Back

Act Internaţional

Convenţia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice din 23.06.1979 *)

În vigoare de la 26.01.1998

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Părţile contractante,

recunoscând că animalele sălbatice, în nenumăratele lor forme, sunt o componentă de neînlocuit a sistemului natural al pământului care trebuie conservat pentru binele umanităţii,

conştiente că fiecare generaţie de oameni deţine resursele pământului pentru generaţiile viitoare şi are obligaţia de a asigura ca această moştenire să fie conservată, iar utilizarea ei, atunci când este cazul, să se facă în mod raţional,

conştiente de valoarea din ce în ce mai mare a animalelor sălbatice din punctul de vedere al mediului înconjurător, ecologic, genetic, ştiinţific, estetic, recreaţional, cultural, educaţional, social şi economic,

preocupate, mai ales, de acele specii de animale sălbatice care migrează în interiorul sau în afara graniţelor de sub jurisdicţia naţională,

recunoscând că statele sunt şi trebuie să fie protectorii speciilor migratoare de animale sălbatice care trăiesc în interiorul graniţelor lor jurisdicţionale sau trec dincolo de acestea,

convinse că gestionarea şi conservarea efectivă a speciilor migratoare de animale sălbatice necesită acţiunea concertată a tuturor statelor în interiorul graniţelor de sub jurisdicţia lor naţională, unde astfel de specii îşi petrec orice parte a ciclului lor de viaţă,

invocând Recomandarea nr. 32 din Planul de acţiune adoptat de Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului Uman (Stockholm, 1972), primită cu satisfacţie la a 27-a (douăzeci şi şaptea) sesiune a Adunării Generale a Naţiunilor Unite,

au convenit, după cum urmează:

ARTICOLUL I Interpretare

1. Pentru scopul prezentei convenţii:

a) specii migratoare înseamnă întreaga populaţie sau orice parte separată geografic a populaţiei oricărei specii sau oricărui taxon inferior de animale sălbatice, o parte semnificativă ai cărei indivizi traversează ciclic şi previzibil una sau mai multe graniţe de sub jurisdicţii naţionale;

b) starea de conservarea a unei specii migratoare înseamnă ansamblul influenţelor care acţionează asupra speciei migratoare şi care poate afecta distribuţia şi abundenţa acesteia pe termen lung;

c) starea de conservare va fi considerată favorabilă atunci când:

(1) datele privind dinamica populaţiei arată că specia migratoare se menţine pe termen lung ca o componentă viabilă a ecosistemului din care face parte;

(2) aria de migrare a speciei migratoare nu este în reducere şi nici nu există riscul de reducere pe termen lung;

(3) există şi va exista în viitorul previzibil un habitat suficient pentru menţinerea populaţiilor speciilor migratoare pe termen lung; şi

(4) distribuţia şi abundenţa speciei migratoare se apropie de gradul de acoperire şi de nivelurile istorice, dacă există ecosisteme potenţial favorabile şi în măsura în care corespund unei gestionări înţelepte a vieţii sălbatice;

d) starea de conservare va fi considerată nefavorabilă, dacă oricare dintre condiţiile enunţate la lit. c) a acestui alineat nu este întrunită;

e) periclitat, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă că specia migratoare este în pericol de dispariţie în toată aria sa de migrare sau într-o parte importantă a acesteia;

f) arie de migrare înseamnă toate zonele terestre şi acvatice pe care le populează o specie migratoare, în care staţionează temporar, pe care le traversează sau le survolează în orice moment al rutei normale de migraţie a acesteia;

g) habitat înseamnă orice zonă din interiorul ariei de migrare a speciei migratoare, care are condiţii de viaţă potrivite pentru acea specie;

h) statele ariei de migrare, în raport cu o anumită specie migratoare, înseamnă orice stat (şi, după caz, orice altă parte la care se referă lit. k) a acestui alineat), care îşi exercită jurisdicţia asupra oricărei părţi din aria de migrare a acelei specii migratoare, sau un stat ale cărui nave sub pavilion naţional sunt angajate în capturarea acelei specii migratoare în afara limitelor de sub jurisdicţia naţională;

i) capturare înseamnă prindere, vânare, pescuit, capturare, hărţuire, omorâre intenţionată sau tentativă de angajare în orice asemenea acţiune;

j) acord înseamnă o înţelegere internaţională cu privire la conservarea uneia sau mai multor specii migratoare, aşa cum prevăd art. IV şi V ale prezentei convenţii;

k) parte înseamnă un stat sau orice organizaţie de integrare economică regională constituită din state suverane, care este competentă să negocieze, să încheie şi să aplice acorduri internaţionale în problemele reglementate de prezenta convenţie, pentru care aceasta este în vigoare.

2. În problemele care ţin de competenţa lor, organizaţiile de integrare economică regională care sunt părţi la această convenţie vor exercita, în nume propriu, drepturile şi vor îndeplini responsabilităţile pe care prezenta convenţie le atribuie statelor lor membre. În astfel de cazuri, statele membre ale acestor organizaţii nu sunt îndreptăţite să exercite individual asemenea drepturi.

3. Acolo unde prezenta convenţie dispune luarea unei hotărâri fie prin majoritatea de două treimi, fie prin unanimitatea părţilor prezente şi votante, aceasta va însemna părţile prezente şi care votează printr-un vot afirmativ sau negativ. Părţile care se abţin de la vot nu vor fi socotite printre părţile prezente şi votante în stabilirea majorităţii.

ARTICOLUL II Principii fundamentale

1. Părţile recunosc importanţa speciilor migratoare care pot fi conservate şi a statelor ariei de migrare care vor cădea de acord să acţioneze în acest scop, oricând este posibil şi oportun, acordând o atenţie deosebită speciilor migratoare a căror stare de conservare este nefavorabilă şi luând, individual sau prin cooperare, măsurile adecvate şi necesare pentru conservarea unor asemenea specii şi a habitatului lor.

2. Părţile recunosc necesitatea luării de măsuri pentru a se evita periclitarea oricărei specii migratoare.

3. În mod deosebit, părţile:

a) ar trebui să promoveze, să coopereze şi să sprijine cercetările cu privire la speciile migratoare;

b) ar trebui să se străduiască să asigure protecţia imediată pentru speciile migratoare incluse în anexa nr. I;

c) ar trebui să se străduiască să încheie acorduri care să reglementeze conservarea şi gestionarea speciilor migratoare incluse în anexa nr. II.

ARTICOLUL III Speciile migratoare periclitate: anexa nr. I

1. Anexa nr. I va cuprinde lista speciilor migratoare care sunt periclitate.

2. O specie migratoare poate fi înscrisă în anexa nr. I cu condiţia ca informaţii certe, cuprinzând cele mai corecte date ştiinţifice disponibile, să arate că specia este periclitată.

3. O specie migratoare poate fi scoasă din anexa nr. I, dacă conferinţa părţilor stabileşte că:

a) informaţiile certe, cuprinzând cele mai corecte date ştiinţifice disponibile, arată că specia nu mai este periclitată;

b) nu există riscul ca specia să redevină periclitată datorită pierderii protecţiei prin scoaterea ei din anexa nr. I.

4. Părţile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii înregistrate în anexa nr. I se vor strădui:

a) să conserve şi, unde este posibil şi oportun, să refacă acele habitate ale speciei care sunt importante pentru eliminarea pericolului de dispariţie a speciei;

b) să prevină, să elimine, să atenueze sau să minimalizeze, după caz, efectele negative ale activităţilor sau obstacolelor care stânjenesc sau împiedică în mod serios migraţia speciilor;

c) în măsura în care este posibil şi oportun, să prevină, să reducă sau să controleze factorii care periclitează ori pot periclita în continuare speciile, incluzând controlul strict asupra introducerii de specii exotice sau controlul ori eliminarea speciilor exotice deja introduse.

5. Părţile care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I vor interzice capturarea animalelor ce aparţin unei asemenea specii. Excepţii la această interdicţie pot fi făcute, numai dacă:

a) capturarea se face în scopuri ştiinţifice;

b) capturarea se face în scopul creşterii capacităţii de înmulţire sau de supravieţuire a speciilor afectate;

c) capturarea se face în scopul ameliorării nevoilor celor care utilizează o asemenea specie ca mijloc tradiţional de subzistenţă; sau

d) circumstanţe extraordinare o cer,

cu condiţia ca asemenea excepţii să fie precise în conţinut şi limitate în spaţiu şi timp. O asemenea capturare nu trebuie să opereze în dezavantajul speciilor.

6. Conferinţa părţilor poate recomanda părţilor, care sunt state ale ariei de migrare a unei specii migratoare cuprinse în anexa nr. I, să ia măsuri suplimentare în beneficiul speciei.

7. Părţile vor informa secretariatul, cât mai curând posibil, asupra oricărei excepţii făcute în conformitate cu alin. 5 al acestui articol.

ARTICOLUL IV Specii migratoare ce urmează să facă subiectul acordurilor: anexa nr. II

1. Anexa nr. II va cuprinde lista speciilor migratoare care au o stare de conservare nefavorabilă şi care necesită înţelegeri internaţionale pentru conservarea şi gestionarea lor, precum şi pe acelea care au o stare de conservare care ar putea beneficia semnificativ dintr-o cooperare internaţională ce ar putea fi realizată printr-un acord internaţional.

2. Dacă circumstanţele o justifică, o specie migratoare poate fi înregistrată atât în anexa nr. I, cât şi în anexa nr. II.

3. Părţile care sunt state ale ariei de migrare a speciilor migratoare înscrise în anexa nr. II se vor strădui să încheie acorduri acolo unde acestea ar putea fi în beneficiul speciilor şi ar da prioritate acelor specii care au o stare nefavorabilă de conservare.

4. Părţile sunt încurajate să acţioneze în vederea încheierii de acorduri pentru orice populaţie sau orice parte a populaţiei, separată geografic, a oricărei specii sau a oricărui taxon inferior de animale sălbatice, ai căror indivizi traversează periodic una sau mai multe graniţe jurisdicţionale naţionale.

5. Secretariatul va primi câte o copie de pe fiecare acord încheiat, în conformitate cu prevederile acestui articol.

ARTICOLUL V Linii directoare pentru acorduri

1. Obiectul fiecărui acord va fi să refacă starea favorabilă de conservare a speciei migratoare respective sau să o menţină într-o asemenea stare. Fiecare acord ar trebui să reglementeze acele aspecte ale conservării şi gestionării speciilor migratoare vizate, care servesc atingerea acestui obiectiv.

2. Fiecare acord ar trebui să acopere întreaga arie de migrare a speciei migratoare vizate şi să fie deschis participării tuturor statelor din aria de migrare a acestei specii, atât celor care sunt părţi la prezenta convenţie, cât şi celor care nu sunt părţi.

3. Un acord ar trebui, oriunde este posibil, să se ocupe mai mult decât de o singură specie migratoare.

4. Fiecare acord trebuie:

a) să identifice speciile migratoare de care se ocupă;

b) să descrie aria şi ruta de migrare a speciilor migratoare;

c) să dispună, pentru fiecare parte, desemnarea autorităţii sale naţionale abilitate cu punerea în aplicare a acordului;

d) să stabilească, dacă este necesar, mecanismul adecvat de asistenţă pentru realizarea scopului acordului, pentru supravegherea eficienţei acestuia şi pentru pregătirea rapoartelor pentru Conferinţa părţilor;

e) să prevadă procedurile pentru aplanarea diferendelor dintre părţile la acord; şi

f) să interzică la minimum, în privinţa speciilor migratoare din ordinul Cetacea, orice capturare care nu este permisă pentru acea specie migratoare, conform oricărui alt acord multilateral, şi să prevadă posibilitatea aderării la acord a statelor care nu sunt state ale ariei de migrare a respectivei specii migratoare.

5. După caz şi posibilităţi, fiecare acord ar trebui să prevadă, dar să nu se limiteze la:

a) analiza periodică a stării de conservare a speciilor migratoare vizate şi identificarea factorilor care pot fi nocivi pentru această stare;

b) coordonarea planurilor de conservare şi gestionare;

c) cercetarea ecologiei şi dinamicii populaţiei speciei migratoare vizate, cu referire specială la migraţie;

d) schimbul de informaţii asupra speciilor migratoare vizate, o atenţie specială fiind acordată schimbului de rezultate ştiinţifice şi datelor statistice relevante;

e) conservarea şi, acolo unde se cere şi este posibil, refacerea habitatelor cu importanţă în menţinerea stării de conservare favorabile şi protecţia unor asemenea habitate faţă de factorii perturbatori, incluzând controlul strict al introducerii de specii exotice sau controlul asupra speciilor exotice deja introduse şi care sunt dăunătoare speciilor migratoare;

f) menţinerea unei reţele de habitate potrivite, dispuse corespunzător în relaţie cu rutele de migraţie;

g) asigurarea, unde este necesar, de noi habitate favorabile pentru specia migratoare sau reintroducerea de specii migratoare în habitate favorabile;

h) eliminarea, în cea mai mare măsură posibilă, sau atenuarea activităţilor şi a obstacolelor care stânjenesc sau împiedică migraţia;

i) prevenirea, reducerea sau controlul evacuării în habitatul speciei migratoare a unor substanţe nocive pentru aceasta;

j) măsuri bazate pe principii ecologice pentru controlul şi gestionarea capturării speciilor migratoare;

k) proceduri pentru coordonarea acţiunii de anihilare a capturărilor ilegale;

l) schimbul de informaţii cu privire la ameninţările reale asupra speciilor migratoare;

m) proceduri de urgenţă prin care acţiunea de conservare ar putea fi întărită considerabil şi rapid, atunci când starea de conservare a speciei migratoare este serios afectată; şi

n) conştientizarea publicului asupra conţinutului şi scopurilor acordului.

ARTICOLUL VI Statele ariei de migrare

1. O listă a statelor ariei de migrare a speciilor migratoare înregistrate în anexele nr. I şi II va fi ţinută la zi de către Secretariat, care va folosi informaţiile primite de la părţi.

2. Părţile vor informa Secretariatul cu privire la speciile migratoare înregistrate în anexa nr. I sau în anexa nr. II, faţă de care ele se consideră a fi state ale ariei de migrare, incluzând furnizarea de informaţii asupra navelor lor sub pavilion naţional, angajate în capturarea speciei migratoare vizate în afara limitelor de sub jurisdicţia naţională, şi, unde este posibil, planuri de viitor cu privire la o asemenea capturare.

3. Părţile care sunt state ale ariei de migrare pentru speciile migratoare înregistrate în anexele nr. I şi II vor informa Conferinţa părţilor, prin intermediul Secretariatului, cu cel puţin 6 luni înaintea fiecărei reuniuni ordinare a Conferinţei părţilor, asupra măsurilor pe care le iau în aplicarea prevederilor prezentei convenţii pentru aceste specii.

ARTICOLUL VII Conferinţa părţilor

1. Conferinţa părţilor va fi organul de decizie al prezentei convenţii.

2. Secretariatul va convoca o reuniune a Conferinţei părţilor la nu mai târziu de 2 ani după intrarea în vigoare a prezentei convenţii.

3. După aceea, Secretariatul va convoca reuniunile ordinare ale Conferinţei părţilor la intervale de maximum 3 ani, în afară de cazul când Conferinţa părţilor decide altfel, şi reuniuni extraordinare, de fiecare dată la solicitarea scrisă a cel puţin o treime din numărul părţilor.

4. Conferinţa părţilor va stabili şi va ţine sub control reglementările financiare ale prezentei convenţii. Conferinţa părţilor va adopta, la fiecare dintre reuniunile sale ordinare, bugetul pentru perioada financiară următoare. Fiecare parte va contribui la acest buget, conform unui barem asupra căruia se va conveni de către Conferinţa părţilor. Reglementările financiare, incluzând prevederile asupra bugetului şi baremului de contribuţii, precum şi modificările acestuia vor fi adoptate prin votul unanim al părţilor prezente şi votante.

5. La fiecare dintre reuniunile sale, Conferinţa părţilor va analiza aplicarea prezentei convenţii şi va putea, în special:

a) să analizeze şi să evalueze starea de conservare a speciilor migratoare;

b) să analizeze progresele făcute în direcţia conservării speciilor migratoare, în special a acelora înscrise în anexele nr. I şi II;

c) să elaboreze acele prevederi şi să asigure acele îndrumări necesare împuternicirii Consiliului ştiinţific şi Secretariatului pentru a-şi îndeplini sarcinile;

d) să primească şi să examineze orice rapoarte prezentate de Consiliul ştiinţific, de Secretariat, de orice parte sau de orice organ permanent stabilit conform unui acord;

e) să facă recomandări părţilor pentru îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor migratoare şi să analizeze progresele făcute prin aplicarea acordurilor;

f) în cazurile în care nu a fost încheiat un acord, să facă recomandări privind convocarea reuniunilor părţilor care sunt state ale ariei de migrare a speciei migratoare sau a unui grup de specii migratoare, pentru a discuta măsurile destinate îmbunătăţirii stării de conservare a speciilor;

g) să facă recomandări părţilor pentru îmbunătăţirea eficienţei prezentei convenţii; şi

h) să decidă asupra oricărei măsuri suplimentare ce trebuie luată pentru realizarea obiectivelor prezentei convenţii.

6. Fiecare reuniune a Conferinţei părţilor va stabili data şi locul desfăşurării reuniunii viitoare.

7. Orice reuniune a Conferinţei părţilor va stabili şi adopta regulile de procedură pentru acea reuniune. Pentru luarea deciziilor la o reuniune a Conferinţei părţilor este necesară o majoritate de două treimi din numărul părţilor prezente şi votante, cu excepţia cazurilor când nu este prevăzut altfel de prezenta convenţie.

8. Organizaţia Naţiunilor Unite, agenţiile sale specializate, Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică, precum şi orice stat care nu este parte la prezenta convenţie şi, pentru fiecare acord, organele desemnate de părţile la acel acord pot fi reprezentate de observatori la reuniunile Conferinţei părţilor.

9. Orice agenţie sau organ tehnic calificat în protecţia, conservarea şi gestionarea speciilor migratoare, din categoriile de mai jos, care a informat Secretariatul asupra dorinţei sale de a fi reprezentat la reuniunile Conferinţei părţilor prin observatori, va fi admis cu condiţia ca cel puţin o treime din numărul părţilor prezente să nu se opună:

a) agenţii sau organisme internaţionale, guvernamentale sau neguvernamentale, şi agenţii sau organisme guvernamentale naţionale;

b) agenţii sau organisme naţionale neguvernamentale care au fost aprobate în acest scop de statul în care se află.

O dată admişi, aceşti observatori vor avea dreptul de participare, dar nu şi de vot.

se încarcă...