Back

Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 120/2016 privind identificarea eXtensible Business Reporting Language 2.1 pentru utilizarea ca referinţă în cadrul achiziţiilor publice (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32016D0120

În vigoare de la 18.02.2016

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, în special articolul 13 alineatul (1),

după consultarea Forumului european multipartit privind standardizarea în domeniul TIC, precum şi a experţilor din sector,

întrucât:

(1) Standardizarea joacă un rol important în susţinerea Strategiei Europa 2020, astfel cum este prevăzut în Comunicarea Comisiei intitulată "Europa 2020: O strategie europeană pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii" (1). Mai multe iniţiative emblematice ale strategiei Europa 2020 subliniază importanţa standardizării voluntare de pe pieţele de produse sau servicii pentru a asigura compatibilitatea şi interoperabilitatea între produse şi servicii, a promova dezvoltarea tehnologică şi a sprijini inovarea.

(1) COM(2010) 2020 final, 3 martie 2010.

(2) Finalizarea pieţei unice digitale este una dintre principalele priorităţi ale Uniunii Europene, după cum s-a subliniat în Comunicarea Comisiei intitulată Analiza anuală a creşterii pentru 2015 (2). Comisia a evidenţiat, în comunicarea sa referitoare la Strategia privind piaţa unică digitală (3), rolul standardizării şi interoperabilităţii în crearea unei economii digitale europene cu un potenţial de creştere pe termen lung.

(2) COM(2014) 902 final, 28 noiembrie 2014.

(3) COM(2015) 192 final, 6 mai 2015.

(3) În societatea digitală, produsele standardizării devin indispensabile pentru asigurarea interoperabilităţii între dispozitive, aplicaţii, depozite de date, servicii şi reţele. Comunicarea Comisiei intitulată "O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcţia îmbunătăţirii şi accelerării creşterii durabile a economiei europene până în 2020" (4) recunoaşte specificitatea standardizării în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), în care soluţiile, aplicaţiile şi serviciile sunt deseori elaborate de forumuri şi consorţii mondiale TIC care s-au impus ca organizaţii lider în elaborarea de standarde TIC.

(4) COM(2011) 311 final, 1 iunie 2011.

(4) Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 vizează modernizarea şi îmbunătăţirea cadrului european de standardizare. Acesta stabileşte un sistem prin care Comisia poate decide să identifice cele mai relevante şi mai larg acceptate specificaţii tehnice TIC elaborate de organizaţii care nu sunt organizaţii de standardizare europene, internaţionale sau naţionale. Posibilitatea de a utiliza întreaga gamă de specificaţii tehnice TIC în momentul achiziţionării de hardware, de software şi de servicii de tehnologia informaţiei va facilita interoperabilitatea între dispozitive, servicii şi aplicaţii, va contribui la evitarea blocajelor în administraţiile publice, care se produc atunci când autoritatea contractantă nu poate să schimbe un furnizor după expirarea contractului de achiziţie publică, deoarece acesta utilizează soluţii proprietare TIC, şi va încuraja concurenţa în domeniul furnizării de soluţii TIC interoperabile.

(5) Pentru ca specificaţiile tehnice TIC să poată fi utilizate drept referinţe în procedurile de achiziţii publice, acestea trebuie să respecte cerinţele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1025/2012. Conformitatea cu cerinţele respective garantează autorităţilor publice că specificaţiile tehnice TIC sunt stabilite în conformitate cu principiile de deschidere, echitate, obiectivitate şi nediscriminare recunoscute de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) în domeniul standardizării.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...