Back

Parlamentul României

Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01.06.1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Referințe în cărți (1)

Sponsorizarea este activitatea care se desfăşoară pe baza unui contract încheiat între sponsor şi beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale care se acordă ca sprijin, precum şi asupra duratei sponsorizării.

În cazul sponsorizării constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor reală din momentul predării lor către beneficiar.
Jurisprudență (1)

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Este considerat sponsor orice persoană fizică sau juridică din România sau din străinătate care efectuează o sponsorizare în condiţiile legii.

Art. 3. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităţi de sponsorizare din surse obţinute de la buget.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (7)

Poate beneficia de sponsorizare orice persoană juridică de utilitate publică, cu sediul în România, care desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, ştiinţific, religios, sportiv sau care este destinată protecţiei drepturilor omului şi educaţiei civice ori calităţii mediului înconjurător.
Referințe (1)

Art. 5. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

Poate beneficia de sponsorizare:
Jurisprudență (1)

a) orice persoană juridică nonprofit cu sediul în România, care desfăşoară sau urmează să desfăşoare o activitate care poate fi sponsorizată conform art. 4;

b) orice persoană fizică, având domiciliul în România sau aparţinând spiritualităţii româneşti, a cărei activitate constantă într-unul dintre domeniile prevăzute la art. 4 este recunoscută de către o persoană juridică nonprofit, constituită legal în ţară sau în străinătate, cu activitate susţinută în domeniul pentru care oferă recomandarea.

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Sponsorul ori beneficiarul poate să aducă la cunoştinţa publicului sponsorizarea numai prin promovarea numelui sau a mărcii ori a imaginii sale.

Numerele ziarelor, revistelor şi emisiunile de radio şi televiziune sponsorizate trebuie anunţate ca atare.

Se interzice ca prin operaţiunea de sponsorizare beneficiarul ori sponsorul să efectueze reclamă comercială anterioară, concomitentă sau ulterioară activităţii sponsorizate, în favoarea sponsorului sau a altor persoane decât beneficiarul.
Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Modificări (1)

Facilităţile prevăzute de prezenta lege nu se acordă în cazul:

a) sponsorizării reciproce, persoane fizice;

b) sponsorizarea de către rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv.

Art. 8. - Modificări (1)

Persoanele fizice sau juridice române care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4 beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizării, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, cu excepţia veniturilor din salarii în cazul persoanelor fizice.
Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

Persoanele fizice sau juridice străine care datorează statului român, conform legislaţiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România, dar care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la art. 4, beneficiază de reducerea venitului impozabil cu echivalentul în lei al sponsorizării, calculat la cursul de schimb valutar al zilei la data efectuării plăţii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil.
Modificări (2)

Art. 9. - Modificări (1)

Beneficiarii sponsorizării sunt scutiţi de plata taxei pe valoarea adăugată asupra veniturilor încasate din sponsorizare.

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Beneficiază de prevederile art. 8 şi 9 şi sponsorii care întreţin monumente şi situri istorice.

Art. 11. - Modificări (1)

Nu beneficiază de facilităţile prevăzute de prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreşte să direcţioneze activitatea beneficiarului.

Dispoziţiile alineatului precedent nu înlătură dreptul părţilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin aceasta nu se direcţionează ori nu se condiţionează activitatea de ansamblu a beneficiarului.

Art. 12. -

Contestaţiile privind acordarea sau neacordarea facilităţilor stabilite de prezenta lege sunt de competenţa direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat.

Contestaţiile se introduc în termen de 30 de zile de la data comunicării, de către organul de specialitate al Ministerului Finanţelor, a soluţiei la cererea de acordare a facilităţilor.

În cazul necomunicării soluţiei, termenul de contestaţie curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii.

Introducerea contestaţiei nu suspendă obligaţia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, după caz, la bugetele locale, a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.

Contestaţiile adresate administraţiilor financiare sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculată la valoarea sumei contestate, dar nu mai puţin de 1.000 lei.

În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie integral sau proporţional cu reducerea sumei contestate.

Art. 13. -

Contestaţia se soluţionează prin decizia motivată a direcţiei generale a finanţelor publice şi controlului financiar de stat şi se comunică părţilor interesate.

Art. 14. -

Partea nemulţumită se poate adresa instanţei judecătoreşti în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei motivate.

Art. 15. -

În vederea soluţionării plângerii, în condiţiile prezentei legi, dovada simulaţiei se poate face, chiar în raporturile dintre părţi, prin orice mijloc legal de probă.

Art. 16. -

Ministerul Finanţelor va emite instrucţiuni pentru aplicarea legii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 17. -

Prevederile prezentei legi intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Art. 18. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi orice dispoziţii contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
ADRIAN NĂSTASE prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucureşti, 19 mai 1994.

Nr. 32.

se încarcă...