Back

Act Internaţional

Convenţia europeană cu privire la efectele internaţionale ale interzicerii exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor din 03.06.1976 *)

În vigoare de la 14.07.1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere.

- Bruxelles, 3 iunie 1976 -

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,

având în vedere numărul considerabil de accidente de circulaţie şi gravitatea consecinţelor acestora,

considerând combaterea infracţiunilor rutiere prin mijloace adecvate ca fiind de cea mai mare importanţă pentru securitatea circulaţiei,

considerând că, în afara altor măsuri cu caracter preventiv sau represiv, interzicerea exercitării dreptului de a conduce constituie, în acest scop, un mijloc eficient,

considerând că sporirea circulaţiei internaţionale justifică intensificarea eforturilor în vederea armonizării legislaţiilor naţionale şi pentru a asigura ca deciziile de interzicere a dreptului de a conduce să producă efecte în afara statului în care au fost pronunţate,

având în vedere că această cooperare a fost deja preconizată în Rezoluţia (71) 28 a Comitetului Miniştrilor al Consiliului Europei referitoare la interzicerea exercitării dreptului de a conduce un vehicul cu motor,

reafirmând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi,

au convenit următoarele:

TITLUL I Definiţii

ARTICOLUL 1

Potrivit prezentei convenţii:

a) expresia interzicerea dreptului de a conduce, denumită, în continuare, prescurtat, interdicţia, desemnează orice măsură definitivă care are ca scop restrângerea dreptului de a conduce a conducătorului care a comis o infracţiune rutieră. Această măsură poate consta atât într-o pedeapsă principală sau accesorie, cât şi într-o măsură de siguranţă şi poate fi luată atât de o autoritate judiciară, cât şi de o autoritate administrativă;

b) expresia infracţiune rutieră desemnează orice infracţiune prevăzută în lista intitulată Fond comun de infracţiuni rutiere, anexată la prezenta convenţie.

TITLUL II Efectele interdicţiei

ARTICOLUL 2

Partea contractantă care a pronunţat interdicţia va informa despre aceasta, fără întârziere, partea contractantă care a eliberat permisul de conducere, ca şi pe aceea pe teritoriul căreia autorul infracţiunii locuieşte în mod obişnuit.

ARTICOLUL 3

Partea contractantă care a fost informată despre o asemenea decizie poate pronunţa, în conformitate cu legislaţia sa, interdicţia pe care ar fi pronunţat-o şi ea, dacă faptele şi împrejurările care au motivat intervenţia celeilalte părţi contractante ar fi avut loc pe propriul său teritoriu.

ARTICOLUL 4

Dacă i se va cere, partea contractantă căreia i-a fost făcută notificarea va trebui să facă cunoscut modul în care a dat curs solicitării.

ARTICOLUL 5

Prezenta convenţie nu limitează dreptul părţilor contractante de a aplica măsurile prevăzute de legislaţia lor.

TITLUL III Procedură

ARTICOLUL 6

1. Părţile contractante vor face cunoscut, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, autorităţile abilitate să transmită şi să primească notificările prevăzute la art. 2, ca şi orice altă comunicare care ar putea rezulta din aplicarea prezentei convenţii.

2. Aceste notificări trebuie să fie însoţite de o copie certificată de pe decizia prin care s-a pronunţat interdicţia, împreună cu o expunere a faptelor.

3. Dacă partea contractantă căreia i-a fost făcută notificarea apreciază că informaţiile furnizate sunt insuficiente pentru a-i permite aplicarea prezentei convenţii, ea va solicita completarea informaţiilor necesare şi, eventual, o copie conformă de pe dosarul de procedură.

ARTICOLUL 7

Părţile contractante extind aplicarea reglementărilor lor de asistenţă internaţională în materie penală la măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei convenţii.

ARTICOLUL 8

1. Sub rezerva dispoziţiilor paragrafului 2 al prezentului articol, nu se va cere traducerea notificărilor şi a pieselor, anexă la acestea.

2. Orice stat va putea, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să-şi rezerve dreptul de a solicita ca notificările şi piesele-anexă să-i fie adresate şi însoţite fie de o traducere în propria sa limbă, fie de o traducere într-una dintre limbile oficiale ale Consiliului Europei sau într-una dintre limbile pe care le va indica. Celelalte părţi contractante vor putea aplica regula reciprocităţii.

ARTICOLUL 9

Documentele transmise în aplicarea prezentei convenţii vor fi scutite de toate formalităţile de legalizare.

ARTICOLUL 10

Părţile contractante renunţă, pe bază de reciprocitate, să solicite rambursarea cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentei convenţii.

TITLUL IV Dispoziţii finale

ARTICOLUL 11

1. Prezenta convenţie este deschisă pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

2. Convenţia va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

3. În ceea ce priveşte statele semnatare care o vor ratifica, accepta sau aproba ulterior, convenţia va intra în vigoare la 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.

ARTICOLUL 12

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei să adere la prezenta convenţie.

2. Aderarea se va face prin depunerea, la secretarul general al Consiliului Europei, a instrumentului de aderare, care va produce efecte la 3 luni de la data depunerii sale.

ARTICOLUL 13

1. Oricare stat va putea, cu ocazia semnării sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, să indice teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenţie.

2. Oricare stat va putea, cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare sau la orice altă dată ulterioară, să extindă aplicarea prezentei convenţii, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, asupra oricărui alt teritoriu indicat în declaraţie şi pentru care el poartă răspunderea relaţiilor internaţionale.

3. Orice declaraţie făcută în virtutea paragrafului precedent va putea fi retrasă, în privinţa oricărui teritoriu indicat în această declaraţie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 14

1. Dacă două sau mai multe părţi contractante îşi întemeiază relaţiile lor în acest domeniu pe baza unei legislaţii uniforme sau a unui regim special de reciprocitate care le impune obligaţii mai extinse, ele vor avea dreptul de a-şi reglementa raporturile reciproce în acest domeniu, exclusiv în baza acestor sisteme.

2. Părţile contractante care vor exclude din raporturile lor reciproce aplicarea prezentei convenţii, în conformitate cu paragraful 1 al prezentului articol, vor adresa, în acest scop, o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 15

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta convenţie printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea va produce efecte la 6 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei şi oricărui stat ce a aderat la prezenta convenţie:

a) fiecare semnare;

b) depunerea fiecărui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii, conform art. 11;

d) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 6;

e) orice declaraţie primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 8;

f) orice declaraţie şi notificare primite în aplicarea dispoziţiilor art. 13;

g) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 2 al art. 14;

h) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 15 şi data la care denunţarea va produce efecte.

ARTICOLUL 17

Prezenta convenţie, declaraţiile şi notificările pe care le autorizează nu se vor aplica decât infracţiunilor rutiere comise, după intrarea sa în vigoare, între părţile contractante interesate.

Drept pentru care, subsemnaţii, autorizaţi în mod cuvenit în acest scop, au semnat prezenta convenţie.

Întocmită la Bruxelles la 3 iunie 1976, în limbile franceză şi engleză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica o copie certificată de pe convenţie fiecărei părţi semnatare şi aderente.

ANEXĂ

FONDUL COMUN AL INFRACŢIUNILOR RUTIERE

1. Uciderea involuntară sau vătămările involuntare cauzate în domeniul circulaţiei rutiere.

2. Părăsirea locului accidentului, adică încălcarea obligaţiilor ce revin conducătorilor auto ca urmare a unui accident de circulaţie.

3. Conducerea unui vehicul de către o persoană:

a) în stare de ebrietate sau sub influenţa alcoolului;

b) sub influenţa stupefiantelor sau a produselor având efecte analoage;

c) inaptă ca urmare a unei oboseli excesive.

4. Conducerea unui vehicul cu motor fără asigurare în privinţa responsabilităţii civile pentru pagube cauzate terţilor, ca urmare a folosirii acestui vehicul.

5. Refuzul de a se supune ordinului unui agent al autorităţii privind circulaţia rutieră.

6. Nerespectarea regulilor privind:

a) viteza vehiculelor;

b) poziţia vehiculelor în mişcare şi sensul deplasării lor, întâlnirea cu vehicule din sens opus, depăşirea, schimbarea de direcţie şi trecerea pasajelor de nivel;

c) prioritatea de trecere;

d) prioritatea de trafic pentru anumite vehicule, cum ar fi cele ale pompierilor, ambulanţele, vehiculele de poliţie;

e) nerespectarea semnalelor şi a marcajelor rutiere, în special a semnului "Stop";

f) staţionarea şi oprirea vehiculelor;

g) accesul vehiculelor sau al anumitor categorii de vehicule pe unele căi rutiere, în special datorită greutăţii sau dimensiunilor lor;

h) echipamentul de securitate al vehiculelor şi al încărcăturii lor;

i) semnalizarea vehiculelor şi a încărcăturii lor;

j) sistemul de lumină al vehiculelor şi folosirea farurilor;

k) încărcătura şi capacitatea vehiculelor;

l) înmatricularea vehiculelor, plăcile de înmatriculare şi semnul distinctiv al ţării de înmatriculare.

7. Conducerea fără permis de circulaţie valabil.

se încarcă...