Back

Organizaţia Naţiunilor Unite - ONU

Convenţia privind recunoaşterea studiilor şi diplomelor de învăţămînt superior în statele regiunii Europa din 21.12.1979 *)

În vigoare de la 14.05.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele aparţinînd regiunii Europa, părţi la prezenta convenţie,

amintind că, aşa cum a constatat în diverse rînduri Conferinţa generală U.N.E.S.C.O. în rezoluţiile sale privind cooperarea europeană, "dezvoltarea cooperării între naţiuni în domeniile, educaţiei, ştiinţei, culturii şi al informaţiilor, conform principiilor Actului constitutiv al U.N.E.S.C.O., joacă un rol esenţial în opera de pace şi de înţelegere internaţională",

conştiente de raporturile strânse, existente între culturile lor, în ciuda diversităţii limbilor şi a diferenţelor de regimuri economice şi sociale şi dorind să-şi întărească cooperarea în domeniul educaţiei şi al pregătirii profesionale în interesul bunăstării şi prosperităţii permanente ale popoarelor lor,

amintind că statele reunite la Helsinki şi-au exprimat, în Actul final al Conferinţei pentru securitate şi cooperare în Europa din 1 august 1975, intenţia "de a îmbunătăţi, în condiţii reciproc acceptabile, accesul la instituţiile de învăţământ, precum şi la instituţiile culturale şi ştiinţifice, al studenţilor şi oamenilor de ştiinţă din statele participante, îndeosebi, ajungînd la recunoaşterea reciprocă a gradelor şi diplomelor universitare fie, dacă este necesar, pe calea unor acorduri între guverne, fie pe calea unor aranjamente directe între universităţi şi alte instituţii de învăţămînt superior şi de cercetare" şi "favorizînd o evaluare mai exactă a problemelor privind compararea şi echivalarea gradelor şi diplomelor universitare",

amintind că cea mai mare parte din statele contractante, în vederea promovării realizării acestor obiective, au încheiat deja între ele acorduri bilaterale sau subregionale privind îndeosebi echivalarea sau recunoaşterea diplomelor; dar dorind în continuare să-şi intensifice eforturile pe plan bilateral şi subregional, să-şi extindă cooperarea în acest domeniu la ansamblul regiunii Europa,

convinse că marea diversitate a sistemelor de învăţămînt superior existente în regiunea Europa constituie o bogăţie culturală excepţională care este bine să fie salvgardată şi dorind să îngăduie ansamblului populaţiilor lor să beneficieze din plin de această bogăţie culturală, facilitînd locuitorilor fiecărui stat contractant accesul la resursele de educaţie ale celorlalte state contractante şi îndeosebi autorizîndu-i să-şi continue pregătirea în instituţiile de învăţămînt superior din aceste alte state,

considerând că este bine să se recurgă, pentru autorizarea admiterii în etapele de studii ulterioare, la principiul recunoaşterii studiilor care, într-o perspectivă de mobilitate, atît socială cît şi internaţională, permite evaluarea nivelului de pregătire atins, ţinând seama de cunoştinţele atestate de diplomele obţinute, precum şi de oricare altă competenţă individuală adecvată, în măsura în care aceasta poate fi socotită drept valabilă de către autorităţile competente,

considerînd că recunoaşterea de către ansamblul statelor contractante a studiilor făcute şi a diplomelor obţinute în oricare dintre ele are drept scop intensificarea mobilităţii internaţionale a persoanelor şi schimburilor de idei, de cunoştinţe şi de experienţe ştiinţifice şi tehnologice şi că este de dorit să se primească studenţii străini la instituţiile de învăţămînt superior, înţelegîndu-se că recunoaşterea studiilor sau diplomelor lor nu va putea să le confere mai multe drepturi decît studenţilor naţionali,

constatând că această recunoaştere constituie una din condiţiile necesare în vederea:

1. permiterii celei mai bune folosiri posibile a mijloacelor de pregătire şi de educaţie existente pe teritoriile lor,

2. asigurării unei mai mari mobilităţi a cadrelor didactice, a studenţilor, a cercetătorilor şi a specialiştilor,

3. atenuării dificultăţilor pe care le întîmpină la întoarcerea în ţările lor de origine persoanele care au primit o pregătire sau o educaţie în străinătate,

dorind să asigure cea mai largă recunoaştere posibilă a studiilor şi diplomelor, ţinînd seama de principiile care privesc promovarea educaţiei permanente, democratizarea învăţământului, adoptarea şi aplicarea unei politici educaţionale adaptată la transformările structurale, economice şi tehnice, la schimbările sociale şi la contactele culturale din fiecare ţară,

hotărâte să consacre şi să organizeze colaborarea lor viitoare în aceste domenii, pe calea unei convenţii care va constitui punctul de plecare al unei acţiuni dinamice concertate, desfăşurată îndeosebi prin mijlocirea unor mecanisme naţionale, bilaterale, subregionale şi multilaterale, existente deja, sau a căror creare ar apărea necesară,

amintind ca obiectivul final pe care şi l-a fixat Conferinţa generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură constă în "elaborarea unei convenţii internaţionale asupra recunoaşterii şi validităţii titlurilor, gradelor şi diplomelor eliberate de instituţiile de învăţământ superior şi de cercetare din toate ţările",

au convenit asupra a ceea ce urmează:

I. Definiţii

ARTICOLUL 1

1. Potrivit scopurilor prezentei convenţii, prin recunoaşterea unei diplome, a unui titlu sau grad din învăţămîntul superior, obţinut în străinătate, se înţelege acceptarea sa de către autorităţile competente ale unui stat contractant drept atestare valabilă şi acordarea titularului său a drepturilor de care beneficiază persoanele care fac dovada unei diplome, a unui titlu sau grad naţional în raport cu care diploma, titlul sau gradul străin este apreciat. În această privinţă, recunoaşterea are următoarea semnificaţie:

(a) Recunoaşterea unei diplome, a unui titlu sau grad în scopul de a face sau de a continua studii de nivel superior va permite să fie luată în consideraţie candidatura titularului interesat, în vederea admiterii sale în instituţiile de învăţămînt superior şi de cercetare din orice stat contractant ca şi cum ar fi titularul diplomei, titlului sau gradului comparabil obţinut în statul contractant interesat. Această recunoaştere nu are drept efect scutirea titularului diplomei, titlului sau gradului străin de a satisface condiţiile (altele decît cele legate de deţinerea unei diplome) care ar putea fi cerute pentru admiterea în instituţia de învăţămînt superior sau de cercetare interesată din statul care primeşte.

(b) Recunoaşterea unei diplome, a unui titlu sau grad străin pentru exercitarea unei activităţi profesionale constituie recunoaşterea pregătirii profesionale cerute pentru exercitarea profesiunii despre care este vorba, fără a prejudicia, totuşi, regulile juridice şi profesionale şi procedurile în vigoare în statele contractante interesate. Această recunoaştere nu are drept efect scutirea titularului diplomei, titlului sau gradului străin de a satisface celelalte condiţii care au putut fi prevăzute de către autorităţile guvernamentale sau profesionale competente pentru exercitarea activităţii profesionale despre care este vorba.

(c) Cu toate acestea, recunoaşterea unei diplome, a unui titlu sau grad nu va trebui să-i confere titularului său, într-un alt stat contractant, drepturi superioare celor de care ar beneficia acesta în ţara în care această diplomă, acest grad sau titlu i-a fost conferit.

2. Potrivit scopurilor prezentei convenţii, prin studii parţiale se înţelege perioadele de studii sau de pregătire care, fără a constitui un ciclu complet, sînt de natură să aducă o completare notabilă în materie de însuşire de cunoştinţe sau de competenţe.

II. Obiective

ARTICOLUL 2

1. Statele contractante înţeleg să contribuie, prin acţiunea lor comună, atît la promovarea cooperării active a tuturor naţiunilor din regiunea Europa pentru o operă de pace şi de înţelegere internaţională, cît şi la sporirea eficacităţii colaborării lor cu celelalte state membre ale U.N.E.S.C.O. în ceea ce priveşte o mai bună utilizare a potenţialului lor educativ, tehnologic şi ştiinţific.

2. Statele contractante afirmă în mod solemn hotărîrea lor fermă de a coopera strîns, în cadrul legislaţiilor lor şi al structurilor lor constituţionale, precum şi în cadrul acordurilor interguvernamentale în vigoare, în vederea:

(a) permiterii, în interesul tuturor statelor contractante, a utilizării cît mai bune şi în întreaga măsură compatibilă cu politicile lor generale de învăţământ şi cu procedurile lor administrative, a resurselor lor disponibile în materie de pregătire profesională şi de cercetare, iar în acest scop:

(i) de a deschide, cît mai larg posibil, accesul studenţilor sau cercetătorilor provenind din oricare din statele contractante la instituţiile lor de învăţămînt superior;

(ii) de a recunoaşte studiile şi diplomele acestor persoane;

(iii) de a examina posibilitatea elaborării şi adoptării unei terminologii şi a unor criterii de evaluare similare care ar facilita aplicarea unui sistem capabil să asigure comparabilitatea unităţilor de valoare, a materiilor de studiu şi a diplomelor;

(iv) de a adopta, în scopul admiterii la etapele de studii ulterioare, o concepţie dinamică care ar ţine seama de cunoştinţele atestate de diplomele obţinute, precum şi de oricare altă competenţă individuală adecvată în măsura în care aceasta din urmă poate fi socotită valabilă de către autorităţile competente;

(v) de a adopta, în scopul evaluării studiilor parţiale, criterii suple, întemeiate pe nivelul de pregătire atins şi pe conţinutul programelor urmate, ţinînd seama de caracterul interdisciplinar al cunoştinţelor la nivelul învăţămîntului superior;

(vi) de a perfecţiona sistemul de schimburi de informaţii privind recunoaşterea studiilor şi diplomelor;

(b) realizării, în statele contractante, a unei îmbunătăţiri continue a programelor de studii, precum şi a metodelor de planificare şi de promovare a învăţămîntului superior, ţinîndu-se seama de imperativele dezvoltării economice, sociale şi culturale, de politicile fiecărei ţări şi, de asemenea, de obiectivele care figurează în recomandările formulate de organele competente ale Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură în ceea ce priveşte îmbunătăţirea continuă a calităţii învăţămîntului, promovarea educaţiei permanente şi democratizarea educaţiei, precum şi de ţelurile de înflorire a personalităţii umane şi de înţelegere, toleranţă şi prietenie între naţiuni şi, în general, de toate ţelurile privind drepturile omului fixate educaţiei prin Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pactele internaţionale privind drepturile omului adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite şi Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură, privind lupta împotriva discriminării în domeniul învăţămîntului;

(c) promovării cooperării regionale şi mondiale pentru soluţionarea "problemelor de comparare şi echivalare între grade şi diplome universitare", precum şi pentru recunoaşterea studiilor şi calificărilor academice.

3. Statele contractante convin să ia toate măsurile posibile pe plan naţional, bilateral, multilateral şi îndeosebi prin mijlocirea unor acorduri bilaterale, subregionale, regionale şi altele, precum şi pe calea unor aranjamente între universităţi sau alte instituţii de învăţămînt superior şi pe calea unor aranjamente cu organizaţiile şi organismele naţionale sau internaţionale competente, pentru ca autorităţile interesate să poată atinge progresiv obiectivele definite în prezentul articoL

III. Angajamente de aplicare imediată

ARTICOLUL 3

1. Statele contractante, în afara obligaţiilor care revin guvernelor, convin să ia toate măsurile posibile pentru a încuraja autorităţile competente interesate să recunoască, conform definiţiei recunoaşterii prevăzute la art. 1 paragraful 1, diplomele de absolvire a studiilor secundare şi celelalte titluri care dau acces la învăţămîntul superior, eliberate în celelalte state contractante pentru a permite deţinătorilor acestor diplome şi titluri să facă studii în instituţii de învăţămînt superior situate pe teritoriul acestor state contractante.

2. Cu toate acestea, şi fără prejudicierea dispoziţiilor art. 1 paragraful 1 (a), admiterea într-o instituţie de învăţămînt superior va putea fi subordonată existenţei unei capacităţi de primire, precum şi condiţiilor privind cunoştinţele lingvistice necesare pentru a fi utilizate eficient în efectuarea studiilor avute în vedere.

ARTICOLUL 4

1. Statele contractante, în afara obligaţiilor care revin guvernelor, convin să ia toate măsurile posibile pentru a încuraja autorităţile competente interesate să:

(a) recunoască, conform definiţiei recunoaşterii prevăzută la art. 1 paragraful 1, certificatele, diplomele şi titlurile pentru a permite titularilor acestor titluri să continue unele studii, să capete o pregătire sau să întreprindă cercetări în instituţiile lor de învăţămînt superior,

(b) definească, pe cît posibil, modalităţile potrivit cărora ar putea fi recunoscute, în scopul continuării studiilor, studiile parţiale efectuate în instituţiile de învăţămînt superior situate în celelalte state contractante.

2. Dispoziţiile paragrafului 2 al art. 3 de mai sus sînt aplicabile la cazurile prevăzute de prezentul articol.

ARTICOLUL 5

Statele contractante, în afara obligaţiilor care revin guvernelor, convin să ia toate măsurile posibile pentru a încuraja autorităţile competente interesate să facă efectivă recunoaşterea, în vederea exercitării unei profesii, în sensul art. 1 paragraful 1 (b) de mai sus, a diplomelor, titlurilor sau gradelor de învăţămînt superior conferite de autorităţile competente ale celorlalte state contractante.

ARTICOLUL 6

În cazul în care admiterea în instituţiile de învăţământ superior situate pe teritoriul unui stat contractant nu depinde de autoritatea acestui stat, acesta va transmite textul convenţiei instituţiilor interesate şi va face tot posibilul pentru a obţine ca acestea din urmă să accepte principiile enunţate în secţiunile II şi III ale convenţiei.

ARTICOLUL 7

1. Considerînd că recunoaşterea se referă la studiile făcute şi diplomele, titlurile sau gradele decernate în instituţiile acceptate de autorităţile competente din ţară în care diploma, titlul sau gradul a fost decernat, beneficierea de art. 3, 4 şi 5 de mai sus poate fi asigurată oricărei persoane care a urmat aceste studii sau a obţinut aceste diplome, titluri sau grade, oricare ar fi naţionalitatea sau statutul politic sau juridic al celui interesat.

2. Orice cetăţean al unui stat contractant care a obţinut pe teritoriul unui stat necontractant una sau mai multe diplome, titluri sau grade similare cu cele care sînt definite la art. 3, 4 şi 5 de mai sus se poate prevala de acele dispoziţii care sînt aplicabile, cu condiţia ca diplomele, titlurile sau gradele sale să fi fost recunoscute în ţara sa de origine şi în ţara în care acesta doreşte să-şi continue studiile.

IV. Mecanisme de aplicare

ARTICOLUL 8

Statele contractante se angajează să acţioneze în vederea realizării obiectivelor definite la art. 2 şi se vor strădui să asigure executarea angajamentelor prevăzute la art. 3, 4, 5 şi 6 care preced, prin mijlocirea:

(a) unor organisme naţionale;

(b) Comitetului regional definit la art. 10 de mai jos;

(c) unor organisme bilaterale sau subregionale.

ARTICOLUL 9

1. Statele contractante recunosc că realizarea obiectivelor şi executarea angajamentelor definite în prezenta convenţie cer, pe plan naţional o cooperare şi o coordonare strînsă a eforturilor unor autorităţi naţionale foarte diverse, guvernamentale şi nonguvernamentale, îndeosebi universităţile, organismele de validare şi alte instituţii educative. Ele se angajează, în consecinţă, să încredinţeze studierea chestiunilor privind aplicarea prezentei convenţii unor organisme naţionale adecvate la care vor fi asociate toate sectoarele interesate şi care vor fi autorizate să propună soluţiile adecvate. Statele contractante se angajează, de asemenea, să ia toate măsurile ce depind de ele pentru a accelera în mod eficace funcţionarea acestor organisme naţionale.

2. Statele contractante cooperează cu autorităţile competente ale unui alt stat contractant, îndeosebi permiţîndu-le să strîngă toate informaţiile utile pentru activităţile lor privind studiile titlurile şi gradele de învăţămînt superior.

3. Orice organism naţional va trebui să dispună de mijloacele necesare care să-i permită fie să culeagă, să analizeze şi să claseze el însuşi toate informaţiile utile pentru activităţile sale, privind studiile şi diplomele din învăţămîntul superior, fie să obţină în cel mai scurt timp, de la un centru de documentare distinct, informaţiile de care ar putea să aibă nevoie în acest domeniu.

ARTICOLUL 10

1. Este instituit un comitet regional compus din reprezentanţii guvernelor ţărilor contractante. Secretariatul său este încredinţat directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

2. Statele necontractante ale regiunii Europa, invitate să participe la conferinţa diplomatică însărcinată să adopte prezenta convenţie, vor putea să ia parte la reuniunile comitetului regional.

3. Comitetul regional are drept misiune să urmărească aplicarea prezentei convenţii. El primeşte şi examinează rapoartele periodice pe care i le comunică statele asupra progreselor realizate şi a obstacolelor întîlnite de ele în aplicarea convenţiei, precum şi studiile stabilite de secretariatul său asupra numitei convenţii. Statele contractante se angajează să supună comitetului un raport cel puţin o dată la doi ani.

4. Comitetul regional adresează, cînd este cazul, statelor părţi la convenţie recomandări cu caracter general sau individual pentru aplicarea numitei convenţii.

ARTICOLUL 11

1. Comitetul regional îşi alege pentru fiecare din sesiunile sale preşedintele şi îşi adoptă regulamentul interior. El se reuneşte în sesiune ordinară cel puţin o dată la doi ani. Comitetul se va reuni pentru prima dată la trei luni după depunerea celui de-al şaselea instrument de ratificare sau de aderare.

2. Secretariatul comitetului regional pregăteşte ordinea de zi a reuniunilor comitetului, conform directivelor pe care le primeşte de la acesta şi dispoziţiilor regulamentului interior. El ajută organismele locale să obţină informaţiile de care au nevoie în cadrul activităţilor lor.

V. Documentare

ARTICOLUL 12

1. Statele contractante vor proceda între ele la schimburi de informaţii şi de documentaţie privind studiile şi diplomele din învăţămîntul superior.

2. Ele se vor strădui să promoveze dezvoltarea metodelor şi mecanismelor, permiţînd colectarea, analizarea, clasarea şi difuzarea informaţiilor utile, privind recunoaşterea studiilor, diplomelor şi gradelor din învăţămîntul superior, ţinînd seama de metodele şi mecanismele utilizate şi de informaţiile strînse de organismele naţionale, subregionale, regionale şi internaţionale, şi îndeosebi de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

VI. Cooperare cu organismele internaţionale

ARTICOLUL 13

Comitetul regional ia toate măsurile utile pentru a asocia la eforturile sale, vizînd asigurarea celei mai bune aplicări posibile a prezentei convenţii, organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale competente. Aceasta se aplică în mod deosebit instituţiilor şi organismelor interguvernamentale învestite cu responsabilităţi în aplicarea convenţiilor sau acordurilor subregionale privind recunoaşterea diplomelor în statele aparţinînd regiunii Europa.

VII. Instituţii de învăţămînt superior supuse autorităţii unui
stat contractant dar situate în afara teritoriului său

ARTICOLUL 14

Dispoziţiile prezentei convenţii se vor aplica studiilor urmate, diplomelor sau gradelor obţinute în orice instituţie de învăţămînt superior supusă autorităţii unui stat contractant, chiar dacă această instituţie ar fi situată în afara teritoriului său, cu condiţia ca autorităţile competente ale statului contractant în care această instituţie este situată să nu aibă vreo obiecţie.

VIII. Ratificare, aderare, intrare în vigoare

ARTICOLUL 15

Prezenta convenţie este deschisă semnării şi ratificării statelor aparţinînd regiunii Europa, invitate să participe la conferinţa diplomatică însărcinată să adopte prezenta convenţie, precum şi Sfîntului Scaun.

ARTICOLUL 16

1. Alte state, membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale uneia din instituţiile specializate sau ale Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică sau părţi la statutul Curţii Internaţionale de Justiţie, vor putea fi autorizate să adere la această convenţie.

2. Orice cerere în acest sens va trebui să fie comunicată directorului general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură care o va transmite statelor contractante, cu cel puţin trei luni înainte de reunirea comitetului ad-hoc prevăzut la paragraful 3 al prezentului articol.

3. Statele contractante se vor reuni în comitet ad-hoc, alcătuit dintr-un reprezentant de fiecare stat contractant, împuternicit în acest scop cu un mandat expres al guvernului său, pentru a se pronunţa asupra acestei cereri. Hotărîrea ce trebuie luată într-un asemenea caz va trebui să întrunească majoritatea de două treimi a statelor contractante.

4. Această procedură nu va putea fi aplicată decît atunci cînd convenţia va fi fost ratificată de cel puţin douăzeci din statele vizate la art. 15.

ARTICOLUL 17

Ratificarea prezentei convenţii sau aderarea la aceasta se efectuează prin depunerea unor instrumente de ratificare sau de aderare pe lîngă directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

ARTICOLUL 18

Prezenta convenţie va intra în vigoare la o lună după depunerea celui de-al cincilea instrument de ratificare, dar numai cu privire la statele care îşi vor fi depus instrumentele de ratificare. Ea va intra în vigoare, pentru fiecare alt stat, la o lună după depunerea instrumentului său de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL 19

1. Statele contractante pot denunţa prezenta convenţie.

2. Denunţarea se notifică printr-un instrument scris depus pe lîngă directorul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură.

3. Denunţarea capătă efect la douăsprezece luni după primirea instrumentului de denunţare. Cu toate acestea, persoanele care au beneficiat de dispoziţiile prezentei convenţii şi s-ar afla la studii pe teritoriul unui stat contractant care denunţă convenţia vor putea să termine ciclul de studii început.

se încarcă...