Back

Parlamentul României

Convenţia de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a Investiţiilor din 11.10.1985 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14.05.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele contractante,

ţinînd seama de necesitatea de a întări cooperarea internaţională pentru dezvoltare economică şi a întreţine contribuţia la o astfel de dezvoltare a investiţiei străine în general şi a celei particulare în special,

recunoscînd că fluxul de investiţie străină către ţările în curs de dezvoltare ar fi facilitat şi încurajat în continuare de preocupările de atenuare a riscurilor necomerciale,

dorind să mărească fluxul de capital şi tehnologie pentru scopuri productive către ţările în curs de dezvoltare, în condiţii corespunzătoare cu nevoile de dezvoltare, politicile şi obiectivele lor, pe baza unui mod echitabil şi stabil de tratament al investiţiei străine,

convinse că M.I.G.A. poate juca un rol important în încurajarea investiţiei de capital străin, completînd programele naţionale şi regionale de garantare a investiţiilor şi a asigurătorilor particulari ai riscului necomercial şi înţelegînd că o astfel de agenţie ar trebui, în măsura posibilului, să-şi îndeplinească obligaţiile fără a recurge la capitalul de rezervă (solicitabil) şi că un asemenea obiectiv ar fi servit de continuă îmbunătăţire a condiţiilor investiţiei, au căzut de acord asupra celor ce urmează:

CAPITOLUL I Constituire, statut, scopuri, definiţii

ARTICOLUL 1 Constituirea şi statutul agenţiei

a) Prin prezenta se constituie M.I.G.A. (denumită în cele ce urmează agenţie).

b) Agenţia va avea personalitate juridică deplină şi, în special, capacitatea de:

(i) a contracta;

(ii) a dobîndi şi dispune de proprietate mobilă şi imobilă; şi

(iii) a institui procedurile legale.

ARTICOLUL 2 Obiectiv şi scopuri

Obiectivul agenţiei va fi de a încuraja fluxul de investiţii pentru scopuri productive între ţările membre şi, în special, spre ţările în curs de dezvoltare, suplimentînd astfel activităţile B.I.R.D. (denumită în cele ce urmează banca), C.F.I. şi altor instituţii internaţionale de finanţare a dezvoltării.

În realizarea obiectivelor sale, agenţia:

a) va emite garanţii, inclusiv coasigurare şi reasigurare, contra riscurilor necomerciale privind investiţiile într-o ţară membră, care vin din alte ţări membre;

b) va realiza activităţi complementare adecvate în vederea promovării fluxului de investiţii spre şi între ţările membre, în curs de dezvoltare; şi

c) va exercita alte asemenea prerogative, în mod incidental, ce vor fi necesare sau dorite în promovarea obiectivelor sale.

Agenţia va fi condusă în toate deciziile ei de prevederile acestui articol.

ARTICOLUL 3 Definiţii

a) Stat membru înseamnă un stat cu privire la care această convenţie a intrat în vigoare în conformitate cu art. 61.

b) Ţară gazdă sau guvern gazdă înseamnă un stat membru, guvernul său sau orice autoritate publică a statului membru, în ale cărui teritorii - delimitate conform art. 66 - urmează să fie plasată o investiţie ce a fost garantată sau reasigurată, sau se are în vedere a fi garantată sau reasigurată de agenţie.

c) Ţară membră în curs de dezvoltare înseamnă un stat membru care este menţionat ca atare în lista anexată (anexa A), anexă ce poate fi modificată sau completată din cînd în cînd de către Consiliul guvernatorilor la care se referă art. 30 (în cele ce urmează numit consiliu).

d) O majoritate specială înseamnă un vot afirmativ a nu mai puţin de 2/3 din totalul capacităţii de vot, reprezentînd nu mai puţin de 55% din acţiunile subscrise la capitalul de bază al agenţiei.

e) O valută liber utilizabilă înseamnă: (i) orice monedă desemnată ca atare de F.M.I. din cînd în cînd şi (ii) orice altă monedă liber disponibilă şi efectiv utilizabilă pe care Consiliul directorilor (la care face referire art. 30), numit mai departe Consiliul de conducere, o poate desemna pentru realizarea scopurilor acestei convenţii, după consultarea cu F.M.I. şi cu aprobarea ţării căreia îi aparţine.

CAPITOLUL II Calitatea de membru şi capitalul

ARTICOLUL 4 Calitatea de membru

a) Participarea la agenţie este deschisă tuturor membrilor băncii (B.I.R.D.) şi Elveţiei.

b) Membrii originari vor fi statele prevăzute în lista anexă A şi care au devenit părţi ale acestei convenţii pe sau înainte de 30 octombrie 1987.

ARTICOLUL 5 Capitalul

a) Capitalul de bază autorizat al agenţiei va fi de 1 miliard DST. El va fi divizat în 100.000 de acţiuni, fiecare în valoare de 10.000 DST, care vor fi disponibile spre a fi subscrise de membri.

Toate obligaţiile de plată ale membrilor cu privire la capital vor fi reglate pe baza valorii medii a DST-ului exprimată în dolari S.U.A., pe perioada 1 ianuarie 1981 - 30 iunie 1985, această valoare fiind 1,082 $ S.U.A. = 1 DST.

b) Capitalul de bază va creşte la admiterea unui nou membru, în măsura în care acţiunile autorizate sînt insuficiente pentru a asigura acţiunile ce urmează a fi subscrise de acest nou membru, conform art. 6.

c) Consiliul guvernatorilor, cu majoritate specială, poate oricînd să majoreze capitalul de bază al agenţiei.

ARTICOLUL 6 Subscrierea acţiunilor

Fiecare membru originar al agenţiei va subscrie la valoarea nominală numărul de acţiuni indicate în anexa nr. 1 vizavi de numele său.

Orice alt membru va subscrie acel număr de acţiuni, în acei termeni şi condiţii care pot fi stabilite de Consiliul guvernatorilor, dar în nici un caz la o valoare de emisiune mai mică decît cea nominală.

Nici un membru nu va subscrie mai puţin de 50 de acţiuni; Consiliul guvernatorilor poate prevedea reguli prin care membrii pot subscrie la acţiuni suplimentare din capitalul de bază autorizat.

ARTICOLUL 7 Diviziunea şi modul de mobilizare a capitalului

Capitalul iniţial subscris de fiecare membru se va plăti astfel:

(i) în termen de 90 de zile de la data la care convenţia intră în vigoare pentru membrul respectiv, 10% din valoarea fiecărei acţiuni vor fi plătite în numerar, conform celor stipulate în secţiunea a) a art. 8 şi încă 10% sub formă de bilete la ordin nenegociabile, nepurtătoare de dobînzi, sau obligaţiuni similare ce urmează a fi încasate conform deciziei Consiliului guvernatorilor, în vederea realizării obligaţiilor agenţiei;

(ii) diferenţa va fi pasibilă de solicitarea agenţiei, atunci cînd va avea nevoie pentru îndeplinirea obligaţiilor sale.

ARTICOLUL 8 Plata subscripţiilor la acţiuni

a) Plata subscripţiilor va fi efectuată în monede liber utilizabile, cu excepţia ţărilor în curs de dezvoltare, care pot plăti în moneda naţională pînă la 25% din partea prevăzută a fi plătită în numerar la art. 7.

b) Solicitările pentru orice cotă-parte din subscripţie neplătită vor fi uniforme pe toate acţiunile.

c) Dacă suma primită de agenţie la o solicitare va fi insuficientă pentru a-şi realiza obligaţiile care au necesitat solicitarea, agenţia poate face în continuare cereri succesive din subscripţiile neplătite, pînă ce suma totală primită va fi suficientă pentru îndeplinirea obligaţiilor ei.

d) Datoria în acţiuni va fi limitată la partea neplătită din valoarea nominală.

ARTICOLUL 9 Evaluarea monedelor

Ori de cîte ori va fi necesar, pentru scopurile acestei convenţii, să se determine valoarea unei monede în funcţie de alta, această valoare va fi determinată în mod rezonabil de către agenţie, după consultarea cu F.M.I.

ARTICOLUL 10 Restituirea (rambursarea)

a) Agenţia va restitui cît de curînd posibil, membrilor săi, sumele plătite ca solicitări din capitalul subscris, dacă şi în măsura în care:

(i) solicitarea va fi fost făcută pentru a plăti o despăgubire rezultată dintr-o garanţie sau contract de reasigurare şi, ulterior, agenţia să-şi fi recuperat plata în totalitate sau în parte, într-o monedă liber utilizabilă; sau

(ii) solicitarea va fi fost făcută din cauza unei neîndepliniri a obligaţiunii de plată a unui membru şi, ulterior, aceasta să fi fost onorată total sau parţial; sau

(iii) Consiliul guvernatorilor, prin majoritate specială, stabileşte că situaţia financiară a agenţiei permite ca toate sau o parte din aceste sume să fie restituite din veniturile agenţiei.

b) Orice restituire efectuată, în virtutea acestui articol, unui membru, va fi făcută în monedă liber utilizabilă, în proporţie sau proporţional cu ponderea plăţilor efectuate de acel membru în sumă totală plătită ca urmare a solicitărilor făcute anterior unei astfel de restituiri.

c) Echivalentul sumelor restituite conform articolului prezent, unui membru, va deveni parte a obligaţiilor membrului privind capitalul solicitabil conform art. 7.

CAPITOLUL III Operaţiuni

ARTICOLUL 11 Riscurile acoperite Modificări (1)

a) Sub rezerva prevederilor secţiunilor b) şi c) de mai jos, agenţia poate garanta investiţiile eligibile, împotriva unor prejudicii rezultînd din unul sau mai multe din următoarele tipuri de riscuri:

(i) Risc din transfer valutar

Orice introducere - atribuibilă guvernului gazdă - de restricţii asupra transferului, în afara ţării gazdă, a monedei proprii într-o monedă liber utilizabilă sau o altă monedă convenabilă deţinătorilor garanţiei, inclusiv lipsa unei acţiuni din partea guvernului ţării gazdă, într-o perioadă rezonabilă de timp, privind cererea unui astfel de investitor pentru un astfel de transfer;

(ii) Exproprierea şi măsurile similare

Orice acţiune legislativă sau administrativă sau orice omisiune atribuibilă guvernului gazdă, care are ca efect deposedarea deţinătorului garanţiei de proprietatea sau controlul ori un beneficiu substanţial din investiţia sa, cu excepţia măsurilor nediscriminatorii cu aplicabilitate generală, pe care guvernele le iau în mod normal în scopul reglementării activităţii economice în teritoriile lor;

(iii) Încălcarea contractului

Orice suspendare sau încălcare de către guvernul gazdă a contractului cu deţinătorul garanţiei, cînd: a) deţinătorul nu a recurs la un for judiciar sau arbitral pentru a formula reclamaţia de suspendare sau încălcare a contractului; sau b) o decizie a unui astfel de for nu este transmisă în acest termen rezonabil ce va fi stipulat în contractele de garanţie în conformitate cu regulamentul agenţiei; ori c) o astfel de hotărîre nu poate fi pusă în aplicare; şi

(iv) Război şi tulburări civile

Orice acţiune militară sau tulburare civilă în teritoriul ţării gazdă, căreia această convenţie nu îi va fi aplicabilă conform prevederilor din art. 66.

b) La cererea comună a investitorului şi ţării gazdă, Consiliul de conducere, prin majoritate specială, poate aproba extinderea sferei riscurilor acoperite, prevăzute la acest articol, la riscuri necomerciale specifice, altele decît cele la care s-a făcut referire în secţiunea a) de mai sus, dar în nici un caz la riscul de devalorizare sau depreciere a monedei.

c) Prejudiciile rezultînd din următoarele nu vor fi acoperite:

(i) orice acţiune sau omisiune a guvernului gazdă, cu care deţinătorul garanţiei a fost de acord sau pentru care a fost răspunzător; şi

(ii) orice acţiune sau omisiune a guvernului gazdă sau orice alt eveniment, petrecute înainte de încheierea contractului de garanţie.

ARTICOLUL 12 Investiţii eligibile Modificări (1)

a) Investiţiile eligibile includ dobînzile la titlurile de participare la capital, inclusiv împrumuturi pe termen mediu sau lung făcute sau garantate de deţinătorii titlului de participare la capital în întreprinderea respectivă, şi acele forme de investiţii directe ce pot fi stabilite de Consiliul de conducere.

b) Consiliul de conducere, prin majoritate specială, poate extinde eligibilitatea la orice altă formă de investiţii pe termen mediu sau lung, cu excepţia împrumuturilor, altele decît cele menţionate în secţiunea a) de mai sus, care pot fi eligibile numai dacă se referă la o investiţie specifică acoperită sau care trebuie să fie acoperită de agenţie.

c) Garanţiile vor fi restrînse la investiţiile a căror realizare începe ulterior înregistrării cererii de garanţie de către agenţie.

Astfel de investiţii pot include:

(i) orice transfer de valută făcut pentru a moderniza, extinde sau dezvolta o investiţie existentă; şi

(ii) utilizarea cîştigurilor din investiţiile existente, care ar putea altfel să fie transferate în afara ţării gazdă.

d) În garantarea unei investiţii, agenţia îşi va îndeplini obiectivele în ceea ce priveşte:

(i) soliditatea economică a investiţiei şi contribuţia ei la dezvoltarea ţării gazdă;

(ii) conformitatea investiţiei cu legislaţia şi reglementările ţării gazdă;

(iii) concordanţa investiţiei cu obiectivele de dezvoltare declarate şi priorităţile ţării gazdă;

(iv) condiţiile de investiţie din ţara gazdă, inclusiv disponibilitatea unui tratament echitabil şi corect şi protecţia legală pentru investiţie.

ARTICOLUL 13 Investitori eligibili

a) Orice persoană fizică sau juridică poate fi aleasă să primească garanţia agenţiei, cu condiţia ca:

(i) această persoană fizică să fie cetăţean al altei ţări decît ţara gazdă;

(ii) această persoană juridică să facă parte sau să aibă principalul sediu de afaceri într-o ţară membră sau majoritatea capitalului să fie deţinută de un stat membru sau de state membre sau de cetăţeni ai acestora, cu condiţia ca acel stat membru să nu fie ţara gazdă în nici unul din cazurile mai sus arătate;

(iii) această persoană juridică, fie că este sau nu particulară, să opereze pe o bază comercială.

b) În cazul cînd investitorul are mai multe cetăţenii, din motivele arătate la secţiunea a) de mai sus, cetăţenia unui stat membru va prevala asupra cetăţeniei unui stat nemembru şi cetăţenia ţării gazdă va prevala asupra cetăţeniei oricărei alte ţări membre.

c) La cererea comună a investitorului şi ţării gazdă, Consiliul de conducere, prin majoritate specială, poate extinde eligibilitatea la o persoană fizică care este cetăţean al ţării gazdă sau la o persoană juridică de pe teritoriul ţării gazdă ori cu majoritatea capitalului deţinută de cetăţenii tării gazdă, cu condiţia ca activul investit să fie transferat din afara ţării gazdă.

ARTICOLUL 14 Ţările gazdă eligibile

Investiţiile vor fi garantate în conformitate cu acest capitol numai dacă urmează a fi făcute pe teritoriul unei ţări membre în curs de dezvoltare.

ARTICOLUL 15 Aprobarea ţării gazdă

Agenţia nu va încheia nici un contract de garanţie înainte ca guvernul ţării gazdă să aprobe emiterea garanţiei de către agenţie contra riscurilor mai sus prezentate.

ARTICOLUL 16 Termen şi condiţii

Termenii şi condiţiile fiecărui contract de garanţie vor fi stabilite de agenţie cu respectarea regulilor şi regulamentelor pe care Consiliul de conducere le va elabora, cu condiţia ca agenţia să nu acopere pierderea totală a investiţiei garantate. Contractele de garanţie vor fi aprobate de preşedinte, sub îndrumarea Consiliului de conducere.

se încarcă...