Back

Guvernul României

Acordul privind schimbul de informaţii militare secrete de stat şi secrete de serviciu din 04.11.1997

În vigoare de la 13.11.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Ministerul Apărării Naţionale al României şi Ministerul Apărării Naţionale al Republicii Elene, denumite în continuare părţi,

au încheiat prezentul acord, în scopul promovării colaborării în domeniul asigurării protecţiei informaţiilor militare secrete de stat şi secrete de serviciu, schimbate între ministerele celor două ţări în cadrul procesului de extindere a relaţiilor militare.

ARTICOLUL 1 Scopul

Prezentul acord se încheie în conformitate cu prevederile art. 5 din memorandumul de înţelegere şi constituie anexă a acestuia. Acordul se referă la toate informaţiile militare secrete de stat şi secrete de serviciu, schimbate în mod direct sau indirect între serviciile şi organizaţiile specializate ale părţilor şi care pot fi furnizate agenţilor particulari sau contractanţilor.

ARTICOLUL 2 Definiţie

A fost adoptată următoarea definiţie:

Informaţiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu includ: informaţii militare, orice documente şi materiale cărora, în scopul securităţii naţionale a părţilor şi în conformitate cu legile şi cu reglementările naţionale, li s-a atribuit o categorie sau o clasă de secret de stat, ca mijloc de protecţie împotriva dezvăluirii neautorizate.

ARTICOLUL 3 Autorităţi competente

Autorităţile competente responsabile cu implementarea prezentului acord în cele două ţări sunt:

A. Direcţia de contraspionaj, în numele Ministerului Apărării Naţionale al României, şi

B. Departamentul de securitate din Directoratul general pentru armamente, în numele Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Elene.

ARTICOLUL 4 Accesul la informaţii militare secrete de stat şi secrete de serviciu

4.1. Părţile vor ţine evidenţa organelor abilitate să primească informaţii şi a tuturor informaţiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu, incluse în această cooperare.

4.2. Părţile se vor informa reciproc asupra oricărei modificări sau schimbări a categoriei sau a clasei de secret de stat.

4.3. Partea furnizoare este singura în măsură să modifice categorisirea sau clasificarea.

4.4. Partea care primeşte informaţii militare secrete de stat sau secrete de serviciu le va atribui aceeaşi categorie sau clasă ca şi partea furnizoare.

4.5. Noilor informaţii, rezultate în urma acestei cooperări dintre cele două părţi, li se va atribui categoria sau clasa corespunzătoare, după consultarea reciprocă a autorităţilor competente.

4.6. Părţile au convenit asupra următoarelor categorii şi clase echivalente:

ROMÂNIA REPUBLICA ELENĂ
STRICT SECRET AKROS APORRITO
SECRET APORRITO
SECRET EMPISTEFTIKO
SECRET DE SERVICIU PERIORISMENIS CHRISIS

4.7. Informaţiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu, traduse şi/sau multiplicate de către partea care primeşte, vor fi înregistrate, specificându-se partea furnizoare şi categoria sau clasa acestora, în conformitate cu prevederile menţionate în paragraful 4.6.

ARTICOLUL 5 Schimbul şi protecţia informaţiilor militare secrete
de stat şi secrete de serviciu

5.1. Informaţiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu vor fi schimbate prin canale diplomatice şi vor fi protejate de către reprezentanţii ambasadelor sau de către alte autorităţi competente, stabilite de către părţi.

5.2. Partea care primeşte va confirma, în scris, primirea informaţiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu de la cealaltă parte.

5.3. În caz de urgenţă, utilizarea altor canale în afara celor menţionate în paragraful 5.1 poate fi stabilită de comun acord de către autorităţile competente ale ambelor părţi.

5.4. Părţile nu vor furniza informaţii militare secrete de stat sau secrete de serviciu unor terţe părţi/ţări/persoane, fără consimţământul anterior al părţii furnizoare.

5.5. Accesul la informaţii militare secrete de stat sau secrete de serviciu va fi limitat şi va fi acordat numai persoanelor îndreptăţite pentru a le cunoaşte, autorizate în prealabil în conformitate cu normele aplicate pentru acordarea accesului la informaţiile secrete de stat sau secrete de serviciu, având aceeaşi categorie sau clasă.

5.6. Partea furnizoare va informa partea care primeşte asupra oricărei modificări a categoriei sau clasei informaţiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu.

5.7. Părţile vor folosi informaţii militare secrete de stat sau secrete de serviciu numai în scopul stabilit.

ARTICOLUL 6 Vizite

6.1. Reprezentanţii autorizaţi ai fiecărei părţi vor avea acces la informaţiile militare secrete de stat sau secrete de serviciu şi în instituţiile în care se desfăşoară activităţi de acest gen, după obţinerea permisiunii autorităţilor competente ale ţării care urmează să fie vizitată şi în conformitate cu categoria sau clasa acestora.

6.2. Experţii în probleme de securitate ai autorităţilor competente vor efectua vizite reciproce, periodic, cel puţin o dată pe an, pentru a discuta procedurile de protecţie a informaţiilor militare secrete de stat sau secrete de serviciu.

6.3. Cererile pentru vizite vor fi înaintate prin Biroul Ataşatului Militar de la ambasada fiecărei părţi care intenţionează să trimită vizitator(i), cu cel puţin 20 de zile înainte; cererile vor conţine următoarele date despre vizitator(i): numele, prenumele, numele tatălui, data şi locul naşterii, cetăţenia şi numărul paşaportului, instituţia pe care o reprezintă, data şi durata vizitei, instituţiile şi persoanele pe care le vor vizita.

ARTICOLUL 7 Încălcarea măsurilor de securitate

7.1. Autorităţile de securitate ale părţii furnizoare vor fi informate imediat, în scris, prin canale diplomatice, asupra oricăror cazuri de pierdere sau de ivire a suspiciunilor cu privire la dezvăluirea unor informaţii militare secrete de stat sau secrete de serviciu.

7.2. Investigaţia privind încălcarea măsurilor de securitate şi stabilirea penalizării vor fi efectuate de către autorităţile competente, în conformitate cu legile şi cu reglementările ţării unde s-a produs încălcarea.

7.3. Autorităţile de securitate ale părţii furnizoare vor fi informate în legătură cu rezultatul unei astfel de investigaţii şi cu măsurile care vor fi luate pentru evitarea acestor evenimente în viitor.

7.4. Guvernul ţării în care s-a produs încălcarea măsurilor de securitate de care se face răspunzător personalul său nu va fi făcut în nici un caz răspunzător pentru această încălcare sau pentru neglijenţa personalului său.

ARTICOLUL 8 Costuri

Costurile generate de implementarea prezentului acord vor fi suportate de către fiecare parte.

ARTICOLUL 9 Valabilitate

Denunţarea, modificarea şi durata prezentului acord vor fi în conformitate cu prevederile art. 8 şi 9 din memorandumul de înţelegere.

se încarcă...