Back

Parlamentul României

Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)

În vigoare de la 30.09.1992

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

*) Traducere

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenţii,

considerînd că menirea Consiliului Europei este de a înfăptui o uniune mai strînsă între membrii săi, între altele înlesnind adoptarea unor reguli comune în domeniul juridic,

constatînd că într-un mare număr de state membre s-au realizat sau se întreprind eforturi în vederea îmbunătăţirii statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei micşorînd deosebirile între statutul juridic al acestor copii şi cel al copiilor născuţi din căsătorie, aceste deosebiri defavorizînd pe cel dintîi pe plan juridic şi social,

considerînd că în acest domeniu, încă mai există ample nepotriviri în dreptul statelor membre,

convinse că trebuie îmbunătăţită condiţia copiilor născuţi în afara căsătoriei şi că stabilirea unor anumite reguli comune privind statutul lor juridic ar înlesni înfăptuirea acestui obiectiv şi ar contribui, în acelaşi timp, la armonizarea legislaţiilor în acest domeniu al statelor membre,

considerînd totuşi că este necesar să se stabilească etape progresive pentru acele state care apreciază a nu fi în măsură să adopte de îndată unele dintre regulile prezentei convenţii,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Fiecare parte contractantă se angajează să asigure conformitatea legislaţiei sale cu dispoziţiile prezentei convenţii şi să notifice secretarului general al Consiliului Europei măsurile luate în acest scop.

ARTICOLUL 2

Filiaţia faţă de mamă a tuturor copiilor născuţi în afara căsătoriei este stabilită prin singur faptul naşterii copilului.

ARTICOLUL 3 Jurisprudență (1)

Filiaţia faţă de tată a tuturor copiilor născuţi în afara căsătoriei poate fi constatată sau stabilită prin recunoaştere voluntară sau prin hotărîre judecătorească.

ARTICOLUL 4

Recunoaşterea voluntară a paternităţii nu poate forma obiectul unei opoziţii sau contestaţii, cînd aceste proceduri sînt prevăzute prin legislaţia internă, decît în cazul în care persoana care vrea să recunoască sau care a recunoscut copilul nu este, biologic, tatăl său.

ARTICOLUL 5 Jurisprudență (1)

În acţiunile referitoare la filiaţia faţă de tată, probele ştiinţifice apte să stabilească sau să înlăture paternitatea, urmează a fi încuviinţate.

ARTICOLUL 6

1. Tatăl şi mama unui copil născut în afara căsătoriei au aceeaşi obligaţie de întreţinere faţă de acest copil ca cea care există faţă de copilul născut din căsătorie.

2. Cînd obligaţia de întreţinere a unui copil născut, din căsătorie incumbă unor anumiţi membri ai familiei tatălui sau a mamei, copilul născut în afara căsătoriei beneficiază, de asemenea, de această obligaţie.

ARTICOLUL 7

1. Cînd filiaţia unui copil născut în afara căsătoriei este stabilită faţă de cei doi părinţi, exercitarea drepturilor părinteşti nu poate fi de drept atribuită numai tatălui.

2. Exercitarea drepturilor părinteşti urmează să poată fi transferată; cazurile de transfer sînt supuse legislaţiei interne.

ARTICOLUL 8

Cînd tatăl sau mama unui copil născut în afara căsătoriei nu are exerciţiul drepturilor părinteşti ori al dreptului privind încredinţarea copilului, acest părinte poate obţine un drept de vizitare în cazurile îndreptăţite.

ARTICOLUL 9 Jurisprudență (1)

Drepturile copilului născut în afara căsătoriei la succesiunea tatălui şi mamei sale şi a membrilor familiilor lor sînt aceleaşi ca şi cînd s-ar fi născut din căsătorie.

ARTICOLUL 10

Căsătoria tatălui şi mamei unui copil născut în afara căsătoriei conferă acestui copil statutul juridic al unui copil născut din căsătorie.

ARTICOLUL 11

1. Prezenta convenţie este deschisă semnării statelor membre ale Consiliului Europei. Ea va fi ratificată, acceptată sau aprobată. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe lîngă secretarul general al Consiliului Europei.

2. Convenţia va intra în vigoare după 3 luni de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare, acceptare sau aprobare.

3. Ea va intra în vigoare, faţă de orice stat semnatar care o va ratifica, accepta sau încuviinţa ulterior, după 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 12

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al consiliului să adere la prezenta convenţie.

2. Aderarea se va efectua prin depunerea, pe lîngă secretarul general al Consiliului Europei, a unui instrument de aderare care va produce efect după 3 luni de la data depunerii sale.

ARTICOLUL 13

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să desemneze teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenţie.

2. Orice stat poate, în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare ori în orice alt moment următor, să extindă aplicarea prezentei convenţii, prin declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, la orice alt teritoriu desemnat în declaraţie şi căruia îi asigură relaţiile internaţionale sau pentru care este abilitat să stipuleze.

3. Orice declaraţie făcută în temeiul paragrafului precedent va putea fi retrasă, în ceea ce priveşte orice teritoriu desemnat în această declaraţie, în condiţiile prevăzute de art. 15 al prezentei convenţii.

ARTICOLUL 14

1. Orice stat poate, în momentul semnării sau în momentul depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare sau cînd va face o declaraţie potrivit paragrafului 2 din art. 13 al prezentei convenţii, să formuleze cel mult trei rezerve cu privire la dispoziţiile art. 2-10 ale acesteia.

Rezerve cu caracter general nu sunt admise; fiecare rezervă nu se poate purta decît asupra unei dispoziţii.

2. Fiecare rezervă va produce efecte timp de cinci ani cu începere de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii faţă de partea luată în considerare. Ea va putea fi reînnoită pentru perioade succesive de cîte cinci ani, prin mijlocirea unei declaraţii adresate înainte de expirarea fiecărei perioade secretarului general al Consiliului Europei.

3. Orice parte contractantă poate retrage, în total sau în parte, o rezervă formulată de ea în temeiul paragrafelor precedente prin mijlocirea unei declaraţii adresate secretarului general al Consiliului Europei şi care urmează să producă efecte de la data primirii sale.

ARTICOLUL 15

1. Orice parte contractantă va putea, în ceea ce o priveşte, să denunţe prezenta convenţie, adresînd o notificare secretarului general al Consiliului Europei.

2. Denunţarea va produce efecte după şase luni de la data primirii notificării de către secretarul general.

ARTICOLUL 16

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale consiliului şi oricărui stat care a aderat la prezenta convenţie:

a) orice semnare;

b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii, potrivit art. 11;

d) orice notificare primită în aplicarea dispoziţiilor art. 1;

e) orice declaraţie primită în aplicarea paragrafelor 2 şi 3 ale art. 13;

f) orice rezervă formulată în aplicarea dispoziţiilor paragrafului 1 al art. 14;

g) reînnoirea oricărei rezerve efectuate în aplicarea paragrafului 2 al art. 14;

h) retragerea oricărei rezerve efectuate în aplicarea paragrafului 3 al art. 14;

i) orice notificare primită în aplicarea art. 15 şi data la care denunţarea va produce efecte.

Drept pentru care, subsemnaţii, legal împuterniciţi, au semnat prezenta convenţie.

Întocmită la Strasbourg la 15 octombrie 1975, în limbile franceză şi engleză, ambele texte avînd aceeaşi valabilitate, într-un singur exemplar, care se va depune în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei o va comunica în copie certificată conform fiecăruia dintre statele semnatare şi care aderă.

se încarcă...