Back

Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 97/2016 privind distribuţia de asigurări (reformare) (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016L0097

În vigoare de la 22.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) şi articolul 62,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziţia Parlamentului European din 24 noiembrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi decizia Consiliului din 14 decembrie 2015.

întrucât:

(1) Directivei 2002/92/CE a Parlamentului European şi a Consiliului ar trebui să i se aducă o serie de modificări. Din motive de claritate, directiva menţionată ar trebui reformată.

(2) Având în vedere că obiectivul principal şi obiectul prezentei reformări sunt de a armoniza dispoziţiile naţionale din sectorul distribuţiei de asigurări şi reasigurări, şi întrucât respectivele activităţi se desfăşoară în întreaga Uniune, această nouă directivă ar trebui să se bazeze pe articolul 53 alineatul (1) şi pe articolul 62 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE). Forma unei directive este adecvată pentru a permite ajustarea dispoziţiilor de punere în aplicare în domeniile care fac obiectul prezentei directive în funcţie de caracteristicile specifice pieţei şi sistemului juridic din fiecare stat membru, atunci când o astfel de ajustare este necesară. Prezenta directivă ar trebui să urmărească, de asemenea, coordonarea normelor naţionale privind accesul la activităţile de distribuţie de asigurări şi reasigurări.

(3) Cu toate acestea, prezenta directivă urmăreşte un nivel de armonizare minim şi, prin urmare, nu ar trebui să împiedice statele membre să menţină sau să introducă dispoziţii mai stricte în scopul de a proteja consumatorii, cu condiţia ca dispoziţiile respective să fie coerente cu dreptul Uniunii, inclusiv cu prezenta directivă.

(4) Intermediarii de asigurări şi reasigurări joacă un rol central în distribuţia produselor de asigurare şi reasigurare în cadrul Uniunii.

(5) Produsele de asigurare pot fi distribuite de diferite categorii de persoane sau instituţii, cum ar fi agenţi, brokeri şi agenţi de asigurări bancare, întreprinderi de asigurare, agenţi de turism şi societăţi de închiriat autovehicule. Egalitatea de tratament între categoriile menţionate anterior şi protecţia consumatorului impun ca toate acele persoane sau instituţii să se afle sub incidenţa prezentei directive.

(6) Consumatorii ar trebui să beneficieze de acelaşi nivel de protecţie, în ciuda diferenţelor dintre canalele de distribuţie. Pentru a garanta că se aplică acelaşi nivel de protecţie, iar consumatorii pot beneficia de standarde comparabile, în special în ceea ce priveşte informaţiile comunicate, este esenţial să existe condiţii de concurenţă egale între distribuitori.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...