Back

Guvernul României

Ordonanţa nr. 10/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31.01.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I Reglementări ale unor operaţiuni financiare

SECŢIUNEA 1 Reglementări privind autorizarea Ministerului Finanţelor Publice
de a plăti băncilor creditoare externe dobânzile penalizatoare
şi comisioanele restante din fondul de risc

Art. 1.

Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice în calitate de garant să plătească băncilor creditoare externe din fondul de risc dobânzile de întârziere şi comisioanele provenind din creditele externe garantate de stat, conform sumelor notificate de către băncile finanţatoare externe.

Art. 2.

Creanţele provenite din sumele plătite de Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute la art. 1, vor fi preluate spre valorificare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi vor face obiectul unor acte adiţionale la contractele de cesiune de creanţă încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului conform Ordonanţei Guvernului nr. 29/2002 privind instituirea unor măsuri pentru recuperarea creanţelor statului şi diminuarea datoriei publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2002.

SECŢIUNEA a 2-a Reglementări privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli
pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor
naţionale, precum şi ale societăţilor comerciale cu capital de stat

Art. 3.

(1) Până la data de 31 martie 2005, Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, societăţilor comerciale subvenţionate de la bugetul de stat, precum şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, care au această prevedere în actul constitutiv, actualizate în conformitate cu actele normative aprobate după intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.

(2) Până la aceeaşi dată ordonatorii principali de credite pot deschide lunar credite bugetare pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale, societăţile comerciale cu capital de stat, aflate în coordonarea acestora, care beneficiază de alocaţii de la bugetul de stat, în limita a 8,33% din creditele bugetare aprobate pe anul 2005 cu această destinaţie prin Legea nr. 511/2004.

(3) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, organele administraţiei publice centrale implicate şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei vor aproba fondul de salarii lunar al agenţilor economici monitorizaţi potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în coordonarea, subordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul acestora.

(4) Ministerele, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi organele administraţiei publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentului articol.

SECŢIUNEA a 3-a Reglementarea plăţii comisioanelor datorate de Ministerul
Finanţelor Publice Băncii Naţionale a României
pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005
şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe

Art. 4.

Plata comisioanelor datorate de Ministerul Finanţelor Publice Băncii Naţionale a României, pentru operaţiunile derulate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2005 şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 4-a Reglementări privind finalizarea documentaţiilor aferente
scrisorilor de garanţie de către Ministerul Finanţelor Publice

Art. 5.

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să finalizeze după data de 1 ianuarie 2005, în condiţiile legii, documentaţiile aferente scrisorilor de garanţie în cazul acelor beneficiari, agenţi economici care rambursează împrumuturile exclusiv din surse proprii sau autorităţi ale administraţiei publice locale, pentru care au fost emise hotărâri ale Guvernului în temeiul Legii datoriei publice nr. 81/1999.

SECŢIUNEA a 5-a Reglementări privind sprijinul acordat producătorilor agricoli
în vederea efectuării lucrărilor prevăzute în programele
campaniilor agricole anuale

Art. 6.

Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli în vederea efectuării lucrărilor agricole mecanizate prevăzute în programele campaniilor agricole anuale, se acordă un sprijin financiar, reprezentând o sumă fixă pe litru de motorină.

Art. 7.

(1) În înţelesul prezentei ordonanţe, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, sunt:

a) proprietarii de terenuri agricole pe care le exploatează individual;

b) crescătorii de animale şi/sau de păsări;

c) societăţile agricole cu personalitate juridică constituite potrivit Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi asociaţiile familiale;

d) societăţile comerciale cu profil agricol;

e) arendaşii care au încheiat contracte de arendare în condiţiile prevăzute de Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi concesionarii de terenuri agricole;

f) institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare şi învăţământ cu profil agricol, precum şi unităţile de cult.

(2) Lucrările agricole mecanizate pentru care se acordă sprijin financiar pentru achiziţionarea de motorină sunt:

a) lucrările aferente pregătirii terenurilor, înfiinţarea culturilor, întreţinerea şi recoltarea culturilor, inclusiv eliberarea terenurilor;

b) lucrările tehnologice din fermele zootehnice.

Art. 8.

Nivelul sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9.

(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va aproba, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, norme metodologice de aplicare.

(2) În normele metodologice prevăzute la alin. (1) se vor stabili consumurile specifice de motorină, pe lucrări agricole mecanizate, instituţiile implicate direct în aplicarea prevederilor din ordonanţă, precum şi modalităţile de acordare, verificare şi plată a sprijinului financiar pentru achiziţionarea de motorină.

Art. 10.

Sumele aferente plăţii sprijinului financiar se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.

Art. 11.

Pentru anul 2005, sumele aferente plăţii sprijinului financiar prevăzut la art. 6 se vor asigura, în limita prevederilor bugetare aprobate prin Legea nr. 511/2004, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în cadrul programului "Dezvoltarea durabilă a producţiei de cereale pentru boabe, leguminoase boabe, plante tehnice, cartof, legume de câmp şi în spaţii protejate, pomicultură şi viticultură", prin diminuarea corespunzătoare a sprijinului acordat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2004 privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 479/2004.

SECŢIUNEA a 6-a Reglementări privind finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor
culturale, în condiţii de transparenţă şi competitivitate

Art. 12.

(1) Prezenta secţiune reglementează finanţarea nerambursabilă din bugetul Fondului Cultural Naţional şi din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, organizate în ţară şi/sau în străinătate, în condiţii de transparenţă şi competitivitate.

(2) În înţelesul prezentei secţiuni, următorii termeni se definesc astfel:

a) program cultural - ansamblul de proiecte şi acţiuni culturale structurate organic, care se desfăşoară pe o perioadă de timp ce excedează, de regulă, durata unui exerciţiu financiar şi care urmăreşte satisfacerea unor nevoi culturale la nivel regional, naţional sau internaţional;

b) proiect cultural - ansamblul de acţiuni culturale structurate organic, care se desfăşoară pe o perioadă de timp determinată, de regulă mai mică decât cea a unui program cultural, şi care urmăreşte satisfacerea unor nevoi culturale exprimate la nivel local, zonal sau regional;
Modificări (1)

c) acţiune culturală - ansamblul de activităţi şi operaţiuni structurate organic, care urmăreşte satisfacerea unor nevoi culturale punctuale;

d) operator cultural - persoana juridică de drept public sau de drept privat care, potrivit actelor sale constitutive, desfăşoară activităţi culturale;
Modificări (1)

e) nevoie culturală - cerinţa de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoanele fizice sau juridice cărora se adresează operatorii culturali şi care sunt beneficiarii direcţi ai acestora;

f) nevoie culturală de urgenţă - cerinţa de produse sau servicii culturale a cărei nesatisfacere poate avea drept consecinţă deteriorarea ori distrugerea unui bun cultural sau care poate prejudicia interesele imediate ale beneficiarilor direcţi ai operatorilor culturali ori poate prejudicia implementarea unui proiect cu finanţare nerambursabilă din partea Comisiei Europene, UNESCO sau a altor organisme internaţionale similare şi implementat de un operator cultural.

Art. 13.

(1) Se înfiinţează Administraţia Fondului Cultural Naţional, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor, denumită în continuare Administraţia, finanţată din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) Sediul Administraţiei este în imobilul situat în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 99A, sectorul 1.
Modificări (1)

(3) Veniturile proprii ale Administraţiei se asigură din Fondul Cultural Naţional.

(4) Excedentul rezultat din execuţia bugetului Administraţiei se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul de stat în limita sumelor primite de la acesta.

Art. 14.

Obiectivele principale ale Administraţiei sunt:

a) gestionarea Fondului Cultural Naţional;

b) finanţarea programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, organizate în ţară şi/sau în străinătate;

c) dezvoltarea relaţiilor culturale internaţionale ale României.
Modificări (1)

Art. 15.

(1) Organizarea şi funcţionarea Administraţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, emisă în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei secţiuni.
Modificări (1)

(2) Administraţia este condusă de un director, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii.

(3) Directorul conduce întreaga activitate a Administraţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate.

(4) În exercitarea atribuţiilor sale directorul emite decizii.

Art. 16. Modificări (1)

(1) Directorul Administraţiei este ajutat de un consiliu, format din 11 membri desemnaţi de:

a) Ministerul Culturii şi Cultelor - 1 membru;

b) Ministerul Finanţelor Publice - 1 membru;

c) Institutul Cultural Român - 1 membru;

d) Consiliul Minorităţilor Naţionale - 1 membru;

e) asociaţiile de creatori - 6 membri, câte unul pentru fiecare asociaţie cu cel mai mare număr de membri din domeniu.

(2) Membrii consiliului vor fi numiţi pe o perioadă de 2 ani, prin decizie a directorului Administraţiei.

(3) Directorul Administraţiei este membru al consiliului, cu drept de vot.

Art. 17.

(1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural Naţional provin din următoarele surse:

a) o cotă de 5% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în condiţiile legii, după bunuri culturale mobile proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publică;
Modificări (1)

b) o cotă de 5% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea, prin licitaţie publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea publicaţiilor interzise spre vânzare minorilor, precum şi din încasările obţinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor sau videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;
Modificări (1)

e) o cotă de 3% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea calendarelor sau cărţilor poştale ilustrate, afişelor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);

f) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;

g) o cotă de 2% din încasările realizate de agenţii economici din vânzarea produselor de artă populară;

h) o cotă de 2% din veniturile realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în incinta sau în spaţiul de protecţie al monumentelor istorice proprietate publică;
Modificări (1)

i) o cotă de 1% din încasările realizate de agenţii economici din organizarea de distracţii de tip luna-parc;

j) o cotă de 1% din veniturile realizate de agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

k) o cotă de 5% din încasările realizate de agenţii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;
Modificări (1)

l) cota prevăzută la art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 624/2001;

m) aplicate videogramelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 213/2002;

n) o cotă de 3% din devizul general al investiţiilor autorizate să se realizeze de către agenţii economici pentru construcţiile amplasate în spaţiile de protecţie ale monumentelor istorice proprietate publică;

o) fonduri obţinute în cadrul colaborării internaţionale;

p) donaţii, legate sau alte liberalităţi;

r) sponsorizări;

s) dobânda aferentă disponibilităţilor aflate în bugetul Fondului Cultural Naţional;

ş) alte venituri dobândite în condiţiile legii.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-m) se aplică asupra încasărilor totale realizate, din care s-a dedus T.V.A. aferentă, şi se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.
Modificări (1)

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii şi vor fi folosite pentru finanţarea nerambursabilă a programelor, proiectelor culturale şi acţiunilor culturale, în conformitate cu dispoziţiile prezentei secţiuni.

se încarcă...