Back

Parlamentul României

Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28.12.1996

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (6)

Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare desfăşurate în scopuri exclusiv paşnice, astfel încât să se îndeplinească cerinţele de securitate nucleară, de protecţie a personalului expus profesional, a pacientului, a mediului, a populaţiei şi a proprietăţii, cu riscuri minime în conformitate cu reglementările şi cu respectarea obligaţiilor ce decurg din acordurile şi convenţiile la care România este parte.

Art. 2. - Jurisprudență (3)

Prevederile prezentei legi se aplică următoarelor activităţi şi surse:

a) cercetarea, proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea de probă, exploatarea, modificarea, conservarea, dezafectarea, importul şi exportul instalaţiilor nucleare;
Modificări (1)

b) proiectarea, deţinerea, amplasarea, construcţia-montajul, punerea în funcţiune, funcţionarea, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor de minerit şi preparare a minereurilor de uraniu şi toriu şi a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor de la mineritul şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu;

c) producerea, amplasarea şi construcţia, furnizarea, închirierea, transferul, manipularea, deţinerea, prelucrarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, transportul, tranzitul, importul şi exportul instalaţiilor radiologice, materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv al combustibilului nuclear, al deşeurilor radioactive şi al dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante;
Modificări (1), Jurisprudență (9)

d) producerea, furnizarea şi utilizarea aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, a materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante, precum şi a mijloacelor de containerizare sau de transport al materialelor radioactive, special amenajate în acest scop;
Jurisprudență (1)

e) producerea, furnizarea, închirierea, transferul, deţinerea, exportul, importul materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege;
Modificări (1), Derogări (1),

f) deţinerea, transferul, importul şi exportul informaţiilor nepublicate, aferente materialelor, dispozitivelor şi echipamentelor pertinente pentru proliferarea armelor nucleare şi a altor dispozitive nucleare explozive, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege;
Modificări (1), Derogări (1),

g) realizarea produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare;

h) realizarea produselor şi serviciilor destinate surselor de radiaţii, aparaturii de control dozimetric, sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, materialelor şi dispozitivelor utilizate pentru protecţia împotriva radiaţiilor ionizante;

i) sursele orfane, de la detectarea acestora până la depozitarea finală ca deşeu radioactiv.
Modificări (1)

Art. 3. -

Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul legii sunt definite în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Art. 4. - Jurisprudență (1)

(1) Autoritatea naţională competentă în domeniul nuclear, care exercită atribuţiile de reglementare, autorizare şi control prevăzute în prezenta lege, este Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Bucureşti, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru.
Jurisprudență (1)

(2) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare Comisia, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Finanţarea Comisiei se asigură integral din venituri proprii, respectiv din tarife percepute pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, contribuţii ale organismelor internaţionale şi ale operatorilor economici, dobânzi din disponibilităţi şi încasări din alte surse, conform prevederilor legale.

(4) Taxele de autorizare a activităţilor prevăzute la art. 2 se fac venit la bugetul de stat.

(5) Personalul Comisiei este angajat şi eliberat din funcţie în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei, cu contractul colectiv de muncă şi cu reglementările legale în vigoare.

(6) Comisia poate avea în subordine institute tehnice-suport, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 5. - Referințe (6)

(1) Comisia este abilitată să emită reglementări pentru detalierea cerinţelor generale de securitate nucleară, de protecţie împotriva radiaţiilor ionizante, de asigurare a calităţii, de control al neproliferării armelor nucleare, de protecţie fizică, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, de intervenţie în caz de accident nuclear, inclusiv procedurile de autorizare şi control, realizare a produselor şi serviciilor destinate instalaţiilor nucleare, precum şi orice alte reglementări necesare activităţii de autorizare şi control în domeniul nuclear.
Modificări (1)

(2) Comisia elaborează strategia şi politica de reglementare, autorizare şi control în domeniul securităţii, protecţia împotriva radiaţiilor nucleare, control al neproliferării armelor nucleare, protecţia fizică a materialelor şi instalaţiilor nucleare, transportului materialelor radioactive şi securităţii nucleare a gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear ars, ca parte a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Modificări (1)

(3) Comisia poate emite şi reglementări, cu consultarea ministerelor şi a altor factori interesaţi, potrivit responsabilităţilor specifice acestora.

(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) reglementările şi atribuţiile de autorizare şi control pentru care prezenta lege conţine prevederi exprese de abilitare a altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.

(5) Comisia, prin reglementările emise şi prin măsurile dispuse în cadrul procedurilor de autorizare şi control, trebuie să asigure cadrul adecvat în care persoana fizică sau persoana juridică desfăşoară, în condiţii de siguranţă, activităţi supuse prevederilor prezentei legi.

(6) Comisia va revizui reglementările ori de câte ori este necesar, pentru corelarea cu standardele internaţionale şi cu convenţiile internaţionale ratificate în domeniu şi va dispune măsurile necesare pentru aplicarea acestora.
Modificări (1)

(7) Comisia elaborează Regulamentul de taxe şi tarife pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, ori de câte ori este necesar, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Economiei şi Comerţului, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Puneri în aplicare (1)

Art. 6. -

Cercetarea, experimentarea, dezvoltarea, fabricarea, importul, exportul, tranzitul, deţinerea sau detonarea unei arme nucleare ori a oricărui dispozitiv exploziv nuclear sunt interzise pe teritoriul României.

Art. 7. - Modificări (1), Referințe (1)

Importul deşeurilor radioactive şi al combustibilului nuclear ars este interzis, cu excepţia situaţiilor în care importul decurge nemijlocit din prelucrarea, în afara teritoriului României, a unui export, anterior autorizat, de deşeuri radioactive sau combustibil nuclear ars, în baza prevederilor unor acorduri internaţionale sau contracte încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Derogări (1),

CAPITOLUL II Regimul de autorizare

SECŢIUNEA 1 Autorizaţii şi permise de exercitare a activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice

Art. 8. - Jurisprudență (4)

(1) Activităţile şi sursele prevăzute la art. 2, cu excepţia activităţilor de transport al dispozitivelor generatoare de radiaţii ionizante, a utilizării aparaturii de control dozimetric şi a sistemelor de detecţie a radiaţiilor ionizante, precum şi a celor prevăzute la lit. h) a aceluiaşi articol, necesită autorizaţie eliberată de Comisie, cu respectarea procedurii de autorizare specifice fiecărui gen de activitate sau surse, în conformitate cu prevederile art. 5.
Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență (1)

(2) Autorizaţia se eliberează persoanelor juridice, la cererea acestora, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi.
Jurisprudență (1)

(3) Autorizaţia se poate elibera şi unităţilor fără personalitate juridică, constituite conform legii, nominalizate în anexa nr. 4 la prezenta lege, dacă fac dovada că respectă prevederile prezentei legi.

(4) Autorizaţia eliberată de Comisie se face pe niveluri de exigenţă, în funcţie de riscurile asociate ale activităţii desfăşurate în conformitate cu reglementările specifice elaborate de Comisie în baza prevederilor art. 5.

(5) Autorizaţia poate fi folosită numai în scopul pentru care a fost eliberată, cu respectarea limitelor şi a condiţiilor precizate în aceasta.

(6) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se solicită şi, respectiv, se eliberează, simultan ori succesiv, separat pentru fiecare gen de activitate sau pentru fiecare instalaţie nucleară ori radiologică cu funcţionalitate proprie, din patrimoniul solicitantului, sau pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de dispozitiv generator de radiaţii ionizante, de aparatură de control dozimetric al radiaţiilor ionizante sau al gradului de contaminare radioactivă, de material ori dispozitiv utilizat în scopul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizaţiei de producere intenţionează să-l realizeze, în vederea utilizării sau comercializării.
Jurisprudență (1)

(7) Autorizarea unei faze de realizare sau de funcţionare a oricărei instalaţii nucleare ori radiologice se poate face numai dacă fazele anterioare au primit toate tipurile de autorizaţii necesare.
Jurisprudență (1)

(8) În înţelesul prevederilor alin. (7), fazele de autorizare a instalaţiilor nucleare sau radiologice sunt, după caz, următoarele:
Jurisprudență (2)

a) proiectarea;

b) amplasarea;

c) producerea;

d) construcţia şi/sau montajul;

e) punerea în funcţiune;

f) funcţionarea de probă;

g) exploatarea;

h) repararea şi/sau întreţinerea;

i) modificarea;

j) conservarea;

k) dezafectarea.

(9) Pentru fazele de realizare sau de funcţionare a instalaţiilor nucleare şi radiologice se pot elibera autorizaţii parţiale.
Jurisprudență (1)

(10) Autorizaţiile parţiale, care se eliberează, simultan sau succesiv, pentru una şi aceeaşi fază dintre cele prevăzute la alin. (8), pot avea caracter de decizie provizorie a Comisiei, dacă petiţionarul solicită expres aceasta. În acest caz ele au valabilitate până la eliberarea autorizaţiei definitive de acel tip, dar nu mai mult de 2 ani, cu drept de prelungire, la cerere, pentru încă 2 ani, atunci când nu sunt disponibile toate informaţiile necesare în timp util.
Jurisprudență (1)

(11) Comisia va retrage autorizaţia parţială ori de câte ori va constata lipsa de preocupare a titularului autorizaţiei pentru completarea informaţiilor necesare în susţinerea cererii de eliberare a autorizaţiei.

Art. 9. - Jurisprudență (5)

(1) Titularul autorizaţiei prevăzute la art. 8 va utiliza în activităţile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) numai personal care este posesor al unui permis de exercitare, valabil pentru aceste activităţi.

(2) Permisul de exercitare se eliberează pe baza reglementărilor emise conform prevederilor art. 5.

(3) Permisul de exercitare se eliberează, în baza unei evaluări şi examinări, de către Comisie sau de către titularul de autorizaţie, numai pentru personalul propriu, conform prevederilor reglementărilor specifice emise de Comisie potrivit dispoziţiilor art. 5.

(4) O condiţie prealabilă eliberării permisului de exercitare este obţinerea avizului medical specific, în baza reglementărilor emise de Ministerul Sănătăţii în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (4).

(5) Avizul organelor competente privind siguranţa naţională pentru personalul care urmează să desfăşoare activităţi profesionale, cu caracter permanent sau temporar, în punctele de lucru vitale din cadrul instalaţiilor nucleare sau care are acces la documentele cu caracter secret este necesar în conformitate cu dispoziţiile legale în domeniu şi cu reglementările specifice emise de Comisie conform prevederilor art. 5.

Art. 10. -

(1) Autorizaţia şi permisul de exercitare se eliberează pe o perioadă determinată prin reglementările emise conform prevederilor art. 5.

(2) În autorizaţiile eliberate de Comisie pentru proprietarul, utilizatorul sau operatorul instalaţiilor nucleare se va menţiona explicit calitatea acestuia.

(3) Dreptul dobândit pe baza autorizaţiei şi permisului de exercitare nu poate fi transmis fără acordul emitentului.

(4) Pentru a se elibera autorizaţia sau permisul de exercitare, solicitantul trebuie:

a) să achite în contul Comisiei tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (7);

b) să achite la Trezoreria Statului taxele de autorizare, în conformitate cu regulamentul prevăzut la art. 5 alin. (7).

Art. 11. -

Autorizaţiile prevăzute la art. 8 se suspendă sau se retrag, în parte ori în întregime, de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea oricăror persoane fizice ori juridice, în toate cazurile în care Comisia constată că:

a) titularul autorizaţiei nu a respectat prevederile prezentei legi şi reglementările specifice sau limitele şi condiţiile prevăzute în autorizaţie;

b) nu sunt îndeplinite, integral şi la termenul stabilit, măsurile dispuse potrivit cap. IV de organele de control abilitate prin prezenta lege;

c) apar situaţii noi din punct de vedere tehnic sau de altă natură, necunoscute la data eliberării autorizaţiei, care pot afecta desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor nucleare;

d) titularul autorizaţiei nu îşi îndeplineşte obligaţiile legale cu privire la constituirea surselor financiare pentru gospodărirea şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi dezafectarea instalaţiilor nucleare sau asigurare de răspundere civilă pentru daune către terţi în caz de accident nuclear;

e) titularul autorizaţiei încetează de a mai fi legal constituit;

f) titularul autorizaţiei îşi pierde capacitatea juridică.

Art. 12. -

Permisul de exercitare prevăzut la art. 9 se suspendă sau se retrage de către emitent, din proprie iniţiativă sau la sesizarea altor instituţii cu atribuţii de control, potrivit prezentei legi, sau a persoanelor de specialitate, în toate cazurile în care emitentul constată că:

a) titularul permisului de exercitare nu a respectat prevederile menţionate în reglementările emise conform prevederilor art. 5;

b) titularul permisului de exercitare încetează din viaţă sau îşi pierde capacitatea juridică.

Art. 13. -

(1) Comisia poate completa, revizui sau modifica, motivat, limitele şi condiţiile specificate în autorizaţiile sau permisele de exercitare.

(2) În cazul în care nu sunt respectate noile condiţii impuse potrivit alin. (1), se aplică, după caz, dispoziţiile art. 11 şi 12.

Art. 14. -

Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizaţiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac în condiţiile prevăzute la art. 8-10 şi la art. 13.

Art. 15. -

(1) Retragerea, în mod excepţional, a autorizaţiei prevăzute la art. 8 îndreptăţeşte pe titularul autorizaţiei la primirea unei compensaţii din partea autorităţii care a dispus retragerea autorizaţiei. Cuantumul compensaţiei se va determina ţinând seama atât de interesul public, cât şi de cel al titularului autorizaţiei retrase, precum şi de motivele care au condus la retragerea autorizaţiei. Cuantumul compensaţiei se stabileşte prin înţelegerea părţilor sau, în caz de neînţelegere, de către instanţa judecătorească.

(2) Autorizaţia se retrage fără compensaţie în următoarele situaţii:

a) titularul autorizaţiei a obţinut autorizaţia făcând uz de declaraţii false;

b) titularul autorizaţiei a încălcat prevederile prezentei legi, dispoziţiile organelor de autorizare şi de control în materie sau limitele şi condiţiile prevăzute în autorizaţie;

c) retragerea autorizaţiei s-a dispus datorită faptului că personalul titularului, terţii, populaţia sau mediul au fost expuse la riscuri peste limitele reglementate, generate de activitatea autorizată.

(3) Prevederile prezentului articol se aplică şi în condiţiile stabilite potrivit art. 13.

Art. 16. -

(1) Activităţile în care se utilizează materiale cu activitate totală sau cu concentraţie masică scăzută, generatorii de radiaţii ionizante de tipul aprobat de Comisie şi orice tuburi electronice care îndeplinesc limitele şi criteriile de exceptare prevăzute în standardele internaţionale, astfel încât riscurile aferente activităţii sau sursei sunt minimum acceptate, se exceptează, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevăzut în prezenta lege.

(2) Limitele şi criteriile detaliate de exceptare parţială sau totală de la aplicarea regimului de autorizare vor fi stabilite prin reglementările emise în conformitate cu prevederile art. 5.

(3) Exceptarea de la aplicarea regimului de autorizare, prevăzută la alin. (1), nu scuteşte pe deţinătorul de surse şi materiale radioactive exceptate de predarea acestora ca deşeu radioactiv după încheierea utilizării, dacă instrucţiunile de utilizare ale producătorului, importatorului sau furnizorului prevăd obligativitatea respectării acestei cerinţe.

se încarcă...