Back

Parlamentul României

Tratatul Cartei Energiei din 17.12.1994 *)

În vigoare de la 18.02.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile contractante ale prezentului tratat,

având în vedere Carta de la Paris pentru o nouă Europă, semnată la 21 noiembrie 1990,

ţinând seama de Carta Europeană a Energiei, adoptată prin Actul final al Conferinţei Cartei Europene a Energiei de la Haga, semnat la Haga la 17 decembrie 1991,

confirmând că toţi semnatarii Actului final al Conferinţei de la Haga s-au angajat să respecte obiectivele şi principiile Cartei Europene a Energiei, să aplice şi să lărgească cooperarea dintre ei cât mai curând posibil, prin negocierea cu bună-credinţă a Tratatului Cartei Energiei şi a protocoalelor, şi să confere angajamentelor conţinute în Cartă o bază juridică sigură şi obligatorie,

dorind, de asemenea, să creeze cadrul structural necesar implementării principiilor enunţate în Carta Europeană a Energiei,

dorind să implementeze conceptul de bază al iniţiativei Cartei Europene a Energiei de catalizator al creşterii economice prin măsuri de liberalizare a investiţiilor şi comerţului în sectorul energiei,

afirmând că părţile contractante acordă o importanţă deosebită aplicării efective a tratamentului naţional şi tratamentului naţiunii celei mai favorizate şi că aceste angajamente se vor aplica înfiinţării unei investiţii potrivit unui tratat adiţional,

având în vedere obiectivul liberalizării progresive a comerţului internaţional şi principiul evitării discriminării în comerţul internaţional, aşa cum sunt enunţate în Acordul general pentru tarife şi comerţ şi în instrumentele conexe şi aşa cum se prevede în acest tratat,

hotărâte să înlăture progresiv barierele tehnice, administrative şi de altă natură din calea comerţului cu materiale şi produse energetice, echipamente, tehnologii şi servicii aferente,

anticipând eventuala participare în calitate de membri la Acordul general pentru tarife şi comerţ a acelor părţi contractante care nu sunt, în prezent, părţi la Acordul general pentru tarife şi comerţ, şi preocupate să creeze aranjamente comerciale interimare care să sprijine acele părţi contractante şi să nu stânjenească pregătirea acestora de a deveni membre la acest acord,

conştiente de drepturile şi obligaţiile unor părţi contractante care sunt, de asemenea, părţi la Acordul general pentru tarife şi comerţ şi la instrumentele conexe,

având în vedere regulile de concurenţă privind fuzionările, monopolurile, practicile anticoncurenţiale şi abuzul de poziţie dominantă,

având în vedere, de asemenea, Tratatul de neproliferare a armelor nucleare şi Recomandările pentru furnizorii nucleari, alte obligaţii sau înţelegeri internaţionale de neproliferare nucleară,

recunoscând importanţa şi necesitatea explorării, producţiei, prelucrării, stocării, transportului, distribuţiei şi folosirii energiei în modul cel mai eficient,

recunoscând Convenţia-cadru privind schimbările climatice, Convenţia asupra poluării atmosferice transfrontieră pe distanţe lungi şi protocoalele sale, precum şi alte acorduri internaţionale în domeniul mediului, care conţin aspecte legate de energie; şi

recunoscând necesitatea crescândă a existenţei măsurilor de protecţie a mediului, inclusiv de oprire a instalaţiilor energetice şi înlăturare a deşeurilor, şi necesitatea convenirii unor obiective şi criterii la nivel internaţional în acest scop,

au convenit asupra celor ce urmează:

PARTEA I Definiţii şi scop

ARTICOLUL 1 Definiţii

În sensul prezentului tratat:

(1) Carta înseamnă Carta Europeană a Energiei, adoptată în Actul final al Conferinţei de la Haga a Cartei Europene a Energiei, semnat la Haga la 17 decembrie 1991; semnarea Actului final este considerată ca fiind semnarea Cartei;

(2) parte contractantă înseamnă un stat sau o organizaţie de integrare economică regională, care a consimţit să se lege prin acest tratat şi pentru care tratatul este în vigoare;

(3) organizaţie de integrare economică regională înseamnă o organizaţie constituită din state, căreia ele i-au transferat competenţe pentru anumite probleme, parte dintre ele guvernate de acest tratat, inclusiv autoritatea de a lua decizii obligatorii pentru ele, în legătură cu acele probleme;

(4) materiale şi produse energetice, bazate pe Sistemul armonizat al Consiliului de Cooperare Vamală şi Nomenclatorul combinat al Comunităţilor Europene înseamnă poziţiile incluse în anexa EM;

(5) activitate economică în sectorul energetic înseamnă o activitate privind explorarea, extracţia, rafinarea, producerea, stocarea, transportul terestru, transmisia, distribuţia, comercializarea, marketingul sau vânzarea de materiale şi produse energetice, cu excepţia celor incluse în anexa NI, sau privind distribuţia căldurii în regim de termoficare;

(6) investiţie înseamnă orice fel de active, deţinute sau controlate, direct sau indirect, de un investitor, şi include:

a) proprietate tangibilă sau intangibilă, mobilă sau imobilă şi drepturi cum ar fi: concesiuni, ipoteci, sechestru şi gajuri;

b) o societate comercială, acţiuni, părţi sociale sau alte forme de participare într-o societate comercială, obligaţiuni şi alte interese în active ale acesteia;

c) creanţe sau pretenţii privind prestaţiile pe bază contractuală, cu valoare economică şi aferente unei investiţii;

d) proprietate intelectuală;

e) venituri;

f) orice drept conferit prin lege sau prin contract, sau în virtutea unei licenţe şi autorizaţii acordate în baza unei legi pentru a întreprinde o activitate economică în sectorul energetic.

Orice modificare a formei în care sunt investite activele nu va afecta caracterul lor de investiţie şi termenul investiţie include toate investiţiile, indiferent dacă acestea existau sau au fost realizate după data intrării în vigoare a acestui tratat pentru partea contractantă a investitorului care efectuează investiţia şi pentru partea contractantă în aria căreia se face investiţia (denumită în continuare data efectivă), cu condiţia ca tratatul să se aplice numai aspectelor care afectează astfel de investiţii după data efectivă;

- investiţie înseamnă orice investiţie asociată cu o activitate economică în sectorul energetic şi cu investiţii sau categorii de investiţii desemnate de o parte contractantă în aria sa ca proiecte de eficienţă ale Cartei şi notificate astfel la Secretariat;

(7) investitor înseamnă:

a) pentru o parte contractantă:

(i) o persoană fizică care are cetăţenia sau naţionalitatea acelei părţi contractante sau care are reşedinţa permanentă în acea parte contractantă, în conformitate cu legea aplicabilă a acesteia;

(ii) o societate comercială sau altă organizaţie constituită în conformitate cu legea aplicabilă a acelei părţi contractante;

b) în legătură cu un stat terţ, o persoană fizică, societate comercială sau altă organizaţie care îndeplineşte, mutatis mutandis, condiţiile specificate în subparagraful a) pentru o parte contractantă;

(8) a efectua o investiţie şi efectuarea unei investiţii înseamnă crearea de noi investiţii, achiziţionarea totală sau parţială a unor investiţii existente sau trecerea în alte domenii a activităţii investiţiei;

(9) venituri înseamnă sumele rezultate dintr-o investiţie sau legate de aceasta, indiferent de forma în care sunt plătite, incluzând profituri, dividende, dobânzi, creşteri de capital, plăţi de redevenţe, management, asistenţă tehnică sau alte onorarii şi plăţi în natură;

(10) arie înseamnă, în legătură cu un stat care este o parte contractantă:

a) teritoriul aflat sub suveranitatea sa, înţelegându-se că teritoriul include zonele terestre, apele interioare şi marea teritorială; şi

b) sub rezerva şi în conformitate cu dreptul internaţional al mării: marea, fundul mării şi subsolul acesteia, asupra cărora acea parte contractantă exercită drepturi suverane şi jurisdicţie.

Pentru o organizaţie de integrare economică regională care este parte contractantă, arie înseamnă ariile statelor membre ale acestei organizaţii, potrivit prevederilor conţinute în acordul de înfiinţare a acelei organizaţii;

(11)

a) GATT înseamnă "GATT 1947" sau "GATT 1994", sau ambele, în situaţia în care se aplică amândouă;

b) GATT 1947 înseamnă Acordul general pentru tarife şi comerţ, datat 30 octombrie 1947, anexat la Actul final adoptat la încheierea celei de-a doua Sesiuni a Comitetului Pregătitor al Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Ocuparea Forţei de Muncă, cu rectificările, amendamentele şi modificările ulterioare;

c) GATT 1994 înseamnă Acordul general pentru tarife şi comerţ, aşa cum este prevăzut în anexa nr. 1A a Acordului de înfiinţare a Organizaţiei Mondiale de Comerţ, cu rectificările, amendamentele sau modificările ulterioare.

O parte la Acordul de înfiinţare a Organizaţiei Mondiale de Comerţ este considerată ca fiind parte la GATT 1994;

d) instrumente conexe înseamnă, după cum este cazul:

(i) acorduri, aranjamente sau alte instrumente juridice, inclusiv decizii, declaraţii şi înţelegeri încheiate sub auspiciile GATT 1947, cu rectificările, amendamentele sau modificările ulterioare; sau

(ii) Acordul pentru înfiinţarea Organizaţiei Mondiale de Comerţ, inclusiv anexa nr. 1 la acesta (cu excepţia GATT 1994), anexele sale nr. 2, 3 şi 4 şi deciziile, declaraţiile şi înţelegerile legate de acestea, cu rectificările, amendamentele şi modificările ulterioare;

(12) proprietate intelectuală include drepturi de autor şi drepturile conexe, mărci de comerţ, indicaţii geografice, desene industriale, brevete, scheme de circuite integrate şi protecţia informaţiilor confidenţiale;

(13)

a) Protocol la Carta energiei sau protocol înseamnă un tratat a cărui negociere este autorizată şi al cărui text este adoptat de Conferinţa Cartei, la care iau parte două sau mai multe părţi contractante în scopul de a completa, a adăuga, a extinde sau a amplifica dispoziţiile acestui tratat cu referire la orice sector specific sau categorie de activităţi care intră în sfera acestui tratat sau la domenii de cooperare în conformitate cu titlul III al Cartei.

b) Declaraţie la Carta energiei şi declaraţie înseamnă un instrument care nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, ale cărui negocieri sunt autorizate şi al cărui text este aprobat de Conferinţa Cartei, la care sunt parte două sau mai multe părţi contractante în scopul de a completa sau a extinde dispoziţiile acestui tratat;

(14) valută liber convertibilă înseamnă o valută care este în mod larg tranzacţionată pe pieţele valutare internaţionale şi larg utilizată în tranzacţiile internaţionale.

ARTICOLUL 2 Scopul tratatului

Acest tratat stabileşte cadrul juridic pentru promovarea cooperării pe termen lung în sectorul energetic, bazată pe complementarităţi şi avantaje reciproce, în conformitate cu obiectivele şi principiile Cartei.

PARTEA a II-a Comerţ

ARTICOLUL 3 Pieţe internaţionale

Părţile contractante vor acţiona pentru a promova accesul pe pieţele internaţionale pe baze comerciale şi, în general, vor dezvolta o piaţă deschisă şi concurenţială pentru materialele şi produsele energetice.

ARTICOLUL 4 Nederogare de la GATT şi de la instrumentele conexe

Nici o dispoziţie a acestui tratat nu va deroga, pentru părţile contractante care sunt membre la GATT, de la dispoziţiile GATT şi ale instrumentelor conexe, aşa cum acestea se aplică între aceste părţi contractante.

ARTICOLUL 5 Măsuri investiţionale legate de comerţ

(1) O parte contractantă nu va aplica nici o măsură investiţională legată de comerţ, care să fie neconformă cu prevederile art. III sau XI al GATT; aceasta se va face fără a prejudicia drepturile şi obligaţiile părţii contractante decurgând din GATT, din instrumentele conexe şi din art. 29.

(2) Asemenea măsuri includ orice măsură investiţională care este obligatorie sau care poate fi introdusă în conformitate cu legislaţia naţională sau în baza unor hotărâri administrative, sau la îndeplinirea căreia este necesară obţinerea unui avantaj, care necesită:

a) cumpărarea sau folosirea de către o societate comercială de produse de origine locală sau din orice sursă internă, exprimate, fie sub formă de anumite produse, fie prin volum sau valoare a produselor, fie ca proporţie a volumului sau a valorii producţiei locale; sau

b) ca achiziţionarea sau folosirea de către o societate comercială a produselor importate să fie limitată la un nivel raportat la volumul sau la valoarea produselor locale pe care le va exporta;

sau care restricţionează:

c) importul de către o societate comercială a produselor folosite în sau legate de producţia sa locală, în general, sau până la un nivel raportat la volumul sau la valoarea producţiei locale pe care o exportă;

d) importul de către o societate comercială al produselor folosite în sau legate de producţia locală prin restrângerea accesului său la valută în limita unei sume legate de sumele în valută care se pot atribui acelei societăţi comerciale; sau

e) exportul sau vânzarea pentru export de către o societate comercială a unor produse, fie prin specificarea produselor respective, fie a volumului sau a valorii produselor, fie ca proporţie a volumului sau a valorii producţiei locale.

(3) Nici o dispoziţie din paragraful (1) nu va fi interpretată ca împiedicând o parte contractantă să aplice măsuri investiţionale legate de comerţ, descrise în subparagrafele (2) a) şi c), ca o condiţie de eligibilitate în promovarea exporturilor, a ajutorului extern, a achiziţiilor guvernamentale, a tarifelor preferenţiale sau a programelor de contingentare.

(4) Fără a încălca dispoziţiile paragrafului (1), o parte contractantă poate menţine, temporar, unele măsuri investiţionale legate de comerţ, care erau în vigoare cu cel puţin 180 de zile înainte de semnarea de către ea a acestui tratat, cu condiţia notificării şi înscrierii sale în prevederile de eliminare a acestora, cuprinse în anexa TRM.

ARTICOLUL 6 Concurenţa

(1) Fiecare parte contractantă va acţiona în sensul reducerii perturbărilor pieţei şi a barierelor în calea concurenţei în activitatea economică din sectorul energetic.

(2) Fiecare parte contractantă va asigura că, în cadrul jurisdicţiei sale, are şi aplică legi necesare şi adecvate pentru activitatea economică în sectorul energetic, care să se refere la practicile anticoncurenţiale concertate şi unilaterale.

(3) Părţile contractante cu experienţă în aplicarea regulilor privind concurenţa vor acorda întregul lor sprijin în furnizarea, la cerere, şi în limita resurselor disponibile, de asistenţă tehnică pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a regulilor de concurenţă de către alte părţi contractante.

(4) Părţile contractante pot coopera în punerea în aplicare a regulilor lor privind concurenţa prin consultări şi schimb de informaţii.

(5) Dacă o parte contractantă consideră că o anumită practică anticoncurenţială desfăşurată în aria altei părţi contractante afectează în sens negativ un interes important, relevant pentru obiectivele identificate în acest articol, partea contractantă poate notifica celorlalte părţi contractante şi poate cere ca autorităţile sale, care supraveghează concurenţa, să iniţieze acţiuni corespunzătoare de executare. Partea contractantă care face notificarea va include în această notificare informaţii suficiente pentru a permite părţii contractante căreia i se notifică să identifice practicile anticoncurenţiale care constituie obiectul notificării şi se va oferi să furnizeze informaţii suplimentare şi să coopereze în măsura în care partea contractantă care face notificarea poate să o facă. Partea contractantă căreia i se notifică sau, după caz, autorităţile competente pe probleme de concurenţă, se pot consulta cu autorităţile pe probleme de concurenţă ale părţii contractante care a făcut notificarea şi vor acorda întreaga lor consideraţie cererii părţii contractante care a făcut notificarea în luarea deciziei de a iniţia sau nu acţiunea de executare în ceea ce priveşte respectiva practică anticoncurenţială menţionată în notificare. Partea contractantă căreia i s-a făcut notificarea va informa partea contractantă care a făcut notificarea asupra deciziei sale sau asupra deciziei autorităţilor competente şi poate, dacă aceasta doreşte, să informeze partea contractantă care a făcut notificarea asupra motivelor deciziei. Dacă este iniţiată acţiunea de executare, partea contractantă căreia i s-a făcut notificarea va înştiinţa partea contractantă care a făcut notificarea cu privire la rezultatele acesteia şi, în măsura în care este posibil, cu privire la orice evoluţie tranzitorie semnificativă.

(6) Nici o dispoziţie a acestui articol nu va impune furnizarea de informaţii, de către o parte contractantă, contrar legilor sale privind furnizarea de informaţii, confidenţialitatea sau secretul afacerii.

(7) Procedurile menţionate în paragraful (5) şi în art. 27 paragraful (1) vor fi, în acest tratat, mijloacele exclusive de soluţionare a diferendelor care pot apărea la punerea în aplicare sau la interpretarea acestui articol.

ARTICOLUL 7 Tranzit

(1) Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru a facilita tranzitul materialelor şi produselor energetice conform principiului libertăţii tranzitului, fără a se face vreo deosebire în funcţie de locul de origine, destinaţie sau forma de proprietate a acestor materiale şi produse energetice, sau discriminare în ceea ce priveşte stabilirea preţului pe baza unor asemenea deosebiri şi fără a fi supuse unor întârzieri, restricţii sau tarife nejustificate.

(2) Părţile contractante vor încuraja entităţile competente să coopereze la:

a) modernizarea facilităţilor de transport al energiei necesare pentru tranzitul materialelor şi produselor energetice;

b) dezvoltarea şi exploatarea facilităţilor de transport al energiei, care deservesc ariile mai multor părţi contractante;

c) aplicarea unor măsuri de atenuare a efectelor întreruperilor în aprovizionarea cu materiale şi produse energetice;

d) facilitarea interconectării facilităţilor de transport al energiei.

(3) Fiecare parte contractantă se obligă ca reglementările sale referitoare la transportul materialelor şi produselor energetice şi la utilizarea facilităţilor de transport al energiei să trateze materialele şi produsele energetice în tranzit de o manieră care nu este mai puţin favorabilă decât cea în care reglementările sale tratează aceste materiale şi produse provenind din sau destinate către aria sa, cu condiţia să nu existe un acord internaţional care să prevadă altfel.

(4) În cazul în care tranzitul de materiale şi produse energetice nu poate fi efectuat pe baze comerciale cu facilităţi de transport al energiei, părţile contractante nu vor ridica obstacole în calea creării unor noi capacităţi, cu excepţia cazului în care se prevede altfel de legislaţia aplicabilă, care este conformă paragrafului (1).

(5) O parte contractantă, prin a cărei arie pot tranzita materiale şi produse energetice, nu va fi obligată:

a) să permită construirea sau modificarea facilităţilor de transport al energiei; sau

b) să permită tranzit nou sau suplimentar prin facilităţile de transport al energiei existente, dacă aceasta demonstrează celorlalte părţi contractante interesate că i-ar periclita securitatea sau eficienţa sistemelor energetice, inclusiv securitatea furnizării acesteia. Părţile contractante vor asigura, sub rezerva dispoziţiilor paragrafelor (6) şi (7), fluxurile stabilite ale materialelor şi produselor energetice spre, de la sau între ariile altor părţi contractante.

(6) În cazul unui diferend referitor la orice problemă care se ridică, legată de tranzit, o parte contractantă prin a cărei arie tranzitează materiale şi produse energetice nu va întrerupe sau reduce, nu va permite unei entităţi subordonate ei să întrerupă sau să reducă şi nici nu va cere vreuneia dintre entităţile aflate sub jurisdicţia ei să întrerupă sau să reducă fluxul existent de materiale şi produse energetice înainte de încheierea procedurilor de soluţionare a diferendului, prevăzute în paragraful (7), cu excepţia cazului în care aceasta este prevăzută în mod expres într-un contract sau în alt acord care reglementează acest tranzit sau este permisă în conformitate cu hotărârea conciliatorului.

(7) Prevederile menţionate mai jos se vor aplica unui diferend menţionat în paragraful (6), dar numai după ce s-au epuizat toate căile de soluţionare a diferendelor convenite, în prealabil, de părţile contractante, părţi la diferend, sau de oricare entitate la care se face referire în paragraful (6) şi o entitate a altei părţi contractante, parte la diferend:

a) O parte contractantă care este parte la diferend poate să-l supună secretarului general, printr-o notificare care prezintă pe scurt problemele în litigiu. Secretarul general va notifica acest fapt tuturor părţilor contractante.

b) În termen de 30 de zile de la primirea unei astfel de notificări, secretarul general, în urma consultărilor pe care le are cu părţile la diferend şi cu alte părţi contractante interesate, va numi un conciliator. Acest conciliator va avea experienţă în problemele care fac obiectul diferendului şi nu va avea naţionalitatea sau cetăţenia unei părţi la diferend sau a altor părţi contractante interesate şi nici reşedinţa permanentă în aceste state.

c) Conciliatorul va căuta să găsească o soluţie de înţelegere între părţile la diferend sau o procedură de soluţionare. Dacă în termen de 90 de zile de la numirea sa el nu reuşeşte să asigure o astfel de înţelegere, va recomanda o hotărâre pentru soluţionarea diferendului sau o procedură de soluţionare a acestuia şi va hotărî asupra tarifelor şi altor condiţii intermediare pentru respectivul tranzit, care să fie respectate de la o dată pe care el o va specifica, până în momentul soluţionării diferendului.

d) Părţile contractante se obligă să respecte şi să se asigure că entităţile controlate de ele sau sub jurisdicţia lor respectă orice hotărâre interimară prevăzută la subparagraful c), referitoare la tarife, termene şi condiţii pe o perioadă de 12 luni de la hotărârea conciliatorului sau până la soluţionarea diferendului, oricare dintre ele are loc mai înainte.

e) Fără a încălca dispoziţiile subparagrafului b), secretarul general poate să nu opteze pentru numirea unui conciliator, dacă consideră că diferendul se referă la un tranzit care formează sau a format obiectul unei proceduri de soluţionare a diferendelor menţionate la subparagrafele a)-d) şi că acele proceduri nu au dus la o hotărâre privind soluţionarea diferendului.

f) Conferinţa Cartei va adopta prevederi standard referitoare la modalitatea de desfăşurare a concilierii şi de plată a conciliatorilor.

(8) Nici o dispoziţie a acestui articol nu va deroga de la drepturile şi obligaţiile unei părţi contractante în virtutea dreptului internaţional, inclusiv dreptul internaţional cutumiar, din acordurile bilaterale sau multilaterale existente, inclusiv de la reglementările privind cablurile şi conductele submarine.

(9) Acest articol nu va fi interpretat ca obligând o parte contractantă care nu are anumite tipuri de facilităţi de transport al energiei folosite pentru tranzit să ia orice măsură, potrivit acestui articol, cu privire la acel tip de facilitate de transport al energiei. Totuşi acea parte contractantă este obligată să se conformeze dispoziţiilor paragrafului (4).

(10) În sensul acestui articol:

a) tranzit înseamnă:

(i) trecerea peste aria unei părţi contractante, cu sau fără transbordare, a materialelor şi produselor energetice provenind din aria unui alt stat şi destinate ariei unui stat terţ, cu condiţia ca acel stat sau statul terţ să fie parte contractantă; sau

(ii) trecerea peste aria unei părţi contractante a materialelor şi produselor energetice provenind din aria altei părţi contractante şi destinate ariei acelei părţi contractante, cu condiţia ca cele două părţi contractante interesate să nu hotărască altfel şi să înregistreze hotărârea lor în anexa N. Cele două părţi contractante pot radia înscrierile lor din anexa N, înaintând Secretariatului o notificare comună, scrisă, privind intenţiile lor. Acesta va transmite acea notificare tuturor celorlalte părţi contractante. Radierea va avea efect după 4 săptămâni de la data notificării menţionate;

b) facilităţile de transport al energiei constau din conducte de transport al gazului de înaltă presiune, linii şi reţele de înaltă tensiune pentru transportul curentului electric, conducte de ţiţei, conducte pentru pulberi de cărbune şi alte facilităţi specifice mânuirii materialelor şi produselor energetice.

se încarcă...