Back

Marea Adunare Naţională - MAN

Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ şi reglementarea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi

În vigoare de la 31.03.1973

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpăraţi documentul în formă actualizată sau alegeţi un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

Marea Adunare Naţională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Fondul locativ de stat se administrează şi se închiriază de întreprinderi specializate subordonate comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare sau de alte întreprinderi de stat.

Fondul locativ de stat construit din fondurile proprii ale întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat se administrează şi se închiriază de către acestea.

Fondul locativ construit din fondurile proprii ale organizaţiilor cooperatiste sau ale altor organizaţii obşteşti se administrează, şi se închiriază de către acestea.

Art. 2. -

Suprafaţa locativă cuprinde suprafaţa locuibilă şi dependinţele.

Prin suprafaţă locuibilă se înţelege suprafaţa camerelor care determinate ca atare prin construcţia lor, servesc pentru locuit inclusiv holurile şi camerele de, trecere.

Prin dependinţe se înţeleg încăperile care deservesc suprafaţa locuibilă şi anume: vestibulul, antreul, tinda, veranda, culoarul, bucătăria, chicineta, oficiul, cămara, debaraua, camera de baie, closetul, spălătoria, uscătoria, pivniţa, boxa la subsol, magazia din zid, logia şi terasa acoperită.

Art. 3. - Jurisprudență (1)

Apartamentul cuprinde una sau mai multe camere de locuit cu dependinţele aferente, situate la acelaşi nivel sau la nivele diferite, care împreună formează o unitate locativă de-sine-stătătoare, determinată ca atare prin construcţia sa.
Jurisprudență (1)

La închiriere se va ţine seama, pe cît posibil, ca într-un apartament să locuiască o singură familie. În cazul în care apartamentul depăşeşte nevoile unei familii, cu cel puţin o cameră separată, acesta poate fi închiriat mai multor familii cu respectarea dispoziţiilor legale privind normarea fondului locativ.

Prin cameră separată se înţelege acea încăpere care nu serveşte de trecere pentru locatari, pentru intrare sau ieşire ori pentru folosirea dependinţelor.

Art. 4. -

Suprafaţa locativă cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă cuprinde suprafaţa locativă necesară desfăşurării activităţii economice, social-culturale, administrative sau obşteşti şi dependinţele aferente.

Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor identifica spaţiile construite cu destinaţia de locuinţe, care sînt folosite în prezent în alt scop, şi vor lua măsuri ca în termen de un an acestea să fie redate scopului pentru care au fost construite.

Art. 5 -

Locatar principal este persoana fizică sau juridică titulară a contractului de închiriere.

CAPITOLUL II Normarea locuinţelor din fondul locativ de stat

Art. 6. -

Norma locativă pentru locuinţele din fondul locativ de stat este de 10 m.p. suprafaţă locuibilă pentru fiecare persoană. În cazul cînd din construcţie rezultă camere mai mici pot fi atribuiţi şi 8 m.p. de persoană.

Art. 7. -

Suprafaţa locuibilă care depăşeşte norma locativă constituie suprafaţă excedentară.

Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare sînt obligate să asigure închrierea locuinţelor din fondul locativ de stat, cu respectarea prevederilor legale privind normarea spaţiului locativ de stat, în scopul de a se evita deţinerea de suprafeţe excedentare.

Suprafaţa excedentară compusă din una sau mai multe camere separate poate fi închiriat altor persoane îndreptăţite. Închirierea se face cu prioritate persoanelor îndreptăţite la extindere, potrivit dispoziţiilor legale, în funcţie de veniturile cele mai mici care revin pe membru de familie şi de numărul copiilor în întreţinere.

Persoanale care deţin locuinţe din fondul locativ de stat ce depăşesc nevoile de locuit pentru ele şi familiile lor lor fi sprijinite de comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare să obţină locuinţe corespunzătoare, cu respectarea prevederilor legale privind normarea fondului locativ de stat.

De asemenea comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor sprijini soluţionarea cererilor persoanelor care deţin locuinţe din fondul locativ de stat, pentru efectuarea schimburilor de locuinţe, în vederea apropierii domiciliului de locul de muncă.

Au dreptul la o cameră în plus, cu majorarea corespunzătoare a chiriei, potrivit prevederilor prezentei legi persoanele care prin natura activităţii pe care o desfăşoară necesită spaţiu suplimentar sau datorită stării sănătăţii ori stării fizice au nevoie de un asemenea spaţiu.

Art. 8. -

Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi orăşeneşti sînt obligate să verifice trimestrial situaţia spaţiilor locative excedentare şi să informeze, semestrial, cetăţenii asupra modului în care se asigură buna gospodărire a fondului locativ şi închirierea spaţiului locativ cu respectarea strictă a prevederilor legale.

Art. 9. -

Închirierea suprafeţei locative din fondul locativ de stat aflat în administrarea unităţilor prevăzute la art. 1 se face în următoarea ordine de prioritate:

- muncitorilor calificaţi, în primul rînd celor din marile unităţi industriale;

- personalului transferat în interesul serviciului din alte localităţi;

- cadrelor de specialitate care lucrează în producţia materială, în activitatea de proiectare, cercetare ştiinţifică şi învăţămînt;

- absolvenţilor repartizaţi în producţie, veniţi din alte localităţi;

- familiilor cu mai mulţi copii;

- celor încadraţi pe bază de concurs, veniţi din alte localităţi;

- celorlalte persoane încadrate în muncă şi pensionarilor.

În cadrul categoriilor de mai sus, se acordă preferinţă persoanelor care au condiţii grele de locuit, îndeosebi celor cu mai mulţi copii, precum şi celor cu venituri mici.

Cetăţenii ale căror locuinţe se demolează pentru noi construcţii sau sistematizări vor primi cu chirie o locuinţă din fondul locativ de stat, pentru ei şi familiile lor, pînă ce îşi construiesc sau îşi cumpără o locuinţă. Suma încasată pentru locuinţa demolată va constitui avansul pentru noua locuinţă pe care o construiesc sau o cumpără.

Art. 10. -

Personalului muncitor din unităţile socialiste de stat i se va închiria locuinţe pe baza propunerilor colectivelor de muncă în care-şi desfăşoară activitatea, aprobate de consiliile oamenilor muncii şi de organele sindicale. Comitetele sindicale sînt obligate să raporteze în adunările generale ale membrilor de sindicat asupra modului de soluţionare, cu respectarea strictă a prevederilor legale, a cererilor de locuinţe ale oamenilor muncii.

Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, împreună cu organele de conducere colectivă ale întreprinderilor şi ale celorlalte unităţi, vor lua măsuri ca locuinţele ce vor fi închiriate directorilor, inginerilor şefi şi altor cadre de conducere ale acestora să fie situate în imediata apropiere a locului lor de muncă.

Art. 11. -

În cazul locuinţelor construite din fondurile de investiţii centralizate şi nominalizate prin plan, pe noile obiective mai importante, contractul de închiriere este accesoriu contractului de muncă.

Art. 12. -

Suprafaţa curţilor şi grădinilor aferente clădirilor va fi închiriată odată cu suprafaţa locativă în exclusivitate sau, după caz, în folosinţă comună, şi trecută în contractul de închiriere.

Art. 13. -

Închirierea de locuinţe în oraşele mari se poate face numai persoanelor şi familiilor care domiciliază sau care au dreptul să-şi stabilească domiciliul în condiţiile legii, în aceste oraşe.

Prin hotărîre a Consiliului de Miniştri se stabilesc oraşele mari în înţelesul alineatului precedent.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

Locuinţa poate fi ocupată numai după încheierea contractului de închiriere.

Art. 15. -

Locuinţa din fondul locativ de stat se atribuie în folosinţa titularului contractului de închiriere şi membrilor familiei sale care vor fi prevăzuţi nominal în contractul de închiriere.

Fac parte din familie în înţelesul alineatului precedent, soţii şi copiii, precum şi părinţii soţilor, întreţinuţi de aceştia.

CAPITOLUL III Închirierea locuinţelor din fondul locativ de stat

Art. 16. -

Contractul de închiriere pentru locuinţele din fondul locativ de stat se încheie în formă scrisă.

Contractul de închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţă din fondul locativ de stat are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu.

Art. 17. -

Locatarul principal are dreptul să subînchirieze o parte din suprafaţa locativă a locuinţei, dacă aceasta nu constituie suprafaţă excedentară compusă din una sau mai multe camere separate.

Subînchirierea se face astfel:

a) persoanelor stabilite de comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare, dacă au domiciliul sau viza de flotant în localitatea respectivă ori sînt îndreptăţite, potrivit legii, să-şi stabilească domiciliul sau reşedinţa în acea localitate;

b) turiştilor, cetăţeni români, stabiliţi de oficiul de turism.
Jurisprudență (1)

Subînchirierea se face numai pe bază de contract încheiat în formă scrisă, care se înregistrează la administraţia sau circumscripţia financiară respectivă.

Contractele de subînchiriere se încheie, în cazul persoanelor de la lit. a), între locatarul principal şi subchiriaş, iar în cazul turiştilor prevăzuţi la lit. b), între locatarul principal şi oficiul de turism.

Contractele de subînchiriere vor prevedea, în mod obligatoriu, tarifele termenele de subînchiriere. Tarifele pentru subînchirierea de la lit. a) sînt cele prevăzute în prezenta lege, iar cele pentru subînchirierea de la lit. b) vor fi stabilite prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.

Contractul de subînchiriere încheiat cu încălcarea pevederilor alineatelor precedente este nul de drept, iar sumele încasate în temeiul lui se fac venit la stat.

Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul articol constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei. Sancţiunea se aplică de comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pe baza proceselor verbale de constatare încheiate de împuterniciţii acestora.

Contravenţiilor prevăzute în alineatul precedent le sînt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

Subînchirierea fără contract scris, în scopul vădit de a ocoli aplicarea dispoziţiilor prezentului articol, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Ori de cîte ori celelalte fapte prevăzute în prezentul articol se săvîrşesc în astfel de condiţii încît potrivit legii penale constituie infracţiuni, acestea vor fi urmărite, judecate şi sancţionate conform legii penale.

Art. 18. -

Subînchirierea suprafeţei acordate peste norma locativă categoriilor de persoane stabilite în conformitate cu, prevederile art. 7 alin. 6 este interzisă.

Încălcarea prevederilor alineatului precedent atrage pierderea dreptului locatarului la suprafaţa acordată peste norma locativă, fiind aplicabile şi dispoziţiile alin. 6-8 şi 10 ale art. 17.

Art. 19. -

Persoanele care se mută definitiv în altă localitate îşi păstrează dreptul de folosinţă asupra locuinţei pe care o deţin, cel mult 6 luni de la data mutării, fără a o putea subînchiria pe această perioadă.

Art. 20. -

În cazul persoanelor care sînt transferate în înţeles de serviciu în altă localitate, spaţiul ocupat de acestea şi de membrii familiei cu care se mută devine disponibil la obţinerea altor locuinţe în localitatea respectivă.

Art. 21. -

Nici o persoană nu poate fi evacuată din locuinţa deţinută în mod legal decît în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 22. - Jurisprudență (1)

În caz de divorţ dacă soţii nu au convenit altfel, beneficiul contractului privitor la locuinţă foloseşte soţului căruia i s-au dat în îngrijire copiii, iar în cazul cînd nu sînt copii, soţului care a obţinut divorţul.

În toate celelalte situaţii instanţa care pronunţă divorţul va hotârî care dintre soţi va avea beneficiul contractului privitor la locuinţă.

Art. 23. -

Persoanele care ocupă fără contract de închiriere o suprafaţă locativă din fondul locativ aflat în administrarea întreprinderilor de stat prevăzute în art. 1 alin. 1 vor fi evacuate, fără atribuirea altei suprafeţe locative, pe baza deciziei comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor.

Evacuarea se face de către întreprinderile care au în administrare fondul locativ de stat prevăzut în alineatul precedent, iar în caz de opunere, evacuarea se face împreună cu organele de miliţie.

Art. 24. -

Locatarii principali şi cei ce locuiesc împreună cu aceştia pierd dreptul de folosinţă a suprafeţei locative şi vor fi evacuaţi fără atribuirea altei suprafeţe locative, în următoarele cazuri:

a) dacă pricinuiesc însemnate stricăciuni locuinţei, clădirii în care aceasta este situată, instalaţiilor şi accesoriilor acestora, precum şi oricăror alte bunuri aferente lor sau dacă înstrăinează fără drept părţi ale acestora;

b) dacă prin comportarea lor fac imposibilă convieţuirea pentru alţi locatari din acelaşi apartament sau clădire, ori împiedică folosirea normală a locuinţei de către alţi locatari;

c) dacă locuinţa a fost obţinută ca urmare a săvîrşirii infracţiunii de filodormă sau a altor infracţiuni;

d) dacă nu plătesc cu rea-credinţă timp de 3 luni consecutiv chiria sau cota-parte a cheltuielilor ce le revin potrivit dispoziţiilor legale. Dacă în cursul procesului de evacuare se plăteşte suma datorată, instanţa va putea respinge cererea, obligînd pe pîrît la plata cheltuielilor de judecată. Instanţa va admite totuşi cererea de evacuare dacă împotriva locatarului s-a pronunţat anterior o hotărîre definitivă prin care a fost obligat la plata chiriei ori la cota-parte a cheltuielilor ce-i revin, sau la plata cheltuielilor de judecată.

Evacuarea locatarilor în cazurile prevăzute de prezentul articol se dispune de instanţa judecătorească.

Art. 25. -

Cînd interese de stat impun folosirea unor clădiri proprietate de stat, mutarea locatarilor din aceste clădiri în alte locuinţe corespunzătoare se dispune prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.

Art. 26. -

Locatarii principali au dreptul să facă între ei schimb de locuinţă, cu aprobarea unităţilor socialiste prevăzute la art. 1.

se încarcă...