Back

Act Internaţional

Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora din 20.03.1989*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26.01.1991

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Părţile la prezenta convenţie,

conştiente de pericolul pe care îl prezintă pentru sănătate şi mediu deşeurile periculoase şi de altă natură, precum şi transportul acestora în afara frontierelor,

ţinînd seama de ameninţarea crescîndă pentru sănătate şi mediu a producerii şi complexităţii tot mai mari, precum şi a transportului în afara frontierelor al deşeurilor periculoase şi de altă natură,

ţinînd seama, de asemenea, că cel mai eficient mod de a proteja sănătatea şi mediul de pericolul acestor reziduuri este reducerea generării lor la minimum din punct de vedere al cantităţii şi/sau potenţialului lor toxic,

convinse că statele trebuie să ia măsurile necesare pentru ca gospodărirea reziduurilor, inclusiv transportul şi eliminarea lor să fie în concordanţă cu protecţia sănătăţii şi mediului indiferent de locul evacuării lor,

observînd că statele trebuie să ia măsuri ca generatorul reziduurilor să se achite de obligaţiile privind transportul şi eliminarea reziduurilor de o manieră care să corespundă protecţiei mediului,

recunoscînd, fără rezerve, că orice stat are dreptul suveran de a interzice intrarea sau eliminarea deşeurilor străine pe teritoriul său,

recunoscînd, de asemenea, dorinţa tot mai mare de a interzice transportul reziduurilor în afara frontierelor şi eliminarea lor pe teritoriul altor state, în special al statelor în curs de dezvoltare,

convinse că deşeurile, în măsura compatibilităţii cu gospodărirea raţională şi eficientă a mediului, trebuie să fie eliminate în statul în care au fost generate,

conştiente fiind că transportul acestor reziduuri din statul în care au fost produse pe teritoriul oricărui alt stat va trebui permis numai cînd este efectuat în condiţii care nu periclitează sănătatea şi mediul şi se conformează prevederilor prezentei convenţii,

considerînd că un control sporit al transportului reziduurilor în afara frontierelor va acţiona ca un stimulent pentru gospodărirea lor ecologică raţională şi pentru reducerea volumului acestui transport,

convinse că statele trebuie să ia măsuri pentru schimbul corespunzător de informaţii asupra controlului transporturilor acestor deşeuri,

remarcînd că un număr de acorduri internaţionale şi regionale abordează problema protecţiei şi conservării mediului în privinţa transportului de mărfuri periculoase,

ţinînd seama de Declaraţia Conferinţei O.N.U. pentru Mediul Înconjurător (Stockholm, 1972), de liniile directoare şi principiile pentru gospodărirea ecologică raţională a deşeurilor periculoase (Cairo), adoptate de către Consiliul de Administraţie P.N.U.E. prin Decizia nr. 14/30 din 17 iunie 1987, de recomandările Comitetului O.N.U. al experţilor în problema transportului mărfurilor periculoase (formulate în 1957 şi aduse la zi bianual), de recomandările, declaraţiile, instrumentele şi regulamentele pertinente adoptate în cadrul Sistemului O.N.U. şi de activitatea şi studiile efectuate în cadrul altor organizaţii internaţionale şi regionale,

însuşindu-şi spiritul, principiile, scopurile şi sarcinile Cartei Mondiale a Naturii adoptate de către Adunarea generală a O.N.U. la cea de-a 37-a sesiune a sa (1982) ca regulament etic în problema protecţiei mediului şi a conservării resurselor naturale,

afirmînd că statele sînt răspunzătoare de îndeplinirea obligaţiilor lor internaţionale privind protecţia sănătăţii şi conservarea mediului şi, în consecinţă, răspund în faţa legii,

recunoscînd că, în cazul unei încălcări substanţiale a prevederilor convenţiei şi a oricărui protocol al acesteia, se vor aplica dispoziţiile pertinente ale dreptului internaţional al tratatelor,

conştiente de necesitatea continuării şi punerii în aplicare a unor tehnologii ecologice raţionale şi puţin poluante, a unor măsuri de reciclare şi a unor sisteme adecvate de întreţinere, de gospodărire pentru a reduce la minimum producerea reziduurilor periculoase şi a altor deşeuri,

conştiente, de asemenea, de preocuparea internaţională crescîndă pentru necesitatea unui control mai strict al transportului reziduurilor periculoase şi de reducere la minimum a acestui transport,

preocupate de problema traficului ilicit transfrontier cu aceste reziduuri şi al altor deşeuri,

ţinînd seama de posibilităţile limitate ale statelor în curs de dezvoltare de a gospodări aceste reziduuri,

recunoscînd necesitatea promovării transferului de tehnologie pentru gospodărirea raţională a reziduurilor produse local, în special în ţările în curs de dezvoltare, conform spiritului liniilor directoare de la Cairo şi Deciziei nr. 14/16 a Consiliului de administraţie al P.N.U.E. cu privire la promovarea transferului de tehnologii pentru protecţia mediului înconjurător,

recunoscînd, de asemenea, că reziduurile periculoase trebuie transportate în conformitate cu convenţiile internaţionale pertinente,

convinse că transportul reziduurilor în afara frontierelor trebuie permis numai cînd transportul şi eliminarea finală prezintă siguranţă din punct de vedere ecologic,

hotărîte să protejeze printr-un control strict sănătatea omului şi mediul înconjurător împotriva efectelor nocive rezultate din producerea şi gospodărirea reziduurilor periculoase,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Domeniul de aplicare a convenţiei

1. Următoarele deşeuri transportate în afara frontierelor vor fi considerate "deşeuri periculoase" pentru scopurile prezentei convenţii:

a) deşeurile din categoriile trecute la anexa I, dacă nu posedă nici o caracteristică indicată în anexa III; şi,

b) deşeurile care nu sînt incluse în paragraful (a), dar sînt considerate periculoase de către legislaţia internă a ţării importatoare, exportatoare sau de tranzit.

2. Deşeurile aparţinînd categoriilor din anexa II care fac obiectul transportului peste frontiere vor fi considerate drept "alte deşeuri", conform prezentei convenţii.

3. Deşeurile radioactive care sînt supuse altor sisteme de control internaţional, inclusiv instrumente internaţionale care se aplică special substanţelor radioactive, sînt excluse din cîmpul de aplicare a prezentei convenţii.

4. Deşeurile generate de funcţionarea normală a navelor şi a căror evacuare formează obiectul altor instrumente internaţionale sînt excluse din cîmpul de aplicare a prezentei convenţii.

ARTICOLUL 2 Definiţii

1. "Deşeuri" - sînt substanţele sau obiectele care sînt eliminate sau urmează a fi eliminate sau este necesar să fie eliminate în conformitate cu legislaţia naţională.

2. "Gospodărire" - înseamnă colectarea, transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri, incluzînd şi măsurile de securitate ce trebuie luate după depozitarea în locurile special amenajate.

3. "Deplasare transfrontieră" - este orice mişcare a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri dintr-o zonă aflată sub jurisdicţia naţională a unui stat spre/sau printr-o zonă aflată sub jurisdicţia naţională a altui stat sau spre o zonă ce nu e sub jurisdicţia naţională a nici unui stat, cu condiţia ca cel puţin două state să fie implicate în această deplasare.

4. "Eliminare" - este orice operaţiune specificată în anexa IV a acestei convenţii.

5. "Zonă sau instalaţie aprobată" - este o zonă sau instalaţie pentru eliminarea deşeurilor periculoase, sau a altor reziduuri, care are autorizaţia sau permisiunea să opereze în acest scop, autorizaţie emisă de o autoritate competentă a statului în care se află instalaţia sau zona respectivă de eliminare.

6. "Autoritate competentă" - autoritate guvernamentală desemnată de către o parte ca fiind răspunzătoare, în cadrul unei zone geografice determinate, pentru a primi notificarea privind deplasarea transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri, precum şi orice informaţii referitoare la acestea şi pentru a răspunde la această notificare, conform art. 6.

7. "Punctul focal" - este entitatea unei părţi, la care se fac referiri în art. 5, responsabilă cu primirea şi comunicarea informaţiilor conform art. 13 şi 15.

8. "Gospodărirea ecologică raţională a deşeurilor periculoase şi a altor reziduuri" - înseamnă totalitatea măsurilor practice necesare unei gospodăriri a acestor deşeuri periculoase sau a altor reziduuri, de natură să asigure protecţia sănătăţii omului şi a mediului înconjurător împotriva efectelor nocive ce pot rezulta din aceste reziduuri.

9. "Zonă aflată sub jurisdicţia naţională a unui stat" - este orice zonă terestră, maritimă sau aeriană asupra căreia un stat îşi exercită competenţa administrativă şi legislativă, în conformitate cu legile internaţionale cu privire la protecţia sănătăţii omului şi a mediului înconjurător.

10. "Stat exportator" - este partea care planifică iniţierea sau iniţiază deplasarea transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri.

11. "Stat importator" - este partea pentru care se planifică sau se efectuează deplasarea transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri, în scopul eliminării lor sau transbordării înainte de a fi eliminate într-o zonă ce nu se află sub jurisdicţia naţională a nici unui stat.

12. "Stat de tranzit" - este orice stat, altul decît statul exportator sau importator, prin care se planifică sau se efectuează o deplasare transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri.

13. "State interesate" - părţile care sînt state exportatoare sau importatoare şi de tranzit, fie că sînt sau nu părţi la prezenta convenţie.

14. "Persoană" - este orice persoană fizică sau juridică.

15. "Exportator" - orice persoană ce se află sub jurisdicţia unui stat exportator, care organizează exportul de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri.

16. "Importator" - este orice persoană ce se află sub jurisdicţia unui stat importator, care organizează importul de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri.

17. "Agent de transport" - orice persoană care organizează transportul deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri.

18. "Producător" - orice persoană a cărei activitate produce deşeuri periculoase sau alte reziduuri sau, dacă această persoană nu este cunoscută, persoana care este în posesia şi/sau controlează aceste deşeuri.

19. "Eliminator" - orice persoană care primeşte deşeurile periculoase sau alte reziduuri şi care efectuează operaţiile de eliminare a acestor deşeuri.

20. "Organizaţie de integrare politică şi/sau economică" - orice organizaţie constituită de state suverane, căreia acestea i-au conferit competenţe în domeniile reglementate prin prezenta convenţie şi care au fost autorizate, în conformitate cu procedurile interne, să semneze, ratifice, accepte, aprobe sau să confirme oficial convenţia sau să adere la ea.

21. "Trafic ilicit" - orice deplasare transfrontieră a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri, aşa cum este specificată în art. 9.

ARTICOLUL 3 Definiţii naţionale ale deşeurilor periculoase

1. Fiecare parte, în cel mult 6 luni după ce devine parte la această convenţie, trebuie să informeze secretariatul convenţiei asupra deşeurilor, altele decît acelea înscrise în anexele I şi II, considerate sau definite ca periculoase prin legislaţia naţională proprie, precum şi asupra oricăror dispoziţii privind procedurile referitoare la transportul peste frontiere, aplicabile unor astfel de deşeuri.

2. Fiecare parte va informa ulterior secretariatul cu privire la orice schimbare semnificativă a informaţiilor furnizate în conformitate cu paragraful 1.

3. Secretariatul va informa imediat toate părţile asupra informaţiilor primite în conformitate cu paragrafele 1 şi 2.

4. Părţile trebuie să pună la dispoziţia exportatorilor lor informaţiile care le sînt comunicate de secretariat în conformitate cu paragraful 3.

ARTICOLUL 4 Obligaţii generale

1.

a) Părţile, exercitîndu-şi drepturile lor de a înterzice importul de deşeuri periculoase sau alte deşeuri, în scopul eliminării lor, vor informa celelalte părţi despre hotărîrile lor, în conformitate cu art. 13.

b) Părţile vor interzice sau nu vor permite exportul de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri către părţile care au interzis importul unor astfel de deşeuri, cînd vor fi notificate în conformitate cu alin. a) de mai sus.

c) Părţile vor interzice sau nu vor permite exportul de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri dacă statul importator nu îşi va da consimţămîntul în scris pentru importul acestor deşeuri, în cazul în care statul importator nu a interzis în mod expres importul acestor deşeuri.

2. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru a:

a) asigura că producerea de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri este redusă la minimum, luînd în considerare implicaţiile sociale, tehnologice şi economice;

b) asigura punerea în funcţiune a unor instalaţii adecvate de eliminare care vor trebui să fie situate, în măsura posibilă, în interiorul ţării, în scopul eliminării ecologice raţionale a deşeurilor periculoase sau a altor reziduuri;

c) asigura că persoanele implicate în administrarea deşeurilor periculoase vor lua măsurile necesare pentru a preveni creşterea poluării ce ar rezulta dintr-o astfel de gospodărire şi, dacă o astfel de poluare are loc, să reducă la minimum consecinţele pentru sănătatea omului şi mediul înconjurător;

d) asigura ca transportul peste frontiere al deşeurilor periculoase şi altor reziduuri să fie redus la un minimum compatibil cu gestionarea eficace şi după metode ecologic raţionale şi ca acesta să fie efectuat astfel încît sănătatea omului şi mediul înconjurător să fie protejate împotriva efectelor nocive ce ar putea rezulta;

e) nu admite exportul de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri către state sau grupuri de state care aparţin unor organizaţii de integrare economică şi/sau politică, care sînt părţi, în special ţări în curs de dezvoltare, care au interzis prin legislaţia lor orice import, sau dacă există motive să se creadă, că deşeurile în cauză nu vor fi gospodărite în mod raţional din punct de vedere ecologic, în concordanţă cu criteriile ce vor fi adoptate de către părţi la prima reuniune;

f) solicita ca informaţiile asupra transporturilor peste frontiere de deşeuri periculoase sau alte reziduuri, preconizate, vor ajunge la statele interesate, în conformitate cu anexa V A, pentru ca acestea să poată evalua consecinţele probabile asupra sănătăţii omului fi a mediului înconjurător a acestor transporturi;

g) preveni importurile de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri dacă există motivul să se creadă că deşeurile în cauză nu vor fi gospodărite conform unor metode ecologice raţionale;

h) coopera cu celelalte părţi şi organizaţii interesate, direct şi prin secretariat, în special în difuzarea de informaţii asupra transportului peste frontiere de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri, pentru a îmbunătăţi gospodărirea ecologică raţională a unor astfel de deşeuri şi pentru a preveni traficul ilicit.

3. Părţile consideră că traficul ilicit de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri constituie o infracţiune penală.

4. Fiecare parte va adopta cele mai potrivite măsuri juridice, administrative sau de alt fel, pentru a pune în aplicare şi a asigura respectarea prevederilor acestei convenţii, inclusiv măsuri de prevenire şi de pedepsire a actelor de conduită ce ar contraveni acestei convenţii.

5. Părţile nu vor autoriza exportul de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri către un stat care nu este parte la convenţie sau importul de astfel de deşeuri dintr-un stat care nu este parte.

6. Părţile cad de acord să interzică exportul de deşeuri periculoase sau de alte reziduuri în vederea eliminării lor, în interiorul zonei situate la sud de paralela de 60° latitudine sudică, fie că aceste deşeuri fac sau nu obiectul unui transport peste frontiere.

7. În plus, fiecare parte:

a) va interzice tuturor persoanelor din jurisdicţia sa naţională să transporte sau să elimine deşeuri periculoase fără autorizaţie sau fără a fi abilitată pentru o astfel de operaţiune;

b) va cere ca toate deşeurile periculoase care urmează să fie transportate peste frontieră să fie ambalate, etichetate şi transportate conform regulilor internaţionale unanim acceptate şi recunoscute în materie, urmărind ca practicile pertinente pe plan internaţional să fie respectate în mod corespunzător;

c) va cere ca deşeurile periculoase să fie însoţite de un document de transport din punctul în care începe transportul peste frontieră pînă în punctul de eliminare finală.

8. Fiecare parte va cere ca deşeurile periculoase exportate să fie gospodărite raţional din punct de vedere ecologic în statul importator, ca şi în oricare altă parte.

La prima lor reuniune, părţile vor conveni criteriile tehnice pentru gestiunea ecologică raţională a deşeurilor ce formează obiectul prezentei convenţii.

9. Părţile vor lua măsuri corespunzătoare pentru ca transportul peste frontieră să fie autorizat, numai dacă:

a) statul exportator nu are capacitatea tehnică şi instalaţiile necesare pentru eliminarea deşeurilor respetive într-o manieră eficientă şi raţională din punct de vedere ecologic; sau

b) deşeurile respective sînt solicitate ca materii prime pentru reciclare sau recuperare în industrie în statele importatoare; sau

c) transportul respectiv se conformează altor criterii convenite de către părţi, cu condiţia ca aceste criterii să nu contravină obiectivelor convenţiei.

10. Obligaţia care incumbă, în virtutea prezentei convenţii, asupra statelor în care sînt produse deşeuri periculoase, ca acestea să fie gospodărite raţional din punct de vedere ecologic, nu poate fi transferată în nici un caz statelor importatoare sau de tranzit.

11. Nimic din această convenţie nu va împiedica o parte să impună cerinţe suplimentare, în conformitate cu prevederile convenţiei şi cu legislaţia internaţională, în vederea unei mai bune protecţii a sănătăţii omului şi a mediului înconjurător.

12. Nici o dispoziţie a prezentei convenţii nu va aduce nici o atingere suveranităţii statelor asupra apelor lor teritoriale delimitate în conformitate cu dreptul internaţional, nici drepturilor suverane şi jurisdicţiei pe care o exercită statele în zona lor economică exclusivă şi asupra platoului continental, conform dreptului internaţional, şi nici exercitării de către navele şi aeronavele tuturor statelor a drepturilor de liberă navigaţie aşa cum sînt acestea reglementate în dreptul internaţional şi aşa cum rezultă din instrumentele internaţionale pertinente.

13. Părţile se angajează să examineze periodic posibilitatea de a reduce volumul şi/sau potenţialul poluant al deşeurilor periculoase şi a altor reziduuri care sînt exportate spre alte state, în special către ţările în curs de dezvoltare.

ARTICOLUL 5 Desemnarea autorităţilor competente şi a punctului local

Pentru uşurarea aplicării acestei convenţii, părţile:

1. vor desemna sau stabili una sau mai multe autorităţi competente şi un singur punct focal. O singură autoritate competentă va fi desemnată să primească notificările în cazul unui stat de tranzit;

2. vor informa secretariatul, în cadrul unei perioade de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestei convenţii, asupra organizaţiilor pe care le-au desemnat drept autorităţi competente şi puncte focale;

3. vor informa secretariatul, într-o perioadă de o lună de la data adoptării deciziei, asupra oricăror modificări în ceea ce priveşte desemnarea efectuată conform paragrafului 2 de mai sus.

se încarcă...