Back

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor

Constituţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor din 22.12.1992

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 25.11.1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

1. Recunoscând pe deplin, fiecărui stat, dreptul suveran de a reglementa telecomunicaţiile sale şi ţinând cont de importanţa crescândă a telecomunicaţiilor pentru salvgardarea păcii şi dezvoltarea economică şi socială a tuturor statelor, statele părţi la prezenta Constituţie, instrument fundamental al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, şi la Convenţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (denumită în continuare convenţie), pe care o completează în scopul de a facilita relaţiile paşnice, cooperarea internaţională între popoare, ca şi dezvoltarea economică şi socială, prin buna funcţionare a telecomunicaţiilor, au convenit cele ce urmează:

CAPITOLUL I Dispoziţii de bază

ARTICOLUL 1 Obiectul uniunii

2.1. Uniunea are ca obiect:

3.a) să menţină şi să extindă cooperarea internaţională între toţi membrii uniunii, pentru îmbunătăţirea şi folosirea raţională a telecomunicaţiilor de toate felurile;

4.b) să promoveze şi să ofere asistenţă tehnică ţărilor în curs de dezvoltare în domeniul telecomunicaţiilor şi, de asemenea, să promoveze mobilizarea resurselor materiale şi financiare necesare implementării sale;

5.c) să favorizeze dezvoltarea mijloacelor tehnice şi exploatarea lor cea mai eficientă, în vederea creşterii randamentului serviciilor de telecomunicaţii, sporirii utilităţii lor şi generalizării, cât mai mult posibil, a folosirii lor de către public;

6.d) să se străduiască să extindă avantajele noilor tehnologii de telecomunicaţii la toţi locuitorii planetei;

7.e) să promoveze utilizarea serviciilor de telecomunicaţii în vederea facilitării relaţiilor paşnice;

8.f) să armonizeze eforturile membrilor în aceste scopuri;

9.g) să promoveze, la nivel internaţional, adoptarea unei abordări mai largi a problemelor de telecomunicaţii, datorită internaţionalizării economiei şi a societăţii informatizate, colaborând cu alte organizaţii interguvernamentale, regionale şi internaţionale, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale care se ocupă de telecomunicaţii.

10.2. În acest scop şi, mai ales, uniunea:

11.a) efectuează atribuirea benzilor de frecvenţe ale spectrului radioelectric; alocarea frecvenţelor radioelectrice şi înregistrarea asignaţiilor de frecvenţă şi ale oricărei poziţii orbitale asociate pe orbita sateliţilor geostaţionari, în scopul evitării perturbaţiilor prejudiciabile între staţiile de radiocomunicaţii ale diferitelor ţări;

12.b) coordonează eforturile în vederea eliminării perturbaţiilor prejudiciabile între staţiile de radiocomunicaţii ale diferitelor ţări şi ameliorării utilizării spectrului de frecvenţe radioelectrice, ca şi a orbitei sateliţilor geostaţionari pentru serviciile de radiocomunicaţii;

13.c) uşurează standardizarea mondială a telecomunicaţiilor, cu o calitate a serviciului satisfăcătoare;

14.d) încurajează cooperarea internaţională în vederea asigurării asistenţei tehnice ţărilor în curs de dezvoltare ca şi crearea, dezvoltarea şi perfecţionarea instalaţiilor şi reţelelor de telecomunicaţii în ţările în curs de dezvoltare prin toate mijloacele ce sunt la dispoziţia sa, inclusiv prin participarea la programele corespunzătoare ale Naţiunilor Unite şi prin utilizarea propriilor sale resurse, după necesităţi;

15.e) coordonează eforturile în vederea armonizării dezvoltării mijloacelor de telecomunicaţii, mai ales a celor care folosesc tehnicile spaţiale, astfel încât să se utilizeze cât mai bine posibilităţile pe care ele le oferă;

16.f) favorizează colaborarea între membrii săi în vederea stabilirii tarifelor la niveluri cât mai mici posibil, compatibile cu un serviciu de bună calitate şi o gestiune financiară a telecomunicaţiilor sănătoasă şi independentă;

17.g) determină adoptarea de măsuri ce permit asigurarea securităţii vieţii umane, prin cooperarea serviciilor de telecomunicaţii;

18.h) procedează la efectuarea de studii, stabileşte reglementări, adoptă rezoluţii, formulează recomandări şi deziderate, culege şi publică informaţii privind telecomunicaţiile;

19.i) se străduieşte, împreună cu organismele de finanţare şi de dezvoltare internaţionale, să promoveze stabilirea liniilor de credit preferenţiale şi favorabile, destinate dezvoltării proiectelor sociale ce vizează, printre altele, extinderea serviciilor de telecomunicaţii în zonele cele mai izolate ale ţărilor.

ARTICOLUL 2 Componenţa uniunii

20. Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, având în vedere principiul universalităţii şi interesul unei participări universale la uniune, este formată din:

21.a) orice stat care este membru al uniunii, în calitate de parte la orice convenţie internaţională a telecomunicaţiilor, înaintea intrării în vigoare a prezentei Constituţii şi a convenţiei;

22.b) orice alt stat, membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care aderă la prezenta Constituţie şi la convenţie, conform dispoziţiilor art. 53 al prezentei Constituţii;

23.c) orice alt stat care nu este membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care cere să devină membru al uniunii şi care, după ce cererea sa a fost acceptată de către două treimi dintre membrii uniunii, aderă la prezenta Constituţie şi la convenţie, conform dispoziţiilor art. 53 al prezentei Constituţii. Dacă o asemenea cerere de admitere în calitate de membru este prezentată în perioada cuprinsă între două conferinţe ale plenipotenţiarilor, secretarul general consultă membrii uniunii; un membru va fi considerat că se abţine, dacă el nu a răspuns într-un termen de 4 luni, socotite din ziua în care el a fost consultat.

ARTICOLUL 3 Drepturile şi obligaţiile membrilor

24.1. Membrii uniunii au drepturile şi se supun obligaţiilor prevăzute în prezenta Constituţie şi în convenţie.

25.2. Drepturile membrilor, în ceea ce priveşte participarea lor la conferinţe, reuniuni şi consultări ale uniunii, sunt următoarele:

26.a) oricare membru are dreptul să participe la conferinţe, este eligibil în consiliu şi are dreptul să prezinte candidaţi pentru alegerea funcţionarilor uniunii sau a membrilor Comitetului Regulamentului radiocomunicaţiilor;

27.b) oricare membru are, de asemenea, sub rezerva dispoziţiilor nr. 169 şi 210 ale prezentei Constituţii, dreptul la un vot la toate conferinţele plenipotenţiarilor, la toate conferinţele mondiale şi la toate adunările de radiocomunicaţii ca şi la toate reuniunile comisiilor de studii şi, dacă face parte din consiliu, la toate sesiunile acestui consiliu. La conferinţele regionale doar membrii regiunii respective au drept de vot;

28.c) oricare membru are, de asemenea, sub rezerva dispoziţiilor nr. 169 şi 210 ale prezentei Constituţii, dreptul la un vot la toate consultările efectuate prin corespondenţă. În cazul consultărilor privitoare la conferinţele regionale, doar membrii regiunii respective au drept de vot.

ARTICOLUL 4 Instrumentele uniunii

29.1. Instrumentele uniunii sunt:

- prezenta Constituţie a Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor;

- Convenţia Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor; şi

- regulamentele administrative.

30.2. Prezenta Constituţie, ale cărei dispoziţii sunt completate cu cele ale convenţiei, este instrumentul fundamental al uniunii.

31.3. Dispoziţiile prezentei Constituţii şi ale convenţiei sunt completate cu cele ale regulamentelor administrative enumerate mai jos, care reglementează utilizarea telecomunicaţiilor şi care stabilesc relaţii între toţi membrii:

- Regulamentul telecomunicaţiilor internaţionale;

- Regulamentul radiocomunicaţiilor.

32.4. În caz de divergenţă între o dispoziţie a prezentei Constituţii şi o dispoziţie a convenţiei sau a regulamentelor administrative, prevalează Constituţia. În caz de divergenţă între o dispoziţie a convenţiei şi o dispoziţie a regulamentelor administrative, prevalează convenţia.

ARTICOLUL 5 Definiţii

33. Cu excepţia cazurilor de contradicţie cu contextul:

34.a) termenii utilizaţi în prezenta Constituţie şi definiţi în anexa sa, care face parte integrantă din prezenta Constituţie, au sensul care le este atribuit în această anexă;

35.b) termenii, alţii decât cei definiţi în anexa prezentei Constituţii, utilizaţi în convenţie şi definiţi în anexa la această convenţie, care face parte integrantă din convenţie, au sensul care le este atribuit în această anexă;

36.c) ceilalţi termeni definiţi în regulamentele administrative au sensul care le este atribuit în aceste regulamente.

ARTICOLUL 6 Executarea instrumentelor uniunii

37.1. Membrii trebuie să se conformeze dispoziţiilor prezentei Constituţii, ale convenţiei şi ale regulamentelor administrative în toate oficiile şi în toate staţiile de telecomunicaţii stabilite sau exploatate de către ei şi care asigură servicii internaţionale sau care pot cauza perturbaţii prejudiciabile serviciilor de radiocomunicaţii ale altor ţări, cu excepţia acelora care privesc serviciile cărora nu li se aplică aceste obligaţii, în virtutea dispoziţiilor art. 48 al prezentei Constituţii.

38.2. Membrii trebuie, de asemenea, să ia măsurile necesare pentru a impune respectarea dispoziţiilor prezentei Constituţii, ale convenţiei şi ale regulamentelor administrative la exploatările autorizate de către ei, să stabilească şi să exploateze telecomunicaţiile care asigură servicii internaţionale sau exploatează staţii ce pot cauza perturbaţii prejudiciabile serviciilor de radiocomunicaţii ale altor ţări.

ARTICOLUL 7 Structura uniunii

39. Uniunea cuprinde:

40.a) Conferinţa plenipotenţiarilor, organ suprem al uniunii;

41.b) Consiliul, care acţionează ca mandatar al Conferinţei plenipotenţiarilor;

42.c) conferinţele mondiale ale telecomunicaţiilor internaţionale;

43.d) Sectorul radiocomunicaţiilor, inclusiv conferinţele de radiocomunicaţii mondiale şi regionale, adunările de radiocomunicaţii şi Comitetul Regulamentului radiocomunicaţiilor;

44.e) Sectorul standardizării telecomunicaţiilor, inclusiv conferinţele mondiale de standardizare a telecomunicaţiilor;

45.f) Sectorul dezvoltării telecomunicaţiilor, inclusiv conferinţele mondiale şi regionale de dezvoltare a telecomunicaţiilor;

46.g) Secretariatul general.

ARTICOLUL 8 Conferinţa plenipotenţiarilor

47.1. Conferinţa plenipotenţiarilor este compusă din delegaţii reprezentând membrii. Ea este convocată la fiecare 4 ani.

48.2. Conferinţa plenipotenţiarilor:

49.a) determină principiile generale ce permit îndeplinirea obiectului uniunii, enunţat în art. 1 al prezentei Constituţii;

50.b) după examinarea rapoartelor întocmite de către Consiliu asupra activităţii uniunii de la ultima Conferinţă a plenipotenţiarilor, ca şi asupra politicii şi planificării strategice recomandate pentru uniune, adoptă toate deciziile pe care ea le consideră adecvate;
Modificări (1)

51.c) stabileşte bazele bugetului uniunii şi fixează, ţinând cont de deciziile luate pe baza rapoartelor menţionate mai sus la nr. 50, plafonul cheltuielilor sale pentru perioada până la următoarea conferinţă a plenipotenţiarilor, după ce a examinat toate aspectele pertinente ale activităţii uniunii în timpul acestei perioade;

52.d) formulează toate directivele generale privind efectivele uniunii şi fixează, după necesităţi, salariile de bază, treptele de salarizare şi regimul indemnizaţiilor şi pensiilor tuturor funcţionarilor uniunii;

53.e) examinează conturile uniunii şi le aprobă definitiv, dacă este cazul;

54.f) alege membrii uniunii care urmează să compună Consiliul;

55.g) alege secretarul general, vicesecretarul general şi directorii birourilor sectoarelor, în calitatea lor de funcţionari aleşi ai uniunii;

56.h) alege membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicaţiilor;

57.i) examinează şi adoptă, dacă este cazul, propuneri de amendamente la prezenta Constituţie şi la convenţie, conform dispoziţiilor art. 55 al prezentei Constituţii şi, respectiv, dispoziţiilor corespunzătoare ale Convenţiei;
Modificări (1)

58.j) Încheie sau revizuieşte, dacă este cazul, acordurile dintre uniune şi alte organizaţii internaţionale, examinează orice acord provizoriu încheiat de către Consiliu, în numele uniunii, cu asemenea organizaţii şi le dă cursul pe care îl consideră potrivit;

59.k) tratează toate celelalte probleme de telecomunicaţii considerate necesare.

ARTICOLUL 9 Principii privind alegerile şi problemele conexe

60.1. În timpul alegerilor vizate la nr. 54 - 56 ale prezentei Constituţii, Conferinţa plenipotenţiarilor urmăreşte ca:

61.a) membrii Consiliului să fie aleşi ţinând seama, cum se cuvine, de necesitatea unei repartiţii echitabile a locurilor în Consiliu între toate regiunile lumii;

62.b) secretarul general, vicesecretarul general, directorii birourilor şi membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicaţiilor să fie cetăţeni ai unor ţări membre diferite şi, la alegerea lor, să se ţină în mod corespunzător seama de o repartiţie geografică echitabilă între regiunile lumii; în ceea ce priveşte funcţionarii aleşi ar trebui, în plus, să se ţină în mod corespunzător seama de principiile enunţate la nr. 154 al prezentei Constituţii;
Modificări (1)

63.c) membrii Comitetului Regulamentului radiocomunicaţiilor să fie aleşi, individual, dintre candidaţii propuşi de către membrii uniunii; fiecare membru nu poate propune decât un singur candidat, care trebuie să fie unul dintre cetăţenii săi.
Modificări (1)

64.2. Procedurile de urmat pentru aceste alegeri sunt stabilite de către Conferinţa plenipotenţiarilor. Dispoziţiile relative la intrarea în funcţie, la posturi vacante şi la realegere figurează în convenţie.

ARTICOLUL 10 Consiliul

65.1.(1) Consiliul este compus din membrii uniunii, aleşi la Conferinţa plenipotenţiarilor conform dispoziţiilor de la nr. 61 al prezentei Constituţii.

66.(2) Fiecare membru al Consiliului desemnează, pentru a lua parte la Consiliu, o persoană care poate fi asistată de unu sau mai mulţi asesori.

67.2. Consiliul stabileşte propriul său regulament interior.

68.3. În intervalul ce separă conferinţele plenipotenţiarilor, Consiliul, în calitatea sa de organ conducător al uniunii, acţionează ca mandatar al Conferinţei plenipotenţiarilor, în limitele puterilor acordate de către aceasta.

69.4.(1) Consiliul este însărcinat să ia toate măsurile potrivite, să faciliteze punerea în aplicare, de către membri, a dispoziţiilor prezentei Constituţii, ale convenţiei, ale regulamentelor administrative, a deciziilor Conferinţei plenipotenţiarilor şi, dacă este cazul, a deciziilor altor conferinţe şi reuniuni ale uniunii, precum şi să îndeplinească toate celelalte sarcini care îi sunt încredinţate de către Conferinţă plenipotenţiarilor.

70.(2) Examinează problemele mari de politică a telecomunicaţiilor, conform directivelor generale ale Conferinţei plenipotenţiarilor, astfel ca orientările politice şi strategia, uniunii să fie perfect adaptate la evoluţia constantă a mediului telecomunicaţiilor.

71.(3) Asigură o coordonare eficace a activităţilor uniunii, exercită un control financiar efectiv asupra Secretariatului general şi a celor trei sectoare.

72.(4) Contribuie, în conformitate cu obiectul uniunii, la dezvoltarea telecomunicaţiilor, în ţările în curs de dezvoltare prin toate mijloacele aflate la dispoziţia sa, inclusiv prin participarea uniunii la programele adecvate ale Naţiunilor Unite.
Jurisprudență (1)

ARTICOLUL 11 Secretariatul general

73.1.(1) Secretariatul general este condus de un secretar general, asistat de un vicesecretar general.

74.(2) Secretarul general, cu concursul Comitetului de coordonare, elaborează politicile şi planurile strategice ale uniunii şi coordonează activităţile sale.

75.(3) Secretarul general ia toate măsurile care se cer pentru a face ca resursele uniunii să fie utilizate cu economie şi este responsabil în faţa Consiliului pentru totalitatea aspectelor administrative şi financiare ale activităţilor uniunii.

76.(4) Secretarul general acţionează în calitate de reprezentant legal al uniunii.

77.2. Vicesecretarul general este răspunzător în faţa secretarului general; el asistă pe secretarul general în exercitarea funcţiilor sale şi îşi asumă sarcini personale pe care i le încredinţează secretarul general. El exercită funcţiile de secretar general în lipsa acestuia.

CAPITOLUL II Sectorul radiocomunicaţiilor

ARTICOLUL 12 Funcţii şi structură

78.1.(1) Funcţiile Sectorului radiocomunicaţiilor constă în îndeplinirea obiectului uniunii privind radiocomunicaţiile, aşa cum este enunţat în art. 1 al prezentei Constituţii, asigurând utilizarea raţională, eficace şi economică a spectrului de frecvenţe radioelectrice de către toate serviciile de radiocomunicaţii, inclusiv cele care utilizează orbita sateliţilor geostaţionari, în conformitate cu dispoziţiile art. 44 al prezentei Constituţii; şi întocmind studii fără limitare, în ceea ce priveşte gama de frecvenţe, şi adoptând recomandări relative la radiocomunicaţii.

79.(2) Atribuţiile precise ale Sectorului radiocomunicaţiilor şi ale Sectorului standardizării telecomunicaţiilor trebuie să fie reexaminate, în permanenţă, în strânsă colaborare, în ceea ce priveşte problemele care interesează ambele sectoare, conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei. O coordonare strânsă este asigurată între sectoarele radiocomunicaţiilor, al standardizării telecomunicaţiilor şi al dezvoltării telecomunicaţiilor.

80.2. Funcţionarea Sectorului radiocomunicaţiilor este asigurată prin:

81.a) conferinţe mondiale şi regionale ale radiocomunicaţiilor;

82.b) Comitetul Regulamentului radiocomunicaţiilor;

83.c) adunările radiocomunicaţiilor, care sunt asociate conferinţelor mondiale ale radiocomunicaţiilor;

84.d) comisii de studii;

85.e) Biroul radiocomunicaţiilor, condus de un director ales.

86.3. Sectorul radiocomunicaţiilor are ca membri:

87.a) de drept, administraţiile tuturor membrilor uniunii;

88.b) oricare entitate sau organizaţie autorizată conform dispoziţiilor pertinente ale convenţiei.

se încarcă...