Back

Comunitatea Europeană

Tratatul de constituire a Comunităţii Energiei din 25.10.2005

În vigoare de la 23.06.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Părţile, fiind Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi următoarele părţi contractante, pe de altă parte:

Republica Albania, Republica Bulgaria, Bosnia şi Herţegovina, Republica Croaţia, fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Republica Muntenegru, România, Republica Serbia (denumite în continuare părţi contractante); şi
Misiunea de Administrare Interimară a Naţiunilor Unite în Kosovo, în conformitate cu Rezoluţia nr. 1.244 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite,

având la bază Procesul Atena şi memorandumurile de înţelegere de la Atena din 2002 şi 2003,

având în vedere că Republica Bulgaria, România şi Republica Croaţia sunt state candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană şi că Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a solicitat, de asemenea, luarea în considerare a candidaturii,

având în vedere că în decembrie 2002 Consiliul European, reunit la Copenhaga, a confirmat perspectiva europeană a Republicii Albania, a Bosniei şi Herţegovina şi a Serbiei şi Muntenegru ca potenţiale candidate la integrarea în Uniunea Europeană şi a subliniat hotărârea de a sprijini eforturile lor de a se apropia de Uniunea Europeană,

având în vedere că în iunie 2003 Consiliul European, reunit la Salonic, a adoptat "Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest - drumul spre integrarea europeană", care are drept obiectiv continuarea consolidării relaţiilor privilegiate dintre Uniunea Europeană şi Balcanii de Vest şi în care Uniunea Europeană a încurajat statele din regiune să adopte un acord prin care să stabilească un cadru juridic pentru crearea unei pieţe de energie în Europa de Sud-Est,

având în vedere Procesul euro-mediteranean de parteneriat şi politică de vecinătate europeană,

având în vedere contribuţia Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, care are în centrul activităţii sale necesitatea de a întări cooperarea dintre statele şi naţiunile din sud-estul Europei şi promovarea condiţiilor de pace, stabilitate şi creştere economică,

decise să înfiinţeze între părţi o piaţă integrată de energie electrică şi gaze naturale, bazată pe interese comune şi solidaritate,

considerând că această piaţă integrată va putea include într-o fază ulterioară alte produse energetice şi purtători de energie, precum gaz natural lichefiat, petrol, hidrogen sau alte infrastructuri esenţiale de reţea,

hotărâte să instituie un cadru stabil de reglementare şi de piaţă, apt să atragă investiţii în reţelele de gaze, producerea de energie şi reţelele de transmisie de energie electrică, astfel încât toate părţile contractante să aibă acces la o alimentare continuă şi stabilă cu energie electrică şi gaze, esenţială pentru dezvoltarea economică şi stabilitatea socială,

hotărâte să creeze un spaţiu unic de reglementare pentru comerţul cu energie electrică şi gaze corespunzător cu întinderea geografică a pieţelor pentru produsele respective,

recunoscând că teritoriile Republicii Austria, Republicii Elene, Republicii Ungare, Republicii Italiene şi Republicii Slovenia sunt integrate în mod natural sau afectate direct de funcţionarea pieţelor de gaze şi energie electrică ale părţilor contractante,

hotărâte să promoveze furnizarea gazului şi energiei electrice la standarde superioare către toţi cetăţenii, în baza obligaţiilor de serviciu public, şi să asigure progresul economic şi social şi un înalt nivel de ocupare a forţei de muncă, precum şi o dezvoltare echilibrată şi durabilă prin înfiinţarea unui spaţiu fără frontiere interne pentru gaze şi energie electrică,

dorind să întărească siguranţa în aprovizionare în cadrul unui spaţiu unic de reglementare prin asigurarea unui cadru stabil de reglementare necesar acestei regiuni, în care pot fi dezvoltate conexiuni cu rezervele de gaze din zona Caspică, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, iar rezervele interne de gaze naturale, cărbuni şi energie hidro pot fi exploatate,

angajate să îmbunătăţească situaţia mediului înconjurător în relaţie cu gazele naturale şi cu energia electrică, eficienţa energetică şi sursele de energie regenerabilă,

hotărâte să amplifice concurenţa pe piaţa gazelor naturale şi a energiei electrice la o scară mai mare şi să realizeze economii substanţiale,

având în vedere că, pentru îndeplinirea acestor obiective, este necesară realizarea unei structuri de reglementare a pieţei integrate şi la scară largă, susţinută de instituţii puternice şi cu o supraveghere eficientă, cu implicarea adecvată a sectorului privat,

având în vedere că, pentru a reduce presiunea asupra sistemelor de gaze şi energie electrică la nivel de stat şi pentru a contribui la rezolvarea crizelor locale în sectorul gazelor şi al electricităţii, trebuie să se instituie reguli specifice care să faciliteze comerţul cu gaze şi cu energie electrică, iar astfel de reguli sunt necesare pentru a crea un spaţiu unic de reglementare corespunzător întinderii geografice a pieţelor pentru produsele respective,

au hotărât să înfiinţeze Comunitatea Energiei.

TITLUL I Principii

ARTICOLUL 1

1. Prin prezentul tratat părţile stabilesc între ele Comunitatea Energiei.

2. Statele membre ale Comunităţii Europene pot deveni participante la Comunitatea Energiei în conformitate cu art. 95 din prezentul tratat.

ARTICOLUL 2

1. Sarcina Comunităţii Energiei va fi de a organiza relaţiile dintre părţi şi de a crea un cadru juridic şi economic pentru Reţeaua de energie, aşa cum este definită la paragraful 2, pentru:

a) a crea un cadru stabil de reglementare şi de piaţă capabil să atragă investiţii în reţelele de gaze, în producerea de energie şi reţelele de transport şi distribuţie, astfel încât toate părţile să aibă acces la o alimentare continuă şi stabilă cu energie, esenţială pentru dezvoltarea economică şi stabilitatea socială;

b) a înfiinţa un spaţiu unic de reglementare pentru comerţ în Reţeaua de energie, corespunzător întinderii geografice a pieţelor pentru produsele respective;

c) a mări siguranţa în aprovizionare a spaţiului unic reglementat prin asigurarea unui climat investiţional stabil, în care să poată fi dezvoltate conexiunile cu rezervele de gaze naturale din zona Caspică, Africa de Nord şi Orientul Mijlociu şi să poată fi exploatate rezervele autohtone de energie, precum cele de gaze naturale, cărbune şi energie hidro;

d) a îmbunătăţi situaţia mediului înconjurător în relaţie cu Reţeaua de energie şi cu eficienţa energetică, a promova utilizarea energiei regenerabile şi a stabili condiţiile de comercializare a energiei în spaţiul unic de reglementare;

e) a dezvolta concurenţa pe piaţa Reţelei de energie la o scară geografică mai amplă şi a realiza economii de proporţii.

2. Reţeaua de energie va include sectoarele energiei electrice şi gazelor naturale care cad sub incidenţa directivelor Comunităţii Europene 2003/54/CE şi 2003/55/CE1).

1) Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 cu privire la reguli comune pentru piaţa internă de electricitate, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 37-56; şi Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 cu privire la reguli comune pentru piaţa internă de gaz natural, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 57-78.

ARTICOLUL 3

Pentru scopurile prevăzute la art. 2, activităţile Comunităţii Energiei vor include:

a) implementarea, de către părţile contractante, a acquis-ului comunitar pentru energie, mediu, concurenţă şi resurse regenerabile, aşa cum este descrisă în titlul II, adaptat atât la cadrul instituţional al Comunităţii Energiei, cât şi la situaţia specifică a fiecărei părţi contractante (menţionată în continuare sub denumirea extinderea acquis-ului comunitar), aşa cum este descris în titlul II;

b) înfiinţarea unui cadru specific de reglementare, care să permită o funcţionare eficientă a pieţelor Reţelei de energie, pe teritoriile părţilor contractante şi pe o parte din teritoriul Comunităţii Europene, inclusiv crearea unui mecanism unic transfrontalier de transmisie şi/sau transport al Reţelei de energie şi supervizare a măsurilor unilaterale de siguranţă (menţionat în continuare sub denumirea de mecanism pentru operarea pieţelor Reţelei de energie), aşa cum este descrisă în titlul III;

c) crearea pentru părţi a unei pieţe a Reţelei de energie, fără frontiere interne, care să includă coordonarea asistenţei reciproce în cazul unui incident major în reţelele de energie sau al unor perturbări exterioare şi care ar putea să includă realizarea unei politici comerciale energetice externe comune (menţionată în continuare sub denumirea de crearea unei pieţe unice de energie), aşa cum este descrisă în titlul IV.

ARTICOLUL 4

Comisia Comunităţilor Europene (menţionată în continuare sub denumirea de Comisia Europeană) va acţiona în calitate de coordonator al celor 3 activităţi descrise la art. 3.

ARTICOLUL 5

Comunitatea Energiei va urmări acquis-ul comunitar, aşa cum este descris în titlul II, adaptat atât cadrului instituţional al prezentului tratat, cât şi situaţiei specifice fiecărei părţi contractante, în vederea asigurării siguranţei investiţiilor la un nivel înalt şi optimizării acestora.

ARTICOLUL 6

Părţile vor lua toate măsurile corespunzătoare, generale sau specifice, pentru a asigura îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prezentul tratat. Părţile vor facilita realizarea sarcinilor Comunităţii Energiei. Părţile se vor abţine de la orice măsuri care ar putea să pericliteze îndeplinirea obiectivelor prezentului tratat.

ARTICOLUL 7

Orice discriminare adusă spiritului prezentului tratat este interzisă.

ARTICOLUL 8

Nicio prevedere din prezentul tratat nu va afecta drepturile unei părţi de a stabili condiţiile pentru exploatarea resurselor proprii de energie, alegerea sa între diferite surse de energie şi structura generală a alimentării sale cu energie.

TITLUL II Extinderea acquis-ului comunitar

CAPITOLUL I Aplicarea teritorială

ARTICOLUL 9

Prevederile prezentului titlu şi măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica pe teritoriile părţilor contractante şi pe teritoriul de sub jurisdicţia Misiunii de Administrare Interimară a Naţiunilor Unite în Kosovo.

CAPITOLUL II Acquis-ul comunitar în domeniul energiei

ARTICOLUL 10

Fiecare parte contractantă va implementa acquis-ul comunitar în domeniul energiei în conformitate cu programul de implementare a acestor măsuri stabilit în anexa nr. I.

ARTICOLUL 11

Pentru scopurile prezentului tratat, acquis-ul comunitar în domeniul energiei este reprezentat de:

(i) Directiva CE 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune ale pieţei interne de energie electrică;

(ii) Directiva CE 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind regulile comune ale pieţei interne de gaze naturale; şi

(iii) Reglementarea 1.228/2003/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 26 iunie 2003 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.2)

2) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 176 din 15 iulie 2003, p. 1-10.

CAPITOLUL III Acquis-ul comunitar în domeniul mediului

ARTICOLUL 12

Fiecare parte contractantă va implementa acquis-ul comunitar în domeniul mediului în conformitate cu programul pentru implementarea acestor măsuri stabilit în anexa nr. II.

ARTICOLUL 13

Părţile recunosc importanţa Protocolului de la Kyoto. Fiecare parte contractantă va face demersurile pentru aderarea la acesta.

ARTICOLUL 14

Părţile recunosc importanţa reglementărilor stabilite prin Directiva 96/61/CE a Consiliului European din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul în totalitate al poluării. Fiecare parte contractantă va face demersuri pentru implementarea acestei directive.

ARTICOLUL 15

După intrarea în vigoare a prezentului tratat, construcţia şi funcţionarea noilor centrale producătoare de energie se vor face în conformitate cu acquis-ul comunitar în domeniul mediului.

ARTICOLUL 16

Pentru scopurile prezentului tratat, acquis-ul comunitar în domeniul mediului este reprezentat de:

(i) Directiva Consiliului CE 85/337/CEE din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE din 3 martie 1997 şi Directiva 2003/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 mai 2003;

(ii) Directiva Consiliului CE 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conţinutului de sulf în anumiţi combustibili lichizi, care modifică Directiva 93/12/CE;

(iii) Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi provenind de la instalaţiile mari de ardere; şi (iv) art. 4 (2) al Directivei CE 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind protecţia păsărilor sălbatice.

ARTICOLUL 17 Jurisprudență (3)

Prevederile prezentului capitol şi măsurile luate în conformitate cu acestea se vor aplica numai Reţelei de energie.

CAPITOLUL IV Acquis-ul comunitar în domeniul concurenţei

ARTICOLUL 18

1. Următoarele prevederi vor fi considerate incompatibile cu funcţionarea adecvată a prezentului tratat, în măsura în care pot afecta comerţul din Reţeaua de energie dintre părţile contractante:

(i) toate acordurile dintre întreprinderi, deciziile asociaţiilor de întreprinderi şi practicile concertate care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restricţionarea ori perturbarea concurenţei;

(ii) abuzul de poziţie dominantă al uneia sau mai multor întreprinderi pe piaţă dintre părţile contractante, în ansamblul ei sau pe o porţiune importantă a acesteia;

(iii) orice ajutor public care perturbă sau ameninţă să perturbe concurenţa prin favorizarea anumitor întreprinderi ori resurse energetice.

2. Orice practici contrare acestui articol vor fi evaluate pe baza criteriilor ce decurg din aplicarea regulilor prevăzute la art. 81, 82 şi 87 din Tratatul privind constituirea Comunităţii Europene (cuprinse în anexa nr. III).

ARTICOLUL 19

În ceea ce priveşte întreprinderile publice şi întreprinderile cărora li s-au acordat drepturi speciale sau exclusive, fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru ca, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului tratat, să fie respectate principiile Tratatului de constituire a Comunităţii Europene, în special art. 86 alin. (1) şi (2) (cuprins în anexa nr. III).

CAPITOLUL V Acquis-ul comunitar în domeniul resurselor regenerabile

ARTICOLUL 20

Fiecare parte contractantă va furniza Comisiei Europene în decurs de un an de la data intrării în vigoare a prezentului tratat un plan pentru implementarea Directivei 2001/77/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea energiei electrice produse din resurse regenerabile pe piaţa internă de energie electrică şi a Directivei 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 mai 2003 pentru promovarea utilizării combustibililor biologici sau a altor combustibili obţinuţi din resurse regenerabile pentru transport. Comisia Europeană va prezenta planul fiecărei părţi contractante Consiliului ministerial în vederea adoptării.

CAPITOLUL VI Conformitatea cu standardele general aplicabile în Comunitatea Europeană

ARTICOLUL 21

În decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, Secretariatul va elabora o listă a Standardelor general aplicabile în Comunitatea Europeană şi o va înainta Consiliului ministerial spre adoptare.

ARTICOLUL 22

Părţile contractante, în decurs de un an de la adoptarea listei, vor adopta planuri de dezvoltare care să aducă sectoarele lor energetice corespunzătoare reţelelor de energie la nivelul Standardelor general aplicabile în Comunitatea Europeană.

ARTICOLUL 23

Standardele general aplicabile în Comunitatea Europeană se referă la orice standard al unui sistem tehnic care operează în cadrul Comunităţii Europene şi care este necesar pentru funcţionarea sistemelor de reţea, în condiţii de siguranţă şi eficienţă, incluzând aspecte legate de transmisie, conexiuni transfrontaliere, standarde de securitate ale sistemelor tehnice generale şi de modulare, elaborate acolo unde este posibil de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEN) şi alte organisme similare de standardizare sau aşa cum au fost emise de Uniunea pentru Coordonarea Transportului Energiei Electrice (UCTE) şi de Asociaţia Europeană pentru Eficientizarea Schimburilor de Energie (Easeegas) pentru stabilirea regulilor comune şi a uzanţelor în afaceri.

se încarcă...