Back

Consiliul Europei

Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa din 19.09.1979 *)

În vigoare de la 25.03.1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei şi ceilalţi semnatari ai prezentei convenţii,

considerând că obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strânsă uniune între membrii săi,

luând în considerare dorinţa de cooperare a Consiliului Europei cu alte state în domeniul conservării naturii,

recunoscând că flora şi fauna sălbatică constituie un patrimoniu natural de valoare estetică, ştiinţifică, culturală, recreativă, economică şi intrinsecă, care trebuie protejat şi transmis generaţiilor viitoare,

recunoscând rolul esenţial al florei şi faunei sălbatice în menţinerea echilibrului ecologic,

constatând diminuarea efectivelor a numeroase specii de floră şi faună sălbatică şi pericolul nimicirii care le ameninţă pe unele,

conştienţi că, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esenţiale ale protecţiei ocrotirii florei şi faunei sălbatice,

recunoscând că, conservarea florei şi faunei sălbatice ar trebui luată în considerare de către guverne în obiectivele şi programele lor naţionale şi că o cooperare internaţională ar trebui să se instaureze pentru ocrotirea în special a speciilor migratoare,

conştienţi de numeroasele cereri de a acţiona în comun făcute de guvern şi instanţe internaţionale, în special cele exprimate la Conferinţa Naţiunilor Unite asupra mediului din 1972 şi de către Adunarea Consultativă a Consiliului Europei,

dorind să urmeze, în special în domeniul conservării vieţii sălbatice, recomandările Rezoluţiei nr. 2 a celei de-a doua Conferinţe ministeriale europene asupra mediului,

au căzut de acord asupra următoarelor:

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

ARTICOLUL 1

1. Prezenta convenţie are ca obiect asigurarea conservării florei şi faunei sălbatice şi habitatelor lor naturale, în special a speciilor şi habitatelor a căror conservare necesită cooperarea mai multor state, şi promovarea unei astfel de cooperări.

2. O atenţie deosebită este acordată speciilor, inclusiv speciilor migratoare, ameninţate cu nimicirea şi vulnerabile.

ARTICOLUL 2

Părţile contractante vor lua măsurile necesare pentru menţinerea sau adaptarea populaţiilor de floră şi faună sălbatice la un nivel corespunzător mai ales exigenţelor ecologice, ştiinţifice şi culturale, ţinând cont de exigenţele economice şi recreaţionale şi de nevoile subspeciilor, varietăţilor sau formelor ameninţate pe plan local.

ARTICOLUL 3

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicilor naţionale de conservare a florei şi faunei sălbatice şi habitatelor naturale, acordând o atenţie deosebită speciilor ameninţate cu nimicirea şi vulnerabile, mai ales speciilor endemice şi habitatelor ameninţate, în conformitate cu dispoziţiile prezentei convenţii.

2. Fiecare parte contractantă se angajează ca, în politica sa de amenajare şi de dezvoltare şi în măsurile de luptă contra poluării, să ia în considerare conservarea florei şi faunei sălbatice.

3. Fiecare parte contractantă va încuraja procesul educaţional şi difuzarea informaţiilor generale privind necesitatea conservării speciilor de floră şi faună sălbatice ca şi a habitatelor lor.

CAPITOLUL II Protecţia habitatelor

ARTICOLUL 4

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative potrivite şi necesare pentru protejarea habitatelor speciilor sălbatice de floră şi faună, în special a acelora enumerate în anexele nr. I şi II şi pentru salvgardarea habitatelor naturale ameninţate.

2. Părţile contractante vor ţine cont, în politicile lor de amenajare şi de dezvoltare, de necesitatea conservării zonelor protejate avute în vedere la paragraful precedent, în scopul de a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone.

3. Părţile contractante se angajează să acorde o atenţie deosebită protecţiei zonelor care au importanţă pentru speciile migratoare enumerate în anexele nr. II şi III şi care sunt situate într-un mod adecvat în raport cu căile de migraţie ca: zone de iernare, de aglomerare, de hrănire, de reproducere sau de năpârlire.

4. Părţile contractante se angajează să-şi coordoneze eforturile în funcţie de necesităţi pentru protejarea habitatelor naturale avute în vedere de prezentul articol în cazul în care acestea sunt situate în regiuni care se întind de o parte şi de alta a frontierei.

CAPITOLUL III Conservarea speciilor

ARTICOLUL 5

Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru asigurarea conservării, în special, a speciilor de floră sălbatică enumerate în anexa I.

Vor fi interzise culegerea, recoltarea, tăierea sau dezrădăcinarea intenţionată a plantelor avute în vedere. Fiecare parte contractantă va interzice, la nevoie, deţinerea sau comercializarea acestor specii.

ARTICOLUL 6

Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru a asigura conservarea, în special, a speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. II. Se va interzice, în special, pentru aceste specii:

a) orice formă de capturare intenţionată, de deţinere şi de ucidere intenţionată;

b) degradarea sau distrugerea intenţionată a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus;

c) perturbarea intenţionată a faunei sălbatice, mai ales în perioada de reproducere, de dependenţă şi de hibernare în aşa fel încât perturbarea să aibă un efect semnificativ în ce priveşte obiectivele prezentei convenţii;

d) distrugerea sau culegerea intenţionată a ouălor în natură sau deţinerea lor, chiar goale;

e) deţinerea sau comercializarea internă a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, şi a oricărei părţi sau produs al lor, uşor identificabil, obţinut din animal, când această măsură contribuie la eficacitatea dispoziţiilor prezentului articol.

ARTICOLUL 7

1. Fiecare parte contractantă va lua măsurile legislative şi administrative adecvate şi necesare pentru protejarea speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. III.

2. Orice exploatare a faunei sălbatice enumerate în anexa nr. III va fi reglementată în vederea menţinerii acestor populaţii în afara oricărui pericol, ţinând cont de dispoziţiile art. 2.

3. Aceste măsuri vor cuprinde în special:

a) instituirea perioadelor de prohibiţie şi/sau alte măsuri reglementare de exploatare;

b) interzicerea temporară sau locală a exploatării, dacă este cazul, pentru a permite populaţiilor existente să revină la un nivel satisfăcător;

c) reglementarea, dacă este cazul, a vânzării, deţinerii, transportului sau ofertei în scop de vânzare a animalelor sălbatice, vii sau moarte.

ARTICOLUL 8

În privinţa capturării sau uciderii speciilor de faună sălbatică enumerate în anexa nr. III şi în cazurile în care se fac derogări conform art. 9 în ce priveşte speciile enumerate în anexa nr. II, părţile contractante vor interzice utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare şi de ucidere şi a mijloacelor susceptibile să ducă pe plan local la dispariţia sau să tulbure grav liniştea populaţiilor unei specii, în special a mijloacelor enumerate în anexa nr. IV.

ARTICOLUL 9

1. Cu condiţia să nu existe o altă soluţie satisfăcătoare şi derogarea să nu dăuneze supravieţuirii populaţiei implicate, fiecare parte contractantă poate să facă derogări de la dispoziţiile art. 4, 5, 6, 7 şi de la interdicţia de utilizare a mijloacelor avute în vedere la art. 8:

- în interesul protecţiei florei şi faunei;

- pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, şeptelului, pădurilor, fondului piscicol, apelor şi altor forme de proprietate;

- în interesul sănătăţii şi securităţii publice, securităţii aeriene sau altor interese publice prioritare;

- în scopuri de cercetare şi de educaţie, de repopulare, de reintroducere ca şi pentru creştere;

- pentru a permite, în condiţii strict controlate, pe o bază selectivă şi într-o anumită măsură, capturarea, deţinerea sau orice altă exploatare judicioasă a anumitor animale şi plante sălbatice în număr redus.

2. Părţile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport bianual asupra derogărilor făcute în virtutea paragrafului precedent. Aceste rapoarte trebuie să menţioneze:

- populaţiile care fac obiectul sau au făcut obiectul derogărilor şi, dacă este posibil, numărul specimenelor implicate;

- mijloacele autorizate de ucidere sau de capturare;

- condiţiile de risc, circumstanţele de timp şi de loc în care au intervenit aceste derogări;

- autoritatea abilitată să declare că aceste condiţii au fost îndeplinite, să ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, şi la persoanele însărcinate, cu excepţia acestora;

- controalele operate.

CAPITOLUL IV Dispoziţii speciale privind speciile migratoare

ARTICOLUL 10

1. Pe lângă măsurile indicate prin art. 4, 6, 7 şi 8, părţile contractante se angajează să-şi coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate în anexele nr. II şi III şi a căror arie de repartiţie se întinde pe teritoriul lor.

2. Părţile contractante vor lua măsuri în vederea asigurării ca perioadele de prohibiţie şi/sau alte măsuri reglementare de exploatare instituite în virtutea paragrafului 3 lit. a) al art. 7 să corespundă necesităţilor speciilor migratoare enumerate în anexa nr. III.

CAPITOLUL V Dispoziţii suplimentare

ARTICOLUL 11

1. În aplicarea dispoziţiilor prezentei convenţii, părţile contractante se angajează:

a) să coopereze de fiecare dată când va fi necesar, mai ales când această cooperare ar putea spori eficacitatea măsurilor luate, conform altor articole ale prezentei convenţii;

b) să încurajeze şi să coordoneze activităţile de cercetare în funcţie de obiectivele acestei convenţii.

2. Fiecare parte contractantă se angajează:

a) să încurajeze reintroducerea speciilor indigene de floră şi faună sălbatică dacă această măsură ar putea să contribuie la conservarea unei specii ameninţate cu nimicirea, cu condiţia de a se proceda în prealabil, şi ţinând cont de experienţa celorlalte părţi contractante, la un studiu pentru a stabili dacă o astfel de reintroducere ar fi eficace şi acceptabilă;

b) să controleze strict introducerea speciilor neindigene.

3. Fiecare parte contractantă va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiază de o protecţie totală pe teritoriul său şi care nu figurează în anexele nr. I şi II.

ARTICOLUL 12

Părţile contractante pot adopta pentru conservarea florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor lor naturale măsuri mai riguroase decât cele prevăzute în prezenta convenţie.

CAPITOLUL VI Comitetul permanent

ARTICOLUL 13

1. Se constituie, în scopul prezentei convenţii, un Comitet permanent.

2. Orice parte contractantă poate fi reprezentată în cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai mulţi delegaţi. Fiecare delegaţie va dispune de un singur vot. În limitele competenţelor sale, Comunitatea Economică Europeană îşi exercită dreptul de vot cu un număr de voturi egal numărului statelor sale membre care sunt părţi contractante ale prezentei convenţii; Comunitatea Economică Europeană nu-şi va exercita dreptul de vot în situaţiile în care statele membre implicate şi-l exercită pe al lor şi reciproc.

3. Orice stat membru în Consiliul Europei care nu este parte contractantă la convenţie poate fi reprezentat în comitet printr-un observator.

Comitetul permanent poate, în unanimitate, să invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este parte contractantă la convenţie să fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale.

Orice organism sau orice instituţie calificată tehnic în domeniul protecţiei, conservării sau gestionării florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor lor, şi aparţinând uneia din categoriile următoare:

a) organisme sau instituţii internaţionale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale sau organisme sau instituţii naţionale guvernamentale;

b) organisme sau instituţii naţionale nonguvernamentale care au fost desemnate în acest scop de către statul în care sunt stabilite pot informa Secretarul general al Consiliului Europei, cel puţin cu 3 luni înainte de reuniunea comitetului, despre intenţia lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise cu excepţia cazului când, cu cel puţin o lună înaintea reuniunii, o treime dintre părţile contractante au informat secretarul general că se opun la aceasta.

4. Comitetul permanent este convocat de către secretarul general al Consiliului Europei. El îşi va ţine prima reuniune în termen de un an începând de la data intrării în vigoare a convenţiei. În continuare, el se va reuni cel puţin o dată la 2 ani şi oricând majoritatea părţilor contractante o solicită.

5. Majoritatea părţilor contractante formează cvorumul necesar pentru ţinerea unei reuniuni a Comitetului permanent.

6. Sub rezerva dispoziţiilor prezentei convenţii, Comitetul permanent îşi va stabili propriul regulament interior.

ARTICOLUL 14

1. Comitetul permanent este însărcinat să urmărească aplicarea prezentei convenţii. El poate, în special:

- să revizuiască în mod permanent prevederile prezentei convenţii, inclusiv anexele sale, şi să examineze modificările care s-ar impune;

- să facă recomandări părţilor contractante asupra măsurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei convenţii;

- să recomande măsuri adecvate pentru asigurarea informării publicului asupra lucrărilor întreprinse în cadrul prezentei convenţii;

- să facă recomandări Comitetului Miniştrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei să adere la prezenta convenţie;

- să facă orice propunere în scopul îmbunătăţirii eficacităţii prezentei convenţii şi cuprinzând propuneri de încheiere, cu state care nu sunt părţi contractante la convenţie, de acorduri care să sporească eficacitatea conservării speciilor sau grupelor de specii.

2. Pentru îndeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie iniţiativă, să organizeze reuniuni de grupuri de experţi.

ARTICOLUL 15

După fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei un raport asupra lucrărilor şi funcţionării convenţiei.

se încarcă...