Back

Act Internaţional

Convenţia europeană pentru reprimarea terorismului din 27.01.1977 *)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04.03.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

(Strasburg, 27 ianuarie 1977)

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,

considerând că scopul Consiliului Europei este să realizeze o uniune mai strânsă între membrii săi,

conştiente de neliniştea crescândă cauzată de înmulţirea actelor de terorism,

dorind să se ia măsuri eficace pentru ca autorii unor astfel de acte să nu scape de urmărire şi de pedeapsă,

convinse că extrădarea este un mijloc deosebit de eficace pentru a se ajunge la acest rezultat,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Pentru cerinţele extrădării între statele contractante, nici o infracţiune menţionată mai jos nu va fi considerată ca o infracţiune politică, ca o infracţiune conexă la o infracţiune politică sau ca o infracţiune inspirată de scopuri politice:
Modificări (1)

a) infracţiunile cuprinse în câmpul de aplicare a Convenţiei pentru reprimarea capturării ilicite de aeronave, semnată la Haga la 16 decembrie 1970;

b) infracţiunile cuprinse în câmpul de aplicare a Convenţiei pentru reprimarea de acte ilicite îndreptate contra siguranţei aviaţiei civile, semnată la Montreal la 23 septembrie 1971;
Modificări (1)

c) infracţiunile grave constând într-un atac împotriva vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor care se bucură de protecţie internaţională, inclusiv a agenţilor diplomatici;
Modificări (1)

d) infracţiunile care au ca obiect răpirea, luarea ca ostatici sau sechestrarea ilegală;
Modificări (1)

e) infracţiunile care au ca obiect folosirea de bombe, grenade, rachete, arme de foc automate ori scrisori sau colete-bombă, în măsura în care această folosire prezintă un pericol pentru persoane;
Modificări (1)

f) tentativa la săvârşirea infracţiunilor precitate ori participarea în calitate de coautor sau de complice al unei persoane care săvârşeşte ori încearcă să săvârşească o astfel de infracţiune.
Modificări (1)

ARTICOLUL 2

1. Pentru cerinţele extrădării între statele contractante, un stat contractant poate să nu considere ca infracţiune politică sau ca infracţiune conexă la o asemenea infracţiune ori ca infracţiune inspirată de mobiluri politice orice act grav de violenţă la care nu se referă art. 1 şi care este îndreptat contra vieţii, integrităţii corporale sau libertăţii persoanelor.

2. Se va proceda tot astfel în ceea ce priveşte orice act grav îndreptat contra bunurilor, altul decât cele la care se referă art. 1, dacă acesta a cauzat un pericol colectiv pentru persoane.

3. Se va proceda tot astfel în ceea ce priveşte tentativa la săvârşirea uneia dintre infracţiunile precitate ori participarea în calitate de coautor sau de complice al unei persoane care săvârşeşte ori încearcă să săvârşească o astfel de infracţiune.
Modificări (1)

ARTICOLUL 3

Dispoziţiile tuturor tratatelor şi acordurilor de extrădare aplicabile între statele contractante, inclusiv Convenţia europeană de extrădare, se modifică, în privinţa relaţiilor dintre state contractante, în măsura în care sunt incompatibile cu prezenta convenţie.

ARTICOLUL 4

Pentru cerinţele prezentei convenţii şi în măsura în care vreuna dintre infracţiunile la care se referă art. 1 sau 2 nu figurează pe lista cazurilor de extrădare într-un tratat sau într-o convenţie de extrădare în vigoare între statele contractante, aceasta se consideră ca fiind inclusă pe listă.
Modificări (1)

ARTICOLUL 5

Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu trebuie să fie interpretată ca implicând o obligaţie de extrădare, dacă statul solicitat are temeiuri serioase să creadă că cererea de extrădare, motivată printr-o infracţiune la care se referă art. 1 sau 2, a fost făcută în scopul de a urmări sau de a pedepsi o persoană pentru considerente de rasă, religie, naţionalitate sau opinii politice ori că situaţia acestei persoane riscă să fie agravată datorită uneia sau alteia dintre aceste considerente.
Modificări (1)

ARTICOLUL 6

1. Orice stat contractant ia măsurile necesare pentru a-şi stabili competenţa de a urmări vreuna dintre infracţiunile la care se referă art. 1, în cazul în care autorul bănuit de infracţiune se găseşte pe teritoriul său şi dacă statul nu îl extrădează după ce a primit o cerere de extrădare de la un stat contractant a cărui competenţă de urmărire se întemeiază pe o regulă de competenţă care există deopotrivă în legislaţia statului solicitat.

2. Prezenta convenţie nu exclude nici o competenţă exercitată în conformitate cu legile naţionale.

ARTICOLUL 7

Un stat contractant pe al cărui teritoriu a fost descoperit autorul bănuit de vreuna dintre infracţiunile la care se referă art. 1 şi care a primit o cerere de extrădare în condiţiile menţionate la paragraful 1 al art. 6, dacă nu îl extrădează pe autorul bănuit de infracţiune, supune cauza fără nici o excepţie şi fără întârziere nejustificată autorităţilor sale competente să exercite acţiunea penală. Aceste autorităţi hotărăsc în aceleaşi condiţii ca şi pentru orice infracţiune cu caracter grav potrivit legilor acestui stat.

ARTICOLUL 8

1. Statele contractante îşi acordă întrajutorarea judiciară cea mai largă posibil în materie penală în orice procedură referitoare la infracţiunile vizate la art. 1 sau 2. În toate cazurile, legea aplicabilă în ceea ce priveşte asistenţa mutuală în materie penală este aceea a statului solicitat. Totuşi, întrajutorarea judiciară nu va putea fi refuzată pentru singurul motiv că se referă la o infracţiune politică sau la o infracţiune conexă la o asemenea infracţiune ori la o infracţiune inspirată de mobiluri politice.

2. Nici o dispoziţie din prezenta convenţie nu trebuie să fie interpretată ca implicând o obligaţie de acordare a întrajutorării judiciare, dacă statul solicitat are temeiuri serioase să creadă că cererea de asistenţă, motivată printr-o infracţiune la care se referă art. 1 sau 2, a fost prezentată în scopul de a urmări sau de a pedepsi o persoană pentru considerente de rasă, religie, naţionalitate sau opinii politice ori că situaţia acestei persoane riscă să fie agravată datorită unuia sau altuia dintre aceste considerente.

3. Dispoziţiile tuturor tratatelor şi acordurilor de asistenţă judiciară în materie penală, aplicabile între statele contractante, inclusiv Convenţia europeană de asistenţă judiciară în materie penală, se modifică, în privinţa relaţiilor dintre state contractante, în măsura în care sunt incompatibile cu prezenta convenţie.

ARTICOLUL 9 Modificări (1)

1. Comitetul European pentru Problemele Criminale al Consiliului Europei urmăreşte executarea prevederilor prezentei convenţii.
Modificări (1)

2. El înlesneşte, dacă este necesar, reglementarea amiabilă a oricărei dificultăţi care s-ar ivi în executarea convenţiei.

ARTICOLUL 10 Modificări (1)

1. Orice diferend între statele contractante, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenţii, care nu a fost rezolvat în cadrul paragrafului 2 al art. 9, va fi supus arbitrajului, la cererea uneia dintre părţile în diferend. Fiecare dintre părţi va desemna câte un arbitru, iar cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Dacă, în termen de 3 luni de la cererea de arbitraj, una dintre părţi nu a procedat la desemnarea unui arbitru, acesta va fi desemnat la cererea celeilalte părţi, de către preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului. Dacă preşedintele Curţii Europene a Drepturilor Omului este resortisant al uneia dintre părţile în diferend, desemnarea arbitrului va fi de competenţa vicepreşedintelui Curţii sau, dacă vicepreşedintele este resortisant al uneia dintre părţile în diferend, celui mai vechi dintre membrii Curţii care nu este resortisant al uneia dintre părţile în diferend. Aceeaşi procedură se va aplica în cazul în care cei doi arbitri nu se vor putea pune de acord asupra alegerii celui de-al treilea arbitru.
Modificări (1)

2. Tribunalul arbitral va hotărî după procedura sa. Hotărârile sale vor fi luate cu majoritate de voturi. Sentinţa sa va fi definitivă.
Modificări (1)

ARTICOLUL 11 Modificări (1)

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
Modificări (1)

2. Convenţia va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

3. Convenţia va intra în vigoare, faţă de orice stat care o va ratifica, o va accepta sau o va aproba ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aprobare.
Modificări (1)

ARTICOLUL 12 Modificări (1)

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aprobare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenţie.
Modificări (1)

2. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare ori de aprobare sau în orice alt moment următor, să extindă aplicarea prezentei convenţii, prin declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie şi pentru care asigură relaţiile internaţionale sau este abilitat să stipuleze.
Modificări (1)

3. Orice declaraţie făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect imediat sau la o dată ulterioară precizată în notificare.

ARTICOLUL 13 Modificări (1)

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare sau de aprobare, să declare că îşi rezervă dreptul de a refuza extrădarea în legătură cu orice infracţiune enumerată în art. 1, pe care o consideră ca o infracţiune politică, ca o infracţiune conexă la o infracţiune politică sau ca o infracţiune inspirată de scopuri politice, cu condiţia ca el să se angajeze că va lua în considerare în mod corespunzător, în momentul calificării infracţiunii, gravitatea deosebită a acesteia, mai ales dacă:
Modificări (1)

a) a creat un pericol colectiv pentru viaţa, integritatea corporală sau libertatea persoanelor; sau

b) a adus atingere unor persoane străine de mobilurile care au determinat-o; ori

c) s-au folosit mijloace crude sau perfide pentru comiterea ei.

2. Orice stat poate să retragă, în total sau în parte, o rezervă pe care a formulat-o în temeiul paragrafului precedent, prin mijlocirea unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei şi care va avea efect de la data primirii ei.
Modificări (1)

3. Orice stat care a formulat o rezervă în temeiul paragrafului 1 al acestui articol nu poate să pretindă aplicarea art. 1 de către un alt stat; totuşi el poate, dacă rezerva este parţială şi sub condiţie, să pretindă aplicarea acestui articol în măsura în care a acceptat-o şi el însuşi.
Modificări (1)

ARTICOLUL 14 Modificări (1)

Orice stat contractant va putea să denunţe prezenta convenţie, adresând o notificare scrisă secretarului general al Consiliului Europei. O asemenea denunţare va produce efect imediat sau la o dată ulterioară precizată în notificare.

ARTICOLUL 15

Convenţia încetează să producă efecte faţă de orice stat contractant care se retrage din Consiliul Europei sau care încetează să-i mai aparţină.

ARTICOLUL 16 Modificări (1)

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale consiliului;
Modificări (1)

a) orice semnătură;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare;
Modificări (1)

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii potrivit art. 11 al acesteia;
Modificări (1)

d) orice declaraţie sau notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 12;
Modificări (1)

e) orice rezervă formulată în aplicarea paragrafului 1 al art. 13;

f) retragerea oricărei rezerve făcute în aplicarea paragrafului 2 al art. 13;

g) orice notificare primită în aplicarea art. 14 şi data când denunţarea va produce efecte;
Modificări (1)

h) orice încetare a efectelor convenţiei în aplicarea art. 15.

Drept pentru care, subsemnaţii, legal autorizaţi în acest scop, au semnat prezenta convenţie.

Făcută la Strasburg la 27 ianuarie 1977, în limbile franceză şi engleză, ambele texte având aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica fiecărui stat semnatar câte o copie certificată pentru conformitate de pe acesta.

se încarcă...