Back

Act Internaţional

Convenţia privind Organizaţia internaţională de telecomunicaţii mobile prin sateliţi din 03.09.1976*)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.08.1990

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Convenţia a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 93-94 din 01/08/1990.

Traducere.

- Textul original al convenţiei a fost adoptat la data de 3 septembrie 1976.

- Textul modificat al convenţiei INMARSAT a fost adoptat la data de 16 octombrie 1985, cu scopul de a extinde gama serviciilor oferite de sistem (în plus faţă de serviciul mobil maritim prevăzut iniţial, s-au adăugat serviciile mobil terestru şi mobil aeronautic).

Statele părţi la prezenta convenţie,

luînd în considerare principiul enunţat în Rezoluţia 1721 (XIV) a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, potrivit căruia comunicaţiile prin intermediul sateliţilor trebuie să fie puse la dispoziţia naţiunilor de îndată ce sînt realizate, pe o bază mondială şi nediscriminatorie,

luînd în considerare dispoziţiile pertinente din Tratatul cu privire la principiile care guvernează activitatea statelor în exploatarea şi folosirea spaţiului extraatmosferic, inclusiv a Lunii şi celorlalte corpuri cereşti, încheiat la 27 ianuarie 1967, în special art. 1, care afirmă necesitatea utilizării spaţiului extraatmosferic pentru binele şi interesul tuturor statelor,

ţinînd cont de faptul că o foarte mare parte a comerţului mondial este tributară navelor,

conştiente de posibilitatea ameliorării considerabile a sistemului maritim de pericol şi securitate, precum şi a legăturilor dintre nave, între acestea şi companiile respective, ca şi între echipaje sau pasagerii aflaţi la bord şi persoane aflate la sol, prin intermediul sateliţilor,

hotărîte, în acest scop, să furnizeze, în beneficiul navelor din toate ţările, apelînd la cea mai avansată şi adecvată tehnică de telecomunicaţii spaţiale, la metodele cele mai eficace şi mai economice, compatibile pe deplin cu utilizarea cea mai eficientă şi echitabilă a spectrului frecvenţelor radioelectrice şi a orbitelor de satelit,
Modificări (1)

recunoscând faptul că un sistem maritim de comunicaţii prin sateliţi cuprinde, în egală măsură, staţiile de sol mobile şi fixe, precum şi segmentul spaţial,
Modificări (1)

Textul modificat adaugă:
Modificări (1)

declarînd că un sistem maritim de comunicaţii prin sateliţi trebuie să fie deschis, în mod similar şi comunicaţiilor aeronautice în beneficiul aeronavelor din toate ţările,
Modificări (1)

au convenit următoarele:
Modificări (1)

ARTICOLUL 1 Modificări (1)

În termenii prezentei convenţii:

(a) Expresia "Acord de exploatare" desemnează Acordul de exploatare referitor la Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi (INMARSAT), inclusiv anexa sa.

(b) Termenul "parte" desemnează un stat faţă de care prezenta convenţie a intrat în vigoare.

(c) Termenul "semnatar" desemnează fie o parte, fie un organism abilitat în conformitate cu prevederile de la paragraful (3) al art. 2, faţă de care Acordul de exploatare a intrat în vigoare.

(d) Expresia "segment spaţial" desemnează sateliţii, instalaţiile sau echipamentele de urmărire, telecomandă, control şi supraveghere, precum şi instalaţiile sau echipamentele conexe necesare funcţionării acestor sateliţi.

(e) Expresia "segment spaţial al INMARSAT" desemnează segmentul spaţial al cărui proprietar sau chiriaş este INMARSAT.

(f) Termenul "navă" desemnează un vas exploatat în mediul marin indiferent de tipul său înglobînd printre altele submarinele, ambarcaţiunile plutitoare, precum şi platformele neancorate permanent.

(g) Termenul "proprietate" cuprinde orice element faţă de care se poate exercita un drept de proprietate, inclusiv orice drept contractual.

(h) Termenul "aeronavă" desemnează orice aparat susceptibil de a se menţine în atmosferă pe baza reacţiilor aerului diferite de reacţiile acestuia pe suprafaţa pămîntului.

ARTICOLUL 2 Modificări (1)

(1) Organizaţia internaţională de telecomunicaţii maritime prin sateliţi (INMARSAT), denumită în cele ce urmează "organizaţie", este creată prin prezentele.

(2) Acordul de exploatare încheiat conform dispoziţiilor prezentei convenţii este deschis pentru semnare concomitent cu aceasta.

(3) Fiecare parte semnează Acordul de exploatare sau desemnează un organism public sau particular, supus jurisdicţiei acestei părţi, care semnează Acordul de exploatare.

(4) Administraţiile şi organizaţiile de telecomunicaţii pot în conformitate cu aplicarea legilor naţionale: negocieze şi să încheie în mod direct acordurile de trafic adecvate în legătură cu viitorul mod de utilizare a instalaţiilor de telecomunicaţii furnizate în virtutea prezentei convenţii şi a Acordului de exploatare, precum şi asupra serviciilor destinate publicului, instalaţiilor, repartizării încasărilor şi dispoziţiilor comerciale aferente.

ARTICOLUL 3 (Text original)
Obiectiv

(1) Obiectivul organizaţiei constă în organizarea segmentului spaţial în vederea ameliorării comunicaţiilor maritime, contribuind în consecinţă la îmbunătăţirea comunicaţiilor semnalînd un pericol sau a acelora în vederea salvării vieţii umane pe mare, precum şi a eficacităţii gestiunii navelor, a serviciilor maritime de corespondenţă publică şi a posibilităţilor de reperare prin radio.

(2) Organizaţia încearcă să asigure legături între toate zonele în care se resimte necesitatea comunicaţiilor maritime.

(3) Organizaţia îşi exercită activităţile exclusiv în scopuri paşnice.

ARTICOLUL 3 (Text modificat)
Obiectiv
Modificări (1)

(1) Obiectivul organizaţiei constă în organizarea segmentului spaţial necesar în vederea ameliorării comunicaţiilor maritime precum şi, în măsura posibilităţilor a comunicaţiilor aeronautice contribuind astfel la îmbunătăţirea comunicaţiilor semnalînd un pericol şi a celor în vederea salvării vieţii umane, a comunicaţiilor pentru serviciile circulaţiei aeriene ca şi a eficacităţii şi gestiunii vapoarelor şi aeronavelor, a serviciilor maritime şi aeronautice de corespondenţă publică şi a posibilităţilor de reperare prin radio.

(2) Organizaţia vizează asigurarea legăturii între toate zonele în care se resimte necesitatea comunicaţiilor maritime şi aeronautice.

ARTICOLUL 4 Legături între o parte şi organismul care o reprezintă Modificări (1)

În cazul în care semnatarul este un organism desemnat de o parte:

(a) raporturile între parte şi semnatar sînt reglementate de dreptul naţional aplicabil;

(b) partea stabileşte directivele şi instrucţiunile adecvate şi conforme dreptului său naţional, în aşa fel încît semnatarul să-şi achite obligaţiile;

(c) partea este eliberată de orice obligaţii ce decurg din Acordul de exploatare. Totuşi, partea supraveghează respectarea de către semnatar a tuturor obligaţiilor sale în cadrul organizaţiei fără a încălca prin aceasta angajamentele acceptate de parte în virtutea acestei convenţii sau a acordurilor internaţionale conexe;

(d) în situaţia în care semnatarul se retrage sau nu mai este învestit în calitatea de membru, partea procedează conform dispoziţiilor paragrafului (3) din art. 29 sau ale paragrafului (6) din art. 30.

ARTICOLUL 5 Principii de finanţare şi gestiune a organizaţiei

(1) Finanţarea organizaţiei este asigurată prin contribuţiile semnatarilor. Fiecare semnatar are în cadrul organizaţiei o dobîndă proporţională cu cota sa parte din investiţii, stabilită conform dispoziţiilor Acordului de exploatare.

(2) Fiecare semnatar contribuie la necesităţile de capital ale organizaţiei beneficiind de rambursarea şi remunerarea capitalului conform dispoziţiilor Acordului de exploatare.

(3) Organizaţia este administrată pe o bază economică şi financiară solidă, conform principiilor stabilite în materie comercială.

ARTICOLUL 6 Organizarea segmentului spaţial

Organizaţia poate fi proprietara sau chiriaşa segmentului spaţial.

ARTICOLUL 7 (Text original)

(1) Segmentul spaţial al INMARSAT este deschis navelor tuturor statelor în funcţie de o serie de condiţii stabilite de consiliu. În stabilirea condiţiilor consiliul nu trebuie să creeze discriminări între nave din motive de naţionalitate.

(2) Consiliul poate, pentru fiecare caz în parte, să autorizeze accesul la segmentul spaţial aparţinînd INMARSAT, al staţiilor de sol amplasate pe structuri exploatate în mediu marin, altele decît vapoarele, cu condiţia şi atîta vreme cît exploatarea acestor staţii de sol nu împiedică în mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor.

(3) Staţiile de sol stabilite comunicînd prin segmentul spaţial al INMARSAT trebuiesc amplasate pe un teritoriu aflat în jurisdicţia unei părţi, iar părţile sau organismele răspunzătoare de administrarea lor trebuie să deţină proprietatea apelor. Consiliul poate autoriza o derogare de la această regulă în cazul în care aceasta serveşte intereselor organizaţiei.

ARTICOLUL 7 (Text modificat)
Accesul în cadrul segmentului spaţial

(1) Segmentul spaţial al INMARSAT este deschis navelor şi aeronavelor aparţinînd tuturor statelor în funcţie de o serie de condiţii stabilite de consiliu.

Stabilindu-le, consiliul nu trebuie să creeze discriminări între nave şi aeronave din motive de naţionalitate.

(2) Consiliul poate, pentru fiecare caz în parte, să autorizeze accesul la segmentul spaţial aparţinînd INMARSAT al staţiilor de sol amplasate pe structuri exploatate în mediul marin, altele decît vapoarele, cu condiţia şi atît timp cît exploatarea acestor staţii de sol nu împiedică într-un mod sensibil furnizarea serviciilor la adresa navelor sau aeronavelor.

ARTICOLUL 8 Alte segmente spaţiale

(1) (Text original). Părţile notifică organizaţiei la nevoie, că ele însele sau orice altă persoană aflată sub jurisdicţia lor poate lua măsuri în vederea utilizării în mod individual sau în comun a instalaţiilor unui segment spaţial distinct în scopul rezolvării unora dintre obiectivele segmentului spaţial al INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale pentru a garanta astfel compatibilitatea pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT şi pentru a evita producerea de prejudicii economice substanţiale acestuia.

(1) (Text modificat). Părţile notifică organizaţiei la nevoie, că ele însele sau orice altă persoană aflată sub jurisdicţia lor poate dispune de utilizarea în mod individual sau în comun a instalaţiilor unui segment spaţial distinct în vederea rezolvării unora dintre obiectivele maritime aparţinînd segmentului spaţial INMARSAT, sau a tuturor obiectivelor sale maritime, în scopul garantării compatibilităţii pe plan tehnic cu sistemul INMARSAT şi evitării producerii de prejudicii economice importante acestuia.

(2) Consiliul îşi exprimă punctele de vedere sub forma unor recomandări fără caracter obligatoriu referitoare la compatibilitatea tehnică şi transmite adunării opiniile sale în ceea ce priveşte prejudiciile economice.

(3) Adunarea îşi exprimă opinia sub forma unei recomandări fără caracter obligatoriu într-un interval de nouă luni de la data la care procedura prevăzută în prezentul articol a fost instituită. Adunarea poate fi convocată în sesiune extraordinară în acest scop.

(4) Notificările prevăzute la paragraful (1), inclusiv comunicarea informaţiilor tehnice pertinente, precum şi consultaţiile ulterioare cu organizaţia vor ţine cont de dispoziţiile Regulamentului de radiocomunicaţii al Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii.

(5) Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică cu privire la punerea în funcţiune, achiziţionarea, folosirea sau continuarea utilizării instalaţiilor aparţinînd unui segment spaţial distinct în scopuri de securitate naţională sau care fac obiectul unui contract, stabilite sau utilizate înainte de intrarea în vigoare a convenţiei.

ARTICOLUL 9 Structura Modificări (1)

Organizaţia cuprinde următoarele organe:

a) Adunarea;

b) Consiliul;

c) Organul conducător aflat sub autoritatea unui director general.

ARTICOLUL 10 Adunarea - alcătuire şi reuniuni Modificări (1)

1. Adunarea este alcătuită din toate părţile.

2. Adunarea se reuneşte la fiecare doi ani în sesiune ordinară.

Sesiunile extraordinare sînt convocate la cererea unei treimi dintre părţi şi la solicitarea consiliului.

ARTICOLUL 11 Adunarea - procedură Modificări (1)

(1) Fiecare parte dispune de un vot în cadrul adunării.

(2) Orice decizie privind probleme de fond este luată în urma votului afirmativ a două treimi din părţi, iar orice decizie referitoare la aspecte de procedură în urma votului afirmativ al majorităţii simple a părţilor care votează.

Părţile care se abţin în cursul votării sînt considerate neparticipante la vot.

(3) Orice decizie în legătură cu încadrarea unei probleme ca fiind de procedură sau de fond este luată de preşedinte. Această decizie poate fi anulată printr-un vot al majorităţii celor două treimi din părţile prezente şi apte de a-şi da votul.

(4) Pentru orice reuniune a adunării numărul necesar este constituit de majoritatea părţilor.

ARTICOLUL 12 Adunarea - funcţiuni Modificări (1)

(1) Adunarea are următoarele funcţiuni:

(a) Studiază şi examinează activităţile, scopurile, politica generală şi obiectivele pe termen lung ale organizaţiei, îşi exprimă opiniile şi prezintă recomandări în legătură cu acest subiect consiliului.

(b) Veghează ca desfăşurarea activităţilor organizaţiei să se facă în conformitate cu actuala convenţie precum şi cu scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite, ca şi cu oricare alt tratat la care organizaţia decide să adere.

(c) (Text original). Autorizează, la recomandarea consiliului, punerea în funcţiune a unor instalaţii suplimentare ale segmentului spaţial avînd drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. În egală măsură instalaţiile segmentului spaţial destinate iniţial asigurării unor servicii maritime de corespondenţă publică pot fi utilizate, în lipsa acestei autorizaţii pentru telecomunicaţii, în scopuri de pericol, securitate şi reperare prin radio.

(c) (Text modificat). Autorizează, la recomandarea consiliului, punerea în funcţiune a unor instalaţii suplimentare ale segmentului spaţial avînd drept obiectiv special sau primordial asigurarea unor servicii de reperare prin radio de pericol sau securitate. În egală măsură instalaţiile segmentului spaţial destinate asigurării unor servicii maritime şi aeronautice de corespondenţă publică pot fi utilizate fără a fi necesară această autorizare pentru telecomunicaţii, în scopuri de pericol, securitate şi reperare prin radio.

(d) Adoptă decizii la recomandările consiliului şi îşi exprimă opiniile în legătură cu rapoartele consiliului

(e) Alege patru reprezentanţi în consiliu conform dispoziţiilor alineatului (b) din paragraful (1) al art. 13.

(f) Hotărăşte asupra problemelor referitoare la legăturile oficiale dintre organizaţie şi state, indiferent dacă sînt sau nu părţi, precum şi privind organizaţiile internaţionale.

(g) Adoptă deciziile privind orice amendament la actuala convenţie sau la Acordul de exploatare, respectiv prin aplicarea art. 34 din convenţie şi XVIII din Acordul de exploatare.

(h) Studiază problema încetării posibile a mandatului de membru conform dispoziţiilor art. 30 luînd hotărîri în acest sens.

(i) Exercită orice altă funcţie ce-i incumbă în virtutea altor dispoziţii din actuala convenţie sau din Acordul de exploatare.

(2) În exercitarea funcţiilor sale, adunarea are în vedere toate recomandările pertinente ale consiliului.

ARTICOLUL 13 Consiliul - alcătuire

(1) Consiliul este compus din douăzeci şi doi de reprezentanţi ai semnatarilor după cum urmează:

(a) optsprezece reprezentanţi ai semnatarilor sau grupări de semnatari în legătură cu care s-a convenit să fie reprezentaţi în formă de grupare, care posedă cele mai ridicate cote părţi din investiţii. Dacă o grupare de semnatari şi un semnatar au cote de investiţii egale, cel din urmă se bucură de prioritate. În cazul în care doi sau mai mulţi semnatari au cote părţi din investiţii egale, numărul reprezentanţilor în consiliu depăşind douăzeci şi doi, semnatarii sînt totuşi reprezentaţi toţi în mod excepţional.

(b) patru reprezentanţi ai semnatarilor aleşi de adunare care nu fac parte din consiliu, în virtutea garantării principiului reprezentării geografice echitabile şi care să ţină seama de interesele statelor în curs de dezvoltare indiferent de cota lor de investiţii. Orice semnatar ales în scopul reprezentării unei regiuni geografice îl reprezintă pe semnatarul regiunii geografice asupra căreia s-a convenit să fie astfel reprezentată şi care nu este reprezentată în alt mod de consiliu.

Alegerea intră în vigoare în prima şedinţă a consiliului de după alegeri, rămînînd valabilă pînă la următoarea sesiune ordinară a adunării,

(2) Insuficienţa numărului reprezentanţilor în consiliu determinată de un loc vacant neacoperit încă nu anulează compoziţia consiliului.

ARTICOLUL 14 Consiliul - procedură

(1) Consiliul se reuneşte de cîte ori este necesar, în vederea exercitării funcţiunilor sale, dar nu mai puţin de trei ori pe an.

(2) Consiliul se străduieşte să ia decizii în unanimitate. În lipsa unui acord unanim deciziile sînt luate astfel: orice decizie asupra unor probleme de fond este hotărîtă de majoritatea reprezentanţilor membri ai consiliului, dacă aceasta dispune de cel puţin două treimi din totalul voturilor semnatarilor şi grupărilor de semnatari reprezentaţi în consiliu.

Orice decizie vizînd chestiuni de procedură se hotărăşte prin votul afirmativ al majorităţii simple a reprezentanţilor prezenţi şi care votează, fiecare dispunînd de un vot. Orice diferend în legătură cu stabilirea naturii unei probleme ca fiind de procedură sau de fond formează obiectul unei decizii a preşedintelui consiliului. Această decizie poate fi anulată prin votul a două treimi din reprezentanţii prezenţi şi care votează, fiecare dispunînd de cîte un vot. Consiliul poate adopta o procedură de vot diferită pentru alegerea membrilor biroului său.

(3)

(a) Fiecare reprezentant dispune de o pondere a voturilor echivalentă cu cota parte sau cotele părţi din investiţii pe care le reprezintă. Totuşi, nici unul nu poate utiliza în numele semnatarului peste 25% din totalul voturilor organizaţiei, cu excepţia cazurilor prevăzute în alineatul (b), subparagraful (iv).

(b) Ca excepţie de la dispoziţiile paragrafelor (9), (10), (12) din articolul V al Acordului de exploatare:

(i) dacă un semnatar reprezentant în consiliu, în virtutea cotei sale părţi este învestit cu o pondere de voturi depăşind 25% din totalul voturilor organizaţiei, el poate oferi celorlalţi semnatari o cotă parte sau totalitatea cotelor părţi din investiţii depăşind cele 25%;

(ii) ceilalţi semnatari pot comunica organizaţiei acordul lor în legătură cu acceptarea unei părţi sau a totalităţii acestei cote părţi excedentare. Dacă totalul sumelor comunicate organizaţiei nu depăşeşte suma disponibilă pentru repartizare, consiliul trebuie să o repartizeze pe aceasta din urmă între semnatari conform sumelor comunicate.

Dacă totalul sumelor comunicate depăşeşte suma disponibilă pentru repartizare, consiliul trebuie să efectueze repartizarea conform modalităţilor convenite de semnatari sau în lipsa unui acord în acest sens direct proporţional cu sumele comunicate.

(iii) O asemenea repartizare trebuie efectuată de consiliu la momentul fiecărui calcul al cotelor părţi din investiţii efectuat conform art. V din Acordul de exploatare. Nici o repartizare nu va creşte cota parte din investiţii a oricărui semnatar peste 25%.

(iv) În măsura în care cota parte din investiţii aparţinînd semnatarului ce depăşeşte 25% şi este oferită spre repartizare nu a fost repartizată conform procedurii enunţate în prezentul paragraf, ponderea voturilor reprezentantului semnatarului poate depăşi 25%.

(c) În măsura în care un semnatar decide să nu ofere cota parte din investiţii excedentară celorlalţi semnatari, ponderea voturilor corespunzătoare acestui semnatar ce depăşeşte 25% trebuie repartizată în mod egal între ceilalţi reprezentanţi din consiliu.

(4) Pentru orice reuniune a consiliului cvorumul este constituit din majoritatea reprezentanţilor, membri în consiliu dacă această majoritate reprezintă cel puţin două treimi din totalul voturilor alocate tuturor semnatarilor şi grupărilor de semnatari reprezentaţi în consiliu.

se încarcă...