Back

Guvernul României

Ordonanţa de urgenţă nr. 91/2005 privind instituirea Programului de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează gaze naturale pentru încălzirea locuinţei, în vederea creşterii eficienţei consumului, siguranţei şi calităţii vieţii

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 20.07.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Având în vedere majorările preţului la gaze naturale şi ţinând cont de necesitatea eficientizării consumului individual de gaze naturale pentru persoanele care utilizează la încălzirea locuinţei acest combustibil, în vederea creşterii calităţii vieţii de familie, se impune iniţierea unui program de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune de centrale termice individuale sau, după caz, de arzătoare automatizate.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 1. -

Începând cu anul 2005 se instituie Programul de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, în vederea eficientizării consumului de gaze naturale utilizate la încălzirea locuinţei.

Art. 2. -

(1) În perioada 2005-2008 se acordă un ajutor bănesc pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a unui arzător automatizat, denumit în continuare ajutor bănesc.

(2) De ajutorul bănesc beneficiază familiile şi persoanele singure care îndeplinesc următoarele condiţii:

a) utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale şi sunt consumatori individuali, titulari de contracte de furnizare a gazelor naturale;

b) au venitul net lunar pe membru de familie de până la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

c) nu deţin centrale termice individuale;

d) deţin sobe de teracotă.

(3) Ajutorul bănesc se acordă sub formă de bonuri valorice, în cuantum diferenţiat, după cum urmează:
Modificări (1)

a) în sumă de 1.000 lei, în cazul achiziţionării, instalării şi punerii în funcţiune a unei centrale termice individuale;

b) în sumă de 200 lei, în cazul achiziţionării şi montării unui arzător automatizat.

Art. 3. -

(1) Bonurile valorice sunt documente cu regim special care se emit de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.

(2) Tipărirea bonurilor valorice se va face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Bonurile valorice sunt de culoare violet, sunt prevăzute cu elemente de securizare şi au tipărit cuantumul ajutorului bănesc prevăzut la art. 2 alin. (3).

(4) Modelele bonurilor valorice sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 4. -

(1) Ajutorul bănesc se acordă numai în cazul în care achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice sau, după caz, a arzătoarelor automatizate se realizează prin firme autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, denumite în continuare firme autorizate.
Modificări (3)

(2) Firmele autorizate care participă la Programul de acordare a unor ajutoare băneşti populaţiei cu venituri reduse care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale au obligaţia să încheie un protocol de colaborare cu direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie teritorială, în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa familia ori persoana singură.

(3) Modelul protocolului de colaborare prevăzut la alin. (2) este stabilit prin norme metodologice.

Art. 5. -

(1) Ajutorul bănesc se acordă o singură dată, fie pentru achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice, fie pentru achiziţionarea şi montarea arzătoarelor automatizate, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa şi veniturile familiei, semnată de reprezentantul familiei, care este şi titularul ajutorului bănesc.

(2) În cazul achiziţionării, instalării şi punerii în funcţiune a unei centrale termice, cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită de următoarele documente:

a) avizul de soluţie tehnică eliberat de furnizorul de gaze naturale la care este înregistrat ca titular de contract de furnizare a gazelor naturale;

b) proiectul de execuţie a instalării centralei termice, eliberat de firma autorizată.

(3) În cazul achiziţionării şi montării arzătoarelor automatizate, ajutorul bănesc se acordă pentru un număr maxim de trei sobe.

(4) Cererea de acordare a ajutorului bănesc se înregistrează la direcţia teritorială în a cărei rază se află locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă a titularului.

(5) Cererea se completează potrivit modelului stabilit prin norme metodologice.

Art. 6. -

(1) Stabilirea dreptului la ajutorul bănesc se realizează pe bază de anchetă socială efectuată de personalul de specialitate din cadrul direcţiei teritoriale.

(2) Ancheta socială certifică componenţa familiei şi nivelul veniturilor acesteia, precum şi modalităţile de încălzire a locuinţei.

(3) Modelul anchetei sociale este stabilit prin norme metodologice.

Art. 7. -

(1) Cererea prevăzută la art. 5 alin. (1) se aprobă sau se respinge prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale.

(2) Decizia directorului executiv al direcţiei teritoriale privind acordarea dreptului la ajutorul bănesc se comunică titularului în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii cererii şi se transmite însoţită de bonul valoric reprezentând ajutorul bănesc.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2) direcţiile teritoriale vor comunica familiilor şi persoanelor singure care nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului bănesc decizia motivată a directorului executiv al direcţiei teritoriale privind respingerea cererii.

Art. 8. -

(1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin familie se înţelege soţul, soţia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţă.

(2) Prin persoană singură se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 16 ani, locuieşte şi se gospodăreşte singură.

Art. 9. -

Ajutorul bănesc se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă a acestora.

Art. 10. -

(1) Suma reprezentând acoperirea unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzătoarelor automatizate, datorată firmei autorizate, se achită de către titular cu bonul valoric.

(2) Firmele autorizate care au încheiat protocolul prevăzut la art. 4 alin. (3) au obligaţia să accepte plata unei părţi din cheltuielile cu achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unei centrale termice individuale sau, după caz, a arzătoarelor automatizate, sub formă de bonuri valorice.

Art. 11. -

(1) Lunar, firmele autorizate transmit direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind titularii şi sumele reprezentând ajutoarele băneşti, însoţită de bonurile valorice.

(2) În cazul ajutorului bănesc acordat pentru achiziţionarea şi montarea arzătoarelor automatizate, documentele prevăzute la alin. (1) sunt însoţite de procesul-verbal de constatare a montării arzătoarelor automatizate. Modelul procesului-verbal este stabilit prin norme metodologice.

(3) Situaţia prevăzută la alin. (1) reprezintă document de plată pe baza căruia direcţiile teritoriale achită sumele solicitate de firmele autorizate.

(4) Direcţiile teritoriale au obligaţia de a verifica periodic lista firmelor autorizate.

(5) Direcţiile teritoriale au obligaţia de a reţine bonurile valorice şi de a nu efectua decontarea acestora în cazul în care constată că la data solicitării decontării firma nu mai este autorizată.

Art. 12. -

(1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului bănesc, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinaţie.

(2) Cheltuielile privind tipărirea bonurilor valorice şi orice alte cheltuieli ocazionate de acordarea ajutoarelor băneşti, precum şi cheltuielile legate de informarea populaţiei cu privire la drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familei.

Art. 13. -

Ajutoarele băneşti acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se impozitează şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.

Art. 14. -

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei monitorizează aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă cu privire la acordarea ajutorului bănesc.

Art. 15. -

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice elaborează norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
Gheorghe Barbu
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Ministrul economiei şi comerţului,
Codruţ Ioan Şereş
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Bucureşti, 14 iulie 2005.

Nr. 91.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

se încarcă...