Back

Parlamentul României

Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18.06.2006

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

TITLUL I Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea dopajului în sport.

(2) Conform reglementărilor Convenţiei împotriva dopajului, adoptată în cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 171/1998, ale Convenţiei internaţionale împotriva dopajului în sport, adoptată în cadrul Conferinţei Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, la Paris la 19 octombrie 2005, acceptată prin Legea nr. 367/2006, şi ale Codului Mondial Anti-Doping, elaborat de Agenţia Mondială Anti-Doping, denumit în continuare Cod, se interzice dopajul în sport din raţiuni de natură etică şi medicală.

(3) În examinarea faptelor şi aspectelor juridice ale unui caz de încălcare a reglementărilor anti-doping, jurisdicţia de soluţionare a cauzelor o au doar instanţele sportive, instanţa de ultim grad fiind Curtea de arbitraj sportiv de la Lausanne.

Art. 2.

(1) Dopajul în sport reprezintă una sau mai multe încălcări ale reglementărilor anti-doping prevăzute la alin. (2).

(2) Constituie încălcări ale reglementărilor anti-doping următoarele fapte:

a) prezenţa unei substanţe interzise sau a metaboliţilor acesteia ori a markerilor ei în proba biologică provenită de la un sportiv;

b) utilizarea sau tentativa de a utiliza o substanţă interzisă sau o metodă interzisă;

c) evitarea, refuzul sau neprezentarea nejustificată pentru prelevarea de probe;

d) încălcarea de 3 ori, într-o perioadă de 12 luni, a reglementărilor în vigoare referitoare la disponibilitatea sportivului pentru testarea doping în afara competiţiei, inclusiv nerespectarea de către sportiv a obligaţiei de a furniza informaţii privind localizarea sa, precum şi a reglementărilor privind testele neefectuate, conform Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii al Agenţiei Mondiale Anti-Doping, inclusiv orice combinaţie de 3 asemenea încălcări într-o perioadă de 12 luni;

e) falsificarea oricărei părţi a controlului doping, care include, fără a se limita la, obstrucţionarea intenţionată sau încercarea de a obstrucţiona un ofiţer de control doping, furnizarea de informaţii false unei organizaţii anti-doping sau intimidarea ori încercarea de a intimida un posibil martor;

f) deţinerea de substanţe şi/sau de metode interzise;

g) traficarea sau tentativa de traficare a oricărei substanţe şi/sau metode interzise;

h) administrarea unui sportiv în competiţie şi/sau în afara competiţiei a oricărei substanţe şi/sau metode interzise;

i) complicitatea prin asistarea, încurajarea, sprijinirea, instigarea, acoperirea sau orice alt tip de complicitate intenţionată implicând o încălcare sau o tentativă de încălcare a unei reglementări anti-doping, inclusiv introducerea unui sportiv în competiţie pe perioada suspendării;

j) asocierea între un sportiv şi o persoană care a suferit o suspendare, ca urmare a implicării într-un caz de încălcare a reglementărilor anti-doping sau a fost condamnat în baza unei proceduri profesionale, disciplinare sau penale, pentru o faptă care ar fi constituit o încălcare a reglementărilor anti-doping, numai după ce sportivul sau o persoană din personalul asistent al sportivului a fost notificată în scris.

Art. 3.

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1. ADAMS - sistem de administrare şi management anti-doping, instrument de gestionare a bazei de date folosind internetul pentru introducerea, depozitarea, difuzarea şi raportarea de date destinate să ajute beneficiarii şi Agenţia Mondială Anti-Doping în operaţiunile anti-doping, în conformitate cu legislaţia în vigoare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal;

2. administrarea - punerea la dispoziţie, furnizarea, supervizarea, facilitarea sau participarea în orice alt mod la utilizarea de către o altă persoană a unei substanţe interzise şi/sau metode interzise;

3. ajutor substanţial - sprijin efectiv acordat de către un sportiv sau o persoană din cadrul personalului asistent al sportivilor, prin furnizarea de informaţii printr-o declaraţie scrisă şi administrarea de probe, inclusiv prin depunerea de mărturii şi furnizarea de informaţii concludente pentru descoperirea unui caz şi stabilirea unei încălcări de către alt sportiv sau persoană din cadrul personalului asistent al sportivului;

4. audiere provizorie - audiere sumară ce are loc înaintea audierii prevăzute la art. 47, verbală sau scrisă, în cadrul căreia sportivului i se aduc la cunoştinţă rezultatul constatat, reglementările anti-doping încălcate, drepturile de care beneficiază şi obligaţiile care îi revin;

5. comitet naţional olimpic - organizaţie recunoscută de Comitetul Internaţional Olimpic;

6. competiţie - o singură cursă, meci, joc sau o întrecere sportivă singulară;

7. consecinţe financiare - sancţiunea de natură financiară impusă ca urmare a unei încălcări a reglementărilor anti-doping sau dispusă de Curtea de Arbitraj Sportiv, pentru a recupera costurile asociate acesteia;

8. control doping - procesul care include furnizarea de informaţii privind localizarea sportivilor, planificarea distribuirii testărilor, prelevarea şi mânuirea de probe biologice, transportul de probe biologice la laborator, analiza de laborator, scutirile pentru uz terapeutic (SUT), gestionarea rezultatelor, audieri şi apeluri;

9. control doping fără aviz prealabil - un control doping care se desfăşoară fără vreo atenţionare prealabilă a sportivului şi în care sportivul este însoţit în permanenţă, începând din momentul anunţării şi până la prelevarea probei biologice;

10. Convenţia UNESCO - Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport, adoptată la cea de a 33-a sesiune a Conferinţei Generale UNESCO din 19 octombrie 2005, inclusiv toate amendamentele adoptate de statele părţi la Convenţie şi de Conferinţa părţilor la Convenţia internaţională împotriva dopajului în sport;

11. descalificare - invalidarea rezultatelor sportivului, obţinute în cadrul unei anumite competiţii sau manifestări sportive, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta, inclusiv retragerea de medalii, puncte şi premii;

12. deţinere - posesia sau controlul exclusiv asupra substanţei sau metodei interzise;

13. falsificarea - modificarea cu un scop incorect printr-o acţiune incorectă, obstrucţionarea, inducerea în eroare sau orice comportament fraudulos, în scopul de a modifica rezultatele testării doping sau de a împiedica desfăşurarea procedurilor obişnuite de testare doping, precum şi oferirea de informaţii false Agenţiei;

14. informarea publică sau raportarea - publicarea de informaţii cu privire la încălcarea unei reglementări anti-doping, în conformitate cu art. 55;

15. în competiţie - perioada care începe cu 12 ore înainte de o competiţie la care sportivul este programat să participe, până la finalul competiţiei şi al procesului de prelevare a probelor legat de acea competiţie, cu excepţia situaţiilor în care se prevede altfel în reglementările unei federaţii internaţionale sau ale unei alte organizaţii naţionale anti-doping;

16. în afara competiţiei - orice testare doping care nu este realizată în competiţie;

17. lipsa vinovăţiei sau neglijenţei - demonstrarea de către sportiv a faptului că nu a ştiut sau nu a suspectat şi nici nu ar fi avut posibilitatea să ştie ori să suspecteze, chiar prin exercitarea celei mai atente griji, faptul că a folosit sau că i s-au administrat substanţe ori metode interzise sau că într-un alt mod a încălcat o reglementare anti-doping;

18. lipsa vinovăţiei sau neglijenţei semnificative - demonstrarea de către sportiv a faptului că vinovăţia sau neglijenţa de care a dat dovadă nu a fost semnificativă în ceea ce priveşte încălcarea reglementărilor anti-doping, atunci când se analizează împrejurările şi se iau în calcul criteriile stabilite pentru acestea;

19. Listă interzisă - lista care denumeşte substanţele şi metodele interzise;

20. locul unei manifestări sportive - loc stabilit de organismul decizional al unui eveniment;

21. lot de testare înregistrat - eşantionul format din sportivi de elită, stabilit separat de către fiecare federaţie internaţională şi organizaţie naţională anti-doping, sportivi care sunt supuşi testării doping în şi în afara competiţiei, ca parte a planului de distribuire a testărilor aparţinând organizaţiei sau federaţiei internaţionale respective şi care au obligaţia să furnizeze informaţii de localizare în conformitate cu prevederile Codului şi ale Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;

22. manifestare sportivă - serie de competiţii individuale organizate împreună de către un singur organism decizional;

23. manifestare sportivă internaţională - manifestare sportivă în cadrul căreia Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, o federaţie internaţională, o organizaţie care organizează o manifestare sportivă majoră sau altă organizaţie sportivă internaţională răspund de manifestarea sportivă sau numesc oficiali pentru aceasta;

24. manifestare sportivă naţională - manifestare sportivă ce implică participarea sportivilor de nivel naţional şi internaţional, care nu este o manifestare sportivă internaţională;

25. marker - un compus, grup de compuşi sau parametri biologici, care indică utilizarea de substanţe sau metode interzise;

26. metabolit - orice substanţă produsă în organism în urma unui proces de metabolizare, biodegradare;

27. metodă interzisă - orice metodă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise;

28. ofiţer de control doping - persoană atestată de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi care are, pe baza delegaţiei emise de Agenţia Naţională Anti-Doping, responsabilitatea gestionării la faţa locului a şedinţei de prelevare a probei;

29. oficial pentru recoltarea probelor de sânge - ofiţer de control doping autorizat care are şi calificare medicală pentru efectuarea puncţiei venoase, obţinută potrivit prevederilor legale;

30. organizator de manifestări sportive majore - asociaţiile continentale ale comitetelor naţionale olimpice şi alte organizaţii internaţionale sportive multidisciplinare, care funcţionează drept organism decizional al oricăror manifestări sportive continentale, regionale sau internaţionale;

31. organizaţie anti-doping - semnatar responsabil cu adoptarea de reguli pentru iniţierea, implementarea sau aplicarea oricărei părţi din procesul de control doping, ce poate include Comitetul Internaţional Olimpic, Comitetul Internaţional Paralimpic, alte organizaţii care organizează evenimente sportive majore ce efectuează testarea în cadrul acestor evenimente sportive, Agenţia Mondială Anti-Doping, federaţiile internaţionale şi organizaţiile naţionale anti-doping;

32. organizaţie naţională anti-doping - entitate desemnată de fiecare ţară, având autoritatea şi responsabilitatea principală la nivel naţional de a adopta şi implementa reglementările anti-doping, de a efectua activitatea de prelevare a probelor, gestionarea rezultatelor şi procedura de audiere;

33. organizaţie regională anti-doping - entitate la nivel regional, desemnată de ţările membre să coordoneze şi să gestioneze domenii delegate din programele naţionale anti-doping ale acestora, care pot include adoptarea şi implementarea de reglementări anti-doping, planificarea şi prelevarea de probe, gestionarea rezultatelor, examinarea scutirilor pentru uz terapeutic, desfăşurarea audierilor şi coordonarea programelor educative la nivel regional;

34. participant - orice sportiv sau membru al personalului asistent al sportivului;

35. paşaportul biologic al sportivului - programul şi metodele prin care se colectează şi se consemnează informaţii, în conformitate cu standardele internaţionale ale Agenţiei Mondiale Anti-Doping;

36. perioada manifestării sportive - timpul dintre începutul şi sfârşitul unei manifestări sportive, stabilit de organismul care coordonează manifestarea;

37. persoană - persoană fizică sau juridică şi orice altă entitate;

38. personal asistent al sportivului - orice antrenor, preparator, manager, agent, personal din conducerea echipei, oficial, personal medical ori paramedical, părinte sau orice altă persoană care lucrează, tratează sau acordă asistenţă sportivului care participă sau se pregăteşte să participe la competiţii sportive;

39. posesia - situaţia în care persoana are control exclusiv sau intenţionează să exercite controlul asupra substanţei şi/sau metodei interzise; cumpărarea, inclusiv prin mijloace electronice sau orice alte mijloace, a unei substanţe şi/sau metode interzise, de către o persoană, constituie posesie;

40. probă biologică - orice material biologic colectat pentru a fi supus controlului doping;

41. produs contaminat - produs care conţine o substanţă interzisă şi care nu este menţionată pe eticheta produsului;

42. programul observatorilor independenţi - echipă de observatori, aflată sub supravegherea Agenţiei Mondiale Anti-Doping, care observă şi oferă îndrumări cu privire la procesul de control doping la anumite manifestări sportive şi raportează observaţiile sale;

43. rezultat atipic - un raport de la un laborator sau o altă entitate recunoscută de către Agenţia Mondială Anti-Doping, care necesită investigaţii ulterioare potrivit prevederilor Standardului internaţional pentru laboratoare, înainte de a se stabili existenţa unui rezultat pozitiv;

44. rezultat pozitiv - un raport de la un laborator sau de la altă entitate căreia i s-a aprobat efectuarea de testări, care identifică, într-o probă biologică, prezenţa unei substanţe interzise, a metaboliţilor ori a markerilor săi, inclusiv însemnate cantităţi de substanţe endogene sau dovezi ale utilizării de metode interzise;

45. rezultat pozitiv în paşaportul biologic - raport elaborat pe baza procedurii prevăzute în Documentul tehnic sau în Instrucţiunile tehnice, care relevă faptul că rezultatele analitice examinate sunt atipice în raport cu o stare fiziologică normală sau cu o patologie cunoscută şi sunt comparabile cu utilizarea unei substanţe şi/sau metode interzise;

46. scutire pentru uz terapeutic (SUT) - aprobarea utilizării în scopuri terapeutice a unei substanţe şi/sau metode interzise sportivilor care prezintă o afecţiune dovedită medical;

47. semnatari - entităţi semnatare ale Codului, ce se conformează prevederilor acestuia;

48. sport de echipă - un sport în care înlocuirea jucătorilor este permisă pe durata desfăşurării unei competiţii;

49. sport individual - orice sport care nu este sport de echipă;

50. sportiv - orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel internaţional, definit ca atare de fiecare federaţie internaţională, sau orice persoană care participă la activitatea sportivă la nivel naţional, legitimată la un club sportiv afiliat la o federaţie sportivă naţională, şi orice altă persoană care participă la activitatea sportivă la nivel inferior. Prezenta definiţie cuprinde şi practicanţii de sport la nivel recreativ, fără ca aceştia să aibă obligaţia de a furniza informaţii privind localizarea lor şi de a solicita scutire pentru uz terapeutic (SUT);

51. sportiv de nivel naţional - sportiv care concurează într-o disciplină sportivă la nivel naţional, conform definiţiei elaborate de fiecare organizaţie naţională anti-doping, cu respectarea Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;

52. sportiv de nivel internaţional - sportiv care concurează la nivel internaţional într-o disciplină sportivă, definit ca atare de fiecare federaţie internaţională, cu respectarea Standardului internaţional pentru testare şi investigaţii;

53. standard internaţional - un standard adoptat de către Agenţia Mondială Anti-Doping, ce conţine şi detalii tehnice necesare pentru implementarea dispoziţiilor Codului;

54. stricta responsabilitate - regula conform căreia, potrivit art. 2 alin. (2) lit. a) şi b), pentru a stabili încălcarea unei reglementări anti-doping, nu este necesar ca organizaţia anti-doping să demonstreze intenţia, vinovăţia, neglijenţa sau utilizarea cu bună ştiinţă a unei substanţe şi/sau metode interzise de către sportiv;

55. substanţă interzisă - orice substanţă calificată astfel în cuprinsul Listei interzise;

56. substanţe specifice - toate substanţele interzise, cu excepţia substanţelor din clasele agenţilor anabolizanţi, a hormonilor şi anumitor stimulente şi hormoni antagonişti şi modulatori, precum şi a metodelor interzise, identificate ca atare în Lista interzisă, standard internaţional al Agenţiei Mondiale Anti-Doping;

57. suspendarea - oprirea sportivului sau a unei persoane din personalul asistent al acestuia, pentru o perioadă determinată de timp, de la participarea în cadrul oricărei competiţii, exercitarea unei activităţi în legătură cu activitatea sportivă, precum şi suspendarea finanţării conform art. 61 alin. (9);

58. suspendare provizorie - oprirea temporară a sportivului sau a unei persoane din cadrul personalului asistent al sportivului suspectat de una dintre încălcările prevăzute la art. 2 alin. (2) de la participarea în cadrul oricărei competiţii până la luarea deciziei finale;

59. tentativă - angajare comportamentală deliberată, care constituie un pas important în desfăşurarea unei acţiuni, cu scopul săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 2 alin. (2);

60. terapeutic - tratamentul unei stări medicale cu agenţi sau metode curative sau care ajută la vindecare;

61. testări-ţintă - selecţionarea sportivilor pentru testare, pe baza criteriilor prevăzute în Standardul internaţional pentru testare şi investigaţii;

62. testare doping - parte a procesului de desfăşurare a controlului doping, ce presupune planificarea distribuirii testelor, prelevarea de probe biologice, mânuirea lor şi transportul de probe biologice la laborator;

63. trafic - vânzarea, oferirea, transportarea, trimiterea, aducerea sau distribuirea ori posesia, în unul din scopurile aici prevăzute, către un terţ, a unei substanţe şi/sau metode interzise, prin orice mijloace, de către un sportiv, personal asistent al sportivului sau de orice altă persoană aflată sub jurisdicţia unei organizaţii anti-doping;

64. utilizare de substanţe sau metode interzise - aplicarea, ingerarea, injectarea sau consumul prin orice mijloace al oricărei substanţe sau metode interzise;

65. vinovăţia - orice încălcare a unei îndatoriri sau orice lipsă de atenţie cuvenită în conformitate cu o situaţie anume.

TITLUL II Organizarea activităţii anti-doping la nivel naţional

CAPITOLUL I Agenţia Naţională Anti-Doping
Puneri în aplicare (1)

Art. 4.

(1) În vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, cu autonomie decizională şi operaţională în activitatea anti- doping şi de cercetare ştiinţifică în domeniu, coordonată de prim-ministru, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.
Modificări (1)

(2) Personalul Agenţiei este personal contractual şi este salarizat la nivelul prevăzut pentru aparatul de lucru al Guvernului.

Art. 5. Modificări (1)

(1) Laboratorul de control doping este persoană juridică de drept public, independentă din punct de vedere analitic şi operaţional faţă de Agenţie şi orice structură sportivă.

(2) Organizarea, funcţionarea şi finanţarea Laboratorului de control doping se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6.

Agenţia are următoarele obiective:

a) prevenirea şi combaterea la nivel naţional a fenomenului de dopaj prin adoptarea şi implementarea politicilor şi reglementărilor anti-doping, în conformitate cu prevederile prezentei legi;

b) încurajarea practicării unui sport curat, în vederea protejării sănătăţii sportivilor şi respectării principiilor fairplay-ului în sport;

c) elaborarea şi dezvoltarea de studii şi proiecte de cercetare sociologice, comportamentale, juridice şi etice, investigaţii efectuate în domeniul medical biochimie, analitic şi fiziologic;

d) prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc;

e) reafirmarea angajamentului României şi consolidarea poziţiei de partener credibil şi activ în efortul global de luptă împotriva dopajului în sport;

f) dezvoltarea instituţională în vederea implementării politicilor adoptate în domeniu.

se încarcă...