Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29.04.1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,

Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

Art. 1. - Jurisprudență (1)

În vederea asigurării unui cadru unitar privind derularea proiectelor finanţate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, precum şi a altor credite sau împrumuturi similare, se pot înfiinţa unităţi de management de proiect, denumite în continuare U.M.P., organisme fără personalitate juridică, constituite la nivelul instituţiilor publice, al beneficiarilor de împrumut sau al altor entităţi.

Art. 2. -

(1) U.M.P. este o unitate funcţională care asigură managementul integrat de proiect în conformitate cu prevederile acordului de finanţare, având drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maximă diligenţă şi eficienţă.

(2) În realizarea obiectului său de activitate U.M.P. îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a) asistenţă în pregătirea şi planificarea proiectelor în concordanţă cu structura finanţării;

b) realizarea achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări în conformitate cu procedurile instituţiilor financiare internaţionale şi ale legislaţiei româneşti aplicabile;

c) asistenţă în implementarea proiectelor;

d) gestiunea financiară a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finanţare şi contractelor de achiziţie;

e) asigurarea relaţiilor funcţionale cu instituţiile financiare internaţionale şi cu beneficiarii finali ai împrumuturilor;

f) întocmirea raportărilor conform prevederilor acordurilor de finanţare şi legislaţiei naţionale şi prezentarea acestora organelor abilitate;

g) asigurarea evidenţei financiar-contabile a proiectului şi a auditării conturilor acestuia.

Art. 3. -

Structura organizatorică, numărul de persoane, regulamentul de funcţionare pentru fiecare U.M.P. şi, după caz, numărul de unităţi se vor stabili prin ordin sau prin decizie a ordonatorului principal de credite sau a conducătorului entităţii beneficiare de împrumut.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Selectarea personalului pentru U.M.P. se va face în conformitate cu procedurile finanţatorului extern. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în U.M.P. va fi angajat prin transfer sau detaşat. După încetarea activităţii în cadrul U.M.P. sau la încetarea activităţii acesteia, personalul selectat din cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, companiilor naţionale sau al societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care şi-a desfăşurat activitatea în cadrul U.M.P. respective, va fi preluat de entitatea de la care a provenit, fiind reîncadrat pe funcţia deţinută la data transferării sau a detaşării.

(2) În scopul realizării obiectului său de activitate, U.M.P. poate angaja colaboratori externi.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Personalul prevăzut la art. 4 se salarizează sau, după caz, se remunerează cu o sumă corespunzătoare echivalentului în lei a până la 300 de dolari S.U.A. pe zi, ţinându-se seama de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data efectuării plăţii. Nivelul salariului sau al remuneraţiei se negociază cu conducătorul entităţii în cadrul căreia se constituie U.M.P.

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în U.M.P. beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi consultanţii străini, inclusiv în ceea ce priveşte regimul de impozitare a veniturilor.

Art. 7. - Jurisprudență (1)

Plata sumelor cuvenite specialiştilor prevăzuţi la art. 4, a cheltuielilor aferente dotărilor necesare pentru desfăşurarea activităţii U.M.P., precum şi pentru funcţionarea acesteia se va asigura din fondurile stabilite în acest scop în acordurile internaţionale de finanţare şi/sau din cota-parte a contribuţiei României prevăzută în bugetele de venituri şi cheltuieli ale entităţii în care funcţionează U.M.P.

Art. 8. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţie contrară se abrogă.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
p. Ministrul finanţelor,
Iosefina Moroşan,
secretar de stat
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucureşti, 26 aprilie 1999.

Nr. 52.

se încarcă...