curs de dezvoltare, precum şi în părţile cu o economie în tranziţie trebuie admisă şi abordată în contextul strategiilor de dezvoltare susţinută, dezvoltate la nivel naţional.

7. Participarea societăţii civile este esenţială pentru atingerea obiectivului prezentei FCTC şi protocoalelor acesteia.

ARTICOLUL 5 Obligaţii generale

1. Fiecare parte va dezvolta, implementa, actualiza periodic şi va revizui strategiile naţionale multisectoriale de control al tutunului, proiectele şi programele, în conformitate cu prezenta FCTC a cărei parte este şi cu protocoalele acesteia.

2. În acest scop, fiecare parte, conform capacităţilor sale:

a) va stabili sau va consolida şi va finanţa un mecanism naţional de coordonare ori puncte focale pentru controlul tutunului; şi

b) va adopta şi va implementa măsuri eficiente legislative, executive, administrative şi/sau de altă natură şi va coopera cu alte părţi, în mod adecvat, pentru elaborarea politicilor necesare de prevenire şi reducere a consumului de tutun, a dependenţei de nicotină şi a expunerii la fumul de tutun.

3. În stabilirea şi implementarea politicilor de sănătate publică referitoare la controlul tutunului, părţile vor acţiona pentru protejarea acestor politici de interesele comerciale sau de alt tip din industria tutunului, în conformitate cu legea naţională.

4. Părţile vor coopera în formularea măsurilor, procedurilor şi reperelor propuse pentru implementarea prezentei FCTC din care fac parte şi a protocoalelor acesteia.

5. Părţile vor coopera, în mod corespunzător, cu organizaţiile competente internaţionale şi regionale şi cu alte entităţi pentru atingerea obiectivelor prezentei FCTC din care fac parte şi ale protocoalelor acesteia.

6. Părţile vor coopera, în limitele posibilităţilor şi resurselor pe care le au la dispoziţie, pentru sporirea resurselor financiare în scopul implementării eficiente a prezentei FCTC prin mecanisme de finanţare multilaterale.

se încarcă...