Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.07.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Reglementări ale unor operaţiuni financiare şi fiscale

SECŢIUNEA 1 Contribuţia asupra producţiei de zahăr şi izoglucoză
Modificări (1)

Art. 1.

Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se instituie obligaţia plăţii contribuţiei pentru producţia de zahăr şi a contribuţiei pentru producţia de izoglucoză, realizate în cadrul cotelor alocate României de către Uniunea Europeană, contribuţii care se fac venit la bugetul de stat şi vor fi virate Sistemului de resurse proprii tradiţionale ale Uniunii Europene.

Art. 2. Modificări (1)

Procedura de plată către Sistemul de resurse proprii tradiţionale ale Uniunii Europene, stabilirea contribuabililor pentru contribuţia de zahăr şi izoglucoză, alocarea cotelor de producţie de zahăr şi izoglucoză, stabilirea cotei contribuţiei şi a termenelor de plată, precum şi calculul, controlul şi colectarea acestor contribuţii se stabilesc prin lege.

SECŢIUNEA a 2-a Recuperarea debitelor rezultate din plata de către Ministerul Finanţelor Publice a ratelor de capital, a dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente, precum şi a comisioanelor restante la fondul de risc, dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestora

Art. 3.

(1) Sumele plătite la scadenţe de Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de garant sau împrumutat, în contul beneficiarilor de credite interne ori externe garantate de stat sau de credite externe contractate de stat şi subîmprumutate ca urmare a lipsei disponibilităţilor financiare ale acestora, reprezentând rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri, precum şi comisioanele datorate şi neachitate la fondul de risc de către aceştia, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora se recuperează de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal beneficiarii, în baza înscrisurilor întocmite de direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat.
Modificări (1)

(2) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(3) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie.

(4) Creanţele preluate de la Ministerul Finanţelor Publice de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., aprobată prin Legea nr. 381/2003, se vor valorifica de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului în temeiul actelor normative menţionate anterior.

SECŢIUNEA a 3-a Recuperarea creanţelor rezultate din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice externe nerambursabile

Art. 4.

(1) Recuperarea creanţelor rezultate din contravaloarea în lei a importurilor efectuate din ajutoare economice nerambursabile, oferite Guvernului României de donatori externi, în baza unor acorduri bilaterale, datorată Fondului de contrapartidă de către beneficiarii acestora, se realizează prin intermediul organelor fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal beneficiarii.

(2) În acest scop Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de gestionar al Fondului de contrapartidă, conform Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă, solicită organelor fiscale competente efectuarea unor acţiuni de control la beneficiarii sumelor prevăzute la alin. (1), aflaţi în evidenţa direcţiei de specialitate din minister.

(3) Procedura de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(4) Termenele de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită a obligaţiilor prevăzute în prezentul articol se întrerup la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, după această dată urmând să curgă un nou termen de prescripţie.

SECŢIUNEA a 4-a Reglementări privind împrumutul extern contractat de Ministerul Sănătăţii cu garanţia statului în vederea consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Colţea şi refacerii Bisericii Colţea

Art. 5.

Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Sănătăţii sunt autorizate să finalizeze documentaţiile aferente împrumutului extern contractat în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 850/1999 privind aprobarea unei achiziţii publice dintr-o singură sursă de către Ministerul Sănătăţii, în vederea consolidării, modernizării şi dotării Spitalului Clinic Colţea şi refacerii Bisericii Colţea şi pentru aprobarea garantării de către Ministerul Finanţelor a unui credit extern pentru realizarea acesteia, cu modificările ulterioare.

Art. 6.

(1) Se autorizează Ministerul Sănătăţii să plătească trimestrial în favoarea Băncii Volksbank comisioane bancare în echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro pe perioada 1 noiembrie 2004 şi până la utilizarea în cursul anului 2005 a echivalentului în lei al sumei de 25.000.000 euro din creditul acordat.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, capitolul "Sănătate", titlul 84 "Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane credite".

CAPITOLUL II Modificarea, completarea, suspendarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul financiar

SECŢIUNEA 1 Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente

Art. I. -

Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

"

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să repartizeze şi să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) şi (11), precum şi să efectueze, după caz, plăţi direct din această poziţie de cheltuieli."

SECŢIUNEA a 2-a Completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

Art. II. -

La articolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 12 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 382/2002, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

"

a1) sumele constituite în Fondul special pentru produse petroliere, rămase după stingerea datoriei publice prevăzute la lit. a), se utilizează pentru diminuarea datoriei publice interne, până la incidenţa echivalentului în lei al sumei de 507.300 mii dolari S.U.A. determinat la cursul valutar valabil la data plăţii;".

SECŢIUNEA a 3-a Modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi

Art. III. -

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic "Sidex" - S.A. Galaţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 5 octombrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 122/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se abrogă.
Modificări (1)

2. Alineatul (3) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile şi comisioanele plătite de Ministerul Finanţelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garanţia statului de către societate, aceasta va plăti Ministerului Finanţelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobândă anuală de 7,24% plus o marjă de 1% aplicată la aceste sume. La suma rezultată prin aplicarea dobânzii anuale de 7,24 % plus o marjă de 1%, se va aplica şi rata dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României potrivit art. 4 din anexa la Ordinul Consiliului Concurenţei nr. 51/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursării ajutorului de stat ilegal şi a celui interzis."
Modificări (1)

3. Alineatul (4) al articolului 11 va avea următorul cuprins:

"

(4) În cazul în care societatea nu respectă oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eşalonare care au fost încheiate conform alin. (2), aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadenţei până la plata integrală a debitului, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
Modificări (1)

SECŢIUNEA a 4-a Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului

Art. IV. -

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (2), se abrogă litera d).

2. Alineatul (3) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

(3) Nivelul ratei dobânzii aferente împrumuturilor prevăzute la alin. (2) lit. b) se stabileşte prin convenţii. Pentru plasamentele prevăzute la alin. (2) lit. c) nivelul ratei dobânzii se stabileşte în condiţii de maximă eficienţă pentru stat."

3. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului operatorii economici şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii beneficiază de dobândă. Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, deschise la Trezoreria Statului pe numele operatorilor economici şi al instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăţi şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."

4. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

"

(6) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituţiilor de credit, operatorilor economici şi instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2006."

5. La articolul 11 alineatul (2) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

"

c1) comisioane percepute pentru operaţiunile şi serviciile prestate de către Trezoreria Statului;".

SECŢIUNEA a 5-a Completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Art. V. -

Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolului 286 se introduce un nou articol, articolul 2861, cu următorul cuprins:
Modificări (1)

"

Art. 2861. - Modificări (1)

(1) Orice persoană poate dobândi cu orice titlu sau poate deţine acţiuni emise de către societăţile de investiţii financiare rezultate din transformarea fondurilor proprietăţii private, până în limita de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare.

(2) Exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţiunile deţinute de acţionari care depăşesc limita prevăzută la alin. (1).

(3) În termen de 3 luni de la data depăşirii limitei de 1% din capitalul social al societăţilor de investiţii financiare, acţionarii aflaţi în această situaţie sunt obligaţi să vândă acţiunile care depăşesc limita de deţinere. C.N.V.M. va emite reglementări privind aplicarea prezentului articol."

2. Societăţile de investiţii financiare vor lua măsuri de modificare a statutelor sau a actelor constitutive, după caz, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, în sensul eliminării oricăror prevederi contrare dispoziţiilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care societăţile de investiţii financiare nu efectuează modificările în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, statutele sau actele constitutive se consideră modificate de drept, în sensul respectării limitei de 1% din capitalul social.

SECŢIUNEA a 6-a Suspendarea aplicării unor dispoziţii legale

Art. VI. -

(1) Aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2006.

(2) Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acţiuni de cercetare-dezvoltare şi inovare, finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se o creştere a acestora.

SECŢIUNEA a 7-a Abrogări ale unor dispoziţii legale

Art. VII. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:

a) secţiunea a 11-a "Reglementări privind emiterea scrisorilor de confort", art. XIII din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare;

b) alin. (3) al art. 13 din cap. I secţiunea a 6-a "Reglementări privind finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, în condiţii de transparenţă şi competitivitate" din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 28 ianuarie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 146/2005.

SECŢIUNEA a 8-a Dispoziţii finale

Art. VIII. -

Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Ionel Popescu

Bucureşti, 14 iulie 2005.

Nr. 41.

se încarcă...