Back

Act Internaţional

Tratatul privind CERUL DESCHIS din 24.03.1992 *)

În vigoare de la 26.05.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Statele care încheie acest tratat, denumite în continuare, colectiv, state părţi sau, individual, stat parte,

reafirmând angajamentele pe care şi le-au asumat în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, de a promova o mai mare deschidere şi transparenţă în activităţile lor militare şi de a întări securitatea prin măsuri de creştere a încrederii şi securităţii,

salutând evenimentele istorice din Europa, care au transformat situaţia de securitate de la Vancouver la Vladivostok,

dorind să contribuie la dezvoltarea şi întărirea în continuare a păcii, stabilităţii şi securităţii colective în această zonă prin crearea unui regim de CER DESCHIS pentru observare aeriană,

recunoscând contribuţia potenţială pe care un regim de observare aeriană de acest tip ar putea-o aduce la securitatea şi stabilitatea şi a altor regiuni,

luând notă de posibilitatea de a folosi un asemenea regim pentru a spori deschiderea şi transparenţa, pentru a înlesni verificarea respectării acordurilor existente şi viitoare asupra controlului armamentelor şi a întări capacitatea de prevenire a conflictelor şi de gestionare a crizelor în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi în alte instituţii internaţionale relevante,

luând în considerare posibila extindere a regimului de CER DESCHIS la alte domenii cum ar fi cel al protecţiei mediului înconjurător,

căutând să stabilească proceduri convenite care să asigure observarea aeriană a tuturor teritoriilor statelor părţi, cu intenţia de a observa un singur stat parte sau grupuri de state părţi, pe bază de echitate şi eficienţă, menţinând, totodată, siguranţa zborurilor,

luând notă de faptul că funcţionarea unui astfel de regim de CER DESCHIS nu va aduce prejudicii statelor neparticipante la acesta, au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL I Prevederi generale

1. Acest tratat stabileşte regimul, denumit regim de CER DESCHIS, pentru executarea zborurilor de observare de către statele părţi deasupra teritoriilor altor state părţi şi stabileşte drepturile şi obligaţiile statelor părţi care decurg din acesta.

2. Fiecare dintre anexele şi apendicele aferente acestora face parte integrantă din prezentul tratat.

ARTICOLUL II Definiţii

Pentru scopurile acestui tratat:

1. Termenul parte observată desemnează statul parte sau grupul de state părţi deasupra teritoriului căruia se execută sau se intenţionează a se executa un zbor de observare, din momentul primirii notificării de la partea observatoare până la încheierea procedurilor legate de acel zbor, sau personalul care acţionează în numele acestui stat parte sau grup de state părţi.

2. Termenul parte observatoare desemnează statul parte sau grupul de state părţi care intenţionează să execute sau execută un zbor de observare deasupra teritoriului unui alt stat parte sau grup de state părţi, din momentul în care a transmis notificarea privind intenţia sa de a executa un zbor de observare până la încheierea procedurilor legate de acest zbor, sau personalul care acţionează în numele acestui stat parte sau grup de state părţi.

3. Termenul grup de state părţi desemnează două sau mai multe state părţi care au convenit să formeze un grup pentru scopurile acestui tratat.

4. Termenul avion de observare desemnează un avion cu aripă fixă, neînarmat, desemnat pentru executarea zborurilor de observare, înregistrat de autorităţile competente ale unui stat parte şi echipat cu senzori conveniţi. Termenul neînarmat semnifică faptul că avionul de observare folosit pentru scopurile acestui tratat nu este echipat pentru a transporta şi întrebuinţa armamente.

5. Termenul zbor de observare desemnează zborul avionului de observare, executat de către o parte observatoare deasupra teritoriului unei părţi observate, conform prevederilor planului de zbor, de la punctul de intrare sau aerodromul CER DESCHIS la punctul de ieşire sau aerodromul CER DESCHIS.

6. Termenul zbor de tranzit desemnează un zbor al unui avion de observare sau de transport, executat de o parte observatoare sau în numele acesteia deasupra teritoriului unui stat parte terţ pe ruta spre sau dinspre teritoriul părţii observate.

7. Termenul avion de transport desemnează un avion, altul decât un avion de observare, care, în numele părţii observatoare, execută zboruri spre sau dinspre teritoriul părţii observate, exclusiv pentru scopurile acestui tratat.

8. Termenul teritoriu desemnează partea terestră, inclusiv insulele, şi apele interne şi teritoriale asupra cărora un stat parte îşi exercită suveranitatea.

9. Termenul cotă pasivă desemnează numărul de zboruri de observare pe care fiecare stat parte este obligat să îl accepte în calitate de parte observată.

10. Termenul cotă activă desemnează numărul de zboruri de observare pe care fiecare stat parte are dreptul să le execute în calitate de parte observatoare.

11. Termenul distanţă maximă de zbor desemnează distanţa maximă, deasupra teritoriului părţii observate, de la punctul de la care zborul de observare poate începe, până la punctul la care zborul se poate încheia, după cum se specifică în anexa A la acest tratat.

12. Termenul senzor desemnează un echipament dintr-o categorie precizată la art. IV paragraful 1, care este instalat pe un avion de observare în vederea întrebuinţării pe timpul executării zborurilor de observare.

13. Termenul rezoluţie la sol desemnează distanţa minimă la sol dintre două obiecte apropiate care pot fi distinse ca fiind separate.

14. Termenul aparatură de observare în infraroşu cu scanare liniară desemnează un senzor capabil să recepţioneze şi să vizualizeze radiaţia electromagnetică termică emisă în porţiunea infraroşie invizibilă a spectrului optic de către obiecte, datorită temperaturii lor şi în absenţa iluminării artificiale.

15. Termenul perioadă de observare desemnează o perioadă specificată din durata unui zbor de observare, când un anume senzor instalat pe avionul de observare se află în stare de funcţionare.

16. Termenul echipaj de zbor desemnează persoane din oricare stat parte, care poate include, dacă acel stat parte hotărăşte astfel, interpreţi şi care îndeplinesc atribuţii legate de funcţionarea sau întreţinerea unui avion de observare sau de transport.

17. Termenul pilot comandant de bord desemnează pilotul de la bordul avionului de observare care răspunde de pilotarea avionului de observare, executarea planului de zbor şi siguranţa avionului de observare.

18. Termenul supraveghetor de zbor desemnează o persoană care, în numele părţii observate, se află la bordul avionului de observare pus la dispoziţie de partea observatoare pe timpul zborului de observare şi care îndeplineşte atribuţii conform anexei G la acest tratat.

19. Termenul reprezentant de zbor desemnează o persoană care, în numele părţii observatoare, se află la bordul avionului de observare pus la dispoziţie de partea observată pe timpul zborului de observare şi care îndeplineşte atribuţii conform anexei G la acest tratat.

20. Termenul reprezentant desemnează o persoană care a fost nominalizată de partea observatoare şi care execută activităţile în numele părţii observatoare, conform anexei G, pe timpul zborului de observare, la bordul unui avion de observare desemnat de un stat parte, altul decât partea observatoare sau partea observată.

21. Termenul operator la senzor desemnează o persoană din oricare stat parte care îndeplineşte atribuţii legate de funcţionarea, operarea şi întreţinerea senzorilor unui avion de observare.

22. Termenul inspector desemnează o persoană din oricare stat parte care execută inspecţia senzorilor sau avionului de observare a altui stat parte.

23. Termenul însoţitor desemnează o persoană din oricare stat parte care însoţeşte inspectorii unui alt stat parte.

24. Termenul plan de misiune desemnează un document care este într-un format stabilit de Comisia consultativă CER DESCHIS, prezentat de partea observatoare, şi care conţine traiectul, profilul, ordinea de execuţie şi sprijinul necesare pentru executarea zborului de observare; asupra sa trebuie să se convină cu partea observată şi va constitui baza pentru elaborarea planului de zbor.

25. Termenul plan de zbor desemnează un document elaborat pe baza planului de misiune convenit, în formatul şi cu conţinutul specificate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, denumită în cele ce urmează O.A.C.I. care este prezentat autorităţilor de control al traficului aerian şi pe baza căruia se va executa zborul de observare.

26. Termenul raport de misiune desemnează un document care descrie un zbor de observare, întocmit după încheierea acestuia de către partea observatoare şi semnat atât de partea observată cât şi de partea observatoare, fiind prezentat în formatul stabilit de Comisia consultativă CER DESCHIS.

27. Termenul aerodrom CER DESCHIS desemnează un aerodrom stabilit de partea observată ca punct în care un zbor de observare poate să înceapă sau să se încheie.

28. Termenul punct de intrare desemnează un punct stabilit de partea observată pentru sosirea personalului părţii observatoare pe teritoriul părţii observate.

29. Termenul punct de ieşire desemnează un punct stabilit de partea observată pentru plecarea personalului părţii observatoare de pe teritoriul părţii observate.

30. Termenul aerodrom de realimentare desemnează un aerodrom stabilit de partea observată şi folosit pentru alimentarea şi întreţinerea avioanelor de observare şi a avioanelor de transport.

31. Termenul aerodrom de rezervă desemnează un aerodrom stabilit în planul de zbor, unde poate să se deplaseze un avion de observare sau un avion de transport când aterizarea pe aerodromul prevăzut iniţial nu mai este recomandabilă.

32. Termenul spaţiu aerian riscant desemnează zonele interzise, zonele de restricţie şi zonele periculoase, definite în baza anexei nr. 2 a Convenţiei asupra aviaţiei civile internaţionale, care sunt stabilite în conformitate cu anexa nr. 15 a Convenţiei asupra aviaţiei civile internaţionale în interesul siguranţei zborului, siguranţei publice şi protecţiei mediului înconjurător, şi despre care se transmit informaţii în conformitate cu prevederile O.A.C.I.

33. Termenul zonă interzisă desemnează un spaţiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului unui stat parte, în care zborul avioanelor este interzis.

34. Termenul zonă de restricţie desemnează un spaţiu aerian de dimensiuni definite, deasupra teritoriului unui stat parte, în care zborul avioanelor este restricţionat conform condiţiilor specifice.

35. Termenul zonă periculoasă desemnează un spaţiu aerian de dimensiuni definite în care pot exista, la momente specificate, activităţi periculoase pentru zborul avioanelor.

ARTICOLUL III Cote

SECŢIUNEA I Prevederi generale

1. Fiecare stat parte va avea dreptul să execute zboruri de observare, conform prevederilor acestui tratat.

2. Fiecare stat parte va fi obligat să accepte zboruri de observare deasupra teritoriului său, conform prevederilor acestui tratat.

3. Fiecare stat parte va avea dreptul să execute un număr de zboruri de observare deasupra teritoriului oricărui alt stat parte, egal cu numărul de zboruri de observare pe care acel alt stat parte are dreptul să-l execute deasupra lui.

4. Numărul total de zboruri de observare pe care fiecare stat parte este obligat să-l accepte deasupra teritoriului său reprezintă cota pasivă totală pentru acel stat parte. Alocarea cotei pasive totale pentru statele părţi este prezentată în anexa A, secţiunea I, la acest tratat.

5. Numărul de zboruri de observare pe care un stat parte va avea dreptul să îl execute în fiecare an deasupra teritoriului fiecăruia dintre celelalte state părţi reprezintă cota activă individuală a acelui stat parte faţă de acel alt stat parte. Suma cotelor active individuale reprezintă cota activă totală a acelui stat parte. Cota activă totală a unui stat parte nu va depăşi cota sa pasivă totală.

6. Prima distribuire a cotelor active este prezentată în anexa A, secţiunea a II-a, la acest tratat.

7. După intrarea în vigoare a acestui tratat, distribuirea cotelor active va face obiectul unei analize anuale, pentru anul calendaristic următor, în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS. În cazul în care nu este posibil ca pe timpul analizei anuale să se ajungă, în cadrul a 3 săptămâni, la un acord asupra distribuirii cotelor active cu privire la un anumit stat parte, distribuirea cotelor active din anul anterior cu privire la acel stat parte va rămâne neschimbată.

8. Cu excepţia celor prevăzute de art. VIII, fiecare zbor de observare executat de un stat parte va fi calculat în funcţie de cotele active individuale şi totale ale acelui stat parte.

9. Fără a ţine cont de prevederile paragrafelor 3 şi 5 ale acestei secţiuni, un stat parte căruia i-a fost distribuită o cotă activă poate transfera, prin acord cu statul parte care urmează să fie survolat, o parte sau toată cota sa activă totală unor alte state părţi şi va informa prompt despre aceasta toate celelalte state părţi şi Comisia consultativă CER DESCHIS. Se va aplica paragraful 10 al acestei secţiuni.

10. Nici un stat parte nu va executa mai multe zboruri de observare deasupra teritoriului unui alt stat parte decât un număr egal cu 50 la sută, rotunjit până la cel mai apropiat număr întreg, din propria sa cotă activă totală sau din cota pasivă totală a acelui alt stat parte, luându-se în calcul numărul cel mai mic dintre cele două.

11. Distanţele maxime de zbor pentru zborurile de observare deasupra teritoriilor statelor părţi sunt prevăzute în anexa A, secţiunea a III-a, la acest tratat.

SECŢIUNEA a II-a Prevederi pentru un grup de state părţi

1.

(A) Fără a se aduce prejudicii drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute în acest tratat, două sau mai multe state părţi care deţin cote pot forma un grup de state părţi la semnarea acestui tratat şi după aceea. Prevederile acestei secţiuni se vor aplica, pentru un grup de state părţi format după semnarea acestui tratat, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea tuturor celorlalte state părţi, făcând obiectul prevederilor paragrafului 6 al acestei secţiuni.

(B) Un grup de state părţi va coopera în ceea ce priveşte cotele active şi pasive, conform prevederilor oricăruia dintre paragrafele 2 sau 3 ale acestei secţiuni.

2.

(A) Membrii unui grup de state părţi vor avea dreptul să redistribuie între ei cotele lor active pentru anul respectiv, menţinând, în acelaşi timp, cotele lor pasive individuale.

Notificarea redistribuirii va fi făcută imediat tuturor statelor părţi terţe interesate.

(B) Un zbor de observare va conta atâtea zboruri de observare în cotele active individuale sau totale ale părţii observatoare câte părţi observate aparţinând grupului sunt survolate. În cota pasivă totală a fiecărei părţi observate va conta câte un zbor de observare.

(C) Fiecare stat parte, faţă de care unu sau mai mulţi membri ai unui grup de state părţi deţin cote active, va avea dreptul să execute, deasupra teritoriului oricărui membru al grupului, cu 50 la sută mai multe zboruri de observare, rotunjit până la numărul întreg cel mai apropiat, faţă de ceea ce reprezintă cota sa individuală activă raportat la acel membru al grupului sau să execute două asemenea survoluri dacă el nu deţine nici o cotă activă raportat la acel membru al grupului.

(D) În cazul în care îşi exercită acest drept, statul parte implicat va reduce cotele sale active faţă de alţi membri ai grupului într-un asemenea mod, încât suma totală a zborurilor de observare pe care el le execută deasupra teritoriilor lor să nu depăşească suma cotelor active individuale, pe care statul parte le deţine faţă de toţi membrii grupului în anul respectiv.

(E) Se vor aplica distanţele maxime de zbor pentru zborurile de observare deasupra teritoriilor fiecărui membru al grupului. În cazul unui zbor de observare executat deasupra teritoriilor mai multor membri, după acoperirea distanţei maxime de zbor pentru un membru, toţi senzorii vor fi decuplaţi până când avionul de observare ajunge la punctul de deasupra teritoriului următorului membru al grupului de state părţi, unde este planificat să înceapă zborul de observare. Pentru asemenea zbor de observare, în continuare se va aplica distanţa maximă de zbor calculată faţă de aerodromul CER DESCHIS cel mai apropiat de acest punct.

3.

(A) Un grup de state părţi va avea dreptul, la cererea sa, la o cotă pasivă totală comună care-i va fi alocată şi, în legătură cu aceasta, îi vor fi distribuite cote active individuale şi totale comune.

(B) În acest caz, cota pasivă totală reprezintă numărul total de zboruri de observare pe care un grup de state părţi este obligat să le accepte în fiecare an. Cota activă totală reprezintă suma zborurilor de observare pe care grupul de state părţi are dreptul să le execute în fiecare an. Cota sa activă totală nu va depăşi cota pasivă totală.

(C) Un zbor de observare rezultând din cota activă totală a grupului de state părţi va fi executat în numele grupului.

(D) Zborurile de observare pe care un grup de state părţi este obligat să le accepte pot fi executate deasupra teritoriului unuia sau mai multora dintre membrii săi.

(E) Distanţele maxime de zbor pentru fiecare grup de state părţi vor fi specificate conform anexei A secţiunea a III-a, iar aerodromurile CER DESCHIS vor fi desemnate conform anexei E la acest tratat.

4. Conform principiilor generale prezentate la art. X paragraful 3, orice stat parte terţ care consideră că drepturile sale ce decurg din prevederile secţiunii I paragraful 3 ale acestui articol sunt restricţionate în mod nejustificat de activităţile unui grup de state părţi, poate ridica această problemă în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS.

5. Grupul de state părţi va asigura ca procedurile să fie stabilite astfel încât să permită executarea zborurilor de observare deasupra teritoriilor membrilor săi pe timpul unei singure misiuni, incluzând, dacă este necesar, realimentarea. În cazul unui grup de state părţi stabilit conform paragrafului 3 al acestei secţiuni, asemenea zboruri de observare nu vor depăşi distanţa maximă de zbor aplicabilă aerodromurilor CER DESCHIS, de la care încep zborurile de observare.

6. Nu mai devreme de 6 luni după transmiterea notificării hotărârii adresate tuturor celorlalte state părţi:

(A) un grup de state părţi stabilit conform prevederilor paragrafului 2 al acestei secţiuni poate fi transformat într-un grup de state părţi, conform prevederilor paragrafului 3 al acestei secţiuni;

(B) un grup de state părţi, stabilit conform prevederilor paragrafului 3 al acestei secţiuni poate fi transformat într-un grup de state părţi, conform prevederilor paragrafului 2 al acestei secţiuni;

(C) un stat parte poate să se retragă dintr-un grup de state părţi; sau

(D) un grup de state părţi poate primi şi alte state părţi care deţin cote.

7. După intrarea în vigoare a acestui tratat, modificările privind alocarea sau distribuirea de cote rezultând din constituirea, aderarea sau retragerea dintr-un grup de state părţi, în conformitate cu paragraful 3 al acestei secţiuni, vor deveni efective la 1 ianuarie, după prima analiză anuală în cadrul Comisiei consultative CER DESCHIS ce va avea loc după perioada de notificare de 6 luni. Dacă este necesar, noi aerodromuri CER DESCHIS vor fi desemnate şi se vor stabili distanţe maxime de zbor corespunzătoare.

ARTICOLUL IV Senzori

1. În afara cazului în care paragraful 3 al acestui articol prevede altfel, avionul de observare va fi echipat cu senzori făcând parte doar din următoarele categorii:

(A) camere optice panoramice şi de fotografiere cadru cu cadru;

(B) camere video cu redare vizuală în timp real;

(C) aparatură de observare în infraroşu cu scanare liniară; şi

(D) radare cu deschidere sintetică şi descoperire laterală.

2. Un stat parte poate întrebuinţa, în scopul efectuării zborurilor de observare, oricare dintre senzorii specificaţi mai sus la paragraful 1, cu condiţia ca asemenea senzori să fie disponibili pentru comercializare tuturor statelor părţi, în limitele de performanţă următoare:

(A) în cazul camerelor optice panoramice şi de fotografiere cadru cu cadru, o rezoluţie la sol nu mai mare de 30 de centimetri la înălţimea minimă, faţă de nivelul solului determinată conform prevederilor anexei D apendicele 1, obţinută de la nu mai mult de o cameră panoramică, o cameră de fotografiere cadru cu cadru, montată vertical şi două camere de fotografiere cadru cu cadru montate oblic, câte una de fiecare parte a avionului, asigurând o acoperire a solului care nu este în mod necesar continuă, de până la 50 de kilometri de fiecare parte a traiectului de zbor al avionului;

(B) în cazul camerelor video, o rezoluţie la sol nu mai mare de 30 de centimetri, determinată conform prevederilor anexei D, apendicele nr. 1;

(C) în cazul aparaturii de observare în infraroşu cu scanare liniară, o rezoluţie la sol nu mai mare de 50 de centimetri la înălţimea minimă faţă de nivelul solului, determinată conform prevederilor anexei D apendicele nr. 1, obţinută de la un singur aparat; şi

(D) în cazul radarului cu deschidere sintetică şi descoperire laterală, o rezoluţie la sol nu mai mare de trei metri, calculată după metoda răspunsului la impulsuri care, folosind metoda de separare a obiectelor, corespunde capacităţii de a distinge pe imaginea radar două reflectoare poliedrice, între centrele cărora distanţa nu este mai mică de cinci metri, pe o lăţime a benzii observate nu mai mare de 25 kilometri, obţinută de la un singur sistem radar capabil să observe de o parte şi de alta a avionului, însă nu din ambele părţi simultan.

3. Conform prevederilor art. X al acestui tratat, Comisia consultativă CER DESCHIS va examina introducerea de categorii suplimentare şi de îmbunătăţiri ale capacităţilor categoriilor de senzori existente, prevăzute în acest articol.

4. Toţi senzorii vor fi dotaţi cu materiale de acoperire a deschiderilor pentru senzori sau alte aparaturi care opresc funcţionarea senzorilor, care împiedică culegerea de date în timpul zborurilor de tranzit sau al zborurilor spre punctele de intrare sau de la punctele de ieşire, deasupra teritoriului părţii observate. Asemenea materiale de acoperire sau alte aparaturi vor fi detaşabile sau acţionabile numai din exteriorul avionului de observare.

5. Echipamentul care permite adnotarea datelor culese de senzori conform anexei B secţiunea a II-a va fi acceptat pe avionul de observare. Statul parte care pune la dispoziţie avionul de observare va compila datele culese de senzori cu informaţiile prevăzute în anexa B, secţiunea a II-a, la acest tratat.

6. Echipamentul care permite redarea vizuală în timp real a datelor culese de senzori va fi acceptat pe avionul de observare în scopul controlării funcţionării şi acţionării senzorilor în timpul executării zborului de observare.

7. Cu excepţia celor necesare pentru acţionarea senzorilor conveniţi, precum şi pentru funcţionarea avionului de observare sau a celor prevăzute de paragrafele 5 şi 6 ale acestui articol, culegerea, prelucrarea, retransmiterea sau înregistrarea semnalelor electronice de la undele electromagnetice sunt interzise la bordul avionului de observare, iar echipamentul destinat unor astfel de operaţiuni nu va exista pe acest avion de observare.

8. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziţie de partea observatoare, aceasta va avea dreptul să folosească un avion de observare echipat cu senzori, din fiecare categorie de senzori, care nu depăşesc capacităţile specificate la paragraful 2 al acestui articol.

9. În cazul în care avionul de observare folosit pentru un zbor de observare este pus la dispoziţie de partea observată, partea observată va fi obligată să pună la dispoziţie un avion de observare echipat cu senzori din fiecare categorie de senzori, specificaţi la paragraful 1 al acestui articol, la capacitatea maximă şi cu numărul specificat la paragraful 2 al acestui articol, obiect al prevederilor art. XVIII secţiunea a II-a din tratat, în afară de cazul când se convine altfel de către părţile observatoare şi, respectiv, observată. Pachetul de senzori cât şi configuraţia instalării acestora vor fi de aşa natură, încât să asigure acoperirea la sol prevăzută la paragraful 2 al acestui articol. În cazul în care avionul de observare este pus la dispoziţie de partea observată, aceasta va asigura un radar cu deschidere sintetică şi descoperire laterală cu o rezoluţie la sol nu mai slabă de 6 metri, determinată după metoda de separare a obiectelor.

10. O dată cu desemnarea unui avion ca avion de observare, potrivit prevederilor art. V al acestui tratat, fiecare stat parte va transmite tuturor celorlalte state părţi informaţiile tehnice referitoare la fiecare senzor instalat pe un asemenea avion, aşa cum se prevede în anexa B la acest tratat.

11. Fiecare stat parte va avea dreptul să participe la certificarea senzorilor instalaţi pe avionul de observare, conform prevederilor anexei D la acest tratat. Nici un avion de observare dintr-un anumit tip nu va fi folosit pentru zboruri de observare înainte ca un asemenea tip de avion de observare şi senzorii săi să fi fost certificaţi conform prevederilor anexei D la acest tratat.

12. Un stat parte care desemnează un avion ca avion de observare va avea dreptul, după o notificare prealabilă de 90 de zile, transmisă tuturor celorlalte state părţi şi făcând obiectul prevederilor anexei D la acest tratat, să îndepărteze, să înlocuiască sau să adauge senzori sau să modifice informaţiile tehnice pe care le-a comunicat în conformitate cu prevederile paragrafului 10 al acestui articol şi anexei B la acest tratat. Înlocuirea şi suplimentarea de senzori vor face obiectul certificării conform prevederilor anexei D la acest tratat, înaintea folosirii lor pe timpul zborului de observare.

13. În cazul în care un stat parte sau un grup de state părţi, bazându-se pe experienţa folosirii unui anumit avion de observare, consideră că un anumit senzor sau echipamentele sale conexe instalate pe un avion nu corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la acest tratat, statele părţi interesate vor notifica tuturor celorlalte state părţi despre preocuparea lor. Statul parte care a desemnat avionul:

(A) va lua măsurile necesare pentru a asigura că senzorul şi echipamentele sale conexe instalate pe avionul de observare corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la acest tratat, inclusiv, dacă este necesar, să repare, să regleze sau să înlocuiască un asemenea senzor sau echipamentele sale conexe; şi

(B) la cererea unui stat parte interesat, prin intermediul unui zbor de demonstraţie organizat în funcţie de momentul în care avionul de observare sus-menţionat va fi din nou întrebuinţat, în conformitate cu prevederile anexei F la acest tratat, va demonstra că senzorul şi echipamentele sale conexe instalate pe avionul de observare corespund celor certificate conform prevederilor anexei D la acest tratat. Alte state părţi care exprimă preocupare cu privire la un senzor şi echipamentele sale conexe instalate pe un avion de observare vor avea dreptul să trimită personal pentru a participa la un asemenea zbor de demonstraţie.

14. În cazul în care, după luarea măsurilor la care se referă paragraful 13 al acestui articol, statele părţi rămân preocupate dacă un senzor sau echipamentele sale conexe instalate pe un avion de observare corespund sau nu celor certificate conform prevederilor anexei D, problema poate fi înaintată Comisiei consultative CER DESCHIS.

se încarcă...