Back

Parlamentul României

Tratatul privind dreptul mărcilor din 27.10.1994 *)

În vigoare de la 14.01.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

ARTICOLUL 1 Expresii prescurtate

În sensul prezentului tratat şi în afara cazului în care un sens diferit este indicat în mod expres:

(i) prin oficiu se înţelege organismul însărcinat de o parte contractantă cu înregistrarea mărcilor;

(ii) prin înregistrare se înţelege înregistrarea unei mărci de către un oficiu;

(iii) prin cerere se înţelege o cerere de înregistrare;

(iv) termenul persoană desemnează atât o persoană fizică, cât şi o persoană juridică;

(v) prin titular se înţelege persoana înscrisă în registrul mărcilor în calitate de titular al înregistrării;

(vi) prin registrul mărcilor se înţelege colecţia de date, deţinută de un oficiu, care cuprinde conţinutul tuturor înregistrărilor şi toate datele înscrise în ceea ce priveşte toate înregistrările, oricare ar fi suportul material pe care respectivele date sunt păstrate;

(vii) prin Convenţia de la Paris se înţelege Convenţia de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, aşa cum a fost revizuită şi modificată;

(viii) prin Clasificarea de la Nisa se înţelege clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, semnat la Nisa la 15 iunie 1957, aşa cum a fost revizuit şi modificat;

(ix) prin parte contractantă se înţelege orice stat sau orice organizaţie interguvernamentală, parte la prezentul tratat;

(x) termenul instrument de ratificare desemnează, de asemenea, instrumentele de acceptare şi de aprobare;

(xi) prin Organizaţie se înţelege Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale;

(xii) prin director general se înţelege directorul general al Organizaţiei;

(xiii) prin regulament de aplicare se înţelege regulamentul de aplicare a prezentului tratat menţionat la art. 17.

ARTICOLUL 2 Mărcile la care se aplică tratatul

(1) [Natura mărcilor]

a) Prezentul tratat se aplică mărcilor alcătuite din semne vizibile, înţelegându-se că numai părţile contractante care acceptă să înregistreze mărcile tridimensionale sunt obligate să aplice prevederile prezentului tratat acestor mărci.

b) Prezentul tratat nu se aplică mărcilor holograme şi mărcilor care nu sunt alcătuite din semne vizibile, în special mărcilor sonore şi mărcilor olfactive.

(2) [Tipuri de mărci]

a) Prezentul tratat se aplică mărcilor referitoare la produse (mărci de produse) sau la servicii (mărci de servicii) ori în acelaşi timp la produse şi servicii.

b) Prezentul tratat nu se aplică mărcilor colective, mărcilor de certificare şi mărcilor de garanţie.

ARTICOLUL 3 Cererea

(1) [Indicaţii sau elemente care apar în cerere sau care însoţesc cererea; taxa]

a) Orice parte contractantă poate solicita ca o cerere să conţină toate sau o parte dintre indicaţiile sau elementele următoare:

(i) o solicitare de înregistrare;

(ii) numele şi adresa solicitantului;

(iii) numele unui stat căruia solicitantul îi este resortisant, dacă el este resortisant al unui stat, numele unui stat în care solicitantul îşi are domiciliul, dacă este cazul, şi numele unui stat în care solicitantul are o întreprindere industrială sau comercială efectivă şi serioasă, dacă este cazul;

(iv) în cazul în care solicitantul este o persoană juridică, forma juridică a acestei persoane juridice, cât şi statul a cărui legislaţie a servit drept cadru la constituirea respectivei persoane juridice şi, dacă este cazul, diviziunea teritorială a acestui stat;

(v) în cazul în care solicitantul are un mandatar, numele şi adresa acestuia;

(vi) în cazul în care, în baza art. 4 (2) b), trebuie făcută alegerea domiciliului, domiciliul ales;

(vii) în cazul în care solicitantul doreşte să beneficieze de prioritatea unei cereri anterioare, o declaraţie care revendică prioritatea respectivei cereri anterioare, însoţită de indicaţii şi justificări în sprijinul declaraţiei de prioritate, care pot fi cerute conform art. 4 al Convenţiei de la Paris;

(viii) în cazul în care solicitantul doreşte să beneficieze de o protecţie care rezultă din prezentarea produselor sau a serviciilor într-o expoziţie, o declaraţie în acest sens, însoţită de indicaţii în sprijinul acestei declaraţii, conform dispoziţiilor legislaţiei părţii contractante;

(ix) în cazul în care oficiul părţii contractante foloseşte caractere (litere şi cifre) pe care le consideră standard şi în cazul în care solicitantul doreşte ca marca să fie înregistrată şi publicată în aceste caractere standard, o declaraţie în acest sens;

(x) în cazul în care solicitantul doreşte să revendice culoarea ca element distinctiv al mărcii, o declaraţie în acest sens, precum şi indicaţia culorii sau a culorilor revendicate şi, pentru fiecare culoare, indicaţia părţilor principale ale mărcii, care au această culoare;

(xi) în cazul în care marca este o marcă tridimensională, o declaraţie care precizează aceasta;

(xii) una sau mai multe reproduceri ale mărcii;

(xiii) o transliterare a mărcii sau a anumitor părţi ale mărcii;

(xiv) o traducere a mărcii sau a anumitor părţi ale mărcii;

(xv) numele produselor sau al serviciilor pentru care se solicită înregistrarea, grupate conform claselor Clasificării de la Nisa, fiecare grupă de produse sau de servicii fiind prezentată în ordinea claselor din respectiva clasificare şi precedată de numărul clasei căreia îi aparţine;

(xvi) semnătura persoanei menţionate la alin. (4);

(xvii) o declaraţie de intenţie de folosire a mărcii, conform dispoziţiilor legislaţiei părţii contractante.

b) Solicitantul poate depune, în locul declaraţiei de intenţie de folosire a mărcii, menţionată la lit. a) (xvii), sau, pe lângă aceasta, o declaraţie de folosire efectivă a mărcii şi dovada corespunzătoare, conform dispoziţiilor legislaţiei părţii contractante.

c) Orice parte contractantă poate solicita ca, pentru cerere, anumite taxe să fie plătite la oficiu.

(2) [Prezentarea] În ceea ce priveşte condiţiile referitoare la prezentarea cererii, nici o parte contractantă nu respinge cererea:

(i) în cazul în care cererea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă ea este prezentată, sub rezerva alin. (3), pe un formular corespunzător formularului de cerere prevăzut în regulamentul de aplicare;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicări la oficiu, prin telecopie, şi în cazul în care cererea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obţinut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (3), formularului de cerere menţionat la pct. (i);

(3) [Limba] Orice parte contractantă poate solicita ca cererea să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

În cazul în care oficiul admite mai mult de o limbă oficială, se poate cere solicitantului să îndeplinească orice altă condiţie referitoare la limbile oficiale care se aplică cu privire la oficiu, sub rezerva că nu se poate solicita ca cererea să fie redactată în mai mult de o limbă oficială.

(4) [Semnătura]

a) Semnătura menţionată la alin. (1) (xvi) poate fi aceea a solicitantului sau aceea a mandatarului său.

b) În pofida lit. a), orice parte contractantă poate cere ca declaraţiile menţionate la alin. (1) a) (xvii) şi b) să fie semnate de solicitant, chiar dacă acesta are un mandatar.

(5) [O singură cerere pentru produse sau servicii cu mai multe clase] Una şi aceeaşi cerere se poate referi la mai multe produse sau servicii, care aparţin uneia sau mai multor clase potrivit Clasificării de la Nisa.

(6) [Folosirea efectivă] Orice parte contractantă poate cere ca, în cazul în care o declaraţie de intenţie de folosire a mărcii a fost depusă în baza alin. (1) a) (xvii), solicitantul să prezinte oficiului, într-un termen fixat de legislaţia sa, sub rezerva termenului minim stabilit în regulamentul de aplicare, dovada folosirii efective a mărcii, conform dispoziţiilor respectivei legislaţii.

(7) [Interdicţia altor condiţii] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiţii decât cele care sunt enunţate la alin. (1)-(4) şi (6) să fie îndeplinite în ceea ce priveşte cererea. În mod special, condiţiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluţionare:

(i) remiterea unui certificat sau a unui extras de la un registru al comerţului;

(ii) indicaţia conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât şi prezentarea dovezii corespunzătoare;

(iii) indicaţia că solicitantul exercită o activitate care corespunde produselor sau serviciilor enumerate în cerere, cât şi prezentarea dovezii corespunzătoare;

(iv) prezentarea dovezii înscrierii mărcii în registrul mărcilor unei alte părţi contractante sau al unui stat parte la Convenţia de la Paris, care nu este o parte contractantă, cu condiţia ca solicitantul să nu invoce art. (6) quinquies din Convenţia de la Paris.

(8) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca, în cursul examinării cererii, anumite dovezi să fie furnizate oficiului, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea oricărei indicaţii sau oricărui element care apare în cerere.

ARTICOLUL 4 Mandatar; alegere de domiciliu

(1) [Mandatari autorizaţi în exercitarea funcţiei] Orice parte contractantă poate cere ca orice mandatar instituit pentru o procedură în faţa oficiului să fie un mandatar autorizat în exercitarea funcţiei pe lângă oficiu.

(2) [Instituire obligatorie de mandatar; alegere de domiciliu] a) Orice parte contractantă poate cere ca, pentru o procedură în faţa oficiului, oricare persoană care nu are nici domiciliu, nici întreprindere industrială sau comercială efectivă şi serioasă pe teritoriul său să fie reprezentată de un mandatar.

(b) Orice parte contractantă poate, în măsura în care nu cere instituirea de mandatar conform lit. a), să ceară ca, pentru o procedură în faţa oficiului, oricare persoană care nu are nici domiciliu, nici întreprindere industrială sau comercială efectivă şi serioasă pe teritoriul său să aleagă un domiciliu pe acest teritoriu.

(3) [Împuternicire]

a) În cazul în care o parte contractantă permite sau cere ca un solicitant, un titular sau oricare altă persoană interesată să fie reprezentată pe lângă oficiu de un mandatar, ea poate cere ca instituirea mandatarului să fie făcută printr-o comunicare distinctă, denumită în continuare împuternicire, care să poarte numele şi semnătura solicitantului, ale titularului sau ale celeilalte persoane, după caz.

b) Împuternicirea se poate aplica la una sau mai multe cereri, sau la una sau mai multe înregistrări, indicate în împuternicire sau, sub rezerva oricărei excepţii menţionate de persoana care instituie mandatarul, tuturor cererilor sau tuturor înregistrărilor existente sau viitoare ale acestei persoane.

c) Împuternicirea poate limita la anumite acte dreptul de acţiune al mandatarului. Orice parte contractantă poate cere ca orice împuternicire, care conferă mandatarului dreptul de a retrage o cerere sau de a renunţa la o înregistrare, să menţioneze în mod expres aceasta.

d) În cazul în care o comunicare este prezentată la oficiu de către o persoană care se prezintă în respectiva comunicare ca fiind mandatar, dar oficiul nu este în momentul primirii comunicării în posesia împuternicirii cerute, partea contractantă poate cere ca împuternicirea să fie prezentată oficiului în termenul pe care aceasta îl fixează, sub rezerva termenului minim stabilit în regulamentul de aplicare. Orice parte contractantă poate prevedea că, în cazul în care împuternicirea nu a fost transmisă la oficiu în termenul pe care aceasta îl fixează, comunicarea făcută de respectiva persoană nu produce nici un efect.

e) În ceea ce priveşte condiţiile referitoare la prezentarea şi la conţinutul împuternicirii, nici o parte contractantă nu refuză efectele împuternicirii:

(i) în cazul în care împuternicirea este prezentată în scris, pe hârtie, dacă este prezentată, sub rezerva alin. (4), pe un formular corespunzător formularului prevăzut în regulamentul de aplicare pentru împuternicire;

(ii) în cazul în care partea contractantă autorizează transmiterea de comunicaţii la oficiu, prin telecopie, şi când împuternicirea este astfel transmisă, dacă documentul pe hârtie, obţinut ca urmare a acestei transmiteri, corespunde, sub rezerva alin. (4), formularului menţionat la pct. (i).

(4) [Limba] Orice parte contractantă poate cere ca împuternicirea să fie redactată în limba sau într-una dintre limbile admise de oficiu.

(5) [Menţionarea împuternicirii] Orice parte contractantă poate cere ca orice comunicare adresată oficiului de un mandatar, în scopul unei proceduri în faţa oficiului, să conţină menţiunea împuternicirii în baza căreia mandatarul acţionează.

(6) [Interdicţia altor condiţii] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiţii decât cele care sunt enunţate la alin. (3)-(5) să fie îndeplinite în ceea ce priveşte elementele la care se referă aceste alineate.

(7) [Dovezi] Orice parte contractantă poate cere ca anumite dovezi să fie prezentate oficiului, în cazul în care oficiul se poate îndoi în mod just de veridicitatea vreunei indicaţii care apare într-una dintre comunicările menţionate la alin. (2)-(5).

ARTICOLUL 5 Data de depozit

(1) [Condiţii autorizate]

a) Sub rezerva lit. b) şi a alin. (2), o parte contractantă acordă ca dată de depozit unei cereri data la care oficiul a primit indicaţiile şi elementele de mai jos, în limba cerută în baza art. 3(3):

(i) indicaţia, explicită sau implicită, că înregistrarea unei mărci este cerută;

(ii) indicaţii care permit stabilirea identităţii solicitantului;

(iii) indicaţii suficiente pentru a intra în legătură cu solicitantul sau mandatarul său, eventual prin corespondenţă;

(iv) o reproducere suficient de clară a mărcii a cărei înregistrare este cerută;

(v) lista produselor sau a serviciilor pentru care înregistrarea este cerută;

(vi) în cazul în care art. 3 (1) a) (xvii) sau b) se aplică, declaraţia menţionată la art. 3 (1) a) (xvii) sau declaraţia şi dovada menţionate la art. 3 (1) b) respectiv, conform dispoziţiilor legislaţiei părţii contractante; dacă această legislaţie o cere, aceste declaraţii trebuie să fie semnate de solicitant, chiar dacă el are un mandatar.

b) Orice parte contractantă poate atribui ca dată de depozit a cererii data la care oficiul a primit numai o parte şi nu toate indicaţiile şi elementele menţionate la lit. a) sau le-a primit într-o altă limbă decât cea care este cerută în baza art. 3(3).

(2) [Condiţia suplimentară autorizată]

a) O parte contractantă poate prevedea că nici o dată de depozit nu se acordă atâta timp cât taxele cerute nu sunt plătite.

b) O parte contractantă nu poate aplica condiţia menţionată la lit. a) decât dacă ar aplica-o în momentul în care devine parte la prezentul tratat.

(3) [Corectări şi termene] Modalităţile de urmat pentru a efectua corectări în cadrul alin. (1) şi (2) şi termenele care se aplică în domeniu sunt fixate în regulamentul de aplicare.

(4) [Interdicţia altor condiţii] Nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiţii decât cele care sunt enunţate la alin. (1) şi (2) să fie îndeplinite în ceea ce priveşte data de depozit.

ARTICOLUL 6 O singură înregistrare pentru produse sau servicii cu mai multe clase

În cazul în care produse sau servicii care aparţin mai multor clase din Clasificarea de la Nisa figurează în una şi aceeaşi cerere, această cerere dă naştere la o singură înregistrare.

ARTICOLUL 7 Divizarea cererii şi înregistrării

(1) [Divizarea cererii]

a) Orice cerere care se referă la mai multe produse sau servicii, denumită în continuare cerere iniţială, poate:

(i) cel puţin până la decizia oficiului privind înregistrarea mărcii;

(ii) în cursul oricărei proceduri de opunere la decizia oficiului de a înregistra marca;

(iii) în cursul oricărei proceduri de recurs împotriva deciziei privind înregistrarea mărcii,

să fie divizată de solicitant sau, la cererea acestuia, în mai multe cereri, denumite în continuare cereri divizionare, produsele sau serviciile cererii iniţiale fiind repartizate între cererile divizionare. Cererile divizionare păstrează data de depozit a cererii iniţiale şi, dacă este cazul, beneficiul dreptului de prioritate.

b) Sub rezerva lit. a), orice parte contractantă este liberă să impună condiţii pentru divizarea unei cereri, inclusiv plata taxelor.

(2) [Divizarea înregistrării] Alin. (1) se aplică mutatis mutandis la divizarea unei înregistrări. Această divizare este autorizată:

(i) în cursul oricărei proceduri în cadrul căreia validitatea înregistrării este contestată de un terţ în faţa oficiului;

(ii) în cursul oricărei proceduri de recurs împotriva unei decizii luate de oficiu în cadrul procedurii mai sus citate,

cu toate acestea, o parte contractantă poate exclude posibilitatea de a diviza înregistrările, dacă legislaţia sa permite terţilor de a face opoziţie la înregistrarea unei mărci înainte ca aceasta să fie înregistrată.

se încarcă...