Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.01.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. h) din Legea nr. 4/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe,

Guvernul României emite prezenta ordonanţă.

Art. 1. -

Lucrările tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinţe necesare punerii în funcţiune a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, se vor efectua corelat cu programul de realizare şi punere în funcţiune a locuinţelor, iar finanţarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agenţii economici şi din alocaţii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investiţiilor în infrastructură, conform prevederilor legii bugetare anuale.
Referințe (1)

Pentru lucrările tehnico-edilitare ai căror beneficiari finali sunt agenţi economici, autorităţile publice locale, în condiţiile în care, pentru realizarea acestor lucrări, au contribuit cu fonduri din bugetele locale, vor încheia convenţii pentru recuperarea de la agenţii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele încasate pe baza unor asemenea convenţii se vor face venit la bugetele locale ale unităţilor administrative pe a căror rază teritorială au fost realizate investiţiile respective.

Art. 2. -

Pentru finalizarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, depozitul constituit în anul 1993 pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti se va completa anual din bugetul de stat, în limita prevederilor care se vor aproba cu această destinaţie.
Modificări (1)

La constituirea depozitului prevăzut la alineatul precedent vor contribui şi resursele realizate din valorificarea, în condiţiile Legii nr. 85/1992 şi ale prezentei ordonanţe, a apartamentelor şi a spaţiilor cu altă destinaţie, decât aceea de locuinţă din blocurile de locuinţe, precum şi sumele care se vor încasa potrivit prevederilor art. 5 din prezenta ordonanţă.
Modificări (1)

Procesul investiţional la blocurile de locuinţe aflate în diferite faze de execuţie se va desfăşura în următoarea ordine:

a) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în fază avansată de finisaj;

b) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în fază de început de finisaj;

c) reluarea şi terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe aflate în fază de infrastructură şi de structură de rezistenţă începute;

d) executarea blocurilor de locuinţe în faze de fundaţie sau la cota zero, după caz.

Art. 3. -

Locuinţele finalizate în condiţiile prezentei ordonaţe se vor atribui de către autorităţile publice locale, cu respectarea precontractelor şi a contractelor încheiate, precum şi a repartiţiilor date de organele competente.

Art. 4. - Modificări (1)

Pentru realizarea locuinţelor proprietate personală se acordă, o singură dată, o subvenţie de la bugetul de stat cuprinsă între 500.000 lei şi până la 30% din valoarea locuinţei la data emiterii repartiţiei, a încheierii precontractului sau a contractului iniţal de vânzare-cumpărare, următoarelor categorii:

a) tinerilor căsătoriţi care la data contractării locuinţei au, fiecare, vârsta de până la 30 ani;

b) invalizilor de gradul I şi II;

c) handicapaţilor;

d) răniţilor, familiilor şi părinţilor celor decedaţi, ca urmare a participării la victoria Revoluţiei din decembrie 1989;

e) persoanelor şi familiilor care îşi schimbă domiciliul din oraşe la sate şi lucrează în agricultură sau silvicultură;

f) personalului calificat din învăţământ şi sănătate care are sau îşi schimbă domiciliul la sate;

g) persoanelor şi familiilor care îşi schimbă domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subvenţii în sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subvenţiilor respective, la consiliile locale care, după verificare, le vor înscrie în tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor special constituite la nivelul consiliilor judeţene şi la Consiliul Local al Municipiului Bucureşti.

Art. 5. - Modificări (1)

Autorităţile publice locale sau agenţii economici în ale căror evidenţe sunt construcţiile de locuinţe care fac obiectul prezentei ordonanţe vor încheia cu persoanele fizice, deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, contracte de împrumut sau de vânzare, după caz, cu plată în rate lunare, în termen de maximum 15 ani.

Dobânda la suma avansată din depozitul constituit este de 30% pe an şi se suportă astfel:
Modificări (1)

1. 15% de către persoanele, fizice care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia, precum şi de către persoanele fizice prevăzute la art. 4, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia;

2. 10% de către celelalte persoane fizice care nu se încadrează la pct. 1.

Diferenţele faţă de dobânda de referinţă de 30% se vor suporta din depozitul constituit potrivit art. 2.

Nivelul dobânzilor prevăzut în prezentul articol se va adapta prin hotărâre a Guvernului în funcţia de evoluţia ratei dobânzilor.

Art. 6. -

De prevederile art. 4 şi 5 din prezenta ordonanţă beneficiază, o singură dată, persoanele fizice care, împreună cu membrii familiei, nu au deţinut şi nu au în proprietate o locuinţă.

Prin familie, în sensul alineatului precedent, se înţelege soţul şi soţia, cu sau fără copii în întreţinere.

Art. 7. - Jurisprudență (3)

Până la restituirea integrală a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuinţei.

Înstrăinarea prin acte între vii, în decurs de 10 ani, a locuinţelor pentru realizarea cărora s-au acordat subvenţii se face numai după restituirea integrală a sumelor datorate şi pe baza dovezii depunerii integrale a contravalorii sumelor obţinute ca subvenţii de la bugetul de stat, potrivit art. 4 şi 5, în depozitul constituit potrivit prevederilor din prezenta ordonanţă.
Jurisprudență (1)

Art. 8. - Modificări (1)

La terminarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, în cadrul competenţelor conferite de prevederile Legii nr. 69/1991 şi în limitele fondurilor disponibile din depozitele special constituite, consiliile locale vor putea dispune începerea unor locuinţe noi pentru facilitarea accesului la proprietate tinerilor căsătoriţi şi altor categorii de persoane prevăzute la art. 4, în condiţiile prezentei ordonanţe.

Art. 9. - Modificări (2)

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va definitiva şi va înainta Parlamentului, în vederea supunerii spre aprobare, legea locuinţelor.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă orice dispoziţii contrare, cu excepţia Normelor metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993, care se completează, de către Ministerul Finanţelor şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, cu prevederile din prezenta ordonanţă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul lucrărilor publice
şi amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Ministru de stat, ministrul finanţelor,
Florin Georgescu
Secretar de stat, şeful Departamentului
pentru Administraţie Publică Locală,
Octav Cozmâncă

Bucureşti, 27 ianuarie 1994.

Nr. 19.

se încarcă...