Back

Comisia Europeană

Regulament nr. 1178/2011 de stabilire a cerinţelor tehnice şi a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviaţia civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (Text cu relevanţă pentru SEE) Număr celex: 32011R1178

În vigoare de la 25.11.2011

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă în varianta PDF sau Kindle

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviaţiei civile şi instituirea unei Agenţii Europene de Siguranţă a Aviaţiei şi de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 şi a Directivei 2004/36/CE, în special articolul 7 alineatul (6), articolul 8 alineatul (5) şi articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 urmăreşte să stabilească şi să menţină un nivel înalt şi unitar de siguranţă a aviaţiei civile în Europa. Regulamentul menţionat prevede mijloacele de realizare a acestui obiectiv şi a altor obiective în domeniul siguranţei aviaţiei civile.

(2) Piloţii a căror activitate presupune operarea anumitor aeronave şi echipamente de pregătire sintetică pentru zbor, precum şi persoanele şi organizaţiile implicate în pregătirea, testarea sau verificarea acestor piloţi trebuie să respecte cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Conform regulamentului menţionat, piloţii, precum şi persoanele şi organizaţiile implicate în pregătirea acestora trebuie certificate după ce s-a constatat că îndeplinesc cerinţele esenţiale.

(3) În mod similar, piloţilor trebuie să li se elibereze un certificat medical, iar examinatorii aeromedicali responsabili de evaluarea aptitudinii din punct de vedere medical a piloţilor trebuie autorizaţi după ce s-a constatat că îndeplinesc cerinţele esenţiale aplicabile. Cu toate acestea, în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 se formulează posibilitatea ca medicii generalişti să acţioneze în calitate de examinatori aeromedicali în anumite condiţii şi în cazul în care legislaţia naţională permite acest lucru.

(4) Echipajul de cabină implicat în exploatarea anumitor aeronave trebuie să respecte cerinţele esenţiale aplicabile prevăzute în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În conformitate cu regulamentul menţionat, echipajul de cabină trebuie supus în mod regulat unei evaluări a aptitudinii din punct de vedere medical de a-şi îndeplini, în condiţii de siguranţă, sarcinile care le-au fost alocate în domeniul siguranţei. Conformitatea trebuie demonstrată printr-o examinare adecvată, bazată pe cele mai bune practici de medicină aeronautică.

(5) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 impune Comisiei să adopte dispoziţiile de aplicare necesare pentru stabilirea condiţiilor de certificare a piloţilor şi a persoanelor implicate în pregătirea, testarea sau verificarea acestora, de atestare a membrilor echipajului de cabină şi de evaluare a aptitudinii lor din punct de vedere medical.

(6) Trebuie să se stabilească cerinţele şi procedurile pentru conversia licenţelor naţionale de pilot şi a licenţelor naţionale de mecanic navigant în licenţe de pilot pentru a se garanta că aceştia pot să îşi desfăşoare activitatea în condiţii armonizate; la rândul lor, calificările de zbor de încercare trebuie convertite în conformitate cu regulamentul menţionat.

(7) Statelor membre trebuie să li se dea posibilitatea să recunoască licenţele eliberate de ţări terţe în care se poate garanta un nivel de siguranţă echivalent cu cel precizat în Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Trebuie să se prevadă condiţiile de recunoaştere a licenţelor eliberate de ţări terţe.

(8) Pentru a se garanta că pregătirea începută înainte de aplicarea prezentului regulament poate fi luată în considerare în scopul obţinerii licenţelor de pilot, trebuie stabilite condiţiile de recunoaştere a pregătirii deja efectuate; trebuie să se prevadă de asemenea condiţiile de recunoaştere a licenţelor militare.

(9) Este necesar să se ofere sectorului aeronautic şi administraţiilor statelor membre timp suficient pentru a se adapta la noul cadru de reglementare, să se acorde timp statelor membre pentru a elibera tipurile specifice de licenţe de pilot şi certificate medicale nereglementate de "JAR", precum şi să se recunoască, în anumite condiţii, valabilitatea licenţelor şi certificatelor eliberate, precum şi a evaluărilor aeromedicale efectuate, înainte ca prezentul regulament să se aplice.

(10) Directiva 91/670/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind acceptarea reciprocă a licenţelor personalului pentru exercitarea funcţiilor în aviaţia civilă se abrogă în conformitate cu articolul 69 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. Măsurile adoptate de prezentul regulament trebuie considerate ca fiind măsurile corespondente.

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral cumpăraţi documentul sau alegeţi un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

se încarcă...