Back

Act Internaţional

Acordul european asupra transmiterii cererilor de asistenţă judiciară din 27.01.1977 *)

În vigoare de la 07.12.2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului acord,

considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi,

apreciind că este de dorit să se elimine obstacolele economice care împiedică accesul la justiţie în materie civilă şi să se permită persoanelor defavorizate din punct de vedere financiar o mai bună valorificare a drepturilor lor în statele membre,

convinse că instaurarea unui sistem de transmitere a cererilor de asistenţă judiciară adecvat ar contribui la atingerea acestui scop,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Orice persoană având reşedinţa obişnuită pe teritoriul uneia dintre părţile contractante, care doreşte să solicite asistenţă judiciară în materie civilă, comercială sau administrativă pe teritoriul unei alte părţi contractante, poate prezenta cererea sa în statul reşedinţei sale obişnuite. Acest stat este obligat să transmită cererea celuilalt stat.

ARTICOLUL 2

1. Fiecare parte contractantă desemnează una sau mai multe autorităţi expeditoare care să transmită direct cererile de asistenţă judiciară autorităţii străine desemnate, după cum urmează.

2. Fiecare parte contractantă desemnează, de asemenea, o autoritate centrală primitoare, însărcinată să primească cereri de asistenţă judiciară provenind de la o altă parte contractantă şi să le dea curs.

Statele federale şi statele în care sunt în vigoare mai multe sisteme de drept au posibilitatea de a desemna mai multe autorităţi centrale.

ARTICOLUL 3

1. Autoritatea expeditoare îl asistă pe solicitant pentru ca toate documentele care, în opinia acestei autorităţi, sunt necesare evaluării cererii să fie anexate la aceasta. De asemenea, autoritatea expeditoare îl asistă pe solicitant pentru traducerea eventual necesară a documentelor.

Autoritatea expeditoare poate refuza transmiterea cererii în cazul în care aceasta i se pare în mod evident abuzivă.

2. Autoritatea centrală primitoare transmite dosarul autorităţii competente pentru a decide asupra cererii. Ea informează autoritatea expeditoare asupra tuturor dificultăţilor referitoare la examinarea cererii, precum şi asupra deciziei luate de autoritatea competentă.

ARTICOLUL 4

Documentele transmise conform prezentului acord sunt scutite de legalizare şi de orice altă formalitate similară.

ARTICOLUL 5

Părţile contractante nu pot percepe nici o remuneraţie pentru serviciile aduse conform prezentului acord.

ARTICOLUL 6

1. Sub rezerva altor înţelegeri încheiate între autorităţile interesate ale părţilor contractante şi a dispoziţiilor art. 13 şi 14:

a) cererea de asistenţă judiciară şi documentele anexate, precum şi orice altă comunicare sunt redactate în limba sau în una dintre limbile oficiale ale autorităţii primitoare ori sunt însoţite de o traducere în această limbă;

b) fiecare parte contractantă trebuie totuşi să accepte cererea de asistenţă judiciară şi documentele anexate, precum şi orice comunicare, dacă acestea sunt redactate în limbile engleză sau franceză ori dacă sunt însoţite de o traducere în una dintre aceste limbi.

2. Comunicările ce provin din statul autorităţii primitoare pot fi redactate în limba sau în una dintre limbile oficiale ale acestui stat ori în limba engleză sau franceză.

ARTICOLUL 7

În scopul facilitării aplicării prezentului acord, autorităţile centrale ale părţilor contractante se informează reciproc asupra dreptului intern în materie de asistenţă judiciară.

ARTICOLUL 8

Autorităţile prevăzute la art. 2 sunt desemnate prin intermediul unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei în momentul în care statul respectiv devine parte la prezentul acord, conform dispoziţiilor art. 9 şi 11. Orice schimbare în privinţa competenţei acestor autorităţi va face, de asemenea, obiectul unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 9

1. Prezentul acord este deschis semnării statelor membre ale Consiliului Europei, care pot deveni părţi prin:

a) semnarea fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

b) semnarea sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării, urmată de ratificare, acceptare ori aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 10

1. Prezentul acord va intra în vigoare la o lună după data la care două state membre ale Consiliului Europei vor deveni părţi la acesta conform dispoziţiilor art. 9.

2. Pentru orice stat membru care îl va semna ulterior fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării ori îl va ratifica, îl va accepta sau îl va aproba, prezentul acord va intra în vigoare la o lună după data semnării ori a depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 11

1. După intrarea în vigoare a prezentului acord, Comitetul Miniştrilor Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei să adere la acesta.

2. Aderarea se va face prin depunerea, la secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va deveni efectiv la o lună după data depunerii sale.

ARTICOLUL 12

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să indice teritoriul sau teritoriile în care se va aplica prezentul acord.

2. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau în oricare alt moment ulterior, să extindă aplicarea prezentului acord, prin declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu indicat în declaraţie şi pentru care asigură relaţiile internaţionale sau este abilitat să dispună. Extinderea devine efectivă la o lună după data primirii declaraţiei.

3. Orice declaraţie făcută conform paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu indicat în această declaraţie, prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectivă la 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 13

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, să declare excluderea aplicării în întregime sau parţial a dispoziţiilor art. 6 paragraful 1 lit. b). Nici o altă rezervă nu este admisă la prezentul acord.

2. Orice parte contractantă poate retrage în întregime sau parţial rezerva pe care a făcut-o, prin intermediul unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei. Efectul rezervei va înceta la data primirii declaraţiei.

3. Atunci când o parte contractantă prezintă o rezervă, orice altă parte poate aplica aceeaşi rezervă în privinţa acestei părţi.

ARTICOLUL 14

1. Orice parte contractantă având mai multe limbi oficiale poate, în vederea aplicării art. 6 paragraful 1 lit. a), să facă cunoscută, prin intermediul unei declaraţii, limba în care cererea şi documentele anexate trebuie să fie redactate sau traduse în vederea transmiterii lor în acele părţi ale teritoriului său pe care le-a stabilit.

2. Declaraţia prevăzută la paragraful precedent va fi adresată secretarului general al Consiliului Europei în momentul semnării prezentului acord de statul interesat sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare. Declaraţia poate fi retrasă sau modificată în orice moment ulterior, conform aceleiaşi proceduri.

ARTICOLUL 15

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezentul acord adresând o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea va deveni efectivă la 6 luni după data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat care a aderat la prezentul acord:

a) orice semnătură fără rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

b) orice semnătură sub rezerva ratificării, acceptării sau aprobării;

c) depunerea oricărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

d) orice declaraţie primită privind aplicarea dispoziţiilor art. 8;

e) orice dată de intrare în vigoare a prezentului acord, conform art. 10;

f) orice declaraţie primită privind aplicarea dispoziţiilor paragrafelor 2 şi 3 ale art. 12;

g) orice rezervă făcută privind aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 13;

h) retragerea oricărei rezerve efectuate privind aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 13;

i) orice declaraţie primită privind aplicarea dispoziţiilor art. 14;

j) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 15 şi data la care denunţarea va deveni efectivă.

Drept care subsemnaţii, autorizaţi în acest scop, am semnat prezentul acord.

Adoptat la Strasbourg la 27 ianuarie 1977, în limbile franceză şi engleză, ambele texte având aceeaşi valoare, într-un singur exemplar care va fi depus la arhiva Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copia conformă fiecăruia dintre statele semnatare sau care au aderat.

se încarcă...